Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Útépítéshez kapcsolódó zajvédelmi előírások és követelmények

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Útépítéshez kapcsolódó zajvédelmi előírások és követelmények"— Előadás másolata:

1 Útépítéshez kapcsolódó zajvédelmi előírások és követelmények
Sipos László ATI-KTVF Tel: ;

2 Jogszabályok 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról - módosítás 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól

3 Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek 36. Országos közforgalmú vasútvonal 37. Gyorsforgalmi út (autópálya, autóút) 38. Négy- vagy több forgalmi sávos út, legalább 10 km hosszan egybefüggő új pályától (ha nem tartozik a 37. pontba) 39. Meglévő út négy- vagy több forgalmi sávúra bővítése a meglévő vagy módosított nyomvonalon, legalább 10 km hosszan egybefüggő új pályától, illetve forgalmi sávtól

4 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet
A felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek 87. I. rendű főút (ha nem tartozik az 1. mellékletbe) 88. Országos közúthálózati kategóriába sorolható út (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), ha ha-nál nagyobb erdőtömböt szel át, vagy - védett természeti területen halad át, vagy - gyógyhelyen a tervezett átlagos napi forgalom 1800 egységjármű vagy annál több

5 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet
89. Erdőgazdasági vagy mezőgazdasági út védett természeti területen 1 km hossztól 90. Autóbusz-pályaudvar 24 gépkocsiállástól 91. Kikötő 400 t vagy annál nagyobb hordképességű hajók számára (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), kivéve a pontont, 92. Legalább 100 hajó kikötésére alkalmas sport- és kedvtelési célú kikötő, védett természeti területen 20 db vízi járműtől 93. Vízi út 400 t vagy annál nagyobb hordképességű hajók számára (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet
99. a) Helyi közforgalmú vasút - magasvasút, kéregvasút, metró, helyi érdekű vasút, vagy - közúti vasút (villamos) 1 km pályahossztól; b) különleges pályával rendelkező vasút (fogaskerekű, sikló, függőpálya), kivéve a sífelvonót 100. Mezőgazdasági, erdőgazdasági, ipari vagy kiránduló (erdei) vasút védett természeti területen 101. Vasúti pályaudvar a) személypályaudvar megyei jogú városban és a fővárosban a megállóhelyek kivételével, vagy 120 vonat/nap tervezett forgalom fölött, b) teherpályaudvar 400 kocsi/nap elegy tervezett feldolgozása fölött, c) állomás kocsi/nap helyi kezelésű tervezett teherkocsi forgalom fölött,

7 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet
102. Önállóan létesített felszíni vagy felszín alatti autóparkoló - beleértve a parkolóházat is parkolóhelytől; védett természeti területen vagy annak védőövezetén 100 parkolóhelytől 103. Önállóan létesített intermodális teherátrakó létesítmény 3 ha területfoglalástól 104. Nyilvános repülőtér és polgári célú nem nyilvános repülőtér 800 m alaphosszúságú szilárd burkolatú futópályától; védett természeti területen hosszmegkötés és burkolatra való tekintet nélkül (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

8 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
2. § ………………………………………………………………………… d) környezeti zaj- vagy rezgésforrás: üzemi, építési, szabadidős, közlekedési és egyéb létesítmény, gép, berendezés, illetőleg olyan tevékenység, amely a védendő környezetben környezeti zajt vagy környezeti rezgést okoz; f) közlekedési zaj- vagy rezgésforrás: közlekedési útvonal (közút, közforgalom elől el nem zárt magánút, vasúti pálya, vízi út, valamint a repülőtér) üzemeltetése, kezelése; (Autóbusz pályaudvar, vasúti pályaudvar, parkoló ???????) n) közlekedési vonalas létesítmény: közút, közforgalom elől el nem zárt magánút és vasúti pálya; o) távlati forgalom: a közlekedési létesítmény tervezésének évéhez képest 15 év múlva előrebecsült forgalom nagysága; (Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel)

9 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
Közlekedési vonalas létesítmény létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos előírások 14. § (1) A közlekedési vonalas létesítmény létesítésre vonatkozó engedélyezési tervének zaj- és rezgésvédelmi munkarészében igazolni kell, hogy a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek a távlati forgalom nagysága mellett teljesülnek. – milyen pontos lehet a prognózis ? (2) Ha az üzemelő közlekedési zaj- és rezgésforrás által okozott zaj jelentős mértékben meghaladja a külön jogszabály szerinti közlekedési zajtól származó határértékeket, és a létesítményre nem készült külön jogszabály szerinti zajvédelmi intézkedési terv vagy zajvédelmi program, akkor a környezetvédelmi hatóság a) a közlekedési vonalas létesítmény mindenkori üzemeltetőjét zajvédelmi szempontú részleges környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezi, b) a közlekedési hatóságnál kezdeményezheti a közlekedési vonalas létesítmény mindenkori üzemeltetőjének kötelezését zaj- és rezgéscsökkentő intézkedések megtételére.

10 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
2. számú melléklet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelethez Az engedélyezési terv zaj és rezgés elleni védelmi dokumentációjának tartalmi követelményei …………………………………………………………………………………… 4. Közlekedési zaj- és rezgésforrás engedélyezési tervének zajvédelmi munkarészében 4.1. be kell mutatni a közlekedési létesítmény nyomvonalát, védendő épületek helyét, funkcióját, helyrajzi számát, címét, meg kell határozni a hatásterületen lévő védendő területekhez, épületekhez viszonyítva a tervezett zajforrás pontos helyzetét, 4.2. ismertetni kell a hatásterületen elhelyezkedő védendő terület zajvédelmi besorolását, 4.3. a tervezett forrás zajkibocsátásának jellemzőit a távlati (15 évvel későbbi időpontra számított) forgalom alapján kell meghatározni, közölni kell a számítás alapját képező forgalmi adatokat is,

11 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
4.4. ismertetni kell a védendő területeken a meglévő háttérterhelés és a várható zajterhelés nagyságát a nappali és az éjszakai időszakra egyaránt, 4.5. meg kell határozni azokat a zajcsökkentési intézkedéseket, amelyekkel a zajvédelmi követelmények teljesíthetők, 4.6. ha kültéri védelmi intézkedésekkel nem lehet a zajvédelmi követelmények szükséges mértékű teljesítését biztosítani, akkor meg kell adni a követelmény várható túllépésének helyét, kiterjedését (a túllépéssel érintett védendő épületek, területek pontos megnevezésével) és mértékét (épületszintenként is), a túllépéssel érintett lakások számát, az összes érintett lakásszámhoz viszonyított arányát. 5. Ha a meglévő közlekedési zajforrás okozta zajterhelés határérték feletti, akkor az útvonal vagy létesítmény korszerűsítésének, útkapacitás bővítésének engedélyezéshez a zajcsökkentés lehetőségeire vonatkozó konkrét megoldási és programozott megvalósítási tervet is készíteni kell.

12 Hatásterület 5. § (1) Amennyiben jogszabály hatásterület bemutatását írja elő, a hatásterületet az alábbiakban meghatározott szabályok szerint kell megállapítani. (2) A környezeti zajforrás hatásterületét a 6. § szerinti méréssel, számítással kell meghatározni a) előzetes vizsgálati eljárásban, b) környezeti hatásvizsgálati eljárásban, c) egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, d) környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban, e) az a)-d) pontokban felsorolt eljárásokat követő létesítési, használatbavételi, illetve forgalomba helyezési eljárásokban, vagy f) ha a környezetvédelmi hatóság előírja. (3) A (2) bekezdésben fel nem sorolt esetekben a környezeti zajforrás vélelmezett hatásterülete a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli terület.

13 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
3. § (1) A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) A 3. számú melléklet határértékeinek új tervezésű vagy megváltozott területfelhasználású területeken a meglévő közlekedési zajforrástól származó zajterhelésre is, új közlekedési zajforrás létesítése esetén pedig a meglévő védendő területen is teljesülniük kell. (3) Egyes közlekedési zajterhelési határértékek túllépését a környezetvédelmi hatóság a 3. számú mellékletben foglaltak szerint engedélyezheti. (4) Meglévő közlekedési útvonal vagy létesítmény (zajforrás) korszerűsítése, útkapacitás bővítése utáni állapotra a) a 3. számú melléklet határértékei érvényesek, ha a változást közvetlenül megelőző állapotra vonatkozó számítások vagy mérések a határérték teljesülését igazolják; b) ha a változást megelőző állapotra vonatkozó számítások vagy mérések a határérték túllépését igazolják, akkor legalább a változást megelőző zajterhelést kell követelménynek tekinteni.

14 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
Határérték (LTH) az LAM,kö megítélési szintre (dB) Sor- szám Zajtól védendő terület üdülő-, lakóépületek és közintézmények közötti forgalomtól elzárt területeken; pihenésre kijelölt közterületeken kiszolgáló út; átmenő forgalom nélküli út mentén gyűjtőút; összekötőút; bekötőút; egyéb közút; vasúti mellékvonal és pályaudvara; repü- lőtér, illetve helikop- terállomás, -leszál- lóhely mentén autópálya; autóút; I. rendű főút; II. rendű főút; autóbusz-pályaudvar; vasúti fővonal és pálya- udvara; repülőtér, illetve helikopter- állomás, -leszálló- hely mentén nappal óra éjjel óra 1. Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett természeti terület kijelölt része 45 35 50 40 55 60 2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű) 65 3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület 4. Gazdasági terület és különleges terület

15 n é 50 40 55 45 60 65 Zajtól védendő terület
Sor- szám Zajtól védendő terület Határérték (LTH) az LAM,kö megítélési szintre, (dB) kiszolgáló úttól, lakóúttól származó zajra az országos közúthálózatba tartozó mellékutaktól; a települési önkormányzat tulajdonában lévő gyűjtőutaktól és külterületi közutaktól; vasúti mellékvonaltól és pályaudvarától; repülőtértől, illetve nem nyilvános fel- és leszállóhelyektől** származó zajra az országos közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi utaktól és főutaktól;a települési önkormányzat tulajdonában lévő belterületi gyorsforgalmi utaktól, belterületi elsőrendű főutaktól és belterületi másodrendű főutaktól; autóbusz-pályaudvartól; vasúti fővonaltól és pálya udvarától; repülőtértől, illetve nem nyilvános fel- és leszállóhelytől*** származó zajra n é 1. Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi terület 50 40 55 45 60 2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), oktatási létesítmények területei és temetők 65 3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület 4. Gazdasági terület

16 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet tervezett változásai
Jelenleg A határértékek az összes azonos zajforrás-csoporttól származó együttes zajra vonatkoznak. 4 útkategória Tervezett A határértékek egy-egy adott útra vonatkoznak 3 útkategória A 2. sor kiegészül – temető, kórházi létesítmény

17 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 4. § (1) Az üzemi és szabadidős létesítmény zajkibocsátásának, illetve a zajkibocsátási határértéke teljesülésének ellenőrzésére vonatkozó vizsgálat módszerét e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (2) Vonalas közlekedési zajforrás kibocsátását, az ettől származó terhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2., 3., 4., 5. számú mellékletében megadott mérési, számítási módszerrel kell meghatározni azzal az eltéréssel, hogy a végeredményt LAm zajmutatóban a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabályban meghatározott megítélési helyre kell megadni. (3) A rezgésterhelési határértékek ellenőrzését az MSZ :1998 számú szabvány alapján vagy azzal egyenértékű eredményt adó mérési módszerrel kell elvégezni. (4) A légiközlekedési zaj mérését az MSZ :1992 számú, illetve az MSZ :1992 számú szabvány alapján vagy azzal egyenértékű eredményt adó mérési módszerrel kell elvégezni. (5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott számítási és mérési módszertől eltérő módszer csak abban az esetben alkalmazható, ha az pontosabb eredményt ad és a mérést, illetve számítást végző ezt bizonyítja.

18 Az ÚT 2-1. 302 Útügyi műszaki előírás és a 25/2004. (XII. 20. ) KvVM r
Az ÚT Útügyi műszaki előírás és a 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. 2. sz. mellékletének összehasonlítása Út Egyezések A szükséges bemenő adatok (ÁNF, mértékadó menetsebességek, út típus, útburkolat akusztikai érdessége, forgalom jellege (egyenletes, gyorsuló, lassuló), út hajlásszöge Eltérések Alapvető zajkibocsátási jellemzők diagram formában, eltérő időbeli bontás (nappal, éjjel), 25/2004. (XII. 20.) Egyezések A szükséges bemenő adatok (ÁNF, mértékadó menetsebességek, út típus, útburkolat akusztikai érdessége, forgalom jellege (egyenletes, gyorsuló, lassuló), út hajlásszöge) Eltérések Alapvető zajkibocsátási jellemzők függvény formában, eltérő időbeli bontás (nappal, este, éjjel, egész nap) újabb mérési eredményeken alapul (pontosabb)


Letölteni ppt "Útépítéshez kapcsolódó zajvédelmi előírások és követelmények"

Hasonló előadás


Google Hirdetések