Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkajogi szabályozás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkajogi szabályozás"— Előadás másolata:

1 A közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkajogi szabályozás

2 A munkáltatói jogkör gyakorlója lehet:
Települési önkormányzat Önkormányzati társulás A közcélú munka megszervezésével megbízott, pl. vagyongazdálkodási kht., közfoglalkoztatást szervező munkaszervezet Közfoglalkoztatást ellátó szervezet, pl. szociális intézmény, iskola, óvoda

3 A munkáltató kötelezettségei:
Munkaszerződés kötése - Az aktív korúak ellátására jogosult személlyel közcélú munkára legalább évi 90 munkanapra és legalább napi 6 órai munkavégzésre kell határozott idejű munkaviszonyt létesíteni Tájékoztató készítése Munkaköri leírás készítése Jelenléti ív vezetése

4 A munkaszerződés kötelező tartalmi elemei, azaz a munkaszerződésnek tartalmaznia kell:
a munkavállaló természetes személyazonosító adatait, a munkáltató megnevezését és székhelyét, adószámát, adóazonosító jelét, azt, hogy a szerződés közcélú munkavégzésre jött létre, a határozott időre szóló munkaviszony létesítésének és megszűnésének naptári napját, valamint azt, hogy a lakcímbejelentés napján megszűnik a munkaviszony akkor is, ha a munkavállaló lakcímének megváltozása miatt részére az aktív korúak ellátása megállapítására más jegyző válik illetékessé, kivéve, ha a régi és az új lakcím szerinti önkormányzat a közfoglalkoztatási feladatok ellátását együttműködési megállapodás vagy társulás keretében végzi, a személyi alapbért, a munkakört, a munkavégzési helyet, valamint azt, amiben a felek megállapodnak.

5 A munkáltató a munkaszerződés megkötésétől számított 30 napon belül írásban is köteles az alábbiakról tájékoztatni a munkavállalót: az irányadó munkarendről, a munkabér egyéb elemeiről, a bérfizetés napjáról, a munkába lépés napjáról, a rendes szabadság mértékének számítási módjáról és kiadásának, illetve a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet megnevezéséről, illetőleg arról, hogy a munkáltatónál működik-e üzemi tanács (központi üzemi tanács, üzemi megbízott).

6 A munkaköri leírás tartalmi elemei:
A munkáltató megnevezése, A munkakört betöltő neve, személyi adatai, munkaideje, állami iskolai végzettsége, A munkáltatói jogkört gyakorló neve, A munkakör megnevezése, jellege, A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírás, A munkavállaló által ellátandó feladatok, Helyettesítési rend, Felelősség

7 Próbaidő Határozott időre szóló munkaszerződésben próbaidő kikötése nem kötelező, de kiköthető legalább 30 napra, legfeljebb 3 hónap időtartamra, Előnye, hogy időtartama alatt mind a munkavállaló, mind a munkáltató azonnali hatállyal megszüntetheti a munkajogviszonyt, A próbaidő alatt azonnali hatállyal történő megszüntetési ok – mint munkaviszony megszüntetési forma – azonban nem tekinthető rendkívüli felmondásnak, így ebben az esetben nem alkalmazhatók az Szt. 37/F. § (2) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmények.

8 A munkaidő, munkabér kérdésköre
A minimálisan kötelező munkaidő legalább 6 óra A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló munkabére 2009-ben Ft (a 321/2008. (XII.29.) Korm. rendelet alapján) Ha a munkavégzés nem az általános munkarendben történik, az Mt. alapján bérpótlék fizetése kötelező. Normatív állami hozzájárulás azonban csak a kötelező legkisebb munkabér után vehető igénybe!

9 Munkakör A munkaszerződés egyik tartalmi eleme,
Nem azonos azonban a munkavégzés jellegével, A munkakörre vonatkozó speciális szabályoknak a munkaszerződésben szerepelnie kell, pl.: Például ha szociális területen alkalmaznak közcélúként szociális gondozó és ápoló munkakörben egy jogosultat, akkor a munkaszerződésében szerepelnie kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6. § (10) bekezdése alapján : „A személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatott személy, valamint közeli hozzátartozója az ellátásban részesülő személlyel tartási, életjáradéki és öröklési szerződést az ellátás időtartama alatt - illetve annak megszűnésétől számított egy évig - nem köthet.”

10 A munkaszerződés módosítása
A munkaszerződést a határozott idő letelte előtt a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezéssel módosíthatja, A szerződés módosítására a megkötésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, újabb próbaidő kikötésére azonban nem kerülhet sor, Amennyiben a közcélú munkavégzés időtartama alatt a munkavállaló munkaviszonya alapján megszerzi a 200 munkanapot (azaz 200 munkanap munkaviszonnyal rendelkezik), az Flt. 30. § (1) bekezdés b) pontja alapján álláskeresési segélyre lesz jogosult. Ebben az estben meg kell szüntetni az ügyfél aktív korúak ellátására való jogosultságát, viszont a munkaviszonya a közcélú munkavégzés időtartam idejére továbbra is fennáll. 2009. december 31. utáni időpontra meghosszabbítható-e a közcélú foglalkoztatottak munkaszerződése? Igen, de átgondolandó, hiszen - a évi közfoglalkoztatási terv még nem készült el, így nincs adat a jövő évi ellátottak valamint az ehhez képest foglalkoztatottak számáról, így a jövő évi foglalkoztatás most még kevéssé tervezhető, - nincs információ arról, hogy a jövő évi közcélú foglalkoztatás finanszírozása ugyanolyan lesz-e, mint az idei finanszírozás, így az ehhez kapcsolódó önkormányzati önerő mértéke is változhat (akár jelentősen is) az idei önerőhöz képest.

11 A határozott időre szóló munkaszerződés megszüntethető:
Közös megegyezéssel, Rendkívüli felmondással, Próbaidő kikötése esetén azonnali hatállyal, Fentiektől eltérően is megszüntetheti a munkáltató a határozott időre alkalmazott munkavállaló munkaviszonyát, a munkavállalót azonban egyévi, ha a határozott időből még hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre jutó átlagkeresete megilleti.

12 Alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás
Lehet-e AM könyvvel közfoglalkoztatás keretében munkavállalókat foglalkoztatni? Az Szt. 33. § (1) bekezdés g) pontja szerint aktív korúak ellátására jogosult az, aki a felsorolt feltételek mellett „keresőtevékenységet – ide nem értve a közfoglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát – nem folytat”. A közcélú munka Szt. és Mt. által meghatározott szabályozási környezete azonban kizárja, hogy a közcélú foglalkoztatás alkalmi munkavállaló könyvvel történő foglalkoztatással valósuljon meg. Amennyiben mégis alkalmi munkavállalói könyvvel történik a közfoglalkoztatás, a munkáltató nem az Szt. szabályait alkalmazza, ebben az esetben azonban az önkormányzat nem veheti igénybe a közcélú foglalkoztatás normatív állami támogatását. Sem az Mt., sem az Szt. nem zárja ki, hogy a munkavállaló a közcélú foglalkoztatás mellett alkalmi munkavállalói könyvvel munkát vállaljon. Az évi LXXIV. törvény azonban meghatározza az AM könyvvel történő foglalkoztatás maximális időtartamát.

13 A munkáltató az alábbi dokumentumokat tölti ki a közcélú foglalkoztatott munkába helyezésekor:
Adatfelvételi lap a munkavállaló törzsadatairól Nyilatkozat a kifizető/munkáltatótól származó bérjövedelem adóelőlegének megállapításához Nyilatkozat SZJA előleg levonásához Nyilatkozat magánnyugdíjpénztári tagság fennállásáról Biztosítotti bejelentés az illetményszámfejtő rendszer felé

14 A munkáltató munkavégzéssel kapcsolatos teendői:
Jelenléti ív vezetése Munkabaleseti jegyzőkönyv Üzemi baleseti jegyzőkönyv

15 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkajogi szabályozás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések