Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Helyi önkormányzatok Néhány tudnivaló az 1990. évi LXV. Törvényből (Ötv) K.A.2006.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Helyi önkormányzatok Néhány tudnivaló az 1990. évi LXV. Törvényből (Ötv) K.A.2006."— Előadás másolata:

1 Helyi önkormányzatok Néhány tudnivaló az 1990. évi LXV. Törvényből (Ötv) K.A.2006.

2 A helyi önkormányzat a törvény keretei között: Önállóan alakítja szervezetét és működési rendjét, önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat. Önkormányzati tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, vállalkozói tevékenységet folytathat. Szabadon társulhat más helyi önkormányzattal, érdekeinek védelme céljából érdekképviseleti szervbe tömörülhet, beléphet nemzetközi önkormányzati szervezetekbe, fel.-és hat.körében együttműk-het külf-i helyi önkorm-al

3 Önkormányzati döntést hozhat A helyi önkormányzat képviselő-testülete A testület felhatalmazása alapján: 1.A képviselő-testület bizottsága 2.A részönkormányzat testülete 3.A helyi kisebbségi önkormányzat testülete, társulása 4.A polgármester 5.És a helyi népszavazás

4 Helyi közszolgáltatások különösen Településfejlesztés, -rendezés Az épített és természeti környezet védelme Lakásgazdálkodás Vízrendezés és a csapadékvíz elvezetése Csatornázás A helyi köztemető, a közutak és a közterületek fenntartása Helyi tömegközlekedés, köztisztaság, közbiztonság biztosítása. Gondoskodás a helyi tűzvédelemről

5 Helyi közszolgáltatások különösen Közreműködés a helyi energia-szolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában Gondoskodás az óvodáról, általános nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról és a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokról Közművelődés, tudományos, művészeti tevékenység, és a sport támogatása Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak védelme Az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

6 A helyi önkormányzatok kötelez ő feladatai Az egészséges ivóvíz ellátás Óvodai nevelés, az általános iskolai oktatás, nevelés Egészségügyi és szociális alapellátások biztosítása Közvilágítás A helyi közutak és köztemető fenntartása

7 A képvisel ő -testület szervei A Polgármester A képviselő-testület bizottságai A részönkormányzat testülete A képviselő-testület hivatala Az önkormányzati feladatokat a testület szervei látják el.

8 A képviselő-testület egyes hatásköreit átruházhatja… A polgármesterre A bizottságaira A részönkormányzat testületére, A helyi kisebbségi önkormányzat testületére És bizonyos hatásköröket a testület társulására

9 A települési képviselő Felvilágosítást kérhet önkorm-i ügyekben a polg.m- t ő l, bizotts elnökét ő l, jegyz ő t ő l Kérésére a benyújtott hozzászólását a jegyz ő könyhöz kell csatolni Tanácskozási joggal részt vehet bármely testület ülésén. Megbízás alapján képviseli a testületet. Képvisel ő i munkájához a hivataltól kérheti a szükséges tájékoztatást, ügyviteli közrem ű ködést.

10 A bizottság feladatkörében… Előkészíti a képviselő-testület döntéseit Szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását A képviselő-testület által meghatározott ügykörökben előterjesztést nyújt be, illetve állást foglal

11 A bizottság ellenőrzi… A képvisel ő -testület hivatalának a testületi döntéseinek el ő készítését, illetve végrehajtására irányuló munkákat.

12 A polgármester önkormányzati jogköre A jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a hivatal feladatait Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt áll.ig ügyekben, hatósági jogkörökben Jegyző javaslata alapján a testület elé terjeszti a hivatal szervezeti és működési rendjét Hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét Gyakorolja a munkáltatói jogokat az alpolg.m, jegyző és az önkorm-i intézm-ek vezetői felett

13 A jegyz ő Vezeti a képvisel ő -testület hivatalát Gondoskodik az önkormányzat m ű ködésével kapcsolatos feladatok ellátásáról Hatáskörébe tartozó ügyekben: szabályozza a kiadmányozást, gyakorolja a munkáltatói jogokat El ő készíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket Tanácskozási joggal részt vesz a testület ülésein Dönt a hatáskörébe tartozó és a polgármester által átadott hatósági ügyekben

14 A hatósági igazgatási társulásról szóló megállapodásnak tartalmaznia kell A társulás résztvevőinek nevét, székhelyét A társulásban intézendő ügyeket A társulás vezetőjének és alkalmazottainak kinevezését, munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét, Költségviselés arányát A társulásba belépés, kiválás szabályait A társulás működési területén a helyszíni ügyintézés rendjét

15 A képviselő-testület köteles népszavazást kiírni… Községegyesítés, és annak megszüntetésének kezdeményezése Új község alakításának kezdeményezése Társult képviselő-testület alakítása, abból kiválás Lakott területrész átadása, átvétele, cseréje Amelyet önkormányzati rendelet kötelezővé tesz

16 Nem rendelhető el népszavazás: Költségvetésről való döntés Helyi adónemeket, mértéküket szabályozó rendelet A képviselő-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, személyi kérdésekben A képviselőt-testület feloszlásának kimondásáról

17 A polgármesternél népszavazást kezdeményezhet: A települési képvisel ő k legalább negyede A képvisel ő -testület bizottsága A helyi társadalmi szervezet vezet ő testülete A helyi rendeletben meghatározott számú választópolgár (min 10%, max 25% lehet)

18 A megyei önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik: A középiskolai, szakiskolai és kollégiumi ellátásról A természeti és társadalmi muzeális értékek, történeti iratok gy ű jtése, ő rzése, tudományos feldolgozása Megyei könyvtári szolgáltatások, pedagógiai, közm ű vel ő dési szakszolgáltatások Megyei testnevelési, sport szervezés, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása

19 A tartós gyógykezelés alatt álló, és fogyatékos gyermekek oktatásáról, nevelésér ő l Különböz ő eü szakellátásokról Gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátásról Szociális szakellátásokról, szakszolgálatokról Különböz ő térségi feladatok összehangolása

20 Az önkormányzati törzsvagyon részei Forgalomképtelen vagyon: Helyi közutak és m ű tárgyaik, terek, parkok, és minden más ingatlan illetve ingó dolog, amelyet törvény vagy helyi rendelet forgalomképtelennek nyilvánít Korlátozottan forgalomképes vagyon: Közm ű vek, intézmények és középületek, és a helyi önkormányzat által meghatározott ingatlanok és ingók.

21 A helyi önkormányzatok saját bevételei: Az önkormányzat által megállapított és kivetett helyi adók Saját tevékenységb ő l, vállalkozásból származó nyereség, osztalék, kamat, bérleti díj Illetékek Átvett pénzeszközök Önkormányzatot illet ő vadászati jog bérbe adásából származó bevétel A helyi önkormányzat egyéb bevételei

22 A pénzügyi bizottság: Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló beszámoló tervezeteit Figyelemmel kíséri a bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellen ő rizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését.

23 Az országgy ű lés törvényben szabályozza: A helyi önkormányzatok jogállását, feladat- és hatáskörét, kötelez ő feladatait, kötelez ő szervtípusait, m ű ködésének garanciáit, anyagi eszközeit, és gazdálkodásának alapelveit A helyi önkormányzati képvisel ő k jogállását, megválasztásának rendjét, jogait és kötelezettségeit.

24 A köztársasági elnök: Dönt a városi cím adományozásáról, község alapításáról, egyesítésér ő l, községegyesítés megszüntetésér ő l, település elnevezésér ő l Köztársasági biztost nevez ki meghatározott önkormányzati és államigazgatási feladatok ellátására,míg az új testületet megválasztják (Ogy. Feloszlatást kimondó határozatát követ ő en)

25 A Kormány: Biztosítja az önkormányzatok törvényességi ellen ő rzését Javaslatot tesz adott képvisel ő - testület feloszlatására Rendeletben meghatározza a helyi közszolgálat képesítési el ő írásait Irányítja az áll.ig feladatok ellátását és gondoskodik végrehajtásukról Dönt az áll.ig szerv és az önkormányzat közötti vitáról

26 A m i n i s z t e r: Rendeletben meghatározza az áll.ig feladatok szakmai szabályait, ellen ő rzi érvényesülésüket Rendeletben szabályozza az önkormányzati intézmények szakmai szabályait, képesítési el ő írásokat Ellen ő rzéseir ő l értesíti az illetékes önkormányzatot, esetleg javaslatot tesz Tájékoztatja az önkorm-okat az ágazatpolitikai célokról, szabályozási eszk- kr ő l Önkormányzatoktól adatokat kérhet Költségvetési törvényben meghatározott címen pénzügyi támogatást nyújthat.

27 A Belügyminiszter: El ő készíti az Ogy és a közt.e hatáskörébe tartozó területszervezési ügyeket Kezdeményezi a Kormánynál az alkotmányellenes önkormányzat feloszlatását Közrem ű ködik a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörét érint ő jogszabályokat Összehangolja a helyi önkorm-ok m ű ködésével összefügg ő területfejlesztés, megyei önkorm-ok m ű ködésével kapcsolatos fejlesztés, tervezés és gazdálkodás kormányzatait.


Letölteni ppt "Helyi önkormányzatok Néhány tudnivaló az 1990. évi LXV. Törvényből (Ötv) K.A.2006."

Hasonló előadás


Google Hirdetések