Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A köznevelési intézmények értékelési keretrendszere A tanfelügyelet és az önértékelés Készítő/előadó: OH POK munkatársainak szakmai anyaga alapján Bártfai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A köznevelési intézmények értékelési keretrendszere A tanfelügyelet és az önértékelés Készítő/előadó: OH POK munkatársainak szakmai anyaga alapján Bártfai."— Előadás másolata:

1 A köznevelési intézmények értékelési keretrendszere A tanfelügyelet és az önértékelés Készítő/előadó: OH POK munkatársainak szakmai anyaga alapján Bártfai Lászlóné szaktanácsadó, tanügyigazgatási szakértő 2015. október

2 Az előadás tartalma I. Köznevelési értékelés keretrendszere (önértékelés – tanfelügyelet – minősítés) II. Intézményi önértékelés (pedagógus – vezető – intézmény) ( …) III. Tanfelügyelet 2015 - 2016 IV. Kérdések – válaszok?

3 I.rész Intézményi önértékelés

4 Jogszabályi háttér  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  20/2012. (VIII.31.) EMMI- rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról  8/2013. (I. 30.) EMMI- rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről  Az emberi erőforrások minisztere 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról  363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról  A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról +

5 Legfrissebb információk  http://www.oktatas.hu/kiadvanyok http://www.oktatas.hu/kiadvanyok  Útmutató (minősítő vizsgához)  Útmutató kivonata  Kiegészítő útmutató  Tanfelügyeleti kézikönyvek  Önértékelési kézikönyvek

6 Önértékelés és tanfelügyelet azonosságai Szintek: pedagógus, vezető, intézmény Értékelési területek (kompetencia területenként) Szempontok Módszertan Eszközök Általános elvárás rendszerből levezett intézményi elvárások alapján Az intézményi önértékelés és a tanfelügyelet a pedagógusminősítésben alkalmazott skálán, az ottani módszertannak megfelelően számszerűen is értékeli a pedagógusokat A pedagógusok esetében az értékelés beszámít a minősítés eredményébe (30%) 2015-ben még nem!

7 Különbség ÖnértékelésTanfelügyeletMinősítés kritikai önvizsgálatellenőrzés-értékelésminősítés-értékelés ált.pedagógiai szaktárgyi belsőkülső belső szereplők, partnerek szakértők pedagógus 2 vez. 2., 4., int. 5 5 évente, minősítést megelőzően jelentkezés intézmény szerveziOH szervezi eredménye: bemeneti információ a tanfelügyelet számára eredménye: bemeneti információ a minősítés számára eredménye: új fokozat

8 Átfogó intézményi önértékelés

9

10 Önértékelés célja Az intézményi elvárások alapján  kiemelkedő és a fejleszthető területek meghatározása,  fejlesztések tervezése,  intézkedési tervek készítése,  szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési programok indítása,  a programok eredményességének vizsgálata (következő önértékelés).

11 Önértékelési tapasztalatok a köznevelési intézményekben COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program (2000-2004) COMENIUS I. Intézményi modell (partnerközpontú működés, partneri igény- és elégedettségmérés (munkatársak, szülők, tanulók, fenntartó) COMENIUS II. Intézményi modell (irányított önértékelés, intézkedési tervek) A KÖZOKTATÁS MINŐSÉGÉÉRT DÍJ ÖNÉRTÉKELÉSI MODELLJE AZ INTÉZMÉNYI KIVÁLÓSÁGÉRT Intézményi Minőségirányítási program (2004-2012)  Minőségpolitika  Pedagógusok teljesítményértékelése  Partnerek igény- és elégedettségmérése  Intézményi önértékelés: az intézmény által választott szempontokkal, módszerekkel és gyakorisággal

12 Előkészítés 2015. szeptember 1-ig:  Nevelőtestület, partnerek tájékoztatása  Az önértékelési kézikönyv megismerése  Önértékelési csoport megalakítása  Intézményi elvárásrendszer megalkotása  Öt évre szóló önértékelési program elkészítése és elfogadása  Éves önértékelési terv elkészítése

13 Az önértékelési csoport HOGYAN, MI ALAPJÁN? KOMPETENCIÁK - EGYÜTTESEN Kézikönyv ismerete Készségek, képességek Rendszerben látás Rendszerezés Motiválás, bevonás Kommunikáció Attitűd Az értékelés fontosságának elfogadása A fejlesztés lehetőségének, eredményességének elfogadása + TAPASZTALAT!!! Új név: Önértékelést Támogató Munkacsoport

14 Az önértékelési csoport A csoport tagjait az igazgató jelöli ki, kéri fel, meghatározza felelősség és hatáskörüket. Ajánlott létszám: 3-5 fő A működés tekintetében: - Koordináló feladatot lát el (előkészítés, tervezés, tájékoztatás). - Fő feladat: folyamatkövetés, minőségbiztosítás.

15 Intézményi elvárásrendszer

16 Az intézményi elvárásrendszer Általános elvárásrendszer (standard) Sajátos elvárások Munkaterv BESZÁMOLÓ Kompetencia- mérés eredményei Intézményi elvárásrendszer Ha az intézménynek nincs elvárásrendszere, az általános elvárások az irányadóak.

17 Az intézményi elvárásokat meghatározó dokumentumok Jogszabályok és útmutatók Pedagógiai program (célok, értékek, elvek, feladatok) Egyéb szabályozó dokumentumok (Házirend, SZMSZ) Vezetői program (célok, értékek, elvek) Éves munkatervek, beszámolók Intézkedési tervek (elégedettségmérések, kompetenciamérések alapján) Egyéb tervezési dokumentumok (beiskolázási terv, ökoiskolai munkaterv, stb.) ??? IMIP- folyamat szabályozások, eljárásrendek

18 Az intézményi elvárásrendszer Lehetséges forgatókönyv 1.A nevelőtestület tagjainak adott határidőre meg kell ismerniük az Önértékelési kézikönyv tartalmát. 2.Az önértékelési csoport tagjai kidolgozzák az elvárásrendszer egyes elemeinek intézményi értelmezését, majd ezt ismertetik a pedagógusokkal. (Indoklás - hivatkozások!) 3. Az indoklás alapján az intézményvezető a nevelőtestület egyetértésével véglegesíti az értelmezést.

19 Az intézményi elvárásrendszer Lehetséges forgatókönyv 4. Az önértékelési csoport bemutatja a még értelmezésre szoruló elvárásokat, és az elvárásokhoz közvetetten kapcsolódó dokumentumtartalmakat. 5. A nevelőtestület közösen értelmezi a 4. pontban szereplő elvárásokat. 6. A véglegesített intézményi elvárásokat az önértékelési csoport erre kijelölt tagja rögzíti az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben, amely elérhetővé teszi azokat a Hivatal, a külső szakértők és szaktanácsadók számára. Az igazgató rögzíti!

20 Intézményi elvárások - PEDAGÓGUSOK Önértékelési területek Önértékelési szempontok Elvárás Intézményi elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját. Az alkalmazott pedagógiai módszerek a kompetenciafejlesztést támogatják.

21 Tervezés  Öt évre szóló önértékelési program (2015. szept. 1-től 2020. jún. 30-ig)  Éves önértékelési terv (2015/2016) A nevelőtestületnek jóvá kell hagynia!

22 Önértékelési program tartalma  Cél  Elvárt eredmények  Feladatok (vezető, önértékelési csoport tagjai, bevont kollégák)  Ütemezés  Emberi és egyéb erőforrások  Előkészítés, megvalósítás minőségbiztosítás eljárásrendje, szabályai  Intézményi elvárásrendszer

23 Éves önértékelési terv tartalma  Mely pedagógusok önértékelésére kerül sor?  Sor kerül-e a vezető értékelésére?  Az intézményi önértékelés mely elemeit végzik el az adott tanévben?  Kik, milyen részfeladatokat milyen ütemezés szerint?  Az értékelésben közreműködő partnerek (tanulók, szülők, kollégák stb.) bevonásának módja Az éves munkaterv melléklete Rögzíteni kell az OH-s felületen.

24 Éves önértékelési terv

25 a) Pedagógus önértékelés

26 Célok nevelő - oktató munka fejlesztése kiemelkedő és a fejleszthető területek meghatározása Érintettek intézményvezetők, tagintézmény-vezetők, intézményegység- vezetők is, ha munkakörük része óra vagy foglalkozás tartása Időpont tanfelügyeleti ellenőrzést megelőzően két évenként Általános jellemzők Megvalósítás-pedagógus

27 A pedagógus önértékelés területei Pedagógus kompetenciák

28 adatgyűjtés Dokumentumelemzés Megfigyelés Interjú Kérdőívek adatrögzítés Sablonok, táblázatok OH informatikai felülete adatfeldolgozás az egyes elvárások teljesülésének értékelése (0-3) kompetenciánkénti kiemelkedő és fejleszthető területetek megállapítása Megvalósítás-pedagógus önértékelő pedagógus, feladattal megbízott pedagógusok önértékelő pedagógus, önértékelési csoport, adatgyűjtő pedagógusok önértékelő pedagógus, önértékelést támogató kollégák Módszerek Kik végzik?

29 Megvalósítás – pedagógus önértékelés Dokumentumelemzés Előző tanfelügyelet és önértékelés adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai Éves tervezés egyéb dokumentumai (egyéni fejl. terv, ofő munkaterv, fakultációs, szakköri terv, projektterv, stb) Tanmenet Óraterv Tanulói munkák, füzetek Tematikus tervek Napló

30 Megvalósítás – pedagógus önértékelés Megfigyelés két óra/foglalkozás megfigyelése, megbeszélése az egyik legfontosabb, leghitelesebb eszköz Óramegfigyelési szempontok Az önértékelő pedagóguson és az önértékelési tervben kijelölt kollégán kívül további egy kolléga is részt vehet.

31 Megvalósítás – pedagógus önértékelés Interjú pedagógussal intézményvezetővel/vezetővel (mk. vezető)

32 Kérdőív Megvalósítás – pedagógus önértékelés Kérdőív pedagógus önértékelő kérdőívtanulói kérdőív (középiskola)szülői kérdőív munkatársi kérdőív (nevelőtestület)

33 kérdőív Megvalósítás – pedagógus önértékelés Szülői kérdőív  1. Lehetőségeket biztosít gyermekemnek a tehetsége kibontakoztatásában.  2. Előre tájékoztatja a szülőket és a tanulókat az éves és a rövidebb távú célokról, feladatokról, elvárásokról.  3. Gyermekem otthoni tanulását is segíti.  4. A házi feladatokat, a gyermekem munkáit rendszeresen ellenőrzi.  5. A szülőkkel való kommunikációját a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre való törekvés, más véleményének tiszteletben tartása jellemzi.  6. Szervez vonzó, tanórán kívüli programokat a gyermekek számára.  7. Értékelése, visszajelzései rendszeresek, aktuálisak és segítőek..  8. Fogadóórán informatív és gyermekem fejlődése szempontjából hasznos tanácsokat ad.  9. Szülői kérdésre időben és pontosan reagál.  10. Segítségért fordulhatok hozzá nevelési problémákkal.  11. Önálló ismeretszerzésre ösztönzi diákjait.  12. Felismeri a tanuló problémáit, tanulási nehézségeit és képes segítséget nyújtani.  13. A tanulók bizalommal fordulhatnak hozzá.  14. Gyermekem hosszabb hiányzása esetén lehetőség szerint ad időt és segítséget a felzárkózásához.

34 Megvalósítás – pedagógus önértékelés Önértékelés lezárása A pedagógus az informatikai rendszerben rögzített tapasztalatok alapján:  elvárásonként értékeli önmagát,  kompetenciánként meghatározza a kiemelkedő és fejleszthető területeket. A vezetővel egyeztetve két évre szóló önfejlesztési tervet készít.

35 b)Vezetői önértékelés

36 Általános jellemzők Célok A vezető pedagógiai és vezetéselméleti készségeinek fejlesztése Elvárások Az elvárásokat a vezető, az önértékelési csoport és a nevelőtestület dolgozza ki. Időpontok A vezetői megbízás 2. és 4. évében [20/2012. EMMI- rendelet 145.§ (2)]

37 A vezetői önértékelés területei CENTRAL5 - Intézményvezetői kompetenciák keretrendszere 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása

38 A vezetői önértékelés módszerei és eszközei Dokumentum- elemzés Interjúk Kérdőíves felmérés

39 Megvalósítás-vezetői önértékelés Dokumentumelemzés Vezetői program (pályázat) Előző tanfelügyelet és önértékelés értékelő lapjai Pedagógiai program SZMSZ Egymást követő két tanév munkaterve + beszámolói

40 Kérdőíves felmérés Megvalósítás – vezetői önértékelés Kérdőíves felmérés vezetői önértékelő kérdőívnevelőtestületi kérdőívszülői kérdőív

41 Interjú Megvalósítás-vezetői önértékelés Interjú vezetővel munkáltatóval vezetőtársakkal

42 c) Intézményi önértékelés

43 Általános jellemzők Cél Segítséget adjon „az intézmény pedagógiai- szakmai munkájának fejlesztéséhez annak feltárása által, hogy a nevelési-oktatási intézmény hogyan valósította meg saját pedagógiai programját”. Részei - pedagógus önértékelések eredményei - vezetői önértékelés eredménye - A ciklus kérdőíves felmérései 5 éven át gyűjtött adatok Idő - 5 éves periódusok - a kiemelt intézményi elvárásokat az intézménynek az éves önértékelési tervében feltüntetett módon évente kell vizsgálni - 5 évre szóló intézkedési terv továbbá: az éves terveiben részletezi az intézkedési terv megvalósításának egyes feladatait, lépéseit.

44 Az intézményi önértékelés területei 1. Pedagógiai folyamatok 2. Személyiség- és közösségfejlesztés 3. Eredmények 4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 5. Az intézmény külső kapcsolatai 6. A pedagógiai munka feltételei 7. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés

45 Megvalósítás – intézményi önértékelés Dokumentumelemzés Pedagógiai program Házirend SZMSZ Mérési eredmények adatai (5 évre) A pedagógiai munka infrastuktúrája (adottságok, tanulási környezet, helyiségek kihasználása) Egymást követő két tanév munkatervei + beszámolói Pedagógus és vezetői önértékelés összegzése Elégedettség mérések Tovább- képzési program + beiskolázási terv Előző ellenőrzés és tanfelügyelet doku- mentumai

46 Megvalósítás – intézményi önértékelés Interjú  egyéni interjú  vezető  csoportos interjú  pedagógusok (különböző évfolyamok, szakok..)  csoportos interjú  szülők (osztályonként 2 fő)

47 Önértékelési feladatok 2015  Önértékelési csoport megalakítása  Intézményi elvárás-rendszer elkészítése  Öt évre szóló önértékelési program elkészítése (2015. 09. 01- 2020. 06. 30)  Éves önértékelési terv (2015. 09.01-2016. 06. 30.)  Kérdőíves felmérések lebonyolítása  (22) * A 2015. évben a 145. § (4) bekezdése szerinti intézményi önértékelés csak az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben érintettekre vonatkozó intézményi elvárás-rendszert és a kérdőíves felmérések eredményét tartalmazza. *  (21) * A 145. § (2)-(4) bekezdése szerinti intézményi önértékelés pedagógusra, intézményvezetőre és intézményre vonatkozó részeit először a 2016. évi ellenőrzésben szereplőre vonatkozóan kell elvégezni, de legkésőbb 2017. június 30-ig minden pedagógusra, 2020. június 30-ig minden intézményre vonatkozóan el kell végezni a teljes körű intézményi önértékelést. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. *

48

49 Felhasznált források  A TÁMOP-3.1.8 Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban című pályázati program keretében szervezett konferenciákon elhangzott előadások  20/2012. (VIII.31.) EMMI- rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  Országos tanfelügyelet - KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA  Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

50 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A köznevelési intézmények értékelési keretrendszere A tanfelügyelet és az önértékelés Készítő/előadó: OH POK munkatársainak szakmai anyaga alapján Bártfai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések