Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Knorr-Bremse Group Anstelle der grauen Fläche das Foto einsetzen KTE Vasútgépész Napok Budapest, 2009. október 6.-7. Gazdasági válság hatása? takarékosság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Knorr-Bremse Group Anstelle der grauen Fläche das Foto einsetzen KTE Vasútgépész Napok Budapest, 2009. október 6.-7. Gazdasági válság hatása? takarékosság."— Előadás másolata:

1 Knorr-Bremse Group Anstelle der grauen Fläche das Foto einsetzen KTE Vasútgépész Napok Budapest, 2009. október 6.-7. Gazdasági válság hatása? takarékosság és/vagy biztonság (?) Knorr-Bremse Hungária Kft Előadó: Vörösmarti József Értékesítési vezető Budapest, 2009. október 7.

2 Knorr-Bremse Group 2 Takarékosság a közlekedésben A takarékosság a mai gazdasági válság sújtotta világban mindenütt alapkövetelmény A takarékosság irányába ható tényezők: - a piaci pozíció harc; - az árverseny; - szűkülő erőforrások; - a fogyasztók, a felhasználók helyzete; Lehet-e takarékoskodni a közlekedésben? és ha igen - akkor hogyan ? - és min? Lehet-e takarékoskodni a közlekedés biztonságán is?

3 Knorr-Bremse Group 3 Nem feltétlenül de…. Montparnasse pályaudvar Párizs 1895. október 22. 15:55’ Takarékosság és biztonság egymásnak ellentmondó dolog a közlekedésben?

4 Knorr-Bremse Group 4 Miért kell a közlekedés biztonságról beszélni? a közlekedés veszélyes üzem, mindig is voltak és mindig is lesznek balesetek; mindenki minden nap valamilyen formában közlekedik, tehát vala- milyen szinten veszélyben van!! A balesetek bekövetkezésének okai közül a műszaki feltétel rend- szer szabályozásával: - csak a technika meghibásodására visszavezethető események befolyásolhatók, és lehetnek megelőzhetők; - a technika segítségével enyhíteni lehet az emberi hibák következ- ményeinek a súlyosságát is; talán erre a legjobb példa a gépjárművekbe a vasúti járművekből átszármazott (meg)csúszásgátló (ABS=AntiBlockSystem) lehet, de ilyen megoldás a biztonsági öv, a légzsák, a becsukló kormányosz- lop és sok más apró műszaki megoldás Ezen műszaki megoldások ma, mint szabványok és követelmények, a járművekbe beépültek, növelve a biztonságot, de azok árát is (bekerülési-, karbantartási-, javítási költségek)

5 Knorr-Bremse Group 5 Miért kell hogy a közlekedés biztonsága nagyobb figyelmet kapjon? A „fejlődés” követelménye szerint mindenki időt akar nyerni, termé- szetesen a közlekedésen is, ezért az utazás legnagyobb és átlag se- bességét emelni kell; A fenti cél érdekében a közlekedési eszközökbe egyre bonyolultabb technikai berendezéseket építenek be a gyártók és ezeket kell alkal- mazniuk az üzemeltetőknek; A fejlődés veszélyei és negatív következményei: - a sebesség növelése növeli a kockázatát a bekövetkezendő események súlyosságának; - az alkalmazott technika bonyolultsága növeli a berendezések meghibásodásának a lehetőségét; a hiba bekövetkezésének kockázatát; a hiba bekövetkezésének a valószínűségét; A biztonságos közlekedés feltételeinek a kialakítása és fenntartása minden ezen a területen tevékenykedő szervezet alapvető érdeke

6 Knorr-Bremse Group 6 Példa katasztrofális vasúti balesetre Eschede, Németország 1998. június 3. 10:58’ az esemény: kisiklás miatti ütközés a felüljáró lábával az ok: a gumi rugozott kerék abroncsának a törése ütközési sebesség>200km/h halottak száma: 101 fő

7 Knorr-Bremse Group 7 Mit jelent a „közlekedés biztonsága”? A közlekedés biztonságának megítélése statisztikai alapokon nyugszik. A közlekedés kockázati szintjét az adott területen élő népesség termé- szetes elhalálozási szintjéhez képest kell vizsgálni, tehát a közlekedés- ben dolgozó műszaki állomány tevékenységének a célja, hogy a mű- szaki okokra visszavezethető közlekedési eseményekből kiadódó BH elhalálozási szint, a természetes okból fellépő elhalálozási szinthez (TEH) képest attól lényegesen alacsonyabb legyen ( pl. BH < 0,1%TEH). Biztonságos közlekedésről, vagy biztonságos közlekedési ágról abban az esetben lehet beszélni, ha a fenti feltétel teljesül, vagy túlteljesül; A közlekedési eszközökben használandó berendezéseket úgy kell kia- lakítani, gyártani és üzemeltetni, hogy azok műszaki meghibásodására visszavezethető balesetek következményei ettől a statisztikai értéktől alacsonyabb szinten - ha egy adott közlekedési ág adottságai ezt még lehetővé is teszik, akkor lényegesen alacsonyabb - szinten tartható legyen; Ez a követelmény a közlekedés minden ágára érvényes

8 Knorr-Bremse Group 8 A felelős műszaki társadalom közlekedés biztonságát meghatározó eszközei  Szabványok, előírások - a szabványok, gyártói és üzemeltetői előírások: a műszaki meghibásodások- ra visszavezethető események számának és súlyosságának a csökkentése;  Tervezési, gyártási módszerek - a jármű tervezési, - építési, az üzemeltetési és a javítási tapasztalatok követ- kezetes átvezetése a követő járműtípusok esetében; - a tapasztalt hibaforrások elemzése, hiba okának kiküszöbölése;  Karbantartási és javítási eljárások - a szükséges korrektív vagy preventív karbantartási rendszer kiépítése; - adatgyűjtés a meghibásodásokról, meghibásodási statisztikák készítése és elemzése; - a szisztematikusan fellépő vagy az üzemre veszélyes hibák okának vizsgála- ta és megszűntetése; - a rendszer és a módszerek folyamatos és rugalmas felülvizsgálata a jármű- park egységei részére;

9 Knorr-Bremse Group 9 Egyéb lehetőségek közlekedés biztonsági követelmények teljesítése érdekében A közlekedési hatóságok, a gyártók és az üzemeltetők minden említett lehetőséget fel tudnak használni de ehhez szükséges egy - hosszú távú, - jól megalapozott, - a résztvevők érdekazonosságán alapuló, - folyamatos fejleszthető és fejlesztendő megegyezés és együttműködés, amelynek keretében a biztonságos közlekedés technikai feltételeinek alakítása és betartása a cél.

10 Knorr-Bremse Group 10 A Knorr-Bremse által alkalmazott módszerek A műszaki szakmai állományának felkészültsége és a tapasztalatai mellett a tervezés, a fejlesztés: - a piaci változásokat figyelembe vevő kutatás-fejlesztési projektek; - a szabványok és a változások azonnali feldolgozása és követése; - az alkalmazott tervezési, méretezési és számítási eljárások; - RAMS, LCC és SIL számítások, vizsgálatok igény esetén; - új termékek kísérleti laboratóriumi és üzemi vizsgálatai; - az üzemeltetőktől kapott információk feldolgozása kiértékelése és visszacsatolása tervezési és gyártási folyamatba; valamint a gyártás: - a magas szintű igényes megszervezése és irányítása; - a beszállítói kapcsolatok folyamatos fejlesztése; - a termelés minőség tudatos fejlesztése (0 hiba módszer); - a minőségbiztosítási háttér fejlesztése; garantálhatják a termékeink műszaki színvonalát és megbízhatóságát

11 Knorr-Bremse Group 11 Az EU vasút-biztonsági szabványai Az EN 5012x általános érvényű, generikus szabványok, közlik a definíci- ókat és a meghivatkozott szabványokkal együtt meghatározzák az általá- nos követelményeket. Az EN50126, EN50128 és EN50129 szabványok - ugyan nem egyértelműen magára a vasúti járművekre vonatkoznak - de követelményeket határoznak meg a vasúton alkalmazott elektronikus - számítógépes rendszerekkel így a korszerű vasúti járművekkel szemben MSZ EN 50126-2001: Az adott vasúti rendszer megbízhatóságának (reli- ability), az üzemkészségének (availability), a karbantarthatóságának (ma- intainability) és a biztonságának (security) (röv.:RAMS) előírása és a be- tartásának a bizonyítása; MSZ EN50128-2001: Vasúti alkalmazások. Távközlési, biztosítóberende- zési adatfeldolgozó rendszerek.A vasúti vezérlő és ellenőrző rendszerek szoftverek részére a biztonságintegritási szintek megadása EN50129-2003: Vasúti alkalmazások. Távközlési, biztosítóberendezési adatfeldolgozó rendszerek. A biztonságot befolyásoló elektronikus vezér- lésű jelzéstechnikai rendszerek SIL szintjének a meghatározása SIL= Security Integrated Level = integrált biztonsági szint

12 Knorr-Bremse Group 12 Az események feldolgozása, kiértékelése (MSZ-EN50126) - a bekövetkezett eseményeket különböző szempontok szerint pl. a súlyosságuk, a következményük stb. alapján kell osztályozni; - a véletlen kiesés, esemény a véletlenszerűség mellett általában rendelkezik mérhető és számosítható szisztematikus okokhoz hasonló okokkal is; - a kockázatokból adódó veszélyhelyzeteteknél törekedni kell arra, hogy egy esemény bekövetkezési gyakoriságának arányát ( Even Rate = ER) elfogadható szintre csökkentsük; - az üzemeltetőnek kell ezt a határt, mindenek előtt a kockázatok figyelembe vételével, mint az elfogadható kockázati arányt ( Tole- rable Hazard Rate = THR) az esemény gyakoriság mátrix formájában meghatároznia. Az EN50128 szabvány táblázatban megadja, hogy milyen minőségi eljárásokat kell alkalmazni; a táblázat mögött „heurisztikumok”, a tapasztatok alapján folyamatosan módosított becslések és nem tu- dományosan megalapozott értékek állnak;

13 Knorr-Bremse Group 13 Gyakoriság – következmény mátrix MSZ EN 50126 szerint A táblázat konkrét kitöltése a különböző műszaki problémákra vissza- vezethető események elemzése és kiértékelése alapján történik

14 Knorr-Bremse Group 14 Az események előfordulásának gyakorisága az üzem közben fellépő események szisztematikus gyűjtése, felmérése, a közlekedésre, a jármű üzemére veszélyes események kiszűrése; a fellépett események és következményeinek felmérése; a fellépésük gyakoriságának elemzése; az eddig még fel nem lépett, de esetleg előállható események elemzése; példa a meghibásodások gyakoriságának osztályozására 30 év üzemidő alatt egy adott járműtípus esetén A számok csak a példa érdekében lettek önkényesen meghatározva

15 Knorr-Bremse Group 15 A balesetek minősítése és méretének meghatározása Példa az üzemeltető által, a korábbi események tapasztalatai alapján elkészített, a balesetek minősítésére és a baleset méretének megha- tározására A táblázat az esemény gyakoriság-következmény mátrix kitöltéséhez használandó (MSZ-EN50126 szabvány) A számok csak a példa érdekében lettek önkényesen meghatározva

16 Knorr-Bremse Group 16 Az üzemeltető feladata és felelőssége a táblázat konkrét kitöltése minden meg- kívánt funkció figyelembe vételével és ezzel megadja az elfogadható kockázati arányt (THR)! Az ábra egy példa. Kitöltött gyakoriság – következmény mátrix

17 Knorr-Bremse Group 17 Biztonság integritási szint EN 50129 - ez a szabvány csak elektromos, elektronikus programozható rendszerekre érvényes; - a SIL érték meghatározása vagy biztonsági funkciókra, vagy rész- komponensekre történik. A részkomponens egy vagy több egyszerű funkciót lát el, amely helyettesíthető egy másik ugyanezen funkció- kat is ellátó másik berendezéssel; - SIL besorolás minden különálló biztonsági funkcióhoz az EN50129 szabvány szerint A biztonság integritási szint ( Security Integrity Level = SIL) a bekö- vetkezési valószínűségek meghatározásából kifejezhető vagy elér- hető megbízhatósági érték. A SIL megadja, hogy egy a biztonság szempontjából meghatározó műszaki megoldás mellett milyen vizsgálati eljárásokat kell elvégez- ni, illetve milyen intézkedéseket kell meghozni és betartani ahhoz, hogy a véletlenszerű események bekövetkezésének a gyakoriságát a szisztematikus kiesések gyakoriságához hasonlóan csökkenthes- sük.

18 Knorr-Bremse Group 18 A biztonsági követelmény szint (SILx) és az elfogadható kockázati szint THR az EN50129 szerint Az elfogadható kockázati szintA biztonsági THRkövetelmény óránként és funkciónkéntfokozat SIL 10 -9 ≤THR < 10 -8 4 10 -8 ≤ THR < 10 -7 3 10 -7 ≤ THR < 10 -6 2 10 -6 ≤ THR < 10 -5 1 nincs követelmény0

19 Knorr-Bremse Group 19 Teljesül-e a SIL3 szint a sebességmérés funkcióra ?

20 Knorr-Bremse Group 20 A SIL ellenőrzése a sebességmérés funkcióra: kiértékelés A SIL3 (THR<1*10^-7) rizikócél csak a megadott megbízhatósági szinttel rendelkező sebességmérő készülékkel nem valósítható meg, ezen cél eléréséhez más megoldást kell alkalmazni. Az elemzéseket a biztonságos üzem szempontjából fontos funkciókra és a vészfunkciókra kell elvégezni ill. elvégeztetni ezen vezérléseket gyártó cégekkel. A baleset minősítése, mérete és súlyozása csak a példa céljából lett megállapítva

21 Knorr-Bremse Group 21 beépítési vizsgálatok: - elmozdulások, szélső helyzetek vizsgálata - mozgásviszonyok elemzése - karbantartási, szerelési helyigény ellenőrzése Példa egy tervezési módszerrel kiszűrhető hibára

22 Knorr-Bremse Group 22 Példa egy tervezési módszerrel kiszűrhető hibára Az ilyen hibára visszavezethető balesetveszélyes helyzet egy teljes körűen elvégzett szelvény, elmozdulás és szerelhetőség - hozzáférés vizsgálattal még a tervezőasztalon megelőzhető.

23 Knorr-Bremse Group 23 Knorr ETCS Ep egység rövid leírása Célja: az ETCS II rendszerének és funkcióinak illesztése az üzemelő jár- műpark adottságaihoz Felépítése: - elektro-pneumatikus szelepekkel vezérelt pneumatikus kapcso- lás a fővezeték nyomásának vészüzemi szabályozására; - az üzemi állapotok visszajelzése pneumetikus-elektromos jeláta- lakítókon keresztül az ETCS vezérlés részére; Követelmények, feltételek: - üzem ETCS vagy saját vonatbefolyásoló berendezéssel; - fail safe kialakítás- áram táplálás kiesése esetén a fővezeték nyomását automatikusan 0 bárra csökken; - vészműködtetés a mozdonyvezető részére még ETCS vészmű- ködtetés esetén is biztosított; - a vezetési jog visszaadása a mozdonyvezetőnek regisztrált; - pneumatikus jellemzői az UIC 541-03 döntvény követelményei szerint;

24 Knorr-Bremse Group 24 Knorr ETCS-Ep egység állapot-átmeneteinek ábrája Mv vezet és fékez ETCS gyors- fék mv + ETCS gyf mv gyf + ETCS üf ETCS üzemi fék mozd. vez gyors fék mv gyf mv oldja gyf-et ETCS gyf mv gyfékez mv oldja gyf-et ETCS gyf ETCS üf ETCS gyf Mv oldja Gyf-et Mv gyorsfékez Mv visszaigazol ETCS felold és ETCS visszaigazolást vár HL F1-ig felold; visszaig. vár ETCS gyorsfék ETCS felold és ETCS visszaigazolást vár

25 Knorr-Bremse Group 25 Knorr ETCS –Ep egység a meglevő mozdonypark részére légséma

26 Knorr-Bremse Group 26 Knorr ETCS-Ep egység villamos jelek

27 Knorr-Bremse Group 27 Knorr ETCS –Ep egység a meglevő mozdonypark részére elrendezési rajz

28 Knorr-Bremse Group 28 Hibafa analízis 0. variáns feltételezett hiba: nincs fővezeték nyomás- csökkenés vezetői fékezőszelep gyorsfék állásában

29 Knorr-Bremse Group 29 Hibafa analízis 1. variáns feltételezett hiba: nincs fővezeték nyomás csökkenés vezetői fékezőszelep gyorsfék állásban

30 Knorr-Bremse Group 30 Hibafa analízis 5. variáns feltételezett hiba: nincs HL nyomáscsökkenés „ETCS gyorsfék” parancs esetén

31 Knorr-Bremse Group 31 Lehet takarékoskodni a közlekedés biztonságon is? A közlekedés biztonságon nem lehet takarékoskodni, mert a közleke- dés ma a mindennapi életünket befolyásoló tényező lett, tehát a köz- lekedésben csak a biztonságos takarékosság lehet elfogadható. Átfogó, az üzemeltetés tapasztalataira építő biztonság-elemzési rend- szer felépítése átgondolt, több éven átnyúló tevékenységek eredmé- nyeként állhat össze és természetesen ez nem kevés pénzébe kerül az üzemeltetőnek, de a gyártóknak is ki kell venni a részüket. Tehát ami anyagi forrást a biztonság érdekében be kell fektetni, azt jobb a invesztíció nagyságának meghatározásakor rögtön figyelembe venni és a célárba beépíteni, mert később - ha egy megelőzhető hibá- ból eredően egy katasztrofális baleset bekövetkezne - már túl nagy árat kell fizetni érte. A jól működő „közelekedés-biztonsági háló” kiépítése igenis pénz- kérdés, de ma ilyen „háló” nélkül a korszerű közlekedési rendszerek nem tarhatók fenn.

32 Knorr-Bremse Group 32 Példa katasztrofális vasúti balesetre Eschede, Németország 1998. június 3. 10:58’ Az esemény: ütközés kisiklás miatt a felüljáró lábával Az ok: abroncstörés ütközési sebesség>200km/h halottak száma: 101 fő

33 Knorr-Bremse Group 33 Tisztelt Vasútgépész Konferencia Köszönöm a megtisztelő figyelmüket további információk Vörösmarti JózsefMarx Gábor értékesítési vezetőtervezőmérnök tel.:+36-1-4211-156+36-1-4211-220 fax.:+36-1-4211-157 mob:+36-70-9445-533+36-70-9445-534 email: jozsef.vorosmarti@knorr-bremse.comgabor.marx@knorr-bremse.comjozsef.vorosmarti@knorr-bremse.com


Letölteni ppt "Knorr-Bremse Group Anstelle der grauen Fläche das Foto einsetzen KTE Vasútgépész Napok Budapest, 2009. október 6.-7. Gazdasági válság hatása? takarékosság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések