Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanévkezdő értekezlet Zalaegerszeg, 2008. szeptember 8. Herczeg Csilla.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanévkezdő értekezlet Zalaegerszeg, 2008. szeptember 8. Herczeg Csilla."— Előadás másolata:

1 Tanévkezdő értekezlet Zalaegerszeg, 2008. szeptember 8. Herczeg Csilla

2 CÉL: A gyermek problémáinak felismerése, és minél hatékonyabb kezelése, megelőzni a súlyosabbá válását. (Prevenció!!!) FELADAT: - Felismerni a problémát - Keresni az okokat - Segítséget nyújtani - Jelezni a problémát az illetékes szakembereknek TEVÉKENYSÉG-ESZKÖZ: - Kapcsolat kiépítés szülőkkel - Gyermek személyiségének, családi hátterének, környezetének megismerése - Támogatások felkutatása - Rendszeres iskolába járás ellenőrzése - Őszinte érzelmi kötődés biztosítása, ahol a problémák nyíltan feltárhatók - Pályázatok nyomon követése (Útravaló, Macika) - Segítségnyújtás a szabadidő kulturált eltöltéséhez - Mentálhigiénés programok bevezetése - Diák-panaszok elbírálása

3 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 1991. évi LXIV. Törvény a gyermeki jogokról 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2002. évi IX. törvény az 1997-es törvény módosítása

4 15/1998. számú NM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 1993. évi LXXIX. törvény - közoktatási törvény és módosításai 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről A mindenkori költségvetési törvény

5 Óvodáztatási támogatás A HHH-s gyerekek szülei, ha 5 éves kor előtt beíratják gyermeküket óvodába, és gondoskodnak a rendszeres óvodába járásról, óvodáztatási támogatásban részesülnek.

6 Hiányzás Egy olyan tünet, mely felhívja a figyelmet a tanuló életében történő változásokra, külső és belső konfliktusok megjelenésére. Ezt a feszültséget a tanuló nem képes szavakba önteni, hanem cselekvésben reagálja le. Kommunikációs védőháló!!! (információáramlás)

7 Gyermekbántalmazás vélelme Felismerés Rizikótényezők Figyelmeztetőjelek Fizikai bántalmazásra utaló jelek Lelki elhanyagolásra utaló jelek

8 gyermekvédelem Általános gyermekvédelem  A gyermek születését megelőző gyermekvédelem  A gyermekek lelki gondozásának ellátása  A gyermeknevelés, az iskoláztatás és az otthonteremtés kedvező anyagi feltételeinek biztosítása  A gyermeki jogok biztosítása

9 Gyermeki jogok  Minden emberre érvényes jogok  Speciális szabályozást adó jogok  Kizárólag vagy főleg gyerekekre vonatkozó jogok  Politikai jogok  Gazdasági jogok  Kulturális jogok  Szociális jogok

10 Hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek – Ktv. 121. § 14. hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította. – Gyvtv. 5. § n) veszélyeztetettség: olyan - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult - állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. – HHH – halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

11 Hátrányos helyzet Rosszabb életkörülmények Művelődési hátrányok Szülők alacsonyabb iskolázottsága Egészségügyi okok Család szerkezete, működése Az átlagostól eltérő támogatásra szorulnak, de megfelelően működő prevenció esetén a családjukban hosszú távon megtarthatók.

12 A veszélyeztetett gyermek (Gáti Ferenc: Gyermekvédelem az iskolában) személyiségfejlődését nagy valószínűséggel fenyegeti valamilyen károsodás: – az énfejlődésben, – a szocializációban, – a magatartásban, – az értékorientációkban, – az igényszintben, – az aktivitás vonatkozásában.

13 A veszélyeztetettség okairól /Makai Éva/ Környezeti ok – Család – Családszerkezet – Nevelési hiányosság – Erkölcsi fejlődést veszélyeztető környezet – Lakásviszonyok – Családon kívüli negatív hatás A gyermek személyiségében mutatkozó ok Anyagi ok Egészségügyi ok Egyéb ok

14 Gyermekvédelmi jelzőrendszer -Védőnő -Háziorvos -Családsegítő Központ -Nevelési Tanácsadó -Rendőrség -Társadalmi szervezetek, egyház, alapítványok

15 A problémás család ismérvei (Rutter, 1975.)  Érzelmi kötelékek hiánya.  Zavarok a család biztonságos érzelmi bázisként való működésében.  Szülői modellek hiánya, vagy súlyos torzulása.  Feszültségek leküzdésének, kezelésének zavarai.  A szülők közötti interakció hiánya, vagy torzulása.  Hiányos vagy eltorzult kommunikációs háló a családon belül.  Nevelési eljárások hiánya vagy éppen túlzott alkalmazása.

16 A gyermekvédelmi rendszer  Gyermekjóléti alapellátások  Pénzbeli ellátások  Természetbeni ellátások  Személyes gondoskodást nyújtó ellátások  Gyermekvédelmi szakellátások  Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás  Otthont nyújtó ellátások  Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések

17 Védelembe vétel Családba fogadás Ideiglenes hatályú elhelyezés Átmeneti ás tartós nevelésbe vétel, nevelési felügyelet Utógondozás Utógondozói ellátás Örökbefogadás

18 1.1.Pénzbeli és természetbeni ellátások A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátások: – rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény – rendkívüli gyermekvédelmi támogatás – kiegészítő gyermekvédelmi támogatás – egyéb, a települési önkormányzat rendeletében biztosított ellátás A városi gyámhivatal hatáskörébe tartozó ellátások: Gyermektartásdíj megelőlegezése Otthonteremtési támogatás

19 Természetbeni ellátások A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás is adható ebben a formában Tankönyvtámogatás Tandíj, eü. szolgáltatás, egyéb ellátás kifizetésének átvállalása stb.

20 1.2.Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 1.2.1Gyermekjóléti alapellátások – Önkéntes, kivéve hatósági elrendelés – Szülői felügyeleti jog fennmarad – Típusai: gyermekjóléti szolgáltatás gyermekek napközbeni ellátása gyermekek átmeneti gondozása

21 1.2.Személyes gondoskodást nyújtó ellátások-folytatás 1.2.2. Gyermekvédelmi szakellátások Nem önkéntes!!! A szülő felügyeleti joga szünetel vagy megszűnik Típusai: – otthont nyújtó ellátás, – utógondozói ellátás, – területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás (TEGYESZ).

22 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás A gyermek személyiségvizsgálata, szakvélemény és elhelyezési javaslat készítése. A gyermek egyéni elhelyezési tervének készítése. A nevelőszülői hálózat szervezése, fenntartása és működtetése. A gyermek örökbefogadhatóvá nyilvánításának és örökbe adásának szakmai előkészítése. Az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek gyámja (hivatásos gyámja), gondozója. Családgondozás, utógondozás. Eseti gondnoki jogkörben ellátja a gyermek képviseletét, ha a gyám a gyermeket nem képviselheti

23 2.Gyermekvédelmi gondoskodás ( hatósági intézkedések ) Védelembe vétel Ideiglenes hatályú elhelyezés Családba fogadás Átmeneti nevelésbe vétel Tartós nevelésbe vétel Utógondozás Utógondozói ellátás

24 A gyermekvédelem rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat egészségügyi szolgáltatást nyújtók személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók közoktatási intézmények, nevelési tanácsadó rendőrség, ügyészség, bíróság menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok gyermekjogi képviselő 2006. január 1-jétől: Pártfogói felügyelői szolgálat, áldozatsegítő szolgálat, javítóintézet

25 Egészségügyi szolgáltatók Védőnő Háziorvos, gyermekorvos Közoktatási intézmény orvosa

26 Rendőrség, bíróság, ügyészség A gyermek mint áldozat A gyermek mint elkövető Prevenciós munka – a bűnmegelőzési feladatrendszer

27 Közoktatási intézmények Nevelési tanácsadó nevelési, pszichológiai tanácsadás viselkedészavarokkal, beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek problémáinak feltárása

28 Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős FELADATAI: Tájékoztat, hol, mikor fordulhatnak hozzá Közzéteszi jól látható helyen intézmények címét, telefonszámát (nevelési tanácsadó, drogambulancia, lelki segélyszolgálat és gyermekjóléti szolgálat) CSALÁDLÁTOGATÁSOK; felzárkóztatás biztosítása; segít azoknak a családoknak, ahol anyagi okok vagy veszekedések miatt diszharmonikussá vált életvitelük (életvezetési tanácsok) rendszeres óralátogatások; gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén az intézmény vezetője értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot;

29 A Gyermekjóléti Szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken; a gyermekvédelmi támogatások szükségességét jelzi; egészségnevelési, drog- és bűnmegelőzési program kidolgozásának segítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése; a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek felmérése az osztályfőnökök közreműködésével; Az iskola nevelési programjában a kábítószer-ellenes program kidolgozása Segítség az étkeztetés igénybevételéhez, egészségügyi ellátás megszerzéséhez

30 Gyermekvédelem a közoktatási intézményekben A pedagógiai program része Félállású gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alkalmazása???: ki legyen ő? A pedagógusok gyermekvédelmi kultúrája Dilemmák: – Felvállaljam? – Kihez forduljak? – Mi történik, ha nem tudom megoldani a problémát?

31 Titoktartási kötelezettség? „A pedagógus, illetve a nevelő és oktató munkát segítő alkalmazott az óvoda vezetője, az iskola, kollégium igazgatója (vezetője) útján - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 17. §-ára is tekintettel - köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló - más vagy saját magatartása miatt - súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, illetve az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.” (Közoktatási törvény, 2. számú melléklet)

32 Adatvédelem személyes adat: bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. különleges adat Mi adható ki? És mikor?

33 Lehetőségek Kooperáció a gyermekvédelmi jelzőrendszerrel, civil szervezetekkel stb. Gyermekvédelmi stratégia kidolgozása: ki miért felelős, rögzíteni pontosan a feladatokat és felelősöket. Esetmegbeszélések: kivel, hogyan, miért, mikor?

34 Gyermekjogi képviselő segít a gyermeknek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását; segíti a gyermeket az állapotának megfelelő ellátáshoz való hozzájutásban.

35 Pártfogói Hivatal Környezettanulmány Pártfogó felügyelői vélemény Pártfogó felügyelet Utógondozás

36 Köszönöm a figyelmet! Herczeg Csilla beke15@freemail.hu


Letölteni ppt "Tanévkezdő értekezlet Zalaegerszeg, 2008. szeptember 8. Herczeg Csilla."

Hasonló előadás


Google Hirdetések