Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közoktatási vezetőképzés 1 Az SZMSZ. Közoktatási vezetőképzés 2 1. Az SzMSz eljárásrendje Kt. 40.§ (2) (3) A közoktatási intézmény vezetője készíti el,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közoktatási vezetőképzés 1 Az SZMSZ. Közoktatási vezetőképzés 2 1. Az SzMSz eljárásrendje Kt. 40.§ (2) (3) A közoktatási intézmény vezetője készíti el,"— Előadás másolata:

1 Közoktatási vezetőképzés 1 Az SZMSZ

2 Közoktatási vezetőképzés 2 1. Az SzMSz eljárásrendje Kt. 40.§ (2) (3) A közoktatási intézmény vezetője készíti el, a nevelőtestület, más közoktatási intézményben a szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. Elfogadásakor és módosításakor iskolaszék, az iskolai diákönkormányzat - jogszabályban meghatározottak szerint - egyetértési jogot gyakorol. Az intézmény fenntartójának jóváhagyásával válik érvényessé.

3 3Közoktatási vezetőképzés ! Kt. 33.§ (7) bek (7) A többcélú intézményben egy szervezeti és működési szabályzatot, pedagógiai programot, házirendet, intézményi minőségirányítási programot, az általános művelődési központban egy pedagógiai- művelődési programot kell készíteni. (7) A többcélú intézményben egy szervezeti és működési szabályzatot, pedagógiai programot, házirendet, intézményi minőségirányítási programot, az általános művelődési központban egy pedagógiai- művelődési programot kell készíteni.

4 4Közoktatási vezetőképzés A közös igazgatású közoktatási intézmény és általános művelődési központ szervezeti és működési szabályzata tartalmazza a működés közös szabályait és a működés közös szabályait és - intézményegységenként külön-külön – - intézményegységenként külön-külön – az egyes intézményegységek működését meghatározó előírásokat. az egyes intézményegységek működését meghatározó előírásokat.

5 Közoktatási vezetőképzés 5 A kötelező véleménykérés Kt. 59. § (6) Jogszabály, továbbá az óvoda, iskola, kollégium szervezeti és működési szabályzata a szülői szervezet (közösség) részére további jogokat állapíthat meg. 11/1994 MKM r. 30/A. § Ha a nevelési-oktatási intézményben nem működik óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, minden olyan kérdésben, amelyben jogszabály rendelkezése alapján egyetértési jogot gyakorolna, a szülői szervezet (közösség) véleményét ki kell kérni.

6 Közoktatási vezetőképzés 6 Az SzMSz elfogadásának törvényessége Az értekezletre meg kell hívni a nevelőtestület tagjait /szakalkalmazottakat és a szülői munkaközösség képviselőjét Kt. 59.§(5)bekezdéséből (5) Az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót. A gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell meghatározni, mit kell érteni a gyermekek, tanulók nagyobb csoportja alatt.

7 Közoktatási vezetőképzés 7 2. Az SzMSz anyagi jogi vizsgálata Két követelmény teljesülésének vizsgálatát jelenti:    Tartalmaz-e mindent, amit a jogszabályok szabályozási körébe rendelnek?    Az SzMSz-ben meghatározott szabályok nem ütköznek-e jogszabályba? Megfogalmazásukkor figyelembe vették-e a vonatkozó jogszabályokat?

8 8Közoktatási vezetőképzés Az SzMSz szabályozási köre 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) Szabályozza: a.) a működés rendjét, ezen belül a a gyermekek, a tanulók fogadásának (Kt. 10.§ (1); 121.§ (1) (nyitva tartás) a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való tartózkodásának rendjét, 138/1992. Korm. r. 7.§ (2) bek., óvodai napirend: 11/1994. MKM rendelet 2. § (4)-(5)-(7) bek. szakképzés: 9.§ (1), (2) b.) a pedagógiai munka belső ellenőrzése rendjét, Kt. 19.§. (1), 58. §. c.) belépés, bent tartózkodás – akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel Kt. 39. § (4) pl. pl. párt vagy párthoz kötődő szervezet d.) tagintézménnyel (intézményegység) való kapcsolattartás rendje, (Közös igazgatású, többcélú közoktatási int., ÁMK, stb.) 11/1994. 50. §.,Kt. ill. 138/ e.)vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, feladatmegosztás, szervezeti egységek közötti kapcsolattartás, Kt. 33. §; 54. § f.) intézményvezetés – helyettesítés rendje akadályoztatás esetén Kt. 11.§., 138/1992. (X.8.) Korm. r. 5. § (16); 7.§ (2) g.) vezetők és iskolaszék, (szülői szervezet stb.) közötti kapcsolattartás formája. (a jelölt szervezetek maguk alakítják ki működési rendjüket) Kt. 57. § (4)

9 9Közoktatási vezetőképzés h.) nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, beszámoltatás rendje, Kt. 57. § (4) i.) külső kapcsolatok rendszere Kt. 41. § (5); 10/1994. (V. 13.) MKM r. j.) ünnepélyek, hagyományápolás, (nevelési és pedagógiai program), Kt. 5. § k.) gyermek, tanuló távolmaradása, mulasztásának igazolása… hatályon kívül - házirendben l.) térítési díj, tandíj befizetése… hatályon kívül – házirendben m.) rendszeres egészségügyi felügyelet ellátása, Kt. 10. § (1);41. § (5), 120. § (1) 1.) n.) intézményi védő – óvó előírások, Kt. 19.§ (7); 41. § (5); 54. § (1); 11/1994. (V. 8.) MKM r. 6/A. § (1), (3); ill. 2. sz. melléklete ( gyermekbalesetek) o.) Rendkívüli esemény, bombariadó p.) azokat az ügyeket, melyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel r.) mindazt, amit jogszabály ír elő, ill. az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan kérdést, amit egyéb szabályzatban nem kell, ill. nem lehet szabályozni.

10 10Közoktatási vezetőképzés 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdése a.) napközis és tan. szobai felvétel…(Kt. 53. §. (2)- Házirendben b.) tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái (Kt. 53. §. (1)-(4) c. Felnőttoktatás formái d.) da diákönkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formáját és rendjét, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket (helyiségek, berendezések használata, költségvetési támogatás biztosítása), e.) e) a mindennapi testedzés formáit és az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formáit és rendjét, f.) A szociális ösztöndíj, szociális támogatás megállapításának elvei - házirend g.) A tanulók véleménynyilvánításának, tájékoztatásának rendje …házirend h.) A tanulók jutalmazásának elvei és formái - házirend i.) A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei - házirend h.) az iskolai (kollégiumi) könyvtár működési rendje – Kt. 53. § (6), 11/1994. MKM r. 6/C. §. (1)-(4)

11 Közoktatási vezetőképzés 11 1.Szabályozási kör: 11/1994.MKM.r.4.§ (1) 2.Szabályozási kör: 11/1994.MKM.r.4.§ (2)  balesetek megelőzése, 6/A.§(3) 3 3. Szabályozási kör: az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan kérdést, amit egyéb szabályzatban nem kell, ill. nem lehet szabályozni. Az SzMSz szabályozási köre Kt. 40.§ (1) 11/1994.MKM.r. 4.§+ egyéb

12 12Közoktatási vezetőképzés Fenntartótól függetlenül, minden NO 11/1994. MKM rendelet 4.§ (1) a.) a működés rendjét, ezen belül a a gyermekek, a tanulók fogadásának (nyitva tartás) a vezetőknek a nevelési- oktatási intézményben való tartózkodásának rendjét, (Kt. 10.§ (1); 121.§ (1) 138/1992. Korm. r. 7.§ (2) bek., óvodai napirend: 11/1994. MKM rendelet 2. § (4)-(5)-(7) bek. szakképzés: 9.§ (1), (2) b)a pedagógiai munka belső ellenőrzése rendjét, Kt. 19.§. (1), 58. §. c.) belépés, bent tartózkodás – akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel Kt. 39. § (4) pl. pl. párt vagy párthoz kötődő szervezet d.) tagintézménnyel (intézményegység) való kapcsolattartás rendje, (Közös igazgatású, többcélú közoktatási int., ÁMK, stb.) 11/1994. 50. §.,Kt. ill. 138/ 1992. (X. 8.) Korm.r.

13 13Közoktatási vezetőképzés e.)vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, feladatmegosztás, szervezeti egységek közötti kapcsolattartás, Kt. 33. §; 54. § f.) intézményvezetés – helyettesítés rendje akadályoztatás esetén Kt. 11.§., 138/1992. (X.8.) Korm. r. 5. § (16); 7.§ (2) g.) vezetők és iskolaszék, (szülői szervezet stb.) közötti kapcsolattartás formája. (a jelölt szervezetek maguk alakítják ki működési rendjüket) Kt. 57. § (4) h.) nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, beszámoltatás rendje, Kt. 57. § (4) i.) külső kapcsolatok rendszere Kt. 41. § (5); 10/1994. (V. 13.) MKM r. j.) ünnepélyek, hagyományápolás, (nevelési és pedagógiai program), Kt. 5. §

14 14Közoktatási vezetőképzés m.) rendszeres egészségügyi felügyelet ellátása, Kt. 10. § (1);41. § (5), 120. § (1) 1.) n.) intézményi védő – óvó előírások, Kt. 19.§ (7); 41. § (5); 54. § (1); 11/1994. (V. 8.) MKM r. 6/A. § (1), (3); ill. 2. sz. mell( gyermekbalesetek) o.) Rendkívüli esemény, bombariadó p.) azokat az ügyeket, melyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel r.) mindazt, amit jogszabály ír elő, ill. az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan kérdést, amit egyéb szabályzatban nem kell, ill. nem lehet szabályozni.

15 15Közoktatási vezetőképzés Amit más jogszabály ír elő A szerv vezetője az SZMSZ-ben határozza meg: -az iratkezelés szervezeti rendjét, -Az iratkezelésre és a vele összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat-és hatásköröket, - kijelöli az iratkezelést felügyelő vezetőt, - kijelöli a kiadmányozási joggal rendelkezőt/rendelkezőket, - kijelöli a kiadmányozási joggal rendelkezőt/rendelkezőket, belső szabályzatban rögzített jogosultság alapján: iratkölcsönzési jogosultságokat. iratkölcsönzési jogosultságokat. (335/2005 (XII. 29.) Korm. r.a 3-8.§; 52.§; 63.§)

16 16Közoktatási vezetőképzés Amit más jogszabály ír elő  Az intézmény dokumentumainak nyilvánosságával kapcsolatos szabályokat az SZMSZ állapíthatja meg 11/1994 MKM rendelet 8 §(5)  Az SZMSZ az intézmény vezetői, pedagógusai, alkalmazottai számára ír elő a tárggyal kapcsolatos előírásokat. 11/1994.(VI.8) MKM rendelet 6/A (3)   A tankönyrendelés rendjét 23/2004. ( VIII. 27.) OM.r. 23.§ (5)  Pedagógusok által foglalkozásokra, /munkahelyre bevihető dolgok tiltása, korlátozása (Hpp megvalósításához használt fogl-eszközjegyzék, 11/1994. MKM.r. 7. sz. mell.)Mt. 176.§(2) 176. § (1) A munkáltatót a 174. § szerinti felelősség terheli a munkavállaló munkahelyre bevitt tárgyaiban, dolgaiban bekövetkezett károkért.(2) A munkáltató előírhatja a munkahelyre bevitt dolgok megőrzőben (öltözőben) való elhelyezését, illetve a bevitel bejelentését. A munkába járáshoz, illetve a munkavégzéshez nem szükséges dolgok bevitelét a munkáltató megtilthatja, korlátozhatja, vagy feltételhez kötheti. Ha a munkavállaló az előírt szabályokat megszegi, a bekövetkezett kárért a munkáltató csak szándékos károkozása esetén felel. 176. § (1) A munkáltatót a 174. § szerinti felelősség terheli a munkavállaló munkahelyre bevitt tárgyaiban, dolgaiban bekövetkezett károkért.(2) A munkáltató előírhatja a munkahelyre bevitt dolgok megőrzőben (öltözőben) való elhelyezését, illetve a bevitel bejelentését. A munkába járáshoz, illetve a munkavégzéshez nem szükséges dolgok bevitelét a munkáltató megtilthatja, korlátozhatja, vagy feltételhez kötheti. Ha a munkavállaló az előírt szabályokat megszegi, a bekövetkezett kárért a munkáltató csak szándékos károkozása esetén felel.  A nem állami és nem önkormányzati fenntartású intézményekben a vallásgyakorlással kapcsolatos jogok megállapítása az alkalmazottakra nézve. Kt. 81. § (1)a).

17 17Közoktatási vezetőképzés Amit más jogszabály ír elő Kt. 2. sz melléklet Kt. 2. sz melléklet 6. Az iratkezelési szabályzatban, ha ilyen készítése nem kötelező, a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatának mellékleteként kiadott adatkezelési szabályzatban kell meghatározni az adatkezelés és -továbbítás intézményi rendjét. Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, illetve módosításánál nevelési- oktatási intézményben a szülői szervezetet (közösséget) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzatot egyetértési jog illeti meg.

18 18Közoktatási vezetőképzés Fenntartótól függetlenül az iskolai SzMSz-ben 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdése b.) tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái Kt. 53. §. (1)- (4) c. Felnőttoktatás formái d.) da diákönkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formáját és rendjét, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket (helyiségek, berendezések használata, költségvetési támogatás biztosítása), e.) e) a mindennapi testedzés formáit és az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formáit és rendjét, h.) az iskolai (kollégiumi) könyvtár működési rendje – Kt. 53. § (6), 11/1994. MKM r. 6/C. §. (1)-(4)+ 3.sz mell.

19 19Közoktatási vezetőképzés Fenntartótól függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményi SZMSZ-e tartalmazza 4/2010.OKm. r. 4.§ (5) A pedagógiai szakszolgálat intézménye szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni (5) A pedagógiai szakszolgálat intézménye szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni a) a működés rendjét, a) a működés rendjét, b) az érintett közoktatási intézményekkel való kapcsolattartás formáját és rendjét, b) az érintett közoktatási intézményekkel való kapcsolattartás formáját és rendjét, c) a szülőkkel való kapcsolattartás formáját és rendjét, c) a szülőkkel való kapcsolattartás formáját és rendjét, d) a vezetők közötti feladatmegosztást, d) a vezetők közötti feladatmegosztást, e) a belső ellenőrzés rendjét, e) a belső ellenőrzés rendjét, f) az a)-c) pont alá nem tartozó külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, f) az a)-c) pont alá nem tartozó külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, g) mindazt, amelynek szabályozását jogszabály előírja. g) mindazt, amelynek szabályozását jogszabály előírja. (6) A pedagógiai szakszolgálat intézménye a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon köteles közzétenni az általa nyújtott szolgáltatásokat, a működési körzetét, a szervezeti és működési szabályzatát, az intézményi minőségirányítási programját, az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának értékelését, a gyermekek, tanulók, szülők fogadásának idejét. (6) A pedagógiai szakszolgálat intézménye a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon köteles közzétenni az általa nyújtott szolgáltatásokat, a működési körzetét, a szervezeti és működési szabályzatát, az intézményi minőségirányítási programját, az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának értékelését, a gyermekek, tanulók, szülők fogadásának idejét.

20 20Közoktatási vezetőképzés A költségvetési szervként m ű köd ő intézmények SZMSZ-e tartalmazza (292/2009. Korm. R. ( Ámr.) 20.§ (1) A költségvetési szerv szervezeti felépítését, feladatait és működési folyamatait - e rendeletben és más jogszabályokban foglaltak figyelembevételével a) a költségvetési szerv létrehozásáról szóló jogszabályra történő hivatkozást, b) a költségvetési szerv törzskönyvi azonosító számát, alapító okiratának keltét, az alapító okirat számát, az alapítás időpontját, c) az ellátandó, és a szakfeladatrend szerint (szakfeladat számmal és megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek, valamint az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok megjelölését, d) azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek felett a költségvetési szerv alapítói, illetve tulajdonosi (tagsági, részvényesi, szavazatelsőbbségi) jogokat gyakorol,

21 21Közoktatási vezetőképzés e) a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek (ezen belül a gazdasági szervezet) megnevezését, engedélyezett létszámát, feladatait, és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, f) g) a szervezeti egységek vezetőjének azon jogosítványait, amelyek körében a költségvetési szerv képviselőjeként járhat el, h) a szervezeti és működési szabályzatban nevesített valamennyi munkakörhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat,

22 22Közoktatási vezetőképzés i) a költségvetési szerv szervezeti ábráját, j) külön jogszabályban szabályozott esetek kivételével a munkáltatói jogok gyakorlásának - ideértve az átruházott munkáltatói jogokat is - rendjét, k) az irányító szerv által a 16. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szervek felsorolását.

23 23Közoktatási vezetőképzés Ügyrend/ SZMSZ/ Más bels ő szabályzat Ámr. 20.§ (7) (7) A költségvetési szerv szervezeti egységei által ellátott feladatok munkafolyamatainak leírását, (7) A költségvetési szerv szervezeti egységei által ellátott feladatok munkafolyamatainak leírását, a szervezeti egység vezetőinek és alkalmazottainak feladat- és hatáskörét (munkakörét), a szervezeti egység vezetőinek és alkalmazottainak feladat- és hatáskörét (munkakörét), a helyettesítés rendjét, a helyettesítés rendjét, továbbá a szervezeti egység költségvetési szerven belüli belső és azon kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait továbbá a szervezeti egység költségvetési szerven belüli belső és azon kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait - ha azokról a szervezeti és működési szabályzat vagy a költségvetési szerv más szabályzata nem rendelkezik - a szervezeti egységek ügyrendje tartalmazza. - ha azokról a szervezeti és működési szabályzat vagy a költségvetési szerv más szabályzata nem rendelkezik - a szervezeti egységek ügyrendje tartalmazza.

24 24Közoktatási vezetőképzés Gyakori hibák   Túllépés a jogszabályokban meghatározott szabályozási körön : - Szabályozási körbe nem tartozó elemet szabályoz - Más intézményi dokumentum szabályozási körébe tartozó dolgot szabályoz   Túllépés a térbeli és időbeli hatályon   Mellékletek, függelékek halmaza   Jogszabályok idézése   Jogszabálysértő szabályok,   Eljárásrend megsértése, stb.


Letölteni ppt "Közoktatási vezetőképzés 1 Az SZMSZ. Közoktatási vezetőképzés 2 1. Az SzMSz eljárásrendje Kt. 40.§ (2) (3) A közoktatási intézmény vezetője készíti el,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések