Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Balogh Zoltánné Törvényességi Felügyeleti Főosztályvezető Önkormányzatok jövője a járások kialakítása után.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Balogh Zoltánné Törvényességi Felügyeleti Főosztályvezető Önkormányzatok jövője a járások kialakítása után."— Előadás másolata:

1 Dr. Balogh Zoltánné Törvényességi Felügyeleti Főosztályvezető Önkormányzatok jövője a járások kialakítása után

2 Önkormányzatok jövője Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 2013. január 1. napjától hatályba lévő új előírásai I.Szervezeti változások II.Közfeladat ellátás változásai

3 Önkormányzatok jövője I.Szervezeti változások  Járásszékhely város Új elnevezés Többlet közszolgáltatások  Megyei Jogú Városok Többlet közszolgáltatások  Települések Állami feladatok ellátása megállapodás alapján Államcélok megvalósításában részvétel

4 Önkormányzatok jövője Közös Hivatalok létrehozása Kötelezettek: a 2000 fő alatti települések Képviselő-testület dönt minősített többséggel Határidő: 60 napon belül 2013. március 1. A továbbiakban: az általános önkormányzati választások napját követő 60 napon belül

5 Önkormányzatok jövője Közös Hivatalok létrehozásának szempontjai Székhely meghatározása Hivatal létszáma Határos települések Ügyfélfogadás Járáson belüliség Nemzetiségi összetétel Lakosság szám meghatározás

6 Önkormányzatok jövője Csongrádi járás Felgyő:1303Tömörkény:1851 Hódmezővásárhelyi járás Mártély:1300 Kisteleki járás Pusztaszer:1497 Makói járás Ambrózfalva:530Csanádalberti:491Királyhegyes:670 Kövegy:440Magyarcsanád:1555Nagyér:582 Nagylak:545Óföldeák:493Pitvaros:1560 Mórahalmi járás Öttömös:769Pusztamérges:1192 Szegedi járás Dóc:787Ferencszállás:671Klárafalva:536 Kübekháza:1577Tiszasziget:1767Újszentiván:1696 Szentesi járás Árpádhalom:545Derekegyház:1733Eperjes:588 Nagytőke:457

7 Önkormányzatok jövője Felkészülés a közös hivatalok létrehozására Tárgyalások megkezdése Közös hivatal létszámának meghatározása Jegyző, aljegyző kiválasztása Ügyfélfogadás megszervezése Hivatal szervezeti felépítésének autonómiája Társulások feladatainak ellátása Szabályzatok módosítása Alapító Okiratok elfogadása

8 Önkormányzatok jövője Kijelölés Önkéntesség hiánya Megállapodás nem jött létre Megállapodás pótlása kijelöléssel (kormánymegbízott dönt) Jogorvoslati lehetőség Törvényszék jár el (Mötv. 85. § (3)bek.)

9 Önkormányzatok jövője Várható átmeneti szabályok Ha nem sikerül közös hivatalt alakítani Ha körjegyzőség volt előtte Nem csatlakozott a volt körjegyzőségi tag Magára maradt a volt körjegyzőségi tag Kijelölésig irányadó átmeneti szabályok Lakosságszámtól eltérés – ha kedvezőbb Jegyző, aljegyző továbbfoglalkoztatása Megszűnő körjegyzőség, polgármesteri hivatal sorsa Pályáztatási kötelezettség alóli mentesség jegyzőnél

10 Önkormányzatok jövője II. Közfeladat-ellátás 1. településfejlesztés, településrendezés; 2. településüzemeltetés (köztemetők, a közvilágításról, kéményseprő-ipari szolgáltatás, a helyi közutak fenntartása, közparkok, közterületek fenntartása, parkolás biztosítása); 3. a közterületek, közintézmény elnevezése; 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmódot segítő szolgáltatások; 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, rovar- és rágcsálóirtás); 6. óvodai ellátás; 7. kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás; filmszínház, a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások; 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 10. hajléktalanná vált személyek rehabilitációja, a hajléktalanná válás megelőzése;

11 Önkormányzatok jövője II. Közfeladat-ellátás 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 13. helyi adóval, gazdaságszervezés, turizmus; 14. a kistermelők, őstermelők számára helyi piac,hétvégi árusítás lehetősége; 15. sport, ifjúsági ügyek; 16. nemzetiségi ügyek; 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 19. hulladékgazdálkodás; 20. távhőszolgáltatás; 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

12 Önkormányzatok jövője Településfejlesztés, településrendezés 1254/2012. (VII. 19.) Kormányhatározat Országos Területfejlesztési Koncepció kidolgozása a területfejlesztés új irányairól Határideje: 2012. november 30. Megyei Önkormányzatok területfejlesztési koncepciója területfejlesztési programja Települési Önkormányzatok településfejlesztési koncepciója településfejlesztési programjainak elfogadása – Képviselő- testületi Határozattal

13 KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS [2012. évi XC. törvény]  Kötelező önkormányzati feladat  2013. január 1-jén lép hatályba az új törvény!  Megyeszékhely város önkormányzaté lesz a feladat [nem a megyei önkormányzaté]  Települési önkormányzat az eddigiekhez hasonlóan vállalhatja át  Átvállalás legalább 5 évre történik, és figyelemmel kell lenni az Mötv.-re [pl. nem járhat többlet állami támogatással]  Korábbi átvállalások nem szűnnek meg, és időtartamuk sem változik  Szolgáltató az önkormányzat saját költségvetési szerve, saját cége is lehet [nem csak külső cég]  Pályázatot csak akkor kell kiírni, ha külső szolgáltató céget akar az önkormányzat  Közszolgáltatási szerződést 5 és 10 év közti időtartamra kell kötni a szolgáltatóval  Meglevő közszolgáltatási szerződéseket a szolgáltató céggel –módosítani kell 2013 végéig, hogy megfeleljenek az új törvénynek [ha nem, akkor a feladat visszaszáll a megyeszékhely városra] –felmondani csak akkor lehet az új törvény hatályba lépésére hivatkozva, ha a cég 2013 végéig sem teljesíti az új törvény szerinti szakmai feltételeket  Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata: –megváltozott törvényi szabályokat át kell vezetni –törvénybe beemelt szabályokat hatályon kívül kell helyezni  Részletesebb törvényi szabályozás: –fogalmak meghatározása –közszolgáltatási szerződés elemei –ingatlantulajdonos/használó feladatai –közszolgáltató cég/intézmény feladatai –közszolgáltató szakmai felügyelete  Díjrendelet felülvizsgálata 2013-tól minden évben november 30-ig

14 Önkormányzatok jövője Egészségügy Települési önkormányzatok feladata: az Egészségügyi Alapellátás: Háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi ellátás Alapellátáshoz kapcsolódó ügyelet Védőnői ellátás Iskola-egészségügyi ellátás Önkormányzati rendeletalkotási kötelezettség! Szakellátás csak ott, ahol tulajdonában van. ÚJ!

15 Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, közművelődési tevékenység Települési könyvtári ellátás Nyilvános könyvtár Megyei hatókörű könyvtár ÚJ! Közművelődési szakmai szolgáltatóval megállapodás megkötése ÚJ! Nemzetiségi önkormányzatoknak is feladata. Közművelődési intézmény, közösségi színtér Önkormányzatok jövője

16 Szociális szolgáltatások Három szereplője van: Állam, Járási hivatalok, települési önkormányzatok Önkormányzati szinten krízishelyzet kezelése Differenciált hatáskörök Ellátható: társulásban és megállapodás útján is.

17 Önkormányzatok jövője Gyermekvédelmi szolgáltatások Három szereplője van: Állam, Járási hivatalok, települési önkormányzatok Differenciált hatáskörök Ellátható: társulásban és ellátási szerződés útján is. Krízishelyzet kezelés: nem állandó lakos kiskorúak ellátását követelheti az illetékes önkormányzattól.

18 Önkormányzatok jövője Természetvédelem Természetvédelmi őrszolgálat Mezei őrszolgálat Párhuzamosan lehet mindkettő. 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szabályozza ÚJ! Megalakítása előtt rendőrséggel megállapodás

19 Önkormányzati feladat: Víziközmű-szolgáltatás víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény Víziközmű-szolgáltatás:  ivóvízellátás, tűzvíz biztosítás,  közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás (egyesített rendszer esetében csapadékvíz-elvezetés) Ellátásért felelős:  települési önkormányzat,  állam Víziközmű kizárólag állam és települési önkormányzat tulajdonába tartozhat. Víziközmű-üzemeltetési jogviszony létesítésére, tartalmára, módosítására, megszűntetésére a nemzeti vagyonról szóló törvény, a közbeszerzésekről szóló törvény és a koncesszióról szóló törvény rendelkezései szerinti elvek mentén és a Vkszt. speciális szabályait kell alkalmazni. Nevezett törvények eltérő rendelkezése hiányában az ellátásért felelős pályázati eljárást köteles lefolytatni. Víziközmű-üzemeltetési jogviszony  vagyonkezelési szerződésen,  koncessziós szerződésen vagy  bérleti-üzemeltetési szerződésen alapul Vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés kizárólag olyan víziközmű-szolgáltató társasággal jöhet létre: a) amely kizárólag az ellátásért felelős, vagy rajta kívül az állam, települési önkormányzat, vagy ezek közös tulajdonában áll; b) amely kizárólag az a) pont szerinti gazdasági társaság, vagy rajta kívül az állam, települési önkormányzat, vagy ezek együttes tulajdonában áll. A társaság Kft. vagy Zrt. formában, illetve holdingban is működhet. Működési engedély iránti kérelmet 2013. május 31. napjáig kell benyújtani a Magyar Energia Hivatalhoz. Első alkalommal 50.000 felhasználói egyenérték esetében adható működési engedély. 2014. december 31. napjáig el kell érni a 100.000-et 2016. december 31. napjáig pedig 150.000-et Díj megállapítás: Nemzeti fejlesztési miniszter rendeletben

20 Vízgazdálkodási feladatok, mint közfeladatok (közszolgáltatások) vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. A települési önkormányzat köteles gondoskodni:  Település nem közműves ivóvízellátásáról,  Szennyvíz szennyvízelvezető művel való összegyűjtés, tisztítás, elvezetés, illetve más módon összegyűjtött szennyvíz, szennyvíziszap ártalommentes elhelyezés – 2000 lakosegyenértékkel jellemezhető szennyvízkibocsátás feletti szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó településeken,  Előző pontban meghatározott feladatok lakosegyenértéktől függetlenül külön jogszabály alapján,  Nem közművel összegyűjtött szennyvizek ártalommentes elhelyezése a hulladékgazdálkodásról szóló tv. szerint. A települési önkormányzatok vízgazdálkodási, vízkárelhárítási feladatait részletesen szabályozza a Vgtv. a 4.§ (1) bekezdésében, 7.§ (3) – (4) bekezdésében, 16.§ (5) bekezdésében.

21 Önkormányzatok jövője Kistermelők, őstermelők – helyi piac A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet enyhítette a szabályokat. „helyi termelői piac: olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti;”

22 Önkormányzatok jövője Nemzetiségi ügyek kezelése Új nemzetiségi törvény: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény A nemzetiségi önkormányzatok működési feltételek biztosítása a helyi önkormányzatok kötelező feladata. Együttműködési megállapodások megkötése 2012. Június 1. SZMSZ-ek módosításának határideje: 2012. Július 1.

23 Önkormányzatok jövője Közreműködés a település közbiztonságának megőrzésében Település veszélyességi besoroláshoz kötött Polgármester jelöli ki Polgármesteri hivatal létszámába tartozik közbiztonsági referens: a polgármester katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, védekezési, helyreállítási szakmai feladataiban, továbbá rendvédelmi és honvédelmi feladataiban közreműködő, köztisztviselői jogviszonyban álló, e feladat ellátására a polgármester által kijelölt, e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott végzettséggel rendelkező személy. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság gondoskodik a képzésről.

24 Önkormányzatok jövője Közösségi közlekedés 2013. január 1- hatályba lépő új szabályok: Az adott település és a járásközpont vagy gyakorlatban kialakult vonzásközpont közötti közvetlen eljutási lehetőséget is biztosítani kell. Az iskolabuszokra és a közösségi buszokra vonatkozóan: Regionális személyszállítási rendszerbe kell illeszkednie Egyeztetési eljárás Együttműködési kötelezettség

25 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS  Törvényjavaslat az Országgyűlés előtt, ha jelenlegi formájában fogadják el: –2013. január 1-jén léphet hatályba –Hulladékgazdálkodásról szóló törvényt ugyanekkor hatályon kívül helyezi  Kötelező önkormányzati feladat marad  Közszolgáltatási szerződést kell kötni az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) minősítésével rendelkező céggel, maximum 10 évre  Közbeszerzési eljárást az általános előírások szerint lehet lefolytatni vagy mellőzni  Jelenlegi közszolgáltatási szerződések tovább élnek, de a cégeknek [főszabály szerint] 2013 közepéig be kell szerezniük az OHÜ minősítését  Magyar Energia Hivatalnak erős felügyeleti joga lesz a közszolgáltató cégek felett  Közszolgáltatási díjat a vidékfejlesztési miniszter fogja megállapítani [addig pedig a közszolgáltató cég a 2012-es díjat emelheti meg 4,2%-kal]  Önkormányzati rendelet tartalmi elemeiben bekövetkező változások: –közszolgáltató cég tagjai és alvállalkozói közti feladatmegosztás –üdülőingatlanokra kötelező külön szabályt megállapítani –saját feladat- és hatáskört nem állapíthat meg magának az önkormányzat  Szelektív hulladékgyűjtés megszervezése 2015-től kötelező önkormányzati feladat

26 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dr. Balogh Zoltánné Törvényességi Felügyeleti Főosztályvezető Önkormányzatok jövője a járások kialakítása után."

Hasonló előadás


Google Hirdetések