Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2010. december Dudás Katalin

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2010. december Dudás Katalin"— Előadás másolata:

1 2010. december Dudás Katalin
A munkajogviszony tartalma a munkavállaló és a munkáltató jogai és kötelezettségei 2010. december Dudás Katalin

2 A munkaviszonyból fakadó jogok és kötelezettségek általános jellemzői
A jogviszony alanyait megillető jogok és kötelezettségek aszimmetrikus volta (a felek jogai és kötelezettségei nem mindig felelnek meg egymásnak „tükörképszerűen” – pl. munkavédelem) A főkötelezettségeket (pl. munkavégzési és bérfizetési kötelezettség) kísérő mellékkötelezettségek (pl. gondoskodási, illetve gondossági kötelezettség) nagy jelentősége

3 A munkáltató kötelezettségei
Foglalkoztatási kötelezettség Munkabér fizetése Egészséges és biztonságos munkafeltételek biztosítása A munka megszervezése és irányítása A munkavállaló számára a munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzésének biztosítása

4 A munkavállaló kötelezettségei
Rendelkezésre állás (előírt helyen és időben,munkára képes állapotban) Személyes munkavégzés (kivétel: munkavégzési kötelezettéség alóli mentesülés eseteiben) Munkájának az elvárható szakértelemmel és gondossággal való végzése Munkatársaival való együttműködés A munkáltató által kijelölt tanfolyamon való részvétel A munkáltató jogszerű utasításainak teljesítése. Titoktartási kötelezettség A munkaszerződéstől eltérő helyen és/vagy munkakörben történő munkavégzés átmeneti időre, a munkáltató gazdasági érdekből történő utasítására (átirányítás, kiküldetés, kirendelés) Bejelentési kötelezettség a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok létesítésekor

5 A munkáltatói utasítások teljesítésének kötelezettsége
Csak a jogszerű utasítás teljesítése kötelező. Jogszerű az utasítás: Ha az arra jogosulttól származik A munkaviszonnyal (s nemcsak a munkakörrel) összefüggésben kell állnia Megfelelő formában adta ki a munkáltató. A nem jogszerű utasítást nem kötelező teljesíteni. De: az utasítás jogszerű megtagadása nem menti fel a munkavállalót az alól, hogy munkavégzés céljából továbbra is rendelkezésre álljon. Ha a munkavállaló az utasítás jogszerű megtagadása miatt nem végez munkát, a kieső időre is jogosult díjazásra (távolléti díj).

6 A munkáltatói utasítás nem teljesítése
Köteles megtagadni a munkavállaló az utasítást, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyezteti. Megtagadhatja a munkavállaló az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabályba, vagy munkaviszonyra vonatkozó egyéb szabályba ütközik. Nem tagadhatja meg a teljesítést, de figyelem felhívási kötelezettsége van az utasítást adó felé, ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő és a munkavállaló ezzel számolhat.

7 A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás
A munkáltató egyoldalú utasítása alapján Csak a munkavégzés helyére (kiküldetés és kirendelés)és a munkakörre (átirányítás) vonatkozhat A munkaszerződés más tartalmi elemének megváltoztatására a munkáltató egyoldalúan nem jogosult. A jogszabályban meghatározott feltételek és korlátok mellett alkalmazható

8 Átirányítás Fogalma: a munkáltató a munkavállalót működésével összefüggő okból, ideiglenesen a) eredeti munkaköre helyett vagy b) eredeti munkaköre mellett más munkakörbe tartozó feladatok elvégzésére utasíthatja. Díjazása: az a) szerinti díjazás a ténylegesen ellátott feladatok arányában illeti meg a ténylegesen végzett munka alapján, de nem lehet kevesebb a munkavállaló átlagkereseténél Helyettesítési díj – ha b) esetben a két munkakörbe tartozó munkavégzés időtartama nem különíthető el – a munkabéren felül jár, s mértékét az átirányítás alapján végzett munkára irányadó díjazás szerint kell megállapítani.

9 Kiküldetés Fogalma: a szokásos munkavégzési helyen kívül történő munkavégzés ideiglenesen a munkáltató utasítására gazdasági érdekből, a munkáltató irányítása alatt. (Nem kiküldetés: ha a munkavállaló a munkáját – a munka természetéből eredően – szokásosan telephelyén kívül végzi) Lehet: belföldi, külföldi (kiküldött munkavállaló – EU irányelv) Kiküldött munkavállaló: ha magyar (külföldi) munkáltató munkavállalója – harmadik féllel kötött megállapodás alapján - külföldön (a Magyar Köztársaság területén) végez munkát Feltételei: be kell tartani a munkavégzés területén irányadó következő szabályokat: - leghosszabb munkaidő, legrövidebb pihenőidő, fizetett éves szabadság legalacsonyabb mértéke - legalacsonyabb munkabér , - munkaerő-kölcsönzés feltételei, munkavédelmi feltételek, egyenlő bánásmód követelménye, terhes, illetve kisgyermekes nők, fiatal munkavállalók munkavállalási és foglalkoztatási szabályai Európai Közösségi Bíróság: Laval és Viking ügy, Luxembourg ügye (2007,2008) – egyenlő bánásmód, maximum-követelmények-e?

10 Kirendelés Fogalma: a munkavállaló a munkáltatók között létrejött megállapodás alapján, más munkáltatónál történő munkavégzésre kötelezhető. Feltételei: a munkáltatók közötti tulajdonosi kapcsolat és a munkavállaló ellenszolgáltatás nélküli átengedése Munkaviszony alakulása: a munkaviszonyból eredő jogok és kötelezettségek a foglalkoztató munkáltatót illetik, illetve terhelik A munkaviszony megszüntetésének jogát azonban csak a kirendelő munkáltató gyakorolhatja. A munkavállalót a munkáltatói jogok gyakorlójának személyéről tájékoztatni kell. A munkavállalót – eltérő megállapodás hiányában – a munkaszerződése szerinti munkabére illeti meg. Alkalmazni kell a kirendelés helye szerinti munkáltatóra irányadó kollektív szerződést a munkaidőre és a pihenőidőre, valamint – ha az a munkavállalóra kedvezőbb - a munka díjazására is.

11 Átirányítás, kiküldetés, kirendelés közös szabályai
Indok Indokolt gazdasági érdekből Időtartam Csak átmeneti lehet (naptári évenként 44 munkanap, de együttesen sem lehet több naptári évenként 110 munkanapnál –az Mt.150, § (1) bek. alapján végzett munkát is ideértve, de kollektív szerződés ennél hosszabb időt is megállapíthat) A várható időtartamról a munkavállalót tájékoztatni kell. Ha az időtartam egy munkanapon belül a négy órát meghaladja, azt egy munkanapnak kell tekinteni Ha egy naptári éven belül több alkalommal rendelik el – össze kell számítani Személyiségi jogok Nem járhat aránytalan sérelemmel a munkavállaló beosztására, korára, képzettségére, egészségi állapotára, vagy egyéb körülményeire Munkabér Nem sértheti a munkavállaló munkaszerződése szerinti munkabéréhez való jogát. Speciális feltételek: Csak beleegyezésével kötelezhető más helységben történő munkavégzésre a nő terhessége megállapításától gyermeke három éves koráig, továbbá a gyermekét egyedül nevelő férfi is, gyermeke három éves koráig.

12 Titoktartási kötelezettség (a munkaviszony fennállása alatt)
Üzleti titok kötelező megőrzése (Ptk. 81. §) A munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információk megőrzése. Nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, s amely a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki: közérdekű adatokra, illetve a közérdekből nyilvános adatokra. Munkáltató adatvédelmi kötelezettsége: Mt. 3. § (4) bekezdése. A személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályra vonatkozó előírásokat a munkavállaló a munkaviszony fennállásától függetlenül köteles betartani.

13 Titoktartási kötelezettség a munkaviszony megszűnése után
Mt. 3. § (6) bekezdés Feltételek: Titoktartásra kötelező megállapodás kötése (a polgári jog szabályai szerint) Megfelelő ellenérték fejében Legfeljebb három évig

14 Munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítése
Lehet: - másik (főálláson kívüli) munkaviszony közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony munkavégzésre irányuló polgári jogi jogviszony (megbízás, vállalkozás) Feltétel: A munkáltatónak be kell jelenteni Munkaszerződés: engedélyhez is kötheti Munkáltató joga: megtilthatja a jogviszony létesítését, illetve a már létrejött jogviszony megszüntetésére kötelezheti a munkavállalót, ha a további jogviszony létesítése vagy fenntartása a munkáltató jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

15 A munkavállaló mentesülése a munkavégzési kötelezettség alól
Állampolgári kötelezettség teljesítése – távolléti díj Közeli hozzátartozó halála – két munkanap (távolléti díj) Keresőképtelen betegség Kötelező orvosi vizsgálat (távolléti díj) Tűzoltás Véradás (legalább négy óra) – távolléti díj Elháríthatatlan ok Munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a munkavállaló engedélye alapján Emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés teljes idejére.

16 Speciális atipikus munkaviszonyok
Részmunkaidő (Mt. 78.§ és 84/A.§) – 1997/81/EK irányelv + ILO egyezmény Határozott idejű munkaviszony (Mt. 79. § és 84/A.§) – 1999/70/EK irányelv Távmunka (Mt. X/A. fejezet) – EU szociális partnerek megállapodása Munkaerő-kölcsönzés (Mt. XI. fejezet) – 67/2009. (VI.9.) AB határozat, 2008/104/EK. irányelv Alkalmi munka (1997.évi LXXIV.törvény) Otthoni munka (ILO irányelv) Bedolgozás (önfoglalkoztató jogviszony – gazdaságilag függő helyzetben lévő személy)


Letölteni ppt "2010. december Dudás Katalin"

Hasonló előadás


Google Hirdetések