Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Helyzetkép és perspektívák (K+F tevékenységek az OFI-ban) Kaposi József Budapest 2011. december 6.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Helyzetkép és perspektívák (K+F tevékenységek az OFI-ban) Kaposi József Budapest 2011. december 6."— Előadás másolata:

1 Helyzetkép és perspektívák (K+F tevékenységek az OFI-ban) Kaposi József Budapest 2011. december 6.

2 Köz- és felsőoktatás fejlesztése érdekében végzett kutatási, fejlesztési, innovációs és szolgáltatási tevékenység. kutatás, fejlesztés, nemzetközi elemzések készítése; oktatásirányítási döntések szakmai előkészítése; adatszolgáltatás; szakmai eredmények széles körű disszeminációja. Tevékenységi köreink: Alapfeladatunk: Intézetünk

3  oktatási rendszer változásainak elemzése;  ezek hazai és nemzetközi összefüggésekben való értékelése;  oktatáspolitikai döntéshozatal támogatása; Kutatási és Elemzési Központ feladatai: Hungary. Jelentés a magyar közoktatásról 2010 Jelentés a funkcionális analfabétizmusról A magyar középiskolások eredményességi mutatóinak vizsgálata Facts & Figures. Higher education in Hungary Educatio (folyóirat) Országos képesítési keretrendszer kialakítása Magyarországon (kiadvány) Kutatás, fejlesztés és innováció Szakmai és Tudományos Igazgatóság

4  oktatási stratégiák és módszerek fejlesztése;  a tartalmi követelmények és vizsgarendszerek korszerűsítésének segítése;  mérési követelmények és mérőeszközök fejlesztése, mérési és értékelési módszertan fejlesztése; Kutatás, fejlesztés és innováció Fejlesztési és Innovációs Központ feladatai Hungary. Iskolarendszerű hároméves szakiskolai képzés közismereti tanterve Nemzeti alaptanterv szövegtervezetének véleményezése Ökoiskola Program TÁRS (Társadalmi Szolidaritás) program. Új Pedagógiai Szemle (folyóirat) Szakmai és Tudományos Igazgatóság

5 Pedagógiai szolgáltatások Szakmai és Tudományos Igazgatóság

6 Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

7 Könyvtár: Pedagógiai szakirodalomhoz kapcsolódó könyvtári feladatok teljes körű ellátása; TÁMOP 3.2.4 - Nevelési tudásdepó projekt megvalósítása. Neveléstudományi szakmúzeumi feladatok ellátása. Múzeum:

8 Az Európai Unió Strukturális Alapjainak terhére megvalósuló programok: TÁMOP 3.1.1. – 21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció TÁMOP 4.1.4. – Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP 4.1.3. – A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése TIOP 1.1.2. – Hatékony informatikai infrastruktúra a központi oktatási rendszerek szolgálatában TÁMOP 3.2.4. – Nevelési Tudásdepó az olvasóvá neveléshez és a digitális kompetenciák fejlesztéséért TÁMOP 3.1.5. – Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) Európai Uniós projektek

9 44 elemi projekt – az alábbi témákhoz kapcsolódóan: közoktatási intézményi megújulás; a tanulási környezet- és iskolafejlesztés; az oktatásirányítás és az iskolarendszer hatékonyságának javítása; tudásmenedzsment rendszerszintű fejlesztése; az innováció támogatása; TÁMOP 3.1.1. 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció

10 Témacsoportok: 1.Oktatás és a munka világa 2.A társadalmi kohézió irányába ható integrációs törekvések vizsgálata 3.Kompetencia-alapú tanulásfejlesztés 4.Az átmenetek kezelése 5.Tanuló szervezetek és közösségek 6.Az intézmény és társadalmi környezete 7.A tanulás virtuális és fizikai környezete 8.Intézményi fejlesztő beavatkozások A versenyképesség és az esélyteremtés erősítésével a közoktatási intézményi megújulást, valamint a tanulási környezet- és iskolafejlesztést támogató K+F tevékenységek (19 elemi projekt) 6. pillér

11 Témacsoportok: 1.Oktatáspolitikai beavatkozások hatásvizsgálata 2.Fejlesztéspolitikai beavatkozások hatásvizsgálata 3.Az irányítási szintek közti felelősség-megosztás, az irányítás professzionalizálódásának és hatékonyságának vizsgálata 4.A tényeken alapuló politika-formálás kultúrájának fejlesztése Az oktatásirányítás és az iskolarendszer hatékonyságának javítását szolgáló K+F tevékenységek (23 projekt) 7. pillér

12 Témacsoportok: 1.Az oktatásügyi K+F rendszer elemzése és stratégiai fejlesztése 2.A korszerű tudásmenedzsment és innovációs rendszer elemeinek létrehozása A tudásmenedzsment rendszerszintű fejlesztését támogató K+F tevékenységek; az innováció támogatása 8. pillér

13 indikátor nevecélérték összes létrejött érték várható teljesülés adatbázis9 db13 db144% tanulmánykötet16 db19 db118% policy javaslat11 db13 db118% tudásmenedzsment eszköz 3 db 100% honlap látogatottság 115%516%448% képzettek száma65 fő 100% Indikátorok

14 Adatbázisok I. A nem szakrendszerű oktatás - empirikus kutatási adatbázis Pályakövetés - 2007-ben szakmát szerzettek kérdőíves vizsgálata Pedagógiai programelemzés empirikus kutatási adatbázisa Tanulói szintű idegen nyelvi eredményességi adatbázis Hazai tankönyvi adatgyűjtemény Intézményi és tanulói vélemények a beiskolázási és továbbhaladási folyamatok változásairól Hiányszakmákban tanuló végzős szakiskolások empirikus kutatási adatbázisa Az idegennyelv-oktatás hatékonyságának vizsgálatára alkalmas adatbázis (nyelvtanulási input- és outputváltozókkal) Együttnevelő általános iskolák vezetői az integrált nevelés megvalósulásáról a fogyatékos tanulók esetében – empirikus kutatási adatbázis

15 Adatbázisok II. BA-szakos hallgatók körében végzett kérdőíves kutatás adatait tartalmazó adatbázis Felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók körében végzett adatbázis Kistérségi iskolafenntartás – irányítási információk A felsőoktatásban alapképzésben nappali tagozaton tanuló hallgatók körében végzett kérdőíves kutatás, kitüntetetten a tanárképzéssel kapcsolatos orientációi (1200 fős országos minta), empirikus kutatási adatbázis A felsőoktatásban mester képzésben nappali és levelező tagozaton tanuló hallgatók körében végzett kérdőíves kutatás, kitüntetetten a tanárképzéssel kapcsolatos orientációi (1200 fős országos minta), empirikus kutatási adatbázis A Nat intézményi szintű implementációjának empirikus kutatási adatbázisa

16 Tanulmánykötetek I. IKT-mozaik Iskolaportrék. Iskolák az IKT-használat tükrében Javaslat a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára A szavak és a tettek. Sajátos nevelési igényű tanulók a közoktatásban a 21. század első évtizedében Magyarországon Kívül-belül jó iskola Nemzetközi és hazai jó gyakorlatok a nyitott iskoláról Nemzetközi és hazai jó gyakorlatok a kulcskompetenciák komplex fejlesztéséről és modelljeiről A pedagógus továbbképzés gyakorlata Az iskolai integráció Magyarországon David Hopkins: Every school great school (fordítás kötet) - Minden iskola kiváló iskola. A rendszervezetés lehetőségeinek kiaknázása

17 Tanulmánykötetek II. Átmenet a tantárgyak között Sokarcú implementáció. Komptenciafejlesztő programcsomagok bevezetése a HEFOP 3.1.3. iskolákban Network of innovation (OECD fordítás kötet) Innovation in the knowledge economy (OECD fordítás kötet) - Innováció a tudásalapú gazdaságban. Az innováció hatásai az oktatásra és tanulásra. Think scenarios rethink education (OECD fordítás kötet) A toolkit for the European citizen. The implementation of Key Competences. Challanges and opportunities (CIDREE fordítás kötet) - Az európai polgár kompetenciái. Az implementáció kihívásai és lehetőségei az oktatás világában. Kistérségi társulások és a közoktatás Az idegennyelv-tanítás, tanulás eredményessége és hatékonysága Az adaptív iskolák

18 Policy-javaslatok Javaslat a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára – Vezetői összefoglaló Ajánlások a minőségi iskolai infrastruktúra kialakításához Tankönyvpolitika Magyarországon összefoglaló áttekintés és oktatáspolitikai ajánlások A 18 éves tankötelezettség teljesítésének alternatívái A TISZK rendszer továbbfejlesztésének lehetséges módja Pályakövetés a szakképzésben Az óvodáztatás meghosszabbodásáról Az oktatási célú IKT használat fejlesztéspolitikájának differenciálása A nemzeti alaptanterv implementációjáról Ajánlások a pedagógusképzés fejlesztéséhez Az idegennyelv-oktatásról Regionális tervezés és közoktatás A kistérségi közoktatás-szervezés tapasztalatai

19 Első ütem hosszabbítása Témacsoportok: Átmenetek Pedagógusok Iskolavezetés (intézményi szint) Integrációs gyakorlat Oktatásirányítás Implementáció

20 Első ütem hosszabbítása Kerettantervek: A tartalmi szabályozók struktúrájának vizsgálata, koncepcióalkotás; A jelenleg érvényes és hatályos kerettantervek tartalmi, módszertani elemzése; A jelenleg érvényes kerettantervek intézményi implementációs gyakorlatának vizsgálata; Az új kerettantervek közös tartalmi és szerkezeti elemeinek kialakítása;

21 A projekt célja: illeszkedés az európai minőségpolitika előírásaihoz; a magyar felsőoktatási intézmények Európai Felsőoktatási Térségben való versenyképességének növelése; a magyar felsőoktatás szolgáltatásainak javítása; TÁMOP 4.1.4. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

22 Nemzetközi minőségirányítási trendek elemzése; Felsőoktatási minőségfogalomtár kialakítása; Monitoringrendszer kidolgozása az intézmények minőségfejlesztési tevékenységének értékelésére; Az intézményfejlesztési stratégiák minőségügyi vizsgálata; Az intézményi felnőttképzési gyakorlatok elemzése; Felsőoktatási rangsorok elemzése minőségszempontok alapján; Munkaerő-piaci adatok elemzésének és visszacsatolásának lehetőségei; Kutatások

23 Szolgáltatások: Jó Gyakorlatok adattár Szaktanácsadói rendszer felépítése Minőségtérkép: Felsőoktatási intézmények minőségirányítási rendszereinek feltérképezése www.femip.hu A projekt további elemei Disszemináció: Rendezvények Kiadványok FEMIP Hírlevél Felsőoktatási Minőségi Díj: Részvétel a pályázati folyamatban: Új FMD Modell kidolgozása

24 TIOP 1.1.2 – Hatékony informatikai infrastruktúra a központi oktatási rendszerek szolgálatában: informatikai eszközök beszerzése; adatbázisok létrehozása; TÁMOP 4.1.3. / TIOP 1.1.2. TÁMOP 4.1.3. – Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése: Központi Validációs Rendszer (KVR); Országos Képesítési Keretrendszer (OKKR);

25 TÁMOP 3.2.4. Nevelési Tudásdepó… Teljes címen: Nevelési Tudásdepó az olvasóvá neveléshez és a digitális kompetenciák fejlesztéséért: közoktatási intézmények és a könyvtárak együttműködését támogató szolgáltatások; nem formális és informális képzési programok kidolgozásának támogatása; hazai jó gyakorlatok adatbázisba rendezése, külföldi jó gyakorlatok adaptálása; Olvasás Portál, kiadványok;

26 Új fejlesztések: TÁMOP 3.1.1. – második ütem 2. pillér: A nevelés–oktatás eredményességének és az oktatásirányítás valamint az iskolarendszer hatékonyságának javítását szolgáló K+F tevékenységek: 1.Az oktatás tartalmi követelménystandardjainak fejlesztése és implementációjuk támogatása 2.A pedagógusszakma minőségének fejlesztési támogatása, szaktanácsadói rendszer fejlesztése és működtetése. 3.A nevelés-oktatás fejlesztése, e területen komplex pilot projektek megvalósítása és a kapcsolódó pályázatok szakmai eredményességének nyomon követése, értékelése 4.Az oktatásirányítási és a szakmapolitikai döntéshozatal fejlesztési támogatása 5.Korábbi fejlesztések, programok hatásának vizsgálata és értékelése

27 Új fejlesztések: TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések… A projekt főbb elemei: Az új Köznevelési törvényhez illeszkedő képzési rendszer kialakításában és annak működtetésében való közreműködés (az Oktatási Hivatallal, valamint az Educatio Kft-vel közösen); Pedagógusok szakmai munkájának minőségi fejlesztését támogató egységes szaktanácsadói rendszer létrehozása és támogatása; Hiányterületeken pedagógus továbbképzési programok fejlesztése; Kiemelt területeken a továbbképzés szervezése;


Letölteni ppt "Helyzetkép és perspektívák (K+F tevékenységek az OFI-ban) Kaposi József Budapest 2011. december 6."

Hasonló előadás


Google Hirdetések