Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MINŐSÍTÉS TANFELÜGYELET ELLENŐRZÉS Farkasné Egyed Zsuzsanna 2014. március 18. KPSZTI ÓVODAVEZETŐI MUNKACSOPORT Lendvai Lászlóné anyagának felhasználásával.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MINŐSÍTÉS TANFELÜGYELET ELLENŐRZÉS Farkasné Egyed Zsuzsanna 2014. március 18. KPSZTI ÓVODAVEZETŐI MUNKACSOPORT Lendvai Lászlóné anyagának felhasználásával."— Előadás másolata:

1 MINŐSÍTÉS TANFELÜGYELET ELLENŐRZÉS Farkasné Egyed Zsuzsanna 2014. március 18. KPSZTI ÓVODAVEZETŐI MUNKACSOPORT Lendvai Lászlóné anyagának felhasználásával

2 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR  229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról  326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról  363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

3 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR  7/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról  1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről  8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről  Oktatási Hivatal: - Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez - Országos tanfelügyelet. Kézikönyv általános iskolák számára Országos tanfelügyelet. Kézikönyv Óvodák számára  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről  8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről  Oktatási Hivatal: - Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez - Országos tanfelügyelet. Kézikönyv általános iskolák számára Országos tanfelügyelet. Kézikönyv Óvodák számára

5 VEZETŐI FELADAT Törvények, jogszabályok tanulmányozása EMMI segédanyagok értelmezésének segítése Fenntartóval egyeztetés KPSZTI - től kapott információk átadása Részvétel konferenciákon és továbbképzéseken Internet segítések felkutatása Személyes kapcsolatok igénybe vétele

6 NEVELŐTESTÜLETI FELADATOK Törvények, jogszabályok tanulmányozása EMMI segédanyagok Fenntartó utasításainak megfelelő feladatvégzés KPSZTI - től kapott információk átadása Részvétel konferenciákon és továbbképzéseken Internet kutatás Személyes kapcsolatok Belső továbbképzések, értekezletek

7 TANFELÜGYELET MINŐSÍTÉS Legalább öt évente egyszer minden intézmény minden pedagógusára kiterjed Ellenőrzés három szinten - pedagógus - vezető - intézmény Fenntartótól függetlenül kiterjed minden - pedagógusra - fenntartóra - érintett hivatalra Nem kell minősíteni: aki 2013. szeptember 1- jétől számított tízedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt

8 KOMPETENCIÁK 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, tantárgyi, tantervi tudás 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulás támogatása 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. A tanulói csoportok közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi- kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

9 VEZETŐI FELADATOK - Tanfelügyelet  Hosszú távon évente vezeti  Kapcsolattartás a hivatalokkal  Interjú az intézményvezetővel a pedagógusról  A tevékenység látogatáson jelen lehet  Értékelő lapot tölt ki a vezetőről  Elkészült szakértői összegző dokumentumot az intézmény a honlapján közzéteszi  Intézkedési tervet készít 5 évre 30 napon belül

10 Vezető szerepe TANFELÜGYELET  Stratégiai vezetése és operatív irányítása  Változások vezetése, irányítása  Önmaga vezetése, irányítása  Mások vezetése, irányítása  Intézmény vezetése, irányítása

11 TANFELÜGYELET  Pedagógiai folyamatok  Személyiség és közösségfejlesztés  Eredmények  Belső kapcsolatok  Külső kapcsolatok  A pedagógiai munka feltételei  7. ONAP – PP megfelelés

12 TANFELÜGYELET MÓDSZEREI PEDAGÓGUSVEZETŐINTÉZMÉNY DOKUMENTUM ELEMZÉS -Előző értékelés eredménye - Tervezési dokumentumok: éves, tematikus, foglalkozásterv, napló FOGLALKOZÁSLÁTOGAT ÁS INTERJÚ -Pedagógus - Vezető a pedagógusról PORTFÓLIÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS -Nevelőtestület - Szülők DOKUMENTUMELEMZ ÉS -Vezetői pályázat -PP -2 évi MT és Beszámolók -- SZMSZ - Vezetői önértékelés PORTFÓLIÓ INTERJÚK -Munkáltatóval -Vezetővel -Vezető társakkal DOKUMENTUMELEMZÉS -Alapító okirat, PP, SZMSZ - 2 évi MT és Beszámolók -MK tervek + értékelések - TK program, Beiskolázási t - Házirend - Intézményi önért + eredmények - Mérési eredmények - Elégedettség mérések - Előző 5 év ellenőrzési dok. Fejlesztési tervek INTERJÚK FELTÉTELEK PEDAGÓGUSELLENŐRZÉ SEK EREDMÉNYEI

13 MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS SORÁN A bizottság áttekinti és értékeli  a portfóliót  az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit  országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés tevékenység látogatásait, összegző értékelését  pedagóguskompetenciákat és tevékenységeket  értékeli a látogatott tevékenységet és a portfólióvédést

14 VEZETŐI FELADATOK – minősítés 1 FeladatDokumentum, eredmény A kormányhivataltól átveszi a felkérést a minősítést megelőző év július 31-ig. Megbízólevél, a hivatalos eljárás megindul. Összeállítja és feltölti az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltő felületre az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit, valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott tevékenységre vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését. Az információk, az elemzések, a kitöltött értékelőlapok rendelkezésre állnak. Áttekinti, értékeli a pedagógus előzetesen feltöltött e- portfólióját. Feltölti az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó részeit, valamint áttekinti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott tevékenységre vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző megállapításait. A feltételek biztosítva vannak az eredményes minősítéshez. Megszervezi, biztosítja az intézményben zajló minősítővizsga személyi, technikai, tárgyi feltételeit. Az információ rendelkezésre áll, az értékelőlap elkészül a látottakról.

15 VEZETŐI FELADATOK – minősítés 2 FeladatokDokumentum, eredmény Részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen, amelynek tárgya a látott tevékenység megbeszélése, az e-portfólió védése és a minősítőbizottságtól eljuttatott kérdésekre való reflektálás. Az előzetes vélemény megerősítése vagy módosulása. Értékeli a bizottság tagjaival a meglátogatott pedagógus e-portfólióját és ennek védését. Részt vesz az összegző értékelés elkészítésében. Az összegző értékelés elkészül. Figyelemmel kíséri, dokumentálja a minősített pedagógusnak az életpályamodellben történő előrelépését. Minősítési terv, a pedagógus magasabb fokozatba sorolása, kinevezés. Saját tevékenységét dokumentálja, a keletkezett iratokat, bizonylatokat összegyűjti, a megbízásával kapcsolatos nyilvántartást vezeti. Munkájáról a pedagógus elégedettségi kérdőívet tölt ki. A szakértői tevékenység folyamatos nyomon követése biztosítva van.

16 SÜRGŐS VEZETŐI FELADATOK  MIP =FRISSÍTÉS!  - Teljesítményértékelési rendszer korrekciója  - Intézményi önértékelés gyakorlatának élesztése  - Tervezési és értékelési gyakorlat korrekciója  - TEAM munka megerősítése  - Munkaközösségek  - Belső értékelési csoport

17 MIÉRT KELL A PORTFÓLIÓ ? P Tervezd meg! D Csináld meg! C Ellenőrizd hogy jól csináltad-e! A Javítsál… Éves terv Nevelési – gondozási terv Tematikus terv Projekt terv Tevékenységi terv Egyéni fejlesztési terv Egyéb tervek (séta, stb.) Életpálya terv Tevékenység vezetés Hospitálás Bemutató tev.vez. Eset- kezelés SNI Folyamatos nyomon követés Ön és társértékelés Fogadó óra Kirándulás Eszközfejlesztés Videó felvétel Szociomertia Szabályrendszer kidolgozása Személyre szabott értékelés Reflexiók →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→

18 MIÉRT JÓ A PORTFÓLIÓ  Tervezd az életpályádat!  Ismerd a kompetencia területeket és a kapcsolódó indikátorokat!  Ismerd a PP, gyermeket, csoportot!  Gyűjtsd a dokumentumaidat!  Légy tevékeny TEAM- tag!  Tervezd-szervezd az ünnepnapokat is!  Reflektálj magadra, ne csak másra…!  Fejleszd az IKT kompetenciádat!  Szakmai felelősségvállalás, fejlődés, fejlesztés, óvodaügy

19 SIKER VAGY BUKÁS  Pedagógusok „kompetenciái”  (ismeri, értelmezi, érti, képes rá, elfogadja)  Elkészült helyi értékelési rendszerhez kapcsolódás  Támogató rendszer, tudatos készülés a vezetői ellenőrzésekkel, munkaközösségi értékelések  Önértékelés, reflexió készítés

20 FIGYELJÜNK EGYMÁSRA!  MÉRJÜK FEL, GONDOLJUK ÁT KINEK VAN RÁ SZÜKSÉGE, IGÉNYEK (8 ÉV, 30 ÉV, SZAKVIZSGA, STB.)  ELEGENDŐ IDŐT SZÁNJUNK RÁ!  PONTOS SZÁMÍTÁS!!!!! (MIKOR KELL, MIKOR VAN LEHETŐSÉG RÁ)  SZAKTANÁCSADÓI HÁLÓZAT BEVONÁSA

21 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET


Letölteni ppt "MINŐSÍTÉS TANFELÜGYELET ELLENŐRZÉS Farkasné Egyed Zsuzsanna 2014. március 18. KPSZTI ÓVODAVEZETŐI MUNKACSOPORT Lendvai Lászlóné anyagának felhasználásával."

Hasonló előadás


Google Hirdetések