Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Anstelle der grauen Fläche

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Anstelle der grauen Fläche"— Előadás másolata:

1 Anstelle der grauen Fläche
das Foto einsetzen KTE Vasútgépész Napok Budapest, október Gazdasági válság hatása? takarékosság és/vagy biztonság (?) Knorr-Bremse Hungária Kft Előadó: Vörösmarti József Értékesítési vezető Budapest, október 7. Strictly confidential Templates deutsch_5. Oktober 2005

2 Takarékosság a közlekedésben
A takarékosság a mai gazdasági válság sújtotta világban mindenütt alapkövetelmény A takarékosság irányába ható tényezők: - a piaci pozíció harc; - az árverseny; - szűkülő erőforrások; - a fogyasztók, a felhasználók helyzete; Lehet-e takarékoskodni a közlekedésben? és ha igen - akkor hogyan ? - és min? Lehet-e takarékoskodni a közlekedés biztonságán is?

3 Montparnasse pályaudvar Párizs 1895. október 22. 15:55’
Takarékosság és biztonság egymásnak ellentmondó dolog a közlekedésben? Nem feltétlenül de…. Montparnasse pályaudvar Párizs október :55’

4 Miért kell a közlekedés biztonságról beszélni?
a közlekedés veszélyes üzem, mindig is voltak és mindig is lesznek balesetek; mindenki minden nap valamilyen formában közlekedik, tehát vala-milyen szinten veszélyben van!! A balesetek bekövetkezésének okai közül a műszaki feltétel rend-szer szabályozásával: - csak a technika meghibásodására visszavezethető események befolyásolhatók, és lehetnek megelőzhetők; - a technika segítségével enyhíteni lehet az emberi hibák következ-ményeinek a súlyosságát is; talán erre a legjobb példa a gépjárművekbe a vasúti járművekből átszármazott (meg)csúszásgátló (ABS=AntiBlockSystem) lehet, de ilyen megoldás a biztonsági öv, a légzsák, a becsukló kormányosz-lop és sok más apró műszaki megoldás Ezen műszaki megoldások ma, mint szabványok és követelmények, a járművekbe beépültek, növelve a biztonságot, de azok árát is (bekerülési-, karbantartási-, javítási költségek)

5 Miért kell hogy a közlekedés biztonsága nagyobb figyelmet kapjon?
A „fejlődés” követelménye szerint mindenki időt akar nyerni, termé-szetesen a közlekedésen is, ezért az utazás legnagyobb és átlag se-bességét emelni kell; A fenti cél érdekében a közlekedési eszközökbe egyre bonyolultabb technikai berendezéseket építenek be a gyártók és ezeket kell alkal-mazniuk az üzemeltetőknek; A fejlődés veszélyei és negatív következményei: a sebesség növelése növeli a kockázatát a bekövetkezendő események súlyosságának; - az alkalmazott technika bonyolultsága növeli a berendezések meghibásodásának a lehetőségét; a hiba bekövetkezésének kockázatát; a hiba bekövetkezésének a valószínűségét; A biztonságos közlekedés feltételeinek a kialakítása és fenntartása minden ezen a területen tevékenykedő szervezet alapvető érdeke

6 Példa katasztrofális vasúti balesetre Eschede, Németország 1998
Példa katasztrofális vasúti balesetre Eschede, Németország június 3. 10:58’ az esemény: kisiklás miatti ütközés a felüljáró lábával az ok: a gumi rugozott kerék abroncsának a törése ütközési sebesség>200km/h halottak száma: 101 fő

7 Mit jelent a „közlekedés biztonsága”?
A közlekedés biztonságának megítélése statisztikai alapokon nyugszik. A közlekedés kockázati szintjét az adott területen élő népesség termé-szetes elhalálozási szintjéhez képest kell vizsgálni, tehát a közlekedés-ben dolgozó műszaki állomány tevékenységének a célja, hogy a mű-szaki okokra visszavezethető közlekedési eseményekből kiadódó BH elhalálozási szint, a természetes okból fellépő elhalálozási szinthez (TEH) képest attól lényegesen alacsonyabb legyen ( pl. BH < 0,1%TEH). Biztonságos közlekedésről, vagy biztonságos közlekedési ágról abban az esetben lehet beszélni, ha a fenti feltétel teljesül, vagy túlteljesül; A közlekedési eszközökben használandó berendezéseket úgy kell kia-lakítani, gyártani és üzemeltetni, hogy azok műszaki meghibásodására visszavezethető balesetek következményei ettől a statisztikai értéktől alacsonyabb szinten - ha egy adott közlekedési ág adottságai ezt még lehetővé is teszik, akkor lényegesen alacsonyabb - szinten tartható legyen; Ez a követelmény a közlekedés minden ágára érvényes

8 A felelős műszaki társadalom közlekedés biztonságát meghatározó eszközei
Szabványok, előírások - a szabványok, gyártói és üzemeltetői előírások: a műszaki meghibásodások-ra visszavezethető események számának és súlyosságának a csökkentése; Tervezési, gyártási módszerek a jármű tervezési, - építési, az üzemeltetési és a javítási tapasztalatok követ-kezetes átvezetése a követő járműtípusok esetében; a tapasztalt hibaforrások elemzése, hiba okának kiküszöbölése; Karbantartási és javítási eljárások a szükséges korrektív vagy preventív karbantartási rendszer kiépítése; adatgyűjtés a meghibásodásokról, meghibásodási statisztikák készítése és elemzése; a szisztematikusan fellépő vagy az üzemre veszélyes hibák okának vizsgála-ta és megszűntetése; a rendszer és a módszerek folyamatos és rugalmas felülvizsgálata a jármű-park egységei részére;

9 Egyéb lehetőségek közlekedés biztonsági követelmények teljesítése érdekében
A közlekedési hatóságok, a gyártók és az üzemeltetők minden említett lehetőséget fel tudnak használni de ehhez szükséges egy - hosszú távú, jól megalapozott, a résztvevők érdekazonosságán alapuló, folyamatos fejleszthető és fejlesztendő megegyezés és együttműködés, amelynek keretében a biztonságos közlekedés technikai feltételeinek alakítása és betartása a cél.

10 A Knorr-Bremse által alkalmazott módszerek
A műszaki szakmai állományának felkészültsége és a tapasztalatai mellett a tervezés, a fejlesztés: a piaci változásokat figyelembe vevő kutatás-fejlesztési projektek; - a szabványok és a változások azonnali feldolgozása és követése; az alkalmazott tervezési, méretezési és számítási eljárások; RAMS, LCC és SIL számítások, vizsgálatok igény esetén; új termékek kísérleti laboratóriumi és üzemi vizsgálatai; az üzemeltetőktől kapott információk feldolgozása kiértékelése és visszacsatolása tervezési és gyártási folyamatba; valamint a gyártás: a magas szintű igényes megszervezése és irányítása; a beszállítói kapcsolatok folyamatos fejlesztése; a termelés minőség tudatos fejlesztése (0 hiba módszer); a minőségbiztosítási háttér fejlesztése; garantálhatják a termékeink műszaki színvonalát és megbízhatóságát

11 Az EU vasút-biztonsági szabványai
Az EN 5012x általános érvényű, generikus szabványok, közlik a definíci-ókat és a meghivatkozott szabványokkal együtt meghatározzák az általá-nos követelményeket. Az EN50126, EN50128 és EN50129 szabványok - ugyan nem egyértelműen magára a vasúti járművekre vonatkoznak - de követelményeket határoznak meg a vasúton alkalmazott elektronikus -számítógépes rendszerekkel így a korszerű vasúti járművekkel szemben MSZ EN : Az adott vasúti rendszer megbízhatóságának (reli-ability), az üzemkészségének (availability), a karbantarthatóságának (ma-intainability) és a biztonságának (security) (röv.:RAMS) előírása és a be-tartásának a bizonyítása; MSZ EN : Vasúti alkalmazások. Távközlési, biztosítóberende-zési adatfeldolgozó rendszerek. A vasúti vezérlő és ellenőrző rendszerek szoftverek részére a biztonságintegritási szintek megadása EN : Vasúti alkalmazások. Távközlési, biztosítóberendezési adatfeldolgozó rendszerek. A biztonságot befolyásoló elektronikus vezér-lésű jelzéstechnikai rendszerek SIL szintjének a meghatározása SIL= Security Integrated Level = integrált biztonsági szint

12 Az események feldolgozása, kiértékelése (MSZ-EN50126)
- a bekövetkezett eseményeket különböző szempontok szerint pl. a súlyosságuk, a következményük stb. alapján kell osztályozni; a véletlen kiesés, esemény a véletlenszerűség mellett általában rendelkezik mérhető és számosítható szisztematikus okokhoz hasonló okokkal is; a kockázatokból adódó veszélyhelyzeteteknél törekedni kell arra, hogy egy esemény bekövetkezési gyakoriságának arányát ( Even Rate = ER) elfogadható szintre csökkentsük; az üzemeltetőnek kell ezt a határt, mindenek előtt a kockázatok figyelembe vételével, mint az elfogadható kockázati arányt ( Tole-rable Hazard Rate = THR) az esemény gyakoriság mátrix formájában meghatároznia Az EN50128 szabvány táblázatban megadja, hogy milyen minőségi eljárásokat kell alkalmazni; a táblázat mögött „heurisztikumok”, a tapasztatok alapján folyamatosan módosított becslések és nem tu-dományosan megalapozott értékek állnak;

13 Gyakoriság – következmény mátrix MSZ EN 50126 szerint
A táblázat konkrét kitöltése a különböző műszaki problémákra vissza-vezethető események elemzése és kiértékelése alapján történik

14 Az események előfordulásának gyakorisága
az üzem közben fellépő események szisztematikus gyűjtése, felmérése, a közlekedésre, a jármű üzemére veszélyes események kiszűrése; a fellépett események és következményeinek felmérése; a fellépésük gyakoriságának elemzése; az eddig még fel nem lépett, de esetleg előállható események elemzése; példa a meghibásodások gyakoriságának osztályozására 30 év üzemidő alatt egy adott járműtípus esetén A számok csak a példa érdekében lettek önkényesen meghatározva

15 A balesetek minősítése és méretének meghatározása
Példa az üzemeltető által, a korábbi események tapasztalatai alapján elkészített, a balesetek minősítésére és a baleset méretének megha-tározására A táblázat az esemény gyakoriság-következmény mátrix kitöltéséhez használandó (MSZ-EN50126 szabvány) A számok csak a példa érdekében lettek önkényesen meghatározva

16 Kitöltött gyakoriság – következmény mátrix
Az üzemeltető feladata és felelőssége a táblázat konkrét kitöltése minden meg-kívánt funkció figyelembe vételével és ezzel megadja az elfogadható kockázati arányt (THR)! Az ábra egy példa.

17 Biztonság integritási szint EN 50129
- ez a szabvány csak elektromos, elektronikus programozható rendszerekre érvényes; - a SIL érték meghatározása vagy biztonsági funkciókra, vagy rész-komponensekre történik. A részkomponens egy vagy több egyszerű funkciót lát el, amely helyettesíthető egy másik ugyanezen funkció-kat is ellátó másik berendezéssel; - SIL besorolás minden különálló biztonsági funkcióhoz az EN50129 szabvány szerint A biztonság integritási szint ( Security Integrity Level = SIL) a bekö-vetkezési valószínűségek meghatározásából kifejezhető vagy elér-hető megbízhatósági érték. A SIL megadja, hogy egy a biztonság szempontjából meghatározó műszaki megoldás mellett milyen vizsgálati eljárásokat kell elvégez-ni, illetve milyen intézkedéseket kell meghozni és betartani ahhoz, hogy a véletlenszerű események bekövetkezésének a gyakoriságát a szisztematikus kiesések gyakoriságához hasonlóan csökkenthes-sük.

18 Az elfogadható kockázati szint A biztonsági THR követelmény
A biztonsági követelmény szint (SILx) és az elfogadható kockázati szint THR az EN50129 szerint Az elfogadható kockázati szint A biztonsági THR követelmény óránként és funkciónként fokozat SIL 10-9 ≤THR < 10-8 4 10-8 ≤ THR < 10-7 3 10-7 ≤ THR < 10-6 2 10-6 ≤ THR < 10-5 1 nincs követelmény

19 Teljesül-e a SIL3 szint a sebességmérés funkcióra ?

20 A SIL ellenőrzése a sebességmérés funkcióra: kiértékelés
A SIL3 (THR<1*10^-7) rizikócél csak a megadott megbízhatósági szinttel rendelkező sebességmérő készülékkel nem valósítható meg, ezen cél eléréséhez más megoldást kell alkalmazni. Az elemzéseket a biztonságos üzem szempontjából fontos funkciókra és a vészfunkciókra kell elvégezni ill. elvégeztetni ezen vezérléseket gyártó cégekkel. A baleset minősítése, mérete és súlyozása csak a példa céljából lett megállapítva

21 Példa egy tervezési módszerrel kiszűrhető hibára
beépítési vizsgálatok: elmozdulások, szélső helyzetek vizsgálata mozgásviszonyok elemzése karbantartási, szerelési helyigény ellenőrzése

22 Példa egy tervezési módszerrel kiszűrhető hibára
Az ilyen hibára visszavezethető balesetveszélyes helyzet egy teljes körűen elvégzett szelvény, elmozdulás és szerelhetőség - hozzáférés vizsgálattal még a tervezőasztalon megelőzhető.

23 Knorr ETCS Ep egység rövid leírása
Célja: az ETCS II rendszerének és funkcióinak illesztése az üzemelő jár-műpark adottságaihoz Felépítése: elektro-pneumatikus szelepekkel vezérelt pneumatikus kapcso-lás a fővezeték nyomásának vészüzemi szabályozására; az üzemi állapotok visszajelzése pneumetikus-elektromos jeláta-lakítókon keresztül az ETCS vezérlés részére; Követelmények, feltételek: - üzem ETCS vagy saját vonatbefolyásoló berendezéssel; - fail safe kialakítás- áram táplálás kiesése esetén a fővezeték nyomását automatikusan 0 bárra csökken; vészműködtetés a mozdonyvezető részére még ETCS vészmű-ködtetés esetén is biztosított; - a vezetési jog visszaadása a mozdonyvezetőnek regisztrált; - pneumatikus jellemzői az UIC döntvény követelményei szerint;

24 Knorr ETCS-Ep egység állapot-átmeneteinek ábrája
HL F1-ig felold; visszaig. vár Mv vezet és fékez Mv visszaigazol Mv oldja Gyf-et mozd.vez gyors fék ETCS üf ETCS felold és ETCS visszaigazolást vár Mv gyorsfékez ETCS felold és ETCS visszaigazolást vár ETCS gyf ETCS gyorsfék ETCS gyors-fék ETCS üzemi fék mv oldja gyf-et ETCS gyf mv gyf mv + ETCS gyf mv gyfékez mv gyf + ETCS üf mv oldja gyf-et Strictly confidential Templates deutsch_5. Oktober 2005 ETCS gyf

25 Knorr ETCS –Ep egység a meglevő mozdonypark részére légséma

26 Knorr ETCS-Ep egység villamos jelek

27 Knorr ETCS –Ep egység a meglevő mozdonypark részére elrendezési rajz

28 Hibafa analízis 0. variáns
feltételezett hiba: nincs fővezeték nyomás- csökkenés vezetői fékezőszelep gyorsfék állásában

29 Hibafa analízis 1. variáns
feltételezett hiba: nincs fővezeték nyomás csökkenés vezetői fékezőszelep gyorsfék állásban

30 Hibafa analízis 5. variáns
feltételezett hiba: nincs HL nyomáscsökkenés „ETCS gyorsfék” parancs esetén

31 Lehet takarékoskodni a közlekedés biztonságon is?
A közlekedés biztonságon nem lehet takarékoskodni, mert a közleke-dés ma a mindennapi életünket befolyásoló tényező lett, tehát a köz-lekedésben csak a biztonságos takarékosság lehet elfogadható. Átfogó, az üzemeltetés tapasztalataira építő biztonság-elemzési rend-szer felépítése átgondolt, több éven átnyúló tevékenységek eredmé-nyeként állhat össze és természetesen ez nem kevés pénzébe kerül az üzemeltetőnek, de a gyártóknak is ki kell venni a részüket. Tehát ami anyagi forrást a biztonság érdekében be kell fektetni, azt jobb a invesztíció nagyságának meghatározásakor rögtön figyelembe venni és a célárba beépíteni, mert később - ha egy megelőzhető hibá-ból eredően egy katasztrofális baleset bekövetkezne - már túl nagy árat kell fizetni érte. A jól működő „közelekedés-biztonsági háló” kiépítése igenis pénz-kérdés, de ma ilyen „háló” nélkül a korszerű közlekedési rendszerek nem tarhatók fenn.

32 Példa katasztrofális vasúti balesetre Eschede, Németország 1998
Példa katasztrofális vasúti balesetre Eschede, Németország június 3. 10:58’ Az esemény: ütközés kisiklás miatt a felüljáró lábával Az ok: abroncstörés ütközési sebesség>200km/h halottak száma: 101 fő

33 Tisztelt Vasútgépész Konferencia Köszönöm a megtisztelő figyelmüket további információk Vörösmarti József Marx Gábor értékesítési vezető tervezőmérnök tel.: fax.: mob:


Letölteni ppt "Anstelle der grauen Fläche"

Hasonló előadás


Google Hirdetések