Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Aktuális munkajogi változások és gyakran ismétlődő kérdések 2008. szeptember.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Aktuális munkajogi változások és gyakran ismétlődő kérdések 2008. szeptember."— Előadás másolata:

1 Aktuális munkajogi változások és gyakran ismétlődő kérdések 2008. szeptember

2 A közoktatásról szóló törvény módosítása zAz esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2008. évi XXXI. törvény zMegjelent: Magyar Közlöny 89. számában, 2008. június 18-án zHatályba lépett: 2008. július 3-án

3 A közoktatásról szóló törvény módosítása Munkajogi tárgyú változások a §-ok sorrendjében: z55. § (3) bekezdés: zFőigazgató-igazgató, óvodavezető kinevezésének lehetősége a többcélú, illetve nagyobb közoktatási intézményekben

4 A közoktatásról szóló törvény módosítása y1. A közoktatási intézmény tagintézményei különböző településen találhatók, vagy y 2. A többcélú közoktatási intézmény tagintézményeinek száma egy településen belül meghaladja az ötöt, illetve, ha y3. A többcélú közoktatási intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeinek a száma meghaladja az ötöt, y4. A közoktatási intézmény alapító okirata szerint a felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám eléri az ezerötszáz főt. a közoktatási intézmény élére főigazgató, a tagintézmény, az intézményegység élére igazgató, óvodavezető bízható meg.

5 A közoktatásról szóló törvény módosítása yA főigazgatónak a munkáltatói jog gyakorlójának döntésétől függően nem kell hogy kötelező óraszáma legyen. yAz igazgató, óvodavezető foglalkoztatására a szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegység vezetőjére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. yLehetőség yA főigazgató megbízása nem vonja maga után automatikusan az intézményegységek élére az igazgató, óvodavezető megbízását.

6 A közoktatásról szóló törvény módosítása yKt. 55. § (4) bekezdés: yaz intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat, a pályázattal kapcsolatosan  a Kt. alapján véleményezésre jogosultak által  kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amelyet a közoktatási intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

7 A közoktatásról szóló törvény módosítása yFelhatalmazó rendelkezések a Kt. 94. § (3) bekezdés l) pontjában: (A Kormány rendeletben szabályozza) y“l) a pedagógus-továbbképzést teljesítők anyagi elismerésének, a várakozási idő csökkentésének lehetőségét, azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést meg kell állapítani, valamint a kereset-kiegészítés legkisebb összegét, 

8 A közoktatásról szóló törvény módosítása yFelhatalmazó rendelkezések a Kt. 94. § (3) bekezdés l) pontjában: (A Kormány rendeletben szabályozza) yaz intézményi minőségirányítási programban meghatározott szempontok és értékelési rend alapján adható anyagi elismerés rendjét, továbbá a pedagógus- munkakör tekintetében a kötelező órát meghaladó tanítás munkáltatói elrendelését, az elrendelt tanítás díjazását, a munkaidő-beosztás, a tanítási időkeret, továbbá nevelési- oktatási intézményekben a rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és készenlét elrendelésének feltételeit, 

9 A közoktatásról szóló törvény módosítása yFelhatalmazó rendelkezések a Kt. 94. § (3) bekezdés l) pontjában: (A Kormány rendeletben szabályozza) yaz ügyelet és az ügyelet alatt elrendelt munkavégzés díjazását is magában foglaló átalánydíjazás megállapításának szabályait és mértékét, az intézményvezetői és vezetőhelyettesi feladatot ellátók, az átlagostól eltérő feladatot ellátó, a nehezebb körülmények között dolgozó pedagógusok, a pályakezdő pedagógusok többletdíjazása, kiegészítő illetménye megállapításának feltételeit, a díjazás mértékét, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók szülei iskolai végzettséggel összefüggő önkéntes nyilatkozatának kérdéseit;”

10 A közoktatásról szóló törvény módosítása yRugalmasabb képesítési követelmények: a szakirányú tanítói yAz alapfokú művészetoktatási intézmény előképző és alapfokú évfolyamain – a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári vagy művész szakképzettség mellett – megfelelő a szakirányú tanítói szakképzettség is (Kt. 17. § (1) bek. k) pont).

11 A közoktatásról szóló törvény módosítása yA tanítási időkeret szabályozása: „legalább” yA pedagógusok munkáját „legalább” kéthavi tanítási időkeret kialakításával kell megszervezni (1. számú melléklet Harmadik rész II/6.pont).

12 Gyakran ismétlődő kérdések z1. példa: zA közoktatási intézményben az önkormányzat határozatának értelmében létszámleépítésre kerül sor, amely négy dolgozót érint, akik közül 3 dolgozónak a felmondás megtörtént, ők a felmentési idejüket töltik. zKérdés: zAz egyik pedagógust, akinek szintén fel kellett mondani, írásban értesítettem arról, hogy jogviszonya 2008. …-án óvodánkban a létszámleépítés miatt megszűnik, és 2008….-tól továbbfoglalkoztatásáról az önkormányzat gondoskodik. Amennyiben a dolgozó nem fogadja el a felajánlott munkakört, akkor mit kell biztosítani számára a jogviszony megszüntetésekor - őt is megilleti a felmentési idő és a végkielégítés is?

13 Gyakran ismétlődő kérdések zA dolgozó a munkaviszony megszűnéséről és a továbbfoglalkoztatás lehetőségéről az értesítést megkapta, majd ezt követően táppénzes állományba ment, és azóta is ott van, valószínű nem fogadja el a felajánlott munkakört. zMi történik akkor, ha időközben, a felmentési idő alatt máshol létesít munkaviszonyt vagy közalkalmazotti jogviszonyt?

14 Gyakran ismétlődő kérdések zA válasz: zKiindulópont: értesítések tárgya és határideje! zA felmenteni kívánt közalkalmazottat nem a továbbfoglalkoztatásról kell értesíteni első körben, hanem arról, hogyha ezt kéri, akkor keresnek számára más megfelelő állást + zTájékoztatni kell a részmunkaidő lehetőségéről

15 Gyakran ismétlődő kérdések zKjt. 30/A.-30/F. § és 37. § zKjt. 30/A. § (1) bekezdés zBizonyos felmentési jogcímek esetén (ha a felmentés „önhibán kívüli”) feltéve, hogy a közalkalmazott e törvény alkalmazása szempontjából nem minősül nyugdíjasnak a felmentés előtt a közalkalmazottat tájékoztatni kell arról, hogy kérheti 

16 Gyakran ismétlődő kérdések za) a munkáltatón belül, zb) a munkáltató irányítása alatt álló másik munkáltatóhoz, illetve zc) a munkáltató fenntartója által fenntartott más, a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatóhoz megfelelő másik betöltetlen zaz iskolai végzettségének és szakképzettségének, szakképesítésének, továbbá – egészségügyi alkalmatlanság esetén – egészségi állapotának megfelelő másik betöltetlen munkakörbe való áthelyezését.

17 Gyakran ismétlődő kérdések Kjt. 30/A. §: zA közalkalmazott írásbeli nyilatkozattételi kötelezettsége: két munkanap zHa a közalkalmazott kéri betöltetlen munkakör felajánlását, akkor a munkáltató köteles haladéktalanul megkeresni a fenntartóját. z A munkáltató fenntartója pedig a megkereséstől számított öt napon belül közvetlenül tájékoztatja a közalkalmazott munkáltatóját azokról a betöltetlen munkakörökről, amelyek a közalkalmazott részére felajánlhatók.

18 Gyakran ismétlődő kérdések Határidők! a felmentés közlésének tervezett időpontja előtt legalább tíz nappal köteles írásban tájékoztatni a közalkalmazottat zKjt. 30/C. § (1) A munkáltató a 30/A. §-ban foglalt állásfelajánlás során a felmentés közlésének tervezett időpontja előtt legalább tíz nappal köteles írásban tájékoztatni a közalkalmazottat za) a 30/A. § (3) bekezdése szerinti felajánlható munkakörről (munkakörökről) vagy a pályázat lehetőségéről, továbbá Részmunkaidő felajánlás! zb) a 30/B. § szerinti lehetőségről és a tervezett felmentéssel esetlegesen érintettek nevéről, munkakörük megnevezéséről, továbbá a kinevezésmódosítással a közalkalmazottak között elosztható munkaidő mértékének felső határáról, illetve - döntése esetén - a napi négy óránál rövidebb munkaidő kikötésének lehetőségéről.  Részmunkaidő felajánlás!

19 Gyakran ismétlődő kérdések zKjt. 30/B. § zA 30. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti létszámcsökkentést elrendelő döntés esetén nem szüntethető meg felmentéssel azoknak az azonos munkakört betöltő, e törvény alkalmazásában nyugdíjasnak nem minősülő közalkalmazottaknak a jogviszonya zakik együttesen zírásban, zegy nyilatkozatba foglaltan zolyan tartalommal kérik kinevezésükben a munkaidő mértékének módosítását, zhogy az a munkáltató által közölt, za közalkalmazottak között kérelmük szerint elosztható napi vagy heti munkaidő együttes mértékét nem haladja meg.

20 Gyakran ismétlődő kérdések zA kérelmet az abban részes valamennyi közalkalmazottnak alá kell írnia, megjelölve a kinevezésében kikötendő munkaidő mértékét, zamely napi négy óránál rövidebb nem lehet, zkivéve, ha a 30/C. § (1) bekezdés b) pontja alapján a munkáltató erre lehetőséget ad. zTöbb, a feltételeknek megfelelő kérelem esetén a munkáltató - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - mérlegelési jogkörében dönt arról, hogy mely kérelem alapján módosítja az azt benyújtó közalkalmazottak kinevezését. zA munkáltató köteles a kérelemben foglaltak szerint a kinevezést módosítani. Az illetmény összegét - a felek közalkalmazottra kedvezőbb megállapodásának hiányában - a kinevezés módosítását közvetlenül megelőző illetmény alapulvételével, a rész- és a teljes munkaidő arányában kell megállapítani.

21 Gyakran ismétlődő kérdések zHatáridők! Folyt. zKjt. 30/C. § (a felmentés közlésének tervezett időpontja előtt legalább tíz nappal köteles írásban tájékoztatni a közalkalmazottat) zAz (1) bekezdés szerinti (a felmentés közlésének tervezett időpontja előtt legalább tíz nappal köteles írásban tájékoztatni a közalkalmazottat) öt napon belül ztájékoztatást követő öt napon belül za) a közalkalmazott írásban nyilatkozik a felajánlott munkakör elfogadásáról, illetve zb) a 30/B. § (1) bekezdés szerinti kérelmet (részmunkaidő) a munkáltatóval közölni kell. zA munkakör elfogadása esetén a munkáltató gondoskodik a kinevezés megfelelő módosításáról, illetve kezdeményezi a közalkalmazott áthelyezését. Ha felajánlható munkakör nincs vagy a közalkalmazott a felajánlott munkakört elutasította, ezt a felmentést tartalmazó iratban a munkáltatónak fel kell tüntetnie. A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat elmaradását a munkakör elutasításának kell tekinteni.

22 Gyakran ismétlődő kérdések zKjt. 37. § (9) bekezdése: a végkielégítés összegének a felére jogosult a közalkalmazott, ha felmentésére vagy közalkalmazotti jogviszonyának a 25. § (1) bekezdés c) pontja szerinti megszűnésére azért került sor, mert a munkáltató által felajánlott, a 30/A. § szerinti munkakörbe helyezéséhez szükséges kinevezés módosításához, illetőleg áthelyezéséhez nem járult hozzá, kivéve, ha a hozzájárulását alapos indokkal tagadta meg, így különösen, ha za) a felajánlott illetmény összege kevesebb a korábbi illetménye 80%-ánál, zb) teljes munkaidőre szóló kinevezés esetén hat óránál rövidebb részmunkaidőben történő foglalkoztatást, illetve hat óránál rövidebb részmunkaidő esetén teljes munkaidőben történő foglalkoztatást ajánlanak fel, és utóbbi esetben a munkaidő mértékének növekedése a közalkalmazott személyes, illetve családi körülményeire figyelemmel aránytalan sérelemmel járna, 

23 Gyakran ismétlődő kérdések zc) a korábbi határozatlan idejű helyett határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt ajánlanak fel, vagy zd) az új munkahely és a lakóhely között - tömegközlekedési eszközzel - történő oda- és visszautazás ideje naponta a két órát, illetve 10 éven aluli gyermeket nevelő közalkalmazott esetében a másfél órát meghaladja, kivéve, ha az utazási idő mértéke közalkalmazotti jogviszonyában az említett időtartamot elérte. zAz a) pont alkalmazásakor a felajánlott illetmény a közalkalmazott fizetési osztálya és fokozata szerinti garantált illetménye mértékénél nem lehet alacsonyabb összegű.

24 Gyakran ismétlődő kérdések zTehát amennyiben a felajánlott munka a fentiekben meghatározottak szerint megfelelőnek minősült, és mégsem fogadta el azt a közalkalmazott, akkor a végkielégítés csak fele összegben jár számára. A felmentési idő, a felmentési időre járó illetmény, illetve második felében az átlagkereset azonban ugyanúgy megilleti. zMeg kell azonban jegyezni, hogy a Kjt. 30/A. §-a úgy rendelkezik, hogy elsőként a munkáltatónak csupán az állásfelajánlás lehetőségét kell felajánlani, tehát arról kell tájékoztatni a közalkalmazottat, hogy amennyiben kéri, akkor „keresnek” számára megfelelő munkakört. Ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni a közalkalmazott, akkor nem alkalmazható a végkielégítés felére vonatkozó szabály. Amennyiben azonban a közalkalmazott kérte, hogy ajánljanak fel számára más megfelelő állást, ez megtörtént, és úgy utasítja vissza azt, akkor már valóban csak a végkielégítés felére jogosult.

25 Gyakran ismétlődő kérdések zKjt. 37. § (12) Ha a közalkalmazott a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidős jogviszonyt létesít, za) ezt a tényt korábbi munkáltatójának haladéktalanul köteles írásban bejelenteni, zb) a felmentési időből hátralevő idő tekintetében átlagkeresetre nem jogosult, zc) végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló időszak számítása során a felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell venni.

26 Gyakran ismétlődő kérdések zKjt. 37. § (10) Amennyiben a közalkalmazotti jogviszony felmentés következtében szűnik meg, a végkielégítést a munkáltató a felmentési idő utolsó napján köteles a közalkalmazott részére kifizetni. z(2) Nem jár továbbá végkielégítés a közalkalmazottnak, ha legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül [37/B. §].

27 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Aktuális munkajogi változások és gyakran ismétlődő kérdések 2008. szeptember."

Hasonló előadás


Google Hirdetések