Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 3. Az elsőfokú eljárás 3.1. Az eljárás szakaszai, az eljárás megindítása 3.2. A kérelem vizsgálata 3.3. A határidők 3.4. A jegyzőkönyv és a hivatalos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 3. Az elsőfokú eljárás 3.1. Az eljárás szakaszai, az eljárás megindítása 3.2. A kérelem vizsgálata 3.3. A határidők 3.4. A jegyzőkönyv és a hivatalos."— Előadás másolata:

1

2 1 3. Az elsőfokú eljárás 3.1. Az eljárás szakaszai, az eljárás megindítása 3.2. A kérelem vizsgálata 3.3. A határidők 3.4. A jegyzőkönyv és a hivatalos feljegyzés 3.5. A képviselet 3.6. A hatósági közvetítő 3.7. A kizárás 3.8. A szakhatóság közreműködése 3.9. Az idézés, értesítés 3.10. A tényállás tisztázása; a bizonyítás

3 2 3.1. A közigazgatási eljárás fő szakaszai Végre- hajtás Jogorvoslati eljárás Alapeljárás (első fokú eljárás) -az ügyek többsége már ebben a szakban lezárul; - az ügyfelek elsősorban az elsőfokú szervekkel kerülnek kapcsolatba; - az itt meghatározott normák többségét az eljárás többi szakaszában is alkalmazni kell. Az alapeljárás mindig szükségszerű, meghatározó elem:

4 3 3.1. Az első fokú eljárás főbb szakaszai Eljárás megindítása Értesítés Kérelem vizsgálata Eljárás megszüntetése Eljárás felfüggesztése Tényállás megállapítása Tisztázás, bizonyítás Hatóság döntése Elutasítás Hiánypótlásra felszólítás Elutasítás

5 4 Jogszabály alapján Felügyeleti szerv utasítása, bíróság kötelezése Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet Joghatások: - jogok megszerzése, kötelezettségek terhe; - ügyintézési határidő kezdete. 3.1. Az eljárás megindítása 29. § kérelem bejelentés más hatóság kezdeményezése nyilatkozat panasz

6 5 - az ügyfél azonosításához szükséges adatok; természetes személy esetén: név, lakcím jogi személynél: szervezet megnevezése, székhely/telephely - az ügy tárgya; - döntés kérése; - mellékletek: kettős korlát, vagyis az ügyféltől nem kérhető: Szakhatósági állásfoglalás Adat, amelyet valamely közigazgatási hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartása tartalmaz Kérelem benyújtása: hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez; A hatóság feladata:- a kérelem ellenőrzése és - felhívás hiánypótlásra. 3.1. Az eljárás megindítása A kérelem 34-38. §

7 6 3.1. Az eljárás megindítása Értesítés az eljárás megindításáról A hivatalból indult eljárás esetében értesíteni kell: az ismert ügyfelet. Kérelemre indult eljárásban: a kérelmet előterjesztő ügyfél, ha kéri; kötelező értesíteni az ismert ellenérdekű és az érintett ügyfelet Új jogintézmény

8 7 3.1. Az eljárás megindítása Értesítés az eljárás megindításáról - kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül; - az értesítés mellőzhető az alábbi okokból: Eljárás eredményességének veszélyeztetése Egyszerű megítélésű ügyFolyamatos ellenőrzés Honvédelmi, nemzetbiztonsági, közbiztonsági ok Az értesítés tartalma Ügy tárgya, iktatási száma Eljárás megindításának napja, ügyintézési határidő Ügyintéző neve, hivatali elérhetősége Iratbetekintés, nyilatkozattétel lehetősége Hivatalból indult eljárásnál erre utalás Kérelemre indult eljárásnál a kérelmező ügyfél neve Ügyfél tájékoztatása e-ügyintézés lehetőségéről Új jogintézmény

9 8 3.1. Az eljárás megindítása Az értesítés formái Közvetlen megkeresés: -levél; -fax; -elektronikus úton Hirdetmény, közhírré tétel: - jelentős számú ügyfél érintettsége - hatásterületi ingatlan tulajdonosok, használók; - érdekvédelmi társadalmi szervek

10 9 3.2. A Kérelem vizsgálata Kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása 8 napon belül végzéssel történik, az alábbi okokból: - a magyar hatóságnak nincs joghatósága az eljárásra; - a hatóságnak nincs hatásköre/illetékessége, és az áttételnek nincs helye; - kérelem lehetetlen célja; - a hatóság az ügyet már érdemben elbírálta; - kérelem késedelmes előterjesztése (kézbesítési vélelem megdöntése); - az ügy nem hatósági ügy. A végzés fellebbezéssel megtámadható

11 10 3.2. A kérelem vizsgálata Az eljárás megszüntetése a)Kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítás; b) az ügy tárgyát képező vagyontárgy megsemmisült; c) az eljárás kérelemre indult és az ügyfél a kérelmét visszavonta; d) az ügyfél halála (megszűnése) következtében okafogyottá vált és eljárásbeli jogutódlás nem következett be; e) hivatalból indított eljárás esetén az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn; f) kérelemre indult eljárás esetén ha az ügyfél felszólításra sem gondoskodik képviselet ellátására alkalma személy meghatalmazásáról, vagy nem jár el személyesen; g) jogszabályváltozás miatt az ügy elbírálása a továbbiakban már nem hatósági hatáskörbe tartozik. Kötelező

12 11 3.2. A kérelem vizsgálata Az eljárás megszüntetése Mérlegelés alapján Ha a hiánypótlásra való felhívás eredménytelen - a mérlegelés tárgya: elegendőek-e a bizonyítékok? A rendelkezésre álló adatok alapján dönt Eljárás megszüntetése Az illeték vagy az igazgatási szolgáltatási díj felhívás ellenére történő meg nem fizetése Eljárás megszüntetéséről értesítés: 5 napon belül Fellebbezésnek van helye!!!

13 12 3.2. A Kérelem vizsgálata Az eljárás felfüggesztése 32.§ 1.Kötelező felfüggesztés2. Felfüggesztés mérlegelés alapján Kapcsolódó kérdés előzetes elbírálása, amelyben: -az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik; ugyanazon hatóság más döntése; - külföldi hatóság vagy más szerv álláspontjának beszerzése; -a jogutód kiléte vitás (kérelmező ügyfél esik ki) Jogkövetkezmény: A határidő megszakad, fellebbezésnek van helye -a bíróság a hatóságot új eljárásra kötelezi (perújítás, felülvizsgálati kérelem) -Szakvélemény készítése hosszabb időt vesz igénybe; - ha a jogutód kiléte vitás; - ügyfél kérése

14 13 3.3. Határidők 33.§ Érdemi határozatok meghozatala Főszabály: 30 napos határidő Kivételes ügyintézési határidők Veszélyhelyzet elhárítása, kár megelőzése Ügy bonyolultsági foka (külön jsz. alapján) Határidő kezdete: kérelem beérkezése; hivatalból indítandó eljárásnál a megindítás napja; felügyeleti szervhez az iratok megérkezésének napja. Határidő meghosszabbítása: indokolt esetben, legfeljebb 30 nappal (kiskorúnál 15 nappal) Soronkívüliség

15 14 3.3. Határidők Ügyintézési határidőbe be nem számítható időtartamok - hatásköri/illetékességi vita egyeztetése; - nemzetközi jogsegély-eljárás tartama; - hiánypótlás; - szakhatóság eljárásának tartama; - eljárás felfüggesztésének tartama; - bizonyítékok ismertetésére meghatározott idő; - elektronikus ügyintézésnél az üzemzavar időtartama; - hiteles fordítás elkészítéséhez szükséges idő. Ügyintézési határidők számítása: Határidő – közlést, kézbesítést követő napon kezdődik Határnap – naptári nap szerinti befejező időpont

16 15 3.4. Jegyzőkönyv és hivatalos feljegyzés 39.§ = az egyes eljárási cselekmények dokumentálására szolgálnak Mikor készítünk jegyzőkönyvet? Mikor készítünk feljegyzést? - ügyfél -tanú - szakértő meghallgatásáról; - szemle lefolytatásáról; - helyszíni ellenőrzésről; - tárgyalásról; - szóban előterjesztett kérelemről. Jegyzőkönyv lehet: PapíralapúHang-, kép- és filmfelvétel Egyenértékű dokumentumok Minden eljárási cselekményről, amelyről nem készül jegyzőkönyv/hangfelvétel A feljegyzés tartalmazza: - felvétel helyét, időpontját; - ügy tárgyát és számát; - az eljárási cselekményt; - eljáró ügyintéző nevét, aláírását.

17 16 3.5. Képviselet 40.§ Képviseletre általában akkor kerül sor, ha: az ügyfél nem tud vagy nem akar szermélyesen eljárni A képviselő az ügyfél helyett vagy mellett eljárási cselekmények végzésére jogosult, ha jogszabály nem írja elő a személyes eljárást A képviselet fajtái: - törvényes - meghatalmazotti - ügygondnok által ellátott képviselet

18 17 3.5. Képviselet Meghatalmazotti képviselet Visszautasítási okok ha az eljárni kívánó nem alkalmas az ügyben a képviselet ellátására; képviseleti jogosultságát felhívás ellenére sem igazolja ha a képviseletet jsz-i felhatalmazás nélkül, rendszeresen anyagi haszonszerzés re törekedve kívánja ellátni. Alapja: Bárki lehet ( Alapja: ügyfél + képviselő közti megbízás ) Kivéve: Visszautasítás: végzéssel, ami ellen fellebbezésnek nincs helye

19 18 Ügygondnoki képviselet Alkalmazása: Alkalmazása: ha a természetes személy ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, vagy nem tud ügyében eljárni és nincs törvényes képviselője, meghatalmazottja Kirendelése: Kirendelése: gyámhatóság Jogai, kötelezettségei:kivéve: Jogai, kötelezettségei: ügyféllel megegyező, kivéve: Pénzt/dolgot nem vehet át Egyezséget nem köthet Vitás jogot nem ismerhet el, erről nem mondhat le Kivéve, ha ezzel nyilvánvaló károsodástól óv meg 3.5. A képviselet fajtái

20 19 3.6. Hatósági közvetítő 41.§ - alkalmazása:nagy számú ügyfél érintettsége ha jsz. lehetővé teszi esetén Ki lehet hatósági közvetítő? -Lehetőleg az ügy tárgyához igazodó felsőfokú végzettséggel rendelkező -a szabályokat részletező kormányrendelet feltételeinek megfelelő - közvetítők nyilvántartásában szereplő személy Ki nem lehet hatósági közvetítő? - az ügyfél, az eljárásban ügyfélként részt vevő szervezet tulajdonosa, tisztségviselője, alkalmazottja, illetve az ügyféllel munkavégzésre irányuló szerződéses kapcsolatban álló személy; - a hatósággal vagy annak felügyeleti szervével közszolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy; - érintett; - elfogult.

21 20 3.6. A hatósági közvetítő feladatai Igénybevételéről: hatóság dönt Fő feladatai: Érintettek tájékoztatása Jogok, kötelezettségek ismertetése Hatóság + ügyfelek közötti közvetítés Észrevételek összegyűjtése Jogai és kötelezettségei: - iratbetekintés; - hatóság segíti a munkáját; -titoktartás - feladat nem teljesítés miatt: eljárási bírsággal sújtható és ktg. viselésére kötelezhető - munkájáért díj és költség térítés illeti meg.

22 21 3.7. Kizárás 42-43.§ Abszolút kizárási okok Relatív kizárási okok -ügyintézőnek saját vagy hozzátartozója ügyében való eljárása; -másodfokon részvétel, ha alsóbb fokon közreműködés történt; - hatóság saját ügyében hatóságként való eljárása Ha nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése Ha az ügyfél jelenti be a döntés formája végzés

23 22 3.8. A szakhatóság közreműködése 44-45.§ A szakhatósági állásfoglaláshoz (hozzájárulás megadás, ill. megtagadása) való kötöttség A szakhatóság „hallgatása” nem jelenti a hozzájárulás megadását, az állásfoglalást ki kell kényszeríteni (ennek módja a mulasztás következményeinek alkalmazása a szakhatóság felügyeleti szerve útján) Egyeztetési kötelezettség az eljáró hatóság és a szakhatóság(ok) között A szakhatósági állásfoglalás figyelmen kívül hagyásának következményei

24 23 3.9. Idézés és értesítés 46-49.§ IdézésÉrtesítés - kötelező megjelenés a hatóság előtt; - kikényszeríthető; - a kérelmező ügyfelet nem lehet idézni! Idézés tartalma: - határidő, helyszín; - ügy tárgya; - idézés minősége (pl. ügyfél, tanú); - figyelmeztetés a mulasztás következményeire: - írásban, távbeszélőn, elektronikus úton; meg nem jelenés engedély nélküli eltávozás megfelelő igazolás hiánya ittas, bódult állapotban megjelenés Eljárási bírság Többletköltség megtérítése - nem kötelező a megjelenés; részvételi lehetőség Tanú, szakértő meghallgatásán TárgyalásonSzemlén

25 24 3.10. A tényállás tisztázása, bizonyítás 50.§ A hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni Dönt az adatok alapján vagy szükség esetén bizonyítási eljárást folytat le. Jellemzői hivatalból, vagy kérelemre indul; szabad bizonyítás elve (és korlátai); lefoglalás jogintézménye. Bizonyítékok különösen: az ügyfél nyilatkozata; az irat; a tanú vallomása; a szakértő véleménye, szemle hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv tárgyi bizonyíték A bizonyítás lefolytatása

26 25 3.10. A tényállás tisztázása, bizonyítás Az ügyfél nyilatkozata fontos bizonyíték nem korlátozható, mindig megilleti az ügyfelet írásban és szóban nyilatkozatot tehet a nyilatkozattételt megtagadhatja Az ügyfél a hatóság reagál a tényállás tisztázásakor figyelembe veszi a tényállást nem lehet teljeskörűen tisztázni az ügyfél kérelmére indult eljárást megszüntetheti rendelkezésre álló bizonyítékok alapján dönt igazmondási kötelezettség

27 26 3.10. A tényállás tisztázása, bizonyítás Az irat 52.§ A leggyakrabban használt bizonyítási eszköz Fajtái Okirat Más irat állítást, tényt, jogot, kötelezettséget igazol magánokirat közokirat teljes bizonyító erejű egyszerű A külföldön kiállított irat diplomáciai felülhitelesítéssel érvényes! nem papíralapú is lehet pl. hangfelvétel, fénykép stb.

28 27 A tanú 53.§ MegjelenésiVallomástételiIgazmondási kötelesség AbszolútRelatív akadályok Hiányzik tanúskodási képessége Titoktartási kötelezettség terheli Diplomáciai mentesség Ügyfél hozzátartozója Magát, vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná A tanúságtétel akadályai 3.10. A tényállás tisztázása, bizonyítás

29 28 A tanúra vonatkozó speciális szabályok „A védett tanú „– új jogintézmény A tanúvallomása miatt súlyosan hátrányos következmény érheti A tanú adatainak zárt kezelése az eljárás alatt és után a természetes személyazonosító adatok kezelése a tanú meghallgatása, erről jegyzőkönyv készítése az eljárás iratai között a tanú személye ne legyen megállapítható 3.10. A tényállás tisztázása, bizonyítás

30 29 3.10. A tényállás tisztázása, bizonyítás A hatósági tanú 55.§ Hatósági tanú bárki lehet, kivéve az ügyfél hozzátartozója; az eljáró hatósággal közszolgálati vagy más munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy; eljárási képességgel nem rendelkező személy. A hatóság felkérésére vesz részt a bizonyítási eljárásban: a szabályszerűséget, az objektivitást tanúsítja

31 30 3.10. A tényállás tisztázása, bizonyítás A szemle 56.§ Célja a tárgyi bizonyítékok vizsgálata Két alapeset: a szemletárgy felmutatása – a helyszíni szemle Elrendelésre az ügyfél kérésére, vagy hivatalból kerülhet sor Az ügyfél, szemletárgy birtokosának értesítése A szemletárgy lefoglalására kerülhet sor Kivéve: az eredményességet meghiúsítja Jegyzőkönyv + végzés

32 31 3.10. A tényállás tisztázása, bizonyítás A szakértő 58.§ Ha a szakértő: nem vállalja 58.§ (7) nem tudja 58.§ (8) (határidő hosszabbítás kérés, eljárási bírság, mulasztási igazolás) A közigazgatási szervnek nincs megfelelő szakértelemmel rendelkező dolgozója és az ügyben jelentős tény, egyéb körülmény vagy az alkalmazandó jog megállapításához különleges szakértelem szükséges, vagy jogszabály írja elő a szakértő igénybevételét. Nem járhat el

33 32 3.10. A tényállás tisztázása, bizonyítás Tolmács 60.§ (nyelvi szakértő) A szakvélemény nem készül el Eljárási bírság Mulasztást igazol A szakvélemény elkészül Nyelvi ismeretek hiánya miatt senki sem kerülhet hátrányba bárki igénybe vehető, aki ismeri az adott nyelvet + jeltolmács tolmácsigazolványok

34 33 3.10. A tényállás tisztázása, bizonyítás Az eljárás akadályozásának következményei 61.§ Az eljárás eredményes befejezését célozza, együttműködésre késztet Fajtái Eljárási bírságEgyéb szankciók hatóság mérlegelési jogköre Jogellenes magatartás súlya, felróhatóság mértéke Érintett vagyoni helyzete, jövedelmi viszonya Ugyanabban az eljárásban ismételt kiszabásra kerül sor - elővezetés - megismételt eljárási cselekmények költségeinek kifizetése Köre: Hatósági közvetítő Idézett személy Ügyfél (képviselője) Szakértő Aki a tárgyalás rendjét megzavarja

35 34 3.10. A tényállás tisztázása, bizonyítás Tárgyalás 62.§ A hatóság tárgyalást tart, ha ezt jogszabály előírja, vagy a tényállás tisztázásához, illetve az egyezségi kísérlet lefolytatásához szükség van az eljárásban rész vevő személyek együttes meghallgatására. A közmeghallgatás 63. § A nyilvánosság véleményének előzetes megismerése céljából, ha jogszabály írja elő Új jogintézmény Jelentős számú személyt érintő ügyekről megfelelő tájékoztatás nyújtása Értesítés: hirdetmény, vagy közhírré tétel útján

36 35 3.10. A tényállás tisztázása, bizonyítás Az igazolási kérelem 66.§ Aki önhibáján kívül határidőt, határnapot mulaszt Igazolási kérelem terjeszthető elő Célja: joghátrányoktól mentesítsen Elmulasztott cselekményt is pótolni kell Relatív határideje 8 nap Objektív határideje 6 hónap Az a hatóság bírálja el, ahol a mulasztás történt ld. keresetindítás !!!! Elutasít, ha fennmarad az a jogi helyzet, amit a mulasztás idézett elő. Helyt ad: a mulasztást megelőző állapotba helyez vissza Ügyfél nem fellebbezhet (1 kivétel van) egyéb résztvevő fellebbezhet.

37 36 3.10. A tényállás tisztázása, bizonyítás Az eljárás irataiba való betekintés 68-69.§ Az ügyféli jogok érvényesülésének garanciája Tartalma: - iratok átolvasása, kijegyzetelése, másolása; - illetékköteles hivatalos másolat kérése; - ügyre vonatkozó ügyviteli adatok megtekintése. A meg nem tekinthető iratok köre - a határozat tervezete; - a zárt tanácskozásról készült jegyzőkönyv; - a védett tanú, bejelentő adatait tartalmazó jegyzőkönyv; - az államtitkot, szolgálati titkot tartalmazó iratok. Differenciált szabályozás - ügyfél (képviselője); - harmadik személy; - bárki által megtekinthető iratok esetében.

38 37 3.10. A tényállás tisztázása, bizonyítás A bizonyítékok megismertetése az ügyféllel 70.§ A hatóság nem értesítette az ügyfelet az eljárás megindításáról és az ügyben bizonyítási eljárást folytattak le A befejezéstől számított 5 napon belül értesíti az ügyfelet, aki: észrevételt tehet; a bizonyítékokat megismerheti nyilatkozattételi jogával élhet további bizonyítási eljárásra való indítványt terjeszthet elő Mellőzhető az értesítés: - az ügyfél a bizonyítási eljárásban megismert minden bizonyítékot; - módjában állt gyakorolni jogait; - ellenérdekű fél híján a hatóság teljesíti az ügyfél kérését. Új jogintézmény


Letölteni ppt "1 3. Az elsőfokú eljárás 3.1. Az eljárás szakaszai, az eljárás megindítása 3.2. A kérelem vizsgálata 3.3. A határidők 3.4. A jegyzőkönyv és a hivatalos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések