Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyermekvédelmi ellátórendszer szerepe a bűnmegelőzésben Sidlovics Ferenc Budapest, 2006. március 28.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyermekvédelmi ellátórendszer szerepe a bűnmegelőzésben Sidlovics Ferenc Budapest, 2006. március 28."— Előadás másolata:

1 A gyermekvédelmi ellátórendszer szerepe a bűnmegelőzésben Sidlovics Ferenc Budapest, március 28.

2 1997. évi XXXI. törvény 6. § (2) „A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez.”

3 A gyermekvédelmi jelzőrendszer Gyvt. 17. § (1) Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, c) a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó, d) a rendőrség, e) az ügyészség, f) a bíróság, g) a pártfogó felügyelői szolgálat, h) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, i) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, j) a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok.

4 A gyermekvédelmi jelzőrendszer működése A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai kötelesek: jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet. A fentiekben nevesített szolgáltatók, intézmények és hatóságok kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.

5 A jelzőrendszer működtetése 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 14. § (3) a) A gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi, szervezi és összehangolja az érintett személyek és szervezetek részvételét az észlelő- és jelzőrendszerben, (3) b) felhívja a jelzőrendszer tagjait jelzési kötelezettségük írásban – krízishelyzet esetén utólagosan – történő teljesítésére, (4) fogadja a jelzőrendszer jelzését, és a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz A gyermekjóléti szolgálat az intézkedéséről tájékoztatja a jelzést tevőt.

6 A jelzőrendszer működtetése 15. § (1) A gyermekjóléti szolgálat működésének megkezdéséről, tevékenységének céljáról és tartalmáról, továbbá elérhetőségéről, valamint szolgáltatásai igénybevételének módjáról tájékoztatja a település, településrész lakosságát, továbbá a jelzőrendszer tagjait. (2) Az együttműködés, valamint tevékenységük összehangolása érdekében a gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélést tart. (7) A gyermekjóléti szolgálat minden év március 31-ig tanácskozást szervez, amelyen a) a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését b) áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására

7 A jelzőrendszer által kezdeményezett gondozási esetek száma között Jelzőrendszer által kezdeményezett Összes gondozási eset Jelzőrendszer által kezdeményezett aránya 37,4 % 43,5 % 32,3 % 33,8 % 31,9 % 29,2 %

8 A helyettes szülői ellátás kezdeményezője Összesen Szülő Gyermek Óvoda Iskola Védőnő Háziorvos, gyermekorvos Kórház Rendőrség Ügyészség, bíróság Gyermekjóléti szolgálat Családsegítő szolgálat Gyámhatóság Egyéb szociális intézmény

9 A településeken nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás működésének rendszerelméleti modellje inputfolyamatoutput 2 1 3

10 A szolgáltatás működésének bemeneti tényezői A kliens önként A kliens a jelzőrendszeren keresztül –Oktatási intézmények –E.ü. Szolgáltatók –Szem.gondoskodást nyújtó szociális intézmények –Rendőrség –Ügyészség –Bíróság, –Pártfogó felügyelői szolgálat, –Áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, –Menekülteket befogadó állomás, –Társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok. Intézményi környezetén keresztül –Gyámhivatal –Gyámhatóság –Önk. Közoktatási v. Humán Irodája –Önk. Ügyfélszolgálati v. Szociális Iroda

11 A szolgáltatás működésének folyamati tényezői Prevenciós programok Gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása Családgondozás védelembevétel során Elhelyezett gyermekek családjának gondozása Átmeneti gondozás (helyettes szülői szolgáltatás, GyÁO, CsÁO)

12 A szolgáltatás kimeneti tényezői Családsegítő Szolgálat Önkormányzat Ügyfélszolgálati v. Szociális Iroda Egészségügyi intézmények Nevelési Tanácsadó Civil szervezetek Közoktatási intézmények

13 A településeken nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás működésének rendszerelméleti modellje inputfolyamatoutput 2 1 3

14 A gyermekjóléti központ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosításáról szóló, évi IX. törvénnyel, annak 25. § (3) bekezdésében jelent meg. Köteles létrehozni július 1.-ig : az a települési önkormányzat, amelynek területén negyvenezernél több állandó lakos él, lakosságszámtól függetlenül - minden megyei jogú város

15 A gyermekjóléti központ A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladatain túl speciális szolgáltatásokat biztosít: az utcai, lakótelepi szociális munkát, a kapcsolattartási ügyeletet, a kórházi szociális munkát, valamint a készenléti szolgálatot.

16 Gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátorok Gyvt § a megyei (fővárosi) szociális és gyámhivatal koordinálja, a bűnelkövetés illetve a bűnismétlés megelőzését célzó programok indítását, a veszélyeztetett gyermekek, továbbá a bűncselekményt elkövetett, de nem büntethető, valamint a büntetőeljárás alá vont gyermekek számára. A gyámhivatalban ezen feladatkör ellátására gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátor működik a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 5/A. § (5) bekezdés a.) az átfogó értékeléséhez évente tájékoztatást kér többek között a jegyzőtől és a gyermekjóléti szolgálattól a gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetők számáról, az általuk elkövetett bűncselekményekről, azok okairól.

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A gyermekvédelmi ellátórendszer szerepe a bűnmegelőzésben Sidlovics Ferenc Budapest, 2006. március 28."

Hasonló előadás


Google Hirdetések