Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkaszervezési ismeretek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkaszervezési ismeretek"— Előadás másolata:

1 Munkaszervezési ismeretek
A munkaviszony megszűnése, megszüntetése Szakképzési Portál

2 Munkaviszony megszűnése
Meg kell különböztetnünk a munkaviszony megszűnését, illetve annak megszüntetését. A munkaviszony megszűnik: a munkavállaló halálával, a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, illetve - határozott idejű munkaviszonynál - a határozott idő lejártával.

3 Munkaviszony megszüntetése
Az előzőekkel szemben a munkaviszony megszüntetéséről akkor beszélünk, ha az nem külső, független körülmények, hanem az egyik, vagy mindkét fél akarata miatt szűnik meg. A munkaviszony megszüntethető: a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével, rendes felmondással (határozatlan időre szóló munkaszerződésnél), rendkívüli felmondással, a próbaidő alatt azonnali hatállyal, határozott időtartamú munkaviszony megszüntetése.

4 Közös megegyezés Mind a határozatlan, mind a határozott idejű munkaviszony megszüntethető a munkavállaló és a munkáltató közös megegyezésével. Ilyenkor a munkaviszony azon a napon szűnik meg, amelyet a felek megjelölnek a megegyezésben. A megszüntetés szólhat azonnalra, vagy megjelölhetnek egy távolabbi időpontot. Eddig az időpontig a munkavállaló köteles munkát végezni, a munkavégzés alóli felmentését nem kérheti. Mindig írásba kell foglalni a megállapodást!

5 Rendes felmondás A határozatlan idejű munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató felmondással megszüntetheti. A felmondás egyoldalú jognyilatkozat, amelynek érvényességéhez a másik fél egyetértése vagy elfogadása nem szükséges. A munkavállaló rendes felmondással bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti a határozatlan idejű munkaviszonyát. A felmondó nyilatkozat csak akkor válik hatályossá, ha azt a másik fél átvette.

6 Rendes felmondás A munkáltató köteles felmondását megindokolni. Az indokolásból a felmondás okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén a felmondás indokának valóságát és okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítania. A felmondás indoka csak: a munkavállaló képességeivel, a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, a munkáltató működésével összefüggő ok lehet.

7 Rendkívüli felmondás A munkaviszony rendkívüli felmondás keretében történő megszüntetésével egyaránt élhet a munkáltató és a munkavállaló. A rendkívüli felmondás egy olyan egyoldalú nyilatkozat, amely a munkaviszonyt azonnali hatállyal megszünteti. A törvény szigorúan meghatározza a rendkívüli felmondás feltételeit. Rendkívüli felmondás esetén is alkalmazni kell a munkáltató okszerű és világos indoklási kötelezettségére vonatkozó szabályt. Emellett vita esetén szintén a munkáltatónak kell bizonyítania a felmondás indokának valóságát és okszerűségét.

8 Rendkívüli felmondás Ezt a jogot csak abban az esetben lehet gyakorolni, ha a másik fél: A munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyosa gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébkánt olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. A kollektív szerződés, vagy a munkaszerződés felsorolhatja azokat az eseteket, amelyek az adott munkáltatónál mindkét fél részéről alapjául szolgálhatnak a rendkívüli felmondás gyakorlásához.

9 Határozott idejű munkaviszony megszüntetése
A határozott idejű munkaviszonyt a munkáltató a határozott idő lejárta előtt is megszüntetheti, ha a munkavállaló hátralévő időre járó - legfeljebb azonban egyévi - átlagkeresetét előre kifizeti. A munkaviszony megszüntetésére irányuló megállapodást, illetve nyilatkozatokat mindig írásba kell foglalni. A határozott idejű munkaviszonyt csak közös megegyezéssel, rendkívüli felmondással, illetve próbaidő esetén lehet azonnali hatállyal megszüntetni.

10 Felmondási idő A munkaviszony jogszerű megszüntetésének fontos feltétele a felmondási idő betartása, akár munkáltatói, akár munkavállalói rendes felmondásról legyen szó. A felmondási idő célja nem más, mint hogy a másik fél felkészülhessen a munkaviszony megszüntetésére, vagyis a munkavállaló új állást, míg a munkáltató új munkaerőt találhasson. A felmondási idő tartama legalább harminc nap, legfeljebb egy év lehet, amelytől sem a felek, sem a kollektív szerződés nem térhet el.

11 Felmondási idő A 30 napos felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött három év után 5 nappal, öt év után 15 nappal, nyolc év után 20 nappal, tíz év után 25 nappal, tizenöt év után 30 nappal, tizennyolc év után 40 nappal, húsz év után 60 nappal meghosszabbodik.

12 Felmentési idő Munkáltatói rendes felmondás esetén a munkáltató köteles a munkavállalót a felmondási időn belül a munkavégzés alól felmenteni. A felmentés időtartama a felmondási idő fele, amelytől a kollektív szerződés a munkavállaló javára térhet el. A felmentés időtartamára a munkavállalót átlagkereset illeti meg.

13 Végkielégítés A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya a munkáltató rendes felmondása, a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, a munkavállaló rendkívüli felmondása következtében szűnik meg. A végkielégítés előfeltétele, hogy a munkavállaló meghatározott időtartam alatt a munkáltatónál munkaviszonyban álljon.

14 Végkielégítés A végkielégítés mértéke a munkavállalónál munkaviszonyban töltött legalább három év esetén: egyhavi; legalább öt év esetén: kéthavi; legalább tíz év esetén: háromhavi; legalább tizenöt év esetén: négyhavi; legalább húsz év esetén: öthavi; legalább huszonöt év esetén: hathavi átlagkereset összege. Ezek minimális összegek, amelytől a kollektív szerződés a munkavállaló javára eltérhet.

15 Felmondási tilalmak A munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt az alábbiakban meghatározott időtartam (felmondási védelem) alatt: a betegség miatti keresőképtelenség, az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés miatti keresőképtelenség alatt a táppénzre való jogosultság ideje alatt, a beteg gyermek ápolására táppénzes állományba helyezés időtartama alatt,

16 Felmondási tilalmak a közeli hozzátartozó otthoni ápolása vagy gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság időtartama alatt, a terhesség, a szülést követő három hónap, illetve a szülési szabadság időtartama alatt, a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság időtartam alatt.

17 Teendők a munkaviszony megszüntetésekor
A munkavállalónak a munkaviszony megszüntetésekor az arra előírt rendben át kell adnia munkakörét, valamint el kell számolnia munkáltatójával. A munkáltatónak viszont kötelessége kifizetni a munkavállaló munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adnia a munkaviszonyra vonatkozó igazolásokat. A munkáltató által kiállítandó igazolás többek között tartalmazza a munkavállaló személyi adatait, TAJ- számát, a munkáltatónál munkaviszonyban töltött időtartamot stb.

18 Közalkalmazotti jogviszony megszűnése
A közalkalmazotti jogviszony automatikusan megszűnik: A kinevezésben foglalt idő lejártával, A közalkalmazott halálával, a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével.

19 Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
A közalkalmazotti jogviszony megszüntethető: közös megegyezéssel, áthelyezéssel, lemondással, rendkívüli lemondással, felmentéssel, azonnali hatállyal próbaidő alatt, elbocsátással, rendkívüli felmentéssel gyakornoki idő alatt.


Letölteni ppt "Munkaszervezési ismeretek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések