Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VITAINDÍTÓ ELŐADÁS  szakértői tevékenység  hatósági munka  jogi szabályozás Márkus Miklós FONOR Tóbiás Krisztián KDTKTVF Zajvédelmi Szeminárium 2006,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VITAINDÍTÓ ELŐADÁS  szakértői tevékenység  hatósági munka  jogi szabályozás Márkus Miklós FONOR Tóbiás Krisztián KDTKTVF Zajvédelmi Szeminárium 2006,"— Előadás másolata:

1 VITAINDÍTÓ ELŐADÁS  szakértői tevékenység  hatósági munka  jogi szabályozás Márkus Miklós FONOR Tóbiás Krisztián KDTKTVF Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen2006. november 8-10.

2  A probléma felvetése  adott egy régóta üzemelő zajforrás (100 éves üzem)  a telekhatártól 20-80 méterre egy lakópark létesül  a lakópark megépül, a lakók beköltöznek  lakossági panaszok az üzem és az Önkormányzat felé  szakértőt kérnek fel az eset kivizsgálására (az üzem)  a szakértő megállapítja  a lakóépületek védendő homlokzata előtt 10-20 dB túllépés mérhető ki nappali és éjjeli időszakban  a lakópark épületei az üzem zajvédelmi hatásterületén belül épültek meg Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen2006. november 8-10.

3  Megjegyzések  az üzemnek nem volt tudomása a beruházásról  az üzem tehetetlen a kialakult helyzettel szemben  a lakók saját felelősségükre költöztek az üzem mellé  a zajterhelés miatt a lakások vételára is mérsékeltebb  a lakók részéről a zajpanasz nem teljesen elfogadható  de jogilag ettől függetlenül a lakók panaszt emelhetnek  a kialakult helyzet mindenkinek problémát okoz! ? Kérdés, hogyan épülhettek meg a jelentős mértékű zajjal terhelt lakóházak közvetlenül az üzem mellé? A beruházó, a szakértő, vagy a hatóság hibája? Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen2006. november 8-10.

4  Engedélyezési eljárás - előzmények Feltételezések a beruházóval kapcsolatban:  a tervezett beruházás 3 ha területfoglalás feletti  nem ismeri a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendeletet  elkészült az építési engedélyezési tervdokumentáció a 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet szerint Első lépések:  építési engedély kérelem > építésügyi hatóság  az építésügyi hatóság megindítja az eljárást Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen2006. november 8-10.

5  Engedélyezési eljárás - ÜZEM Az engedélyezési eljárás az üzem oldaláról:  az eljáró hatóság bevonja a szomszédokat > üzem  az üzem szakértőt kér fel a helyzet elemzésére  megállapítást nyer, hogy a tervezett lakóépületek az üzem zajvédelmi hatásterületén belül létesülnének, a védendő homlokzatok jelentős mértékű zajjal terheltek  Az üzem nem adja hozzájárulását az építkezéshez!  csak a határértékek teljesülése mellett  zajcsökkentési megoldások megvalósítása Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen2006. november 8-10.

6  Engedélyezési eljárás - KTVF Az engedélyezési eljárás a Felügyelőség oldaláról:  az eljáró hatóság bevonhatja a szakhatóságokat  a Felügyelőségnek nem áll módjában szakhatósági állásfoglalást adni, mivel a 314/2005 rendelet 3. melléklet 140. pontja alapján előzetes vizsgálati eljárást kell lefolytatni > beruházó  a beruházó előzetes vizsgálati eljárást kezdeményez, ehhez bead egy 314/2005 rendelet 4. melléklete szerinti előzetes vizsgálati dokumentációt > KTVF Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen2006. november 8-10.

7  Előzetes vizsgálati eljárás - KTVF  a Felügyelőség dönt a hatásvizsgálat elvégzéséről  részletes, vagy részleges hatástanulmány  2006 előtt 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet  a Felügyelőség hatásvizsgálati eljárásba utalja, mivel a tervezett létesítmény zajjal terhelt lesz > beruházó  részletes, vagy részleges hatástanulmány > KTVF  megállapítást nyer, hogy a tervezett lakóépületek az üzem zajvédelmi hatásterületén belül létesülnének  Amennyiben a beruházó nem tudja biztosítani a zajterhelési határértékek teljesülését a Felügyelőség elutasíthatja az engedély kérelmet! Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen2006. november 8-10.

8  3 hektárnál kisebb beruházás esete  az építésügyi hatóság a 46/1997 (XII. 29.) KTM rendelet szerint nem köteles bevonni szakhatóságot az eljárásba, mivel a lakókert nem minősül zajforrásnak  a 45/1997 (XII. 29.) KTM rendelet szerint az eng. tervdokumentációnak igazoló műszaki számításokat kell tartalmaznia a határérték feletti környezeti zajjal terhelt építményeknél az akusztikai megoldásokról  az előzetes környezeti állapotfelmérés alapján a tervezett akusztikai megoldásokkal teljesülnie kell az előírt zajterhelési határértékeknek! Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen2006. november 8-10.

9  A felelősség kérdésköre Az építésügyi hatóságnak lehetősége van zajos környezetben is engedélyezni lakóházak megépítését!? 12/1983. (V.12.) MT rendelet 4. § (1) bekezdése: „…a zajtól, illetőleg a rezgéstől védendő létesítményeket úgy kell egymáshoz viszonyítva elhelyezni, hogy a zaj és a rezgés ne haladja meg a megengedett zaj-, illetőleg rezgésterhelési határértékeket.” Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen2006. november 8-10.

10  A felelősség kérdésköre Az építésügyi hatóság felelőssége:  az akusztikai tervfejezet meglétének ellenőrzése  a helyzet tisztázása (zajjal terhelt építmény esetén)  külső szakértő bevonása a tervfejezet ellenőrzésére  a KTVF bevonása, szakhatósági állásfoglalás kérése  az elvárható legnagyobb körültekintéssel eljárni  1995. évi LIII. törvény  12/1983. (V.12.) MT rendelet A tervezett építmény védendő homlokzata előtt is teljesülnie kell a vonatkozó terhelési határértékeknek! Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen2006. november 8-10.

11  Eljárási hibák Milyen eljárási hibákat véthet az eljáró hatóság:  nem vonja be az eljárásba a szomszédokat  nem vonja be az eljárásba a szakhatóságokat  nem von be külső szakértőt a tényállás tisztázására  nem jár el az elvárható legnagyobb körültekintéssel  Az építésügyi hatóság eljárási hibát vét, ha tudtával az üzem zajvédelmi hatásterületén belül létesül lakóépület!  Ez nem egyedülálló eset! Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen2006. november 8-10.

12  Következmények  nem teljesülnek a zajterhelési határértékek a védendő homlokzatok előtt  a Felügyelőség zajcsökkentésre kötelezi a zajterhelést okozó zajforrás üzemeltetőjét  nem veheti figyelembe, hogy a lakóépületen belül teljesülnek a terhelési határértékek  nem az üzem a felelős a környezet állapotának negatív irányú megváltozásáról  a szükséges zajcsökkentés költségeinek átvállalása céljából az üzem beperelheti az Önkormányzatot Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen2006. november 8-10.

13  Következmények  az Önkormányzat tovább terhelheti a költségeket a beruházó felé, ha körültekintően járt el és előírta a terhelési határértékek betartását az építési engedélyben  zajcsökkentés költség-hatékony megoldásokkal  munkaszervezési intézkedések (éjszakai műszak)  műszaki zajcsökkentés (karbantartás, szabályozás)  zajárnyékolás, tokozás, falak  technológiai fejlesztés Több milliós kiadás az üzemnek és az Önkormányzatnak! Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen2006. november 8-10.

14  Helyi zajrendeletek - jogi háttér Alkotmány  a helyi Önkormányzat képviselő-testülete feladatkörében rendeletet alkothat  az Önkormányzat rendelete nem lehet ellentétes magasabb szintű jogszabállyal 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról  16. § (1) A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére… önkormányzati rendeletet alkot. Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen2006. november 8-10.

15  Helyi zajrendeletek - jogi háttér 1995. évi LIII. törvény  46. § (1) A települési önkormányzat… a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, illetőleg határozatot hoz.  48. § (1) A képviselő-testület… a más jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat határozhat meg.  65. § (1) A környezetvédelmi hatósági feladatokat első fokon az önkormányzati környezetvédelmi hatóság, …a hatáskörébe nem tartozó ügyekben az illetékes felügyelőség látja el. Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen2006. november 8-10.

16  Helyi zajrendeletek - jogi problémák 1995. évi LIII. törvény  89. § (3) A határértéket a miniszter rendeletben, vagy rendeletben meghatározott esetekben a környezetvédelmi hatóság állapítja meg.  12/1983. (V.12.) MT rendelet melléklete meghatározza a jegyző hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügyeket, mely tevékenységekből származó zajra állapíthat csak meg határértékeket. Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen2006. november 8-10.

17  Helyi zajrendeletek - jogi problémák Következtetések:  az Önkormányzat helyi zajrendeletben nem állapíthat meg ipari üzemekre vonatkozó határértékeket  az Önkormányzat rendelete nem lehet ellentétes magasabb szintű jogszabállyal  a 8/2002 (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet az 1987. évi XI. törvény alapján magasabb szintű a helyi Önkormányzati zajrendeleteknél  nem szigoríthatja a más jogszabályban meghatározott határértékeket az előírtaknál nagyobb mértékben Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen2006. november 8-10.

18  Helyi zajrendeletek - szakmai problémák  megítélési időszakok megváltoztatása (esti időszak)  új védendő létesítmények kijelölése (légakna)  különböző besorolású területekre azonos határértékek  kibocsátási és terhelési határértékek összekeverése  pontatlan megfogalmazások (környezetében) Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen2006. november 8-10.

19  Konklúzió Az Önkormányzatoknak a helyi zajrendeletek megalkotásánál, illetve a területrendezési és engedélyezési eljárások során zaj-, és rezgésvédelmi szakértő segítségét kellene igénybe venni a vázolt problémák elkerülése végett! „…együttes munkával lehet csak eredményt elérni!” Reis Frigyes 2006, Debrecen Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen2006. november 8-10.

20 Köszönjük figyelmüket! Zajvédelmi Szeminárium 2006, Debrecen2006. november 8-10.


Letölteni ppt "VITAINDÍTÓ ELŐADÁS  szakértői tevékenység  hatósági munka  jogi szabályozás Márkus Miklós FONOR Tóbiás Krisztián KDTKTVF Zajvédelmi Szeminárium 2006,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések