Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyermekvédelmi ellátórendszer szerepe a bűnmegelőzésben Sidlovics Ferenc Budapest, 2006. március 28.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyermekvédelmi ellátórendszer szerepe a bűnmegelőzésben Sidlovics Ferenc Budapest, 2006. március 28."— Előadás másolata:

1 A gyermekvédelmi ellátórendszer szerepe a bűnmegelőzésben Sidlovics Ferenc Budapest, 2006. március 28.

2 1997. évi XXXI. törvény 6. § (2) „A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez.”

3 A gyermekvédelmi jelzőrendszer Gyvt. 17. § (1) Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, c) a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó, d) a rendőrség, e) az ügyészség, f) a bíróság, g) a pártfogó felügyelői szolgálat, h) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, i) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, j) a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok.

4 A gyermekvédelmi jelzőrendszer működése A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai kötelesek: jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet. A fentiekben nevesített szolgáltatók, intézmények és hatóságok kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.

5 A jelzőrendszer működtetése 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 14. § (3) a) A gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi, szervezi és összehangolja az érintett személyek és szervezetek részvételét az észlelő- és jelzőrendszerben, (3) b) felhívja a jelzőrendszer tagjait jelzési kötelezettségük írásban – krízishelyzet esetén utólagosan – történő teljesítésére, (4) fogadja a jelzőrendszer jelzését, és a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz A gyermekjóléti szolgálat az intézkedéséről tájékoztatja a jelzést tevőt.

6 A jelzőrendszer működtetése 15. § (1) A gyermekjóléti szolgálat működésének megkezdéséről, tevékenységének céljáról és tartalmáról, továbbá elérhetőségéről, valamint szolgáltatásai igénybevételének módjáról tájékoztatja a település, településrész lakosságát, továbbá a jelzőrendszer tagjait. (2) Az együttműködés, valamint tevékenységük összehangolása érdekében a gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélést tart. (7) A gyermekjóléti szolgálat minden év március 31-ig tanácskozást szervez, amelyen a) a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését b) áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására

7 A jelzőrendszer által kezdeményezett gondozási esetek száma 1999-2004. között 199920002001200220032004 Jelzőrendszer által kezdeményezett 61.07557.29251.64552.44958.33964.642 Összes gondozási eset 163.309131.734160.016155.181183.105221.638 Jelzőrendszer által kezdeményezett aránya 37,4 % 43,5 % 32,3 % 33,8 % 31,9 % 29,2 %

8 A helyettes szülői ellátás kezdeményezője 1997199819992000200120022003Összesen Szülő 00237634954205 Gyermek 00002125 Óvoda 00010203 Iskola 00014016 Védőnő 00002204 Háziorvos, gyermekorvos 00000202 Kórház 00000000 Rendőrség 00000101 Ügyészség, bíróság 00030003 Gyermekjóléti szolgálat 0021723262391 Családsegítő szolgálat 00022509 Gyámhatóság 000222612 Egyéb szociális intézmény 00001001

9 A településeken nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás működésének rendszerelméleti modellje inputfolyamatoutput 2 1 3

10 A szolgáltatás működésének bemeneti tényezői A kliens önként A kliens a jelzőrendszeren keresztül –Oktatási intézmények –E.ü. Szolgáltatók –Szem.gondoskodást nyújtó szociális intézmények –Rendőrség –Ügyészség –Bíróság, –Pártfogó felügyelői szolgálat, –Áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, –Menekülteket befogadó állomás, –Társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok. Intézményi környezetén keresztül –Gyámhivatal –Gyámhatóság –Önk. Közoktatási v. Humán Irodája –Önk. Ügyfélszolgálati v. Szociális Iroda

11 A szolgáltatás működésének folyamati tényezői Prevenciós programok Gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása Családgondozás védelembevétel során Elhelyezett gyermekek családjának gondozása Átmeneti gondozás (helyettes szülői szolgáltatás, GyÁO, CsÁO)

12 A szolgáltatás kimeneti tényezői Családsegítő Szolgálat Önkormányzat Ügyfélszolgálati v. Szociális Iroda Egészségügyi intézmények Nevelési Tanácsadó Civil szervezetek Közoktatási intézmények

13 A településeken nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás működésének rendszerelméleti modellje inputfolyamatoutput 2 1 3

14 A gyermekjóléti központ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról szóló, 2002. évi IX. törvénnyel, annak 25. § (3) bekezdésében jelent meg. Köteles létrehozni 2005. július 1.-ig : az a települési önkormányzat, amelynek területén negyvenezernél több állandó lakos él, lakosságszámtól függetlenül - minden megyei jogú város

15 A gyermekjóléti központ A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladatain túl speciális szolgáltatásokat biztosít: az utcai, lakótelepi szociális munkát, a kapcsolattartási ügyeletet, a kórházi szociális munkát, valamint a készenléti szolgálatot.

16 Gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátorok Gyvt. 122. § a megyei (fővárosi) szociális és gyámhivatal koordinálja, a bűnelkövetés illetve a bűnismétlés megelőzését célzó programok indítását, a veszélyeztetett gyermekek, továbbá a bűncselekményt elkövetett, de nem büntethető, valamint a büntetőeljárás alá vont gyermekek számára. A gyámhivatalban ezen feladatkör ellátására gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátor működik a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 5/A. § (5) bekezdés a.) az átfogó értékeléséhez évente tájékoztatást kér többek között a jegyzőtől és a gyermekjóléti szolgálattól a gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetők számáról, az általuk elkövetett bűncselekményekről, azok okairól.

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A gyermekvédelmi ellátórendszer szerepe a bűnmegelőzésben Sidlovics Ferenc Budapest, 2006. március 28."

Hasonló előadás


Google Hirdetések