Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TANFELÜGYELET MINŐSÍTÉS ELLENŐRZÉS Farkasné Egyed Zsuzsanna

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TANFELÜGYELET MINŐSÍTÉS ELLENŐRZÉS Farkasné Egyed Zsuzsanna"— Előadás másolata:

1 TANFELÜGYELET MINŐSÍTÉS ELLENŐRZÉS Farkasné Egyed Zsuzsanna
2014. március 18. KPSZTI ÓVODAVEZETŐI MUNKACSOPORT Lendvai Lászlóné anyagának felhasználásával

2 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

3 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 7/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

4 Országos tanfelügyelet . Kézikönyv Óvodák számára
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről Oktatási Hivatal: - Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez - Országos tanfelügyelet . Kézikönyv általános iskolák számára Országos tanfelügyelet . Kézikönyv Óvodák számára

5 VEZETŐI FELADAT Törvények, jogszabályok tanulmányozása
EMMI segédanyagok értelmezésének segítése Fenntartóval egyeztetés KPSZTI - től kapott információk átadása Részvétel konferenciákon és továbbképzéseken Internet segítések felkutatása Személyes kapcsolatok igénybe vétele

6 NEVELŐTESTÜLETI FELADATOK
Törvények, jogszabályok tanulmányozása EMMI segédanyagok Fenntartó utasításainak megfelelő feladatvégzés KPSZTI - től kapott információk átadása Részvétel konferenciákon és továbbképzéseken Internet kutatás Személyes kapcsolatok Belső továbbképzések, értekezletek

7 TANFELÜGYELET MINŐSÍTÉS
Legalább öt évente egyszer minden intézmény minden pedagógusára kiterjed Ellenőrzés három szinten - pedagógus - vezető - intézmény Fenntartótól függetlenül kiterjed minden - pedagógusra - fenntartóra - érintett hivatalra Nem kell minősíteni: aki szeptember 1-jétől számított tízedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt

8 KOMPETENCIÁK Szakmai feladatok, szaktudományos, tantárgyi, tantervi tudás Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanulás támogatása A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel , tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A tanulói csoportok közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi- kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

9 VEZETŐI FELADATOK - Tanfelügyelet
Hosszú távon évente vezeti Kapcsolattartás a hivatalokkal Interjú az intézményvezetővel a pedagógusról A tevékenység látogatáson jelen lehet Értékelő lapot tölt ki a vezetőről Elkészült szakértői összegző dokumentumot az intézmény a honlapján közzéteszi Intézkedési tervet készít 5 évre 30 napon belül

10 TANFELÜGYELET Vezető szerepe
Stratégiai vezetése és operatív irányítása Változások vezetése, irányítása Önmaga vezetése, irányítása Mások vezetése, irányítása Intézmény vezetése, irányítása

11 TANFELÜGYELET Pedagógiai folyamatok Személyiség és közösségfejlesztés Eredmények Belső kapcsolatok Külső kapcsolatok A pedagógiai munka feltételei 7. ONAP – PP megfelelés

12 TANFELÜGYELET MÓDSZEREI
PEDAGÓGUS VEZETŐ INTÉZMÉNY DOKUMENTUM ELEMZÉS Előző értékelés eredménye Tervezési dokumentumok: éves, tematikus, foglalkozásterv, napló FOGLALKOZÁSLÁTOGATÁS INTERJÚ Pedagógus Vezető a pedagógusról PORTFÓLIÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS Nevelőtestület Szülők DOKUMENTUMELEMZÉS Vezetői pályázat PP 2 évi MT és Beszámolók - SZMSZ Vezetői önértékelés INTERJÚK Munkáltatóval Vezetővel Vezető társakkal Alapító okirat, PP, SZMSZ MK tervek + értékelések TK program, Beiskolázási t Házirend Intézményi önért + eredmények Mérési eredmények Elégedettség mérések Előző 5 év ellenőrzési dok. Fejlesztési tervek FELTÉTELEK PEDAGÓGUSELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI

13 MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS SORÁN
A bizottság áttekinti és értékeli a portfóliót az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés tevékenység látogatásait, összegző értékelését pedagóguskompetenciákat és tevékenységeket értékeli a látogatott tevékenységet és a portfólióvédést

14 VEZETŐI FELADATOK – minősítés 1
Dokumentum, eredmény A kormányhivataltól átveszi a felkérést a minősítést megelőző év július 31-ig. Megbízólevél, a hivatalos eljárás megindul. Összeállítja és feltölti az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltő felületre az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit, valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott tevékenységre vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését. Az információk, az elemzések, a kitöltött értékelőlapok rendelkezésre állnak. Áttekinti, értékeli a pedagógus előzetesen feltöltött e-portfólióját. Feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit, valamint áttekinti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott tevékenységre vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző megállapításait. A feltételek biztosítva vannak az eredményes minősítéshez. Megszervezi, biztosítja az intézményben zajló minősítővizsga személyi, technikai, tárgyi feltételeit. Az információ rendelkezésre áll, az értékelőlap elkészül a látottakról.

15 VEZETŐI FELADATOK – minősítés 2
Dokumentum, eredmény Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen, amelynek tárgya a látott tevékenység megbeszélése, az e-portfólió védése és a minősítőbizottságtól eljuttatott kérdésekre való reflektálás. Az előzetes vélemény megerősítése vagy módosulása. Értékeli a bizottság tagjaival a meglátogatott pedagógus e-portfólióját és ennek védését. Részt vesz az összegző értékelés elkészítésében. Az összegző értékelés elkészül. Figyelemmel kíséri, dokumentálja a minősített pedagógusnak az életpályamodellben történő előrelépését. Minősítési terv, a pedagógus magasabb fokozatba sorolása, kinevezés. Saját tevékenységét dokumentálja, a keletkezett iratokat, bizonylatokat összegyűjti, a megbízásával kapcsolatos nyilvántartást vezeti. Munkájáról a pedagógus elégedettségi kérdőívet tölt ki. A szakértői tevékenység folyamatos nyomon követése biztosítva van.

16 SÜRGŐS VEZETŐI FELADATOK
MIP =FRISSÍTÉS! - Teljesítményértékelési rendszer korrekciója - Intézményi önértékelés gyakorlatának élesztése - Tervezési és értékelési gyakorlat korrekciója - TEAM munka megerősítése - Munkaközösségek - Belső értékelési csoport

17 Ellenőrizd hogy jól csináltad-e!
MIÉRT KELL A PORTFÓLIÓ ? P Tervezd meg! D Csináld meg! C Ellenőrizd hogy jól csináltad-e! A Javítsál… Éves terv Nevelési –gondozási terv Tematikus terv Projekt terv Tevékenységi terv Egyéni fejlesztési terv Egyéb tervek (séta, stb.) Életpálya terv Tevékenység vezetés Hospitálás Bemutató tev.vez. Eset- kezelés SNI Folyamatos nyomon követés Ön és társértékelés Fogadó óra Kirándulás Eszközfejlesztés Videó felvétel Szociomertia Szabályrendszer kidolgozása Személyre szabott értékelés Reflexiók

18 MIÉRT JÓ A PORTFÓLIÓ Tervezd az életpályádat!
Ismerd a kompetencia területeket és a kapcsolódó indikátorokat! Ismerd a PP, gyermeket, csoportot! Gyűjtsd a dokumentumaidat! Légy tevékeny TEAM- tag! Tervezd-szervezd az ünnepnapokat is! Reflektálj magadra, ne csak másra…! Fejleszd az IKT kompetenciádat! Szakmai felelősségvállalás , fejlődés, fejlesztés, óvodaügy

19 SIKER VAGY BUKÁS Pedagógusok „kompetenciái”
(ismeri, értelmezi, érti, képes rá, elfogadja) Elkészült helyi értékelési rendszerhez kapcsolódás Támogató rendszer, tudatos készülés a vezetői ellenőrzésekkel, munkaközösségi értékelések Önértékelés , reflexió készítés

20 FIGYELJÜNK EGYMÁSRA! MÉRJÜK FEL, GONDOLJUK ÁT KINEK VAN RÁ SZÜKSÉGE, IGÉNYEK (8 ÉV, 30 ÉV, SZAKVIZSGA, STB.) ELEGENDŐ IDŐT SZÁNJUNK RÁ! PONTOS SZÁMÍTÁS!!!!! (MIKOR KELL, MIKOR VAN LEHETŐSÉG RÁ) SZAKTANÁCSADÓI HÁLÓZAT BEVONÁSA

21 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET


Letölteni ppt "TANFELÜGYELET MINŐSÍTÉS ELLENŐRZÉS Farkasné Egyed Zsuzsanna"

Hasonló előadás


Google Hirdetések