Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

a évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről és a 20/2012

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "a évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről és a 20/2012"— Előadás másolata:

1 A szabályzatok törvényessége és érvényesülése az intézményi gyakorlatban
a évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről és a 20/2012. EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról tükrében Előadó: Varga Mónika általános igazgatóhelyettes, tanügyigazgatási szakértő, közbeszerzési referens Miskolc, 2012.október 3.

2 Nemzeti köznevelésről szóló törvény
Megváltoztatja : a felelősségi rendszert, a döntési szinteket és jogosultságokat, az intézmény- fenntartási jogköröket, az intézményrendszer struktúráját, az egyes intézmények felépítését, a nevelő- és oktató munka szerkezetét, az intézmények belső és külső irányírását, kapcsolatrendszerét, az egyes intézmények általnyújtott ellátások igénybevételének feltételeit, a pedagógusok, szülők és tanulók kapcsolatrendszerét, a nevelő-oktató munkában részt vevő pedagógusok munkavégzésének szabályait.

3 Nemzeti köznevelésről szóló törvény
A törvény szabályozási módszere is eltér a közoktatásról szóló törvénytől! Számos kérdés csak jelzésszerűen jelenik meg. Tudatosan törekszik arra, hogy minél kevesebb kérdés rendezése történjen meg törvényi szinten. A rendszer elemeinek megértése a törvény végrehajtási rendeleteinek segítségével lehetséges. 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézmény fenntartó Központról 229/2012.(VIII.28) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

4 Nemzeti köznevelésről szóló törvény
Nem szabályoz minden kérdést, jogintézményt, amely a rendszernek része. A törvény egyes rendelkezéseinek a megértéséhez, tartalmának feltárásához nem mellőzhető : A évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről , A évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól, A évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, A évi CXCV. törvény az államháztartásról, A évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról, A évi CCIX. törvény a családok védelméről, A évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ismerete.

5 Nemzeti köznevelésről szóló törvény
Hatályba lépése túlnyomórészt három időpontra koncentrálódik: 2012.IX.1. 2013. I.1. 2013. IX. 1. Általános hatályba lépés 2012.IX. 1.

6 SZMSZ SZMSZ eljárásrendje Formai kellékek Kt. Nkt.
Közoktatási intézmény vezetője készíti Aláírások, bélyegző, közzététel, felülvizsgálat módja, hatálybalépés ideje A nevelőtestület, más közoktatási intézményben a szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. Tantestület elfogadó határozata A DÖK, az iskolaszék, (a szülői szervezet), egyetértési jogot gyakorol A DÖK, az iskolaszék, intézményi tanács(a szülői szervezet), véleményezési jog Egyetértési/véleményezési joggal rendelkezők nyilatkozata Fenntartói jóváhagyással válik érvényessé Azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletköltség hárul a fenntartó egyetértése szükséges A fenntartó jóváhagyásának határozatszáma A 20/2012. EMMI rendelete részletezi az SZMSZ felépítését, tartalmát.

7 SZMSZ 2011. évi CXC. tv.(Nkt.) 32.§ (1) f), g) Egyházi fenntartás esetében meghatározza a fenntartó egyház tanításával összefüggő viselkedési, megjelenési szabályokat, kötelességeket, jogokat és hitéleti tevékenységeket írhat elő. Megszegése esetén gyermek, tanuló, pedagógus ellen fegyelmi eljárás indítható. i)Egyházi fenntartású nevelési- oktatási intézmény SZMSZ-e a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

8 SZMSZ Katonai és rendvédelmi köznevelési
intézményekre vonatkozó külön rendelkezések 36.§ (2) Katonai , rendvédelmi szervek iskolája tanulói jogviszonyt azzal létesíthet, tarthat fenn, aki büntetlen előéletű,magyar állampolgár vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezik, szolgálatra alkalmas. Ezekben az iskolákban az SZMSZ a tanulmányi kötelezettség nem teljesítése miatt az évfolyamismétlést kizárhatja. (4)c)az SZMSZ a pedagógusok, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők és a tanulók számára viselkedési és megjelenési szabályokat, jogokat, kötelességeket, kiképzési tevékenységeket írhat elő. Ezek megsértése miatt fegyelmi eljárás kezdeményezhető.

9 SZMSZ szabályozási köre:
A működés rendjét: gyerekek, tanulók , alkalmazottak és a vezetők intézményben való tartózkodásának rendjét. Nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, beszámoltatás rendje Nkt. 70.§ (2)f) A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja Az intézménnyel jogviszonyban nem állók belépési, bent tartózkodási rendjét Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományápolással kapcsolatos feladatok Nkt. 69.§ (2) e) Tagintézménnyel (intézményegység) való kapcsolattartás rendjét A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, részvétele a pedagógusok munkájának segítésében A szakmai munkaközösség részére megállapított feladatokat. 71.§(2) Vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája feladatmegosztás, kiadmányozás és képviselet szabályait, szervezeti egységek közötti kapcsolattartás Intézményi védő –óvó előírások (tanulóbalesetek) Nkt. 69.§(2) g) Pedagógus által a foglalkozásokra/tanórákra bevihető általa készített, használt pedagógiai eszközök korlátozása. Intézményvezetés- helyettesítés rendje akadályoztatás esetén Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Nkt. 69.§(2) j) , 25.§ (5) Vezetők és az (óvoda, kollégium) iskolaszék, szülői szervezet, intézményi tanács közötti kapcsolattartás formája rendje Nkt. 69.§ h) Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők Mindazt amit jogszabály ír elő ill. Az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan kérdést amit egyéb szabályzatban nem kell vagy nem lehet szabályozni

10 SZMSZ szabályozási köre
A pedagógia programról kérhető tájékoztatás helyének , idejének meghatározása. Mindennapi testedzés formái és az iskolai sportkör, valamint az iskolavezetése közötti kapcsolattartás formái, rendje Azokat az ügyeket , melyekben a szülői szervezet, közösséget egyetértési véleményezési joggal ruházza fel. A gyermeke, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai 58.§ (14), az egyeztető eljárás szabályai. Az iskolai, kollégiumi könyvtár SZMSZ-e Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének, kezelésének rendje. Az SNI gyerekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történő nevelésének , oktatásának segítését szolgáló tevékenységek tartalmát, szervezeti formáját, időkeretét. (EGYMI-k SZMSZ-ében) Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatásköröket, munkakörileírás-mintákat. Az intézmény dokumentumainak nyilvánosságával kapcs. szabályok EMMI 82.§ (6) Tanórán kívüli (2013. szept. 1-ig) Egyéb foglalkozások célját szervezeti formái, időkeretei. Felnőtt oktatás formái 63.§ (1)i) A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy az iskola könyvtárán keresztül megkapja a munkájához szükséges az iskola SZMSZ-ében meghatározottak szerinti informatikai eszközöket.

11 SZMSZ szabályozási köre
69.§ (4) A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülői közösség a vezetői megbízás 2. és 4. évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli. Ennek eljárásrendjét az SZMSZ-ben kell meghatározni A pedagógus kötelességei és jogai fejezet egyértelműen előírja, 62.§(1)m) hogy kötelessége különösen az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív feladatát maradéktalanul teljesíteni. Dök, a dök képviselők valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája, rendje A dök működéséhez szükséges feltételek Nkt. 69.§ (2) h) Az iskolai (kollégiumi) könyvtár működési rendje A pedagógus kötelességei és jogai című fejezet 62§ (6) bekezdésében meghatározott neveléssel–oktatással lekötött munkaidővel, amely legalább 10 óra legfeljebb 6 óra a munkáltató rendelkezik. Ezt pontosan az SZMSZ-ben kell leszabályozni A nevelőtestületi döntéshozatal nehézséget jelent ott ahol a nev.- okt. intézmény több feladat-ellátási helyen működik. – helyi szabályozás megengedett, hogy meghatározott ügyekben a nevelőtestület tagjai saját feladat- ellátási helyükön szavazzanak és küldjék meg annak eredményét a székhelyre. 70.§(4) SzMSZ-ben kell szabályozni a feladat-ellátási helyen folyó szavazás menetét és a szavazás eredményének összesítését

12 SZMSZ szabályozási köre
A közös igazgatású köznevelési intézmény és az ÁMK vezetési szerkezetét és a vezetők közötti feladatmegosztást Az igazgatótanács létrehozásának és működésének szabályait. Ha működik, a vezetői és szakértői testület létrehozásának, működésének szabályait,jogkörét A helyiségek és berendezések használatára vonatkozó előírásokat, A tanuló díjazása a tanuló által a nevelési-oktatási intézmény által biztosított anyagok felhasználásával és feltételek között készített dolgok értékesítéséből, hasznosításából származó bevételből. Az iratkezelés szervezeti rendje, feladat és hatáskörök, az iratkezelés felügyeletét ellátó vezető kijelölése, kiadmányozási és iratkölcsönzési jogosultságok Nkt. 43.§ 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet. 3§ (3) A nevelési –oktatási intézmény biztonságos működését garantáló szabályok,amelyek megtartása kötelező az intézmény területén tartózkodó szülőknek, valamint az intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek. Reklámtevékenység szabályai

13 SZMSZ szabályozási köre
368/2011(XII.31) Korm. rend. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 13.§ A költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölését, ha a költségvetési szerv alapításáról jogszabály rendelkezett. A szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek - ezen belül a gazdasági szervezet - megnevezését, engedélyezett létszámát, feladatait, a költségvetési szerv szervezeti ábráját. Költségvetési szerv esetén hatályos módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat keltét, számát, az alapítás időpontját, a szerv nyilvántartási számát. Azon ügyköröket, amelyek során a szervezeti egységek vezetői a költségvetési szerv képviselőjeként járhatnak el. Az ellátandó, és a szakfeladatrend szerint szakfeladat számmal és megnevezéssel besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek, valamint az alaptevékenységet szabályozó jogszabályok megjelölését, A szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat, Azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol.

14 Külön belső szabályzatban
2011. évi CXCV törvény az államháztartásról 69. § A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével. A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 54.§ (2) A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.

15 Külön belső szabályzatban
368/2011(XII.31) Korm. rend. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 13.§ A költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rendezi a működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így különösen d) az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseit, a) a tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, az ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket, e) a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait, f) a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét, g) a vezetékes és rádiótelefonok használatát, és b) a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet, c) a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos kérdéseket, h) a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét.

16 SZMSZ kötelező melléklete 1.
Könyvtári SZMSZ 12/2012 EMMI rendelet 167.§ Szabályozza működésének és igénybevételének rendjét. Melléklete: EMMI r. 163.§ Gyüjtőköri szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat A könyvtáros tanár, könyvtáros munkaköri leírása Katalógus szerkesztési szabályzat Tankönyvtári szabályzat Elfogadása előtt iskolai könyvtár szakterületen köznevelési szakértő tevékenység folytatására jogosult szakértővel kell véleményeztetni. Az SZMSZ könyvtárhasználati kérdéseit meghatározó rendelkezéseit nyilvánosságra kell hozni. könyvtárhasználóinak körét, a beiratkozás módját, az adatokban bekövetkezett változások bejelentésének módját, a szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a könyvtárhasználat szabályait, a nyitva tartás, kölcsönzés idejét, a kölcsönzés módját és idejét,

17 SZMSZ kötelező melléklete 2.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 12/2012 EMMI rendelete a nevelési –oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény rendelkezései, A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) korm. rendelet. Iratkezelési szabályzat, irattári terv Adatkezelési szabályzat 12/2012 EMMI rendelete 84. § ; Nkt. 43.§ Szülői szervezetet, DÖK-öt véleményezési jog illeti Adatvédelmet felügyelő vezető és az adatvédelmi felelős feladat és hatáskörének meghatározása Nkt. 42.§ Adatkezelési szab.-ban az adatkezelés és – továbbítás rendje Nkt. 41§., 44.§ Adatbiztonság (adatvédelem, adatvédelmi ismeretek oktatása) Közérdekű adatok megismerése, közzététele Az érintettek jogai és érvénysülésük Közzétételi lista (kizárólag csak közérdekű statisztikai adatok)

18 HÁZIREND Célja: a törvénybe foglalt jogi, magatartási szabályok hatékony érvényesülése Tartalma: a törvényi felhatalmazásnak megfelelő végrehajtási, eljárási, gyakorlati magatartási szabályok kialakítása- túlszabályozás nélkül Kerete: a törvény, hisz a házirend nem ütközhet jogszabályba, s kötelező arról rendelkeznie, amire a törvény felhatalmazta Létrejötte és módosulása: csak a törvény által meghatározott rendben legitim Érvényesülése: nyilvánosságra hozatal, kihirdetés esetén lehetséges

19 HÁZIREND Nem lehet saját „ízlés”, az igazgató vagy a tantestület követelményrendszerét tartalmazó dokumentumként elkészíteni. A tanulói jogok és kötelezettségek körét a törvény szabályozza. Mi nem adhatunk és nem is vonhatunk el azokból. A végrehajtás módját (hogyan) szabályozhatjuk, elvárt viselkedési szabályokat fogalmazhat meg.Nknt.25§ (2) Csupán a tanulói jogviszonyból eredő, jogi eszközökkel kikényszeríthető szabályokat tartalmazhat, melyek megsértése fegyelmi vétséget jelent. Szabályozási köre csak az iskola felügyeleti kötelezettségének idejére terjedhet ki. Normarendszere nem csupán a tanulókra vonatkozik, hanem az iskolai élet minden szereplőjére és a gyerekek törvényes képviselőire.

20 HÁZIREND A Nkt.25.§ (2) nem változik a z Óvodai házirend szabályozási tartalma A házirend tartalma szabályozási köre Nkt.25.§ (2) Jogok és kötelezettségek gyakorlása Tanulmányi kötelezettségek teljesítése Elvárt viselkedés szabályai Az intézmény működésével kapcsolatos szabályozást az SZMSZ-be utalta Kettős és többes szabályozás veszélye – ne legyen átfedés

21 Házirend eljárásrendje
Formai kellék Kt. Nkt. Közoktatási intézmény vezetője készíti Aláírások, bélyegző, közzététel felülvizsgálat módja, hatálybalépés ideje A nevelőtestület, más közoktatási intézményben a szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. Tantestület elfogadó határozata A DÖK, az iskolaszék (a szülői szervezet), egyetértési jogot gyakorol véleményezési jog Egyetértési/véleményezési joggal rendelkezők nyilatkozata Fenntartói jóváhagyással válik érvényessé Azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletköltség hárul a fenntartó egyetértése szükséges A fenntartó jóváhagyásának határozatszáma Egyházi fenntartású nevelési- oktatási intézmény házirendjét be kell nyújtani a fenntartónak jóváhagyásra.

22 HÁZIREND 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás Kollégiumi, napközi otthoni, iskolaotthoni, tanulószobai ellátáshoz az igények felmérésével kapcsolatos eljárás (Ki milyen feltétellel veheti igénybe és mi a felvétel eljárásrendje?) 46.§(6)a) Nem kötelező tantárgy választása, módosítása (igényfelmérés, igények benyújtása, döntés, értesítés, jogorvoslat) pedagógus választása 46.§(6)b) Eszközök létesítmények igénybevétele, különös tekintettel könyvtár, számítástechnika terem, szabadidős létesítmények (mikor,ki és milyen feltételekkel?) 46.§(6)c) 46.§(1)d) Az egészségügyi felügyelet, vizsgálat megvalósulása ( Az iskolaorvos és védőnő éves Egészségügyi munkatervének ismerete. A tanulók egészségügyi csoportba sorolása testnevelés órán) 46.§(6)d), 46.§(1)e), 25.§ (5) Jogok gyakorlásához szükséges információ elérhetősége, lehetősége (Ki, kitől, mikor, milyen információt kérhet és kaphat?) 46.§(6)e) A diákköri munkában, az iskolában működő más társadalmi szervezetekbe való részvétel.( DÖK tevékenységét annak SZMSZ-e szabályozza) 46.§(6)f), 48§ (1)- diákkör létrehozása Kérdezés- érdemi válasz rendje (Ki, kitől, mikor, milyen formában kérhet és kaphat információt a gyermek személyét,tanulmányait, és a pedagógus munkáját illetően?) ) 46.§(6)g)

23 HÁZIREND Vélemény nyilvánítás, tájékoztatás rendje (Ki, mikor, milyen formában?) 46.§(6)g) Vallási, nemzetiségi, etnikai jogok gyakorlása , hit és erkölcstan oktatás 46.§(3)e) Kollégiumi lakhatáshoz való jog 46.§(6)a) Vendégtanulói jogviszony létesítésének módja ( Ki , milyen esetben élhet ezzel a móddal?) 46.§(6)i) A tanulói jogok megsértése esetén a jogorvoslat módja §- eljárásrend, 46.§(3)h) oktatási jogok biztosa, 46.§(6)j) eljárás indítása, 46.§(6)p) érdekképviselet a Dök-től A tanulók részvétele a döntéshozatali tevékenységben ( személyes vagy képviseleti részvétel, egyetértés, véleményezés, döntés) 46.§(6)k) Magántanulói jogviszony létesítésének feltételei ( a szülői kérelem módja, ideje, az iskola szolgáltatásainak igénybevétele 46.§(5-6) Felmentés a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól ( Ki, milyen feltétellel részesülhet felmentésben?) 46.§(6)l) Szakközépiskolára és szakiskolára vonatkozó érdekvédelmi és munkavédelmi jogok (tanulószerződés, hátrányos megkülönböztetés, juttatások) Szakképzési tv. 34.§(1)-(2)-(3)

24 HÁZIREND A tanulók közreműködése környezetük rendben tartásában (udvar, osztályterem, szemléltető eszközök rendbetétele, tanórák, rendezvények, foglalkozások előkészítése, majd ezt követő rendrakás) 46.§ (1)c) A tanulók által előállított dolgok tulajdonlásának szabályozása (a szellemi és anyagi jellegű dolgok birtokba kerülés módja) 46.§ (9-12) A tanulói munka vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai EMMI rend. 5.§b) Hit és vallásoktatás helye, ideje 35.§ Diákkörök létrehozásának módja( Kik, mikor, milyen feltételekkel hozhatják létre, milyen formában nyújt a nevelőtestület segítséget a dök létrehozásához és működéséhez?) 46.§ (6)o), 48.§ (1) A tanulói jogviszony létrejötte, a kötelező jogok gyakorlásának kezdő időpontja 45.§ (1), Kötelességek az egyházi iskolában (előírhat kerettanterv, tankönyv használatot) 32.§ (1) Kötelességek a katonai iskolában 36.§ (4)c) 16 óráig tartó kötelező és választható foglalkozásokon való kötelező megjelenés 46.§ (1)a) Képességnek megfelelő teljesítmény elvárása 46.§ (1)b)

25 HÁZIREND Nkt. 46.§ Saját és mások testi épségének védelme
Az iskola eszközeinek, létesítményeinek óvása Mások segítése, jogok tiszteletben tartása SZMSZ, Házirend szabályainak betartása Védelem a fizikai és lelki erőszakkal szemben Képességek és érdeklődés szerinti nevelés-oktatás biztosítása Biztonságos és egészséges környezet biztosítása, sportolás, étkezés stb. biztosítása Nemzetiségének megfelelő nevelés oktatás biztosítása Különleges gondozás biztosítása Anyagi helyzettől függő kedvezmények biztosítása Az 1-8. évfolyamon ingyenes tk. biztosítása Vallási, világnézeti és egyéb meggyőződés tiszteletben tartása Vizsgázás független vizsgabizottság előtt Átvétel más intézménybe Diákigazolvány kiadásának eljárásrendje

26 HÁZIREND 2. A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos egyéb szabály
A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolása Igazolatlan mulasztást követő eljárásrend Térítési díj, tandíj befizetésének, visszafizetésének szabályozása Napközis, iskolaotthonos, tanulószobai foglalkozásokra való felvétel , valamint a kollégiumi, externátusi elhelyezés iránti kérelmek elbírálása (az elbírálás szempontrendszere) Szociális ösztöndíj, támogatás megállapítása, felosztása 46.§ (6)q) A tanulók jutalmazásának elvei, formái ( ki, mikor, miért, milyen jutalomban részesülhet?) 58.§ (1) Fegyelmező intézkedések elvei, formái (ki, mikor, miért milyen büntetésben részesülhet?) Fegyelmi és kártérítési felelősség 58§(14) fegyelmi eljárás részletes szabályai – SZMSZ-ben Az óvodába, iskolába bevitt dolgok megőrzőben, öltözőben való elhelyezése vagy bejelentése. A nevelő- oktató munkához nem szükséges eszközök bevitele megtiltható, korlátozható, feltételhez köthető. Ebben az esetben az iskolát nem terheli kártérítési felelősség. 25.§ (3) Elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő hozzáférés módját EMMI 5.§ g) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját,határidejét. EMMI rend. 5.§ h)

27 HÁZIREND 3. Az óvodai, iskolai, kollégiumi tanulói munkarenddel, a tanórán és tanórán kívüli foglalkozások rendjével kapcsolatos szabályok Az iskolai rendezvényekre megállapított egyéb szabályok Az iskola nyitása, zárása, felügyelet biztosítása 27.§ (2) Tanórán kívüli foglalkozások rendje (egész napos ált. isk.) 27.§ (2) Tanórák rendje EMMI 16.§ Szünetek rendje- főétkezésre biztosított hosszabb szünet rendje, csengetési rend EMMI 16.§ Szünetek rendje a szakképző iskolák gyakorlati képzése esetén ( nem változott) Szakkt. 66.§ (1)-(3) A gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezések 25.§ (2) Egészségvédelmi, baleset-megelőzési, munkavédelmi védő-óvó előírások 69.§ (2) g) Gyermek és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége, szolgáltatása a gyermekek részére (Hol,mikor érhető el?) 69.§ (2) f) Az iskolai ünnepek, ünneplések normatív szabályai 69.§ (2)e) Az iskola által szervezett a PP végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívülirendezvényeken elvárt tanulói magatartás. EMMI rend. 5.§ g)

28 Pedagógiai program HPP kötelezősége: Nkt. 26.§ (1) A nevelő és oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program szerint folyik. Nkt. 63.§ A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy f) a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési- oktatási intézmény pedagógiai programjának megalkotásában, elfogadásában és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. Bevezetés: Nkt. 26.§ (5) felmenő rendszerben Kötelező felülvizsgálata:Nkt. 97.§ (149 Az iskola december 31-ig felülvizsgálja pedagógiai programját, annak érdekében, hogy a kerettantervről szóló jogszabály, valamint e törvény rendelkezéseinek megfeleljen.

29 Pedagógiai program eljárásrendje
Kt. Nkt. A nevelőtestület készíti el. Véleményezés: iskolaszék, iskola-egészségügyi szolgálat Nevelőtestület /szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. (nem átruházható jogkör) Nevelőtestület /szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. (nem átruházható jogkör) 26.§(1) 70.§(2)a) A fenntartó jóváhagyás előtt szakértővel ellenőriztetni kell, be kell szerezni a kisebbségi önkormányzat egyetértő nyilatkozatát (Alapító okirat- nemzeti, etnikai,kisebbségi nevelés, oktatás) A pp. azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletköltség hárul a fenntartó egyetértése szükséges A fenntartó hagyja jóvá Az intézményvezető hagyja jóvá 26.§ (1) Egyházi fenntartó esetén a fenntartó hagyja jóvá 32.§(1)i) Jogorvoslat: nevelőtestület/szakalkalmazotti értekezlet- bíróság Iskolaszék, diákönkormányzat, szülői szervezet - fenntartó Nyilvánosságra kell hozni 26.§ (1), a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben kell bevezetni. 26.§(5)

30 Pedagógiai program 54.§. Érdemjegyek és az osztályzatok a következők:….. A Kt. Alapján az iskola pp-ja meghatározhatta azokat a tananyagokat, tantárgyakat, amelyekből a tanuló teljesítményét nem kellett értékelni. ill. minősíteni(pl. magatartás, szorgalom) (4) Jóváhagyott kerettanterv vagy az oktatásért felelős miniszter engedélyével a szöveges értékelés tovább vihető 2. évf.-tól.

31 Pedagógiai program 17.§ (3)(4) A kollégium az érdekelt iskola pp-ját figyelembe véve készíti el pp-ját. Ha szakkollégiumként működik saját pp kidolgozásával személyközpontú tehetséggondozást végez. 32.§(1)c) A fenntartó egyház az iskola számára előírhatja valamely – az oktatásért felelős miniszter által kiadott- kerettanterv választását és meghatározhatja az intézményben használható tankönyveket, taneszközöket. 9.§ (8) Az alternatív óvodák, iskolák az általuk elkészített és jóváhagyott óvodapedagógiai programban, kerettantervben meghatározottak szerint készítik el pedagógiai programjukat. 51.§ (3) a többcélú intézményben ált. isk.-i tanulmányaikat befejező tanulók a pp-ban meghatározottak alapján folytathatják tanulmányaikat a megfelelő iskolatípus szerinti nevelés- oktatásban.

32 Pedagógiai program 26.§ (4) A többcélú intézmény egységes, valamennyi nevelési-oktatási feladatot átfogó pedagógiai programot, ennek keretein belül az egyes feladatok ellátásához óvodai nevelési progr.-ot, iskolai helyi tantervet, kollégiumi pp-ot használ. Az összetett iskola, a közös igazgatású köznevelési intézmény és az ÁMK a különböző iskolatípusok nevelési-oktatási céljainak megvalósításához külön-külön helyi tantervet alkalmaz. Az általános művelődési központban működő nev.- okt. intézmények pedagógiai programja része a nem köznevelési feladatot ellátó intézményegység tevékenységét is meghatározó pedagógiai-művelődési programnak. A pedagógiai-művelődési program biztosítja a köznevelési és a nem köznevelési feladatok egységes elvek szerinti megvalósítását. Az egységes iskola egy helyi tantervet alkalmaz.

33 Pedagógiai program 27.§ (6) Ha az évfolyamokra járó tanulók eredményes felkészülése azt szükségessé teszi, lehetővé kell tenni, hogy heti 2 alkalommal egyéni foglalkozásokon vegyen részt. E rendelkezést kell alkalmazni akkor is ha a tanköteles tanuló tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt második vagy további alkalommal ismétli ugyanazt az évfolyamot szept. 1. (11)Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt óra testnevelés keretében szept évfolyamon 35.§ (1) Az állami általános iskolában az erkölcstan óra vagy az ehelyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része szept évfolyamon (4) A hit és erkölcstan oktatás tartalmának meghatározása, a hitoktató alkalmazása és ellenőrzése, a hit- és erkölcstan oktatásra való jelentkezésszervezése, a foglalkozások ellenőrzése az egyházi jogi személy feladata. 50.§(5) Sport- és művészeti emelt szintű oktatás esetében az iskola pedagógiai programja szerint alkalmassági vizsga szervezhető általános iskolában.

34 Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos ped-i tev.
PP. tartalma Kt . 47.§-48.§ 12/2012 EMMI rend. Alapelvek, értékek, célok, feladatok, eszközök, eljárások Személyiségfejlesztés Teljes körű egészségfejlesztés Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A pedagógusok helyi intézményi feladatai, osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésére vonatkozó célok,feladatok Beilleszkedési , tanulási, magatartási nehézségek Nkt. .§ (6) Tehetség, képességkibontakoztatás Nkt. 4.§ (13), 27.§ (5) Gyermek- és ifjúságvédelem Nkt. 69.§ (2) f) Tanulási kudarcnak kitett tan. Felzárkóztatása Nkt. 27.§ (6), 62.§ (1)i) Szociális hátrányok enyhítése Nkt. 9.§ (3) 72.§ (3) Pp. végrehajtásához szükséges a nevelő –okt. munkát segítő eszk., felszerelések jegyzéke Nkt.9.§ (3) Szülő, tanuló, pedagógus és az intézménypartnerei együttműködésének, kapcsolattartásának formái, továbbfejlesztésének lehetőségei 62.§ (1)f), 62.§(1)n), 72.§ (1)(4)(5) Nemzeti, etnikai kissebségi nevelés 46.§ (3)c) Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos ped-i tev.

35 Pedagógiai program PP. tartalma Kt . 47.§-48.§ 12/2012 EMMI rend.
A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje. Az iskolaváltás, felvétel és az átvétel helyi szabályai, szükség esetén különbözeti vizsgával, egyéni segítségnyújtással, türelmi idő biztosításával vagy évfolyamismétléssel. Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv. A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így külön az írásbeli, szóbeli, a gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait. Egészségfejlesztési program A tanulók osztályba, csoportba való beosztásának szempontjai, elvei, prioritásai. Művészetek emelt szintű oktatása esetén előírhatja a PP tanítási napokon 8.00-és óra között a művészeti próbákon és előadásokon való kötelező részvételt.

36 Helyi tanterv tartalma 12/2012 EMMI rend.7.§ b)
Választott kerettanterv megnevezése A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozás, nem kötelező tanórai foglalkozás és ezeken elsajátítandó tananyag Kötelező, kötelezően választandó, szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése, óraszáma Tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei. NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai Mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja Választható tantárgyak, foglalkozások, pedagógusválasztás szabályai A tanuló munkájának ellenőrzési, értékelési módja, magatartás, szorgalom minősítésének elvei A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei Nemzetiségi kultúra megismerését szolgáló tananyag. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek, mérési időszak Egészségnevelési és környezeti nevelési elveket Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, számonkérések rendje. Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli, szóbeli feladatok meghatározásának elveit és korlátait. Erkölcstan oktatása Egész napos iskola Természettud . nevelés Mindennapos testnevelés Mindennapos művészeti nevelés Idegennyelv-oktatás Emelt szintű képzési forma SNI tanulók nev.-okt. Nemzetiségi nev.-okt.

37 Pedagógiai program-helyi tanterv
Helyi tanterv tartalma 12/2012 EMMI rend.7.§ b) A tanuló jutalmazásának, magatartás, szorgalom értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elveket. Egész napos iskola esetén az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott nevelési-okt.-i programot. Tartalmazza az iskola által alkalmazott sajátos pedagógiai módszereket (pl. projektoktatás) A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket. 56.§ (19 A tanulót, ha egyéni adottsága , fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól és ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő SNI tanulók fejlesztésére vonatkozó tartalmak,tevékenységek, követelmények.

38 110/2012.(VI.4.) Korm. Rendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
Tanórai foglalkozások: projekt oktatás, erdei iskola, múzeumi foglalkozás, könyvtári foglalkozás,művészeti előadásokhoz,kiállításokhoz kapcsolódó foglalkozás-ingyenesség Emelt szintű oktatás: Idegen ny., magyar, matek, nemzetiségi ny.-legalább heti 5 óra Minden egyéb tantárgy esetében legalább heti 4 óra Bele számít az énekkar?

39 110/2012.(VI.4.) Korm. Rendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
Tanulók heti kötelező és választható óráinak száma egy tanítási napon 1-3. évfolyam 6 tanítási óra 4. évfolyam 7 tanítási óra 5-8. évfolyam 7 tanítási óra +1 órával nő ha két tanítási nyelvű iskolai oktatás, vagy nemzetiségi nevelés oktatás folyik

40 5 óra testnevelés benne van
110/2012.(VI.4.) Korm. Rendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A tanulók heti kötelező és választható óráinak összege egy tanítási héten (Nktv.6. mell.) 1-3. évfolyam 25+2 4. évfolyam 27+2 5-6. évfolyam 28+3 7-8. évfolyam 31+4 Két tanítási nyelvű oktatásban továbbá nemzetiségi nevelés oktatás során 1-8. évfolyamon legfeljebb 4 tanítási órával haladhatja meg. 5 óra testnevelés benne van

41 110/2012.(VI.4.) Korm. Rendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
A napi és heti terhelésnél figyelmen kívül kell hagyni: Egyházi iskolában szervezett hitoktatás tantárgyat, Sportiskolában a mindennapos testnevelési órákat meghaladó többlet testnevelési órákat, illetve a mindennapos testnevelés keretében megszervezett sportköri foglalkozásokat. Tehetséggondozást, felzárkóztatást Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások óraszámait.

42 Körny. Ism., biosz, fizika, kémia, term ism.
110/2012.(VI.4.) Korm. Rendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról Műveltségi területek Nat által ajánlott %-os aránynak megfelelő óraszám 1-3. évf. 4. évf. 5-6. évf. 7-8. évf. min max Magyar nyelv és irodalom 7,0 10,0 11,0 4,0 6,0 3,0 4,5 Élő idegen nyelv 0,5 1,5 5,0 Matematika 3,5 Ember és társadalom 1,0 2,0 Ember és természet Földünk – környezetünk 0,0 2,5 Művészetek 5,5 Informatika Életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport Történelem, hon és népism. Körny. Ism., biosz, fizika, kémia, term ism. Rajz, ének, média ism

43 Kedves Kollégák! Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
„Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármilyen kérdésre megtalálni a választ.” (Adam J. Jackson) Elérhetőségeim: Varga Mónika Pollack Mihály általános iskola Kazincbarcika Tel.:06 20 /


Letölteni ppt "a évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről és a 20/2012"

Hasonló előadás


Google Hirdetések