Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LIGA Szakszervezetek A közszférában dolgozókat érintő legfontosabb jogszabály-változások, gyakorlati tapasztalatok A jogviszony megszűnése/megszüntetése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LIGA Szakszervezetek A közszférában dolgozókat érintő legfontosabb jogszabály-változások, gyakorlati tapasztalatok A jogviszony megszűnése/megszüntetése."— Előadás másolata:

1 LIGA Szakszervezetek A közszférában dolgozókat érintő legfontosabb jogszabály-változások, gyakorlati tapasztalatok A jogviszony megszűnése/megszüntetése Szakszervezeti jogokat érintő változások Doszpolyné Dr. Mészáros Melinda LIGA Szakszervezetek

2 A szabályozási környezet változása
LIGA Szakszervezetek A szabályozási környezet változása A változás/változtatás indokai a Lisszaboni Stratégiára épülő Zöld Könyv szempontrendszere: rugalmas foglalkoztatás a munkavégzők szociális biztonságának megteremtése Ellentmondás?! a foglalkoztatás növelése, a foglalkoztatási viszonyok átalakítása a piacgazdasági viszonyoknak megfelelő munkajogi rendszer az állami beavatkozás visszaszorítása a szociális konzultáció eredményeinek beépítése: „védett”kor intézménye a munka és a családi élet összehangolása (pl. részmunkaidős foglalkoztatás) LIGA Szakszervezetek

3 LIGA Szakszervezetek 2012. évi I. törvény (új Mt.)
A évi I. törvény (új Mt.) megszületésének körülményei OÉT megszüntetése Első Mt. változat megjelenése júniusában 2 hét állt a szociális partnerek rendelkezésére a véleményezésre 1 napos konzultáció, tiltakozó akciók Eredmény: későbbi hatályba léptetés egyéni és kollektív védelmi minimumok egy részének visszaállítása a korábban kihagyott hagyományos szakszervezeti jogok részbeni helyreállítása Szükséges és/vagy elégséges változtatások (?) kódexszerű szabályozás; a rugalmas foglalkoztatás keretében a felek megállapodásainak tág teret enged; új jogpolitikai célkitűzések: a szerződéses alapú szabályozás szerepének jelentős bővítése (egyéni és kollektív munkajogi jogalanyok megállapodásai- munkaszerződés, KSZ, üzemi megállapodás, egyeztető bizottság kötelező érvényű határozata) LIGA Szakszervezetek

4 Munkaszerződés és Kollektív Szerződés
LIGA Szakszervezetek Munkaszerződés és Kollektív Szerződés Diszpozitivitás Kógens szabályok Abszolút Relatív LIGA Szakszervezetek

5 A közalkalmazottak jogállását érintő legutóbbi változások
LIGA Szakszervezetek A közalkalmazottak jogállását érintő legutóbbi változások 2012.évi CCXVI. törvény az egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyar Egyszerűsítési Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról Mt. és Kjt. összhangjának biztosítása érdekében Ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel az ágazati törvények Kjt.-től történő eltérési lehetőségének megteremtése LIGA Szakszervezetek

6 LIGA Szakszervezetek A közalkalmazotti jogviszonyra az Mt. szabályait kell alkalmazni a Kjt.-ben foglalt eltérésekkel. /De! Törvény ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel a Kjt.-től eltérhet./ A Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsának (KOMT) Munkavállalói oldala több alkalommal készített részletes összefoglalót és tett javaslatot a Kjt. szükséges módosításaira. feldolgozott jogalkalmazási tapasztalatok meglévő ellentmondások LIGA Szakszervezetek

7 A közalkalmazotti jogviszony megszűnése I.
LIGA Szakszervezetek A közalkalmazotti jogviszony megszűnése I. A közalkalmazotti jogviszony megszűnik: a) a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával, b) a közalkalmazott halálával, c) a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, valamint d) a „nem megfelelt” minősítés esetén az ismertetést követő 10. napon e) a munkáltató egésze vagy egy része Mt., vagy a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltató részére kerül átadásra f) továbbá ha törvény így rendelkezik. (lásd. pl. ágazati szab.) g) a prémiumévek programban történő részvétel esetén a prémiumévek programról szóló törvény szabályai szerint. LIGA Szakszervezetek

8 A közalkalmazotti jogviszony megszűnése II.
LIGA Szakszervezetek A közalkalmazotti jogviszony megszűnése II. e., ponthoz: (a munkáltató egésze vagy egy része Mt., vagy más jogállási törvény hatálya alá tartozó munkáltató részére kerül átadásra) SAJÁTOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Tájékoztatási kötelezettség- 30 nappal korábban: ka., képviselettel rendelkező szakszervezet, közalkalmazotti tanács(képviselő) Tájékoztatás tartalma (időpont, ok, következmény) LIGA Szakszervezetek

9 A közalkalmazotti jogviszony megszűnése II/A.
LIGA Szakszervezetek A közalkalmazotti jogviszony megszűnése II/A. 3. Konzultáció (tervbe vett intézkedések) – szakszervezet, ka.i tanács 4. Ka. tájékoztatása az átadó/átvevő által 5. További foglalkoztatásra vonatkozó ajánlat 6. Ka. nyilatkozata 7. Megszűnés vagy továbbfoglalkoztatás LIGA Szakszervezetek

10 A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
LIGA Szakszervezetek A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése A közalkalmazotti jogviszony megszüntethető: a) közös megegyezéssel b) áthelyezéssel 1. a Kjt., valamint 2. a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, 3. a Hjt.és a Hszt. hatálya alá tartozó munkáltatók között; három fél megállapodása megállapodás: áthelyezés időpontjában,új munkakörben, illetményben, munkahelyben közös fenntartóhoz tartozó intézmények közötti áthelyezés rendkívül indokolt esetben LIGA Szakszervezetek

11 A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
LIGA Szakszervezetek A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése c) lemondással határozott idejű ka.i jogviszony határozatlan idejű ka.i jogviszony (2 hónap-mentesítés részben v. egészben a munkavégzés alól) d) rendkívüli lemondással indoka lehet: a munkáltató lényeges, szándékos v. súlyos gondatlan jelentős mértékű kötelezettségszegése vagy olyan magatartás tanúsítása, amely a jogviszony fenntartását lehetetlenné tenné LIGA Szakszervezetek

12 A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
LIGA Szakszervezetek A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése d) rendkívüli lemondással világos, valós, okszerű indokolás 15 nap – 1 év jogviszony megszűnése+távolléti díj: felmentési időnek megfelelően kártérítés követelhető LIGA Szakszervezetek

13 A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
LIGA Szakszervezetek A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése e) Felmentéssel 1) megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták; 2) a munkáltatónál létszámcsökkentést, illetve átszervezést kell végrehajtani; 3) a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált vagy munkáját nem végzi megfelelően; 4) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül (Mt § (1) bekezdés g) pont alapján); LIGA Szakszervezetek

14 A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
LIGA Szakszervezetek A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése 5) Tny. szerinti 40 év szolgálati idővel rendelkező nők esetében (kérelemre) indokolási kötelezettség 1), 2) és 3) esetében: tájékoztatás másik munkakör felajánlási lehetőségéről /nyilatkozat a ka. részéről 2 munkanapon belül –igen vagy nem/ konkrét munkakörökről tájékoztatás a felmentés közlése előtt min. 10 nappal ka. 5 napon belül nyilatkozik létszámcsökkentés esetén a munkakörhöz tartozó munkaidő megosztása közalkalmazottak kérelmére De! a közoktatási ágazatban a munkaerő-gazdálkodásra vonatkozó szabályokat is figyelembe kell venni. LIGA Szakszervezetek

15 Felmentési védelem, tilalmak és korlátozások
LIGA Szakszervezetek Felmentési védelem, tilalmak és korlátozások Felmentési tilalmak : 1., a) a várandósság, b) a szülési szabadság, c) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság /De! a védelem az anyát illeti meg, ha mindkét szülő igénybe veszi/, d) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, e) a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt. /De! a) és e) pontban meghatározott körülményre a munkavállaló csak akkor hivatkozhat, ha erről a munkáltatót a felmondás közlését megelőzően tájékoztatta/- joggyakorlat? LIGA Szakszervezetek

16 Felmentési védelem, tilalmak és korlátozások
LIGA Szakszervezetek Felmentési védelem, tilalmak és korlátozások 2., A védelem szempontjából irányadó időpontok: a felmentés közlése tájékoztatás: munkakör-felajánlási illetve kinevezés-módosítási lehetőségről LIGA Szakszervezetek

17 Felmentési védelem, tilalmak és korlátozások
LIGA Szakszervezetek Felmentési védelem, tilalmak és korlátozások 3., Korlátok: „védett kor” intézménye (+ emelt összegű végkielégítés) anya vagy gyermekét egyedül nevelő apa – gyermek 3 éves koráig ha szülési v. gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot nem vesz igénybe (Mindkét fenti esetben: a ka. i jogviszonnyal kapcsolatos mgt. csak szándékos, súlyos gondatlan, jelentős mértékű kötelezettségszegés esetén; képessége okán: munkakör-felajánlási kötelezettség) rehabilitációs járadékban, ellátásban részesülő esetében eü.i ok miatt- munkakör-felajánlási kötelezettség ka.i tanács elnöke védett szakszervezeti tisztségviselő LIGA Szakszervezetek

18 Felmentési védelem, tilalmak és korlátozások
LIGA Szakszervezetek Felmentési védelem, tilalmak és korlátozások + az ún. különösen indokolt esetek: ha a közalkalmazott házastársa (élettársa) nem rendelkezik önálló, legalább az országosan kötelező legkisebb munkabérnek megfelelő jövedelemmel és legalább három eltartott gyermeke van; b) ha egyedülálló, eltartott gyermeke tizennyolc éves koráig, valamint c) ha a közalkalmazott házastársa sorkatonai, illetve polgári szolgálatot teljesít. /munkakör-felajánlás! (kivéve: alkalmatlan vagy nyd-nak minősül)/ LIGA Szakszervezetek

19 Felmentési idő kezdetére vonatkozó korlátozások
LIGA Szakszervezetek Felmentési idő kezdetére vonatkozó korlátozások Legkorábban az alábbi időtartamok lejártát követő napon kezdődhet: a) betegség miatti keresőképtelenség (max. a betegszabadság lejártát követő 1 év) b) beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség c) hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság d) a külföldön nemzetközi szervezetnél, vagy államközi egyezmény végrehajtásaként idegen állami, illetőleg egyéb intézménynél munkára kötött megállapodás alapján, külföldön végzett munka; e) a tartósan külföldi szolgálatot teljesítő személy külföldre utazására tekintettel fizetés nélküli szabadságban részesült házastársánál a fizetés nélküli szabadság; f) az ösztöndíjjal külföldi tanulmányútra kiküldött a tanulmányút és az esetleges előzetes tanfolyam, valamint g) a munkáltató hozzájárulásával iskolai vagy iskolarendszeren kívüli képzésre tekintettel biztosított munkavégzés alóli felmentés. LIGA Szakszervezetek

20 LIGA Szakszervezetek Felmentési idő legalább 60 nap
maximum 8 hónap (KSZ esetében is!) munkaköri alkalmatlanság (eü. kivételével), nem megfelelő munkavégzés esetén:30 nap a felek eltérő megállapodása v. KSZ eltérő rendelkezése hiányában a 60 nap a ka.i jogviszonyban töltött idő függvényében meghosszabbodik: 5 év után 1 hónappal 10 év után 2 hónappal 15 év után 3 hónappal 20 év után 4 hónappal 25 év után 5 hónappal 30 év után 6 hónappal munkavégzés alóli mentesítés (min.felére); távolléti díj havonta egyenlő részletekben. LIGA Szakszervezetek

21 Mikor jár végkielégítés?
LIGA Szakszervezetek Mikor jár végkielégítés? Ha a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel rendkívüli lemondással 6 hónapnál rövidebb megszakítással létesített határozott idejű jogviszonyok azonos munkáltatónál a munkáltató jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg. LIGA Szakszervezetek

22 Mikor nem jár végkielégítés?
LIGA Szakszervezetek Mikor nem jár végkielégítés? felmentés tartós alkalmatlanság, nem megfelelő munkavégzés okán; nyugdíjasnak minősül a ka. (legkésőbb a jogviszony megszűnésének időpontjában!) Mt. alapján; felmentésére a Tny. szerinti 40 év szolgálati idő megléte okán kérelmére került sor; ha a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés időtartama alatt költségvetési szervnél (v. többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervnél) teljes vagy részmunkaidős jogviszonyt létesít (De! a korábbi jogviszonyban töltött időt az új munkáltató figyelembe veszi majd!) LIGA Szakszervezetek

23 A végkielégítésre való jogosultság során beszámítható időtartamok
LIGA Szakszervezetek A végkielégítésre való jogosultság során beszámítható időtartamok adott munkáltatónál áthelyezés előtti jogelőd munkáltatónál a munkáltató egészének v. részének átadása esetén az átadó munkáltatónál jogviszonyban töltött idő. Mely időtartamok nem vehetők figyelembe a végkielégítésre való jogosultság során? 30 napot meghaladó fizetés-nélküli szabadság Kivéve: közeli hozzátartozó 14 éven aluli gyermek gondozása, ápolása 12 éven aluli gyermek betegsége esetén az otthoni ápolás céljából igénybe vett. szabadságvesztés, (szigorított) javító-nevelő munka, közérdekű munka. LIGA Szakszervezetek

24 Végkielégítés mértéke
LIGA Szakszervezetek Végkielégítés mértéke 1-8 havi távolléti díj: 3 év: 1 havi 5 év: 2 havi 8 év: 3 havi 10 év: 4 havi 13 év: 5 havi 16 év: 6 havi 20 év: 8 havi Kifizetése: a felmentési idő utolsó napján. LIGA Szakszervezetek

25 Eltérő összegű végkielégítések
LIGA Szakszervezetek Eltérő összegű végkielégítések + 4 havi távolléti díj (nyugdíj korhatár előtt 5 évvel) - kivéve, ha korábban már részesült valamely jogcímen emelt összegben 2. 2X összegű: rendkívüli lemondás esetén LIGA Szakszervezetek

26 Eltérő összegű végkielégítések
LIGA Szakszervezetek Eltérő összegű végkielégítések fele összegű: felajánlott munkakörbe történő áthelyezés, kinevezés elutasítása elfogadó nyilatkozat hiánya Kivétel : alapos indok, mely különösen az alábbi lehet: a felajánlott illetmény összege kevesebb a korábbi illetménye 80%-ánál, (a felajánlott illetmény a közalkalmazott fizetési osztálya és fokozata szerinti garantált illetménye mértékénél nem lehet alacsonyabb összegű) b) teljes munkaidőre szóló kinevezés esetén hat óránál rövidebb részmunkaidőben történő foglalkoztatást, illetve hat óránál rövidebb részmunkaidő esetén teljes munkaidőben történő foglalkoztatást ajánlanak fel, és utóbbi esetben a munkaidő mértékének növekedése a közalkalmazott személyes, illetve családi körülményeire figyelemmel aránytalan sérelemmel járna, LIGA Szakszervezetek

27 Eltérő összegű végkielégítés
LIGA Szakszervezetek Eltérő összegű végkielégítés Kivétel : alapos indok, mely különösen az alábbi lehet: c) a korábbi határozatlan idejű helyett határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt ajánlanak fel, vagy d) az új munkahely és a lakóhely között - tömegközlekedési eszközzel - történő oda- és visszautazás ideje naponta a két órát, illetve 10 éven aluli gyermeket nevelő közalkalmazott esetében a másfél órát meghaladja, kivéve, ha az utazási idő mértéke közalkalmazotti jogviszonyában az említett időtartamot elérte. LIGA Szakszervezetek

28 A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
LIGA Szakszervezetek A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése f) azonnali hatállyal 1) a próbaidő alatt 2) határozott idejű jogviszonyt 1 évi vagy ha ettől kevesebb idő a hátralévő idő: annak megfelelő távolléti díj kifizetése mellett; nem megfelelő munkavégzés/alkalmatlanság esetén: 1 havi távolléti díj (kivéve, ha ettől kevesebb a hátralévő idő, mert akkor annak megfelelő) 3) összeférhetetlenség 4) nem tesz eleget a munkáltató írásbeli felszólításának (büntetlen előélet, foglakozástól eltiltás) igazolás benyújtására (hatósági bizonyítvány) 5) büntetett előélet v. foglakozástól eltiltás megállapítása 4) és 5) esetében: írásban indokolni kell! LIGA Szakszervezetek

29 A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
LIGA Szakszervezetek A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése g) rendkívüli felmentés Mt. 78.§ alapján (visszautalás) indokolás nélkül azonnali hatállyal jogviszonyból származó lényeges kötelezettségszegés: szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben olyan magatartást tanúsít, amely a jogviszony fenntartását lehetetlenné tenné. LIGA Szakszervezetek

30 A jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei
LIGA Szakszervezetek A jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei kár megtérítése (elmaradt jövedelem címén legfeljebb 12 havi távolléti díj igényelhető) végkielégítés (ha jogellenesen nem kapott, vagy nem felmentéssel szűnt meg a jogviszony) végkielégítés helyett kérheti az irányadó felmentési időre járó távolléti díj összegét is jogviszony helyreállítása (csak meghatározott esetekben!): egyenlő bánásmód követelményébe ütközés felmentési tilalomba ütközés felsőbb szakszervezeti szerv egyetértésének hiánya (védelemben részesülő tisztségviselő) KT tag volt a megszüntetéskor közös megegyezéssel történő megszüntetést vagy erre irányuló jognyilatkozatát sikerrel támadta meg. LIGA Szakszervezetek

31 A jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei
LIGA Szakszervezetek A jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei Közalkalmazott által jogellenesen megszüntetett jogviszony: lemondási időre járó távolléti díj megfizetése a munkáltató részére határozott időre szóló jogviszony esetén: hátralévő időre járó, de max. 3 havi távolléti díj a munkáltató követelheti kárának megtérítését a 2. és 3. együttesen max. 12 havi távolléti díj lehet a fenti jogkövetkezmények alkalmazhatók akkor is, ha munkakörét nem az előírt rendben adja át. LIGA Szakszervezetek

32 Csoportos-létszámcsökkentés
LIGA Szakszervezetek Csoportos-létszámcsökkentés 30 napos időszakon belül a munkáltató működésével összefüggő ok miatt történő felmentések: döntést megelőző félévre számított átlagos statisztikai létszám alapján: 20 < 100 = 10 fő 100 < 300= mv.ók 10%-a 300 vagy annál több = 30 fő telephelyenként kell számítani (azonos megyében, fővárosban összeszámítás) LIGA Szakszervezetek

33 Csoportos-létszámcsökkentés
LIGA Szakszervezetek Csoportos-létszámcsökkentés Közalkalmazotti Tanács - Munkáltató tárgyalása: megkezdését megelőzően 7 nappal írásos tájékoztatás a KT részére tárgyalási kötelezettség: megállapodás megkötéséig ennek hiányában 15 napig megállapodás esetén: írásba foglalás, állami foglalkoztatási szerv (ÁFSZ) részére megküldés ÁFSZ értesítése (+ KT-nak is megküldve) a létszámcsökkentésről, adatközlés ugyanez a döntés esetén 30 nappal a jognyilatkozat közlését megelőzően (+ a ka. részére is!) – elmaradása jogellenességet eredményez! fenti döntést megelőzően a miniszter az (al)ágazati érdekegyeztető fórum (hiányában: a KOMT-ban) keretében tárgyalást kezdeményez! LIGA Szakszervezetek

34 A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek szerepe
LIGA Szakszervezetek A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek szerepe Szereplők: szakszervezetek - munkáltatók Munkavállalók és munkáltatók egyesülési szabadsága Munkáltatónál szakszervezet létrehozása; szervek működtetése, ezekbe tagok bevonása Tájékoztatási kötelezettség képviselő/tisztségviselő személyéről (kölcsönös) Tájékoztatás: munkaügyi kapcsolatokkal vagy a munkaviszonnyal összefüggő, törvényben meghatározott információ átadása LIGA Szakszervezetek

35 A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek szerepe
LIGA Szakszervezetek A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek szerepe Konzultáció: a munkáltató és az üzemi tanács vagy a szakszervezet közötti véleménycsere, párbeszéd Tájékoztatás vagy konzultáció megtagadása: jogos gazdasági érdek vagy működés veszélyeztetése titoktartási kötelezettség Csak a képviselettel rendelkező szakszervezetet illetik meg az Mt.-ben biztosított jogok! LIGA Szakszervezetek

36 A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek szerepe
LIGA Szakszervezetek A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek szerepe Nem változik: szakszervezet, képviselettel rendelkező szakszervezet fogalma hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó rendelkezések szakszervezeti tagdíj levonásának térítésmentessége konzultáció kezdeményezése LIGA Szakszervezetek

37 A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek szerepe
LIGA Szakszervezetek A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek szerepe Kiemelt területek: az általános képviseleti jog az állami szervek előtt hatóság, bíróság előtti képviselet (gazdasági és szociális érdekeinek védelme céljából) tájékoztatáshoz való jog (a munkáltató a tájékoztatást megtagadhatja?) a munkavállalók felé fennálló tájékoztatási jog ezáltal szűkebb helyiséghasználat a munkáltató területére való belépés munkajogi védelem (1-5 fő/telephely + 1 fő/munkáltató) munkaidő-kedvezmény LIGA Szakszervezetek

38 A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek szerepe
LIGA Szakszervezetek A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek szerepe Hiányzó jogok: hatóság, helyi önkormányzat, munkáltató együttműködési kötelezettsége (csak alapelvi szinten), információs kötelezettsége a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetének véleményeztetése a munkakörülményekre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése kifogás joga képzési szabadidő szakszervezeti reprezentativitás és ahhoz fűződő külön jogosítványok LIGA Szakszervezetek

39 A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek szerepe
LIGA Szakszervezetek A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek szerepe Tisztségviselők védelme: Telephelyenként 1-5 fő; munkáltatónként +1 Munkáltató felmondása, munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás – előzetes egyetértés Tájékoztatás közlése: 8 nap; indokolni kell Megbízatás idejére + 6 hó LIGA Szakszervezetek

40 A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek szerepe
LIGA Szakszervezetek A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek szerepe Munkaidő-kedvezmény Munkaviszonyban álló 2 tag után havi 1 óra Taglétszám: január 1-jei állapotnak megfelelően Igénybevétel: tárgyéven belül Távolmaradás bejelentése: min. 5 nappal korábban (kivéve halasztást nem tűrő, rendkívül indokolt eset) Védett tisztségviselőnek konzultáció idejére munkavégzési kötelezettség alóli mentesülése Távolléti díj Képzési szabadidő megszűnik LIGA Szakszervezetek

41 A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek szerepe
LIGA Szakszervezetek A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek szerepe Kollektív Szerződés Szakszervezet (v. szövetség) kötheti, min. 10%-os szervezettség, Egy munkáltató - egy KSZ Tartalom: munkaviszonnyal kapcsolatos jogok/kötelezettségek (normatív rész) a feleknek a KSZ megkötésével, teljesítésével, megszüntetésével, jogaik gyakorlásával, kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatos magatartása (kötelmi rész) Munkavállaló hátrányára is eltérhet LIGA Szakszervezetek

42 Gyakorlati tapasztalatok az új Mt. bevezetése kapcsán
LIGA Szakszervezetek Gyakorlati tapasztalatok az új Mt. bevezetése kapcsán kutatás (nem reprezentatív) szakszervezeti szervezettség, struktúra tisztségviselők munkajogi védelme munkaidő-kedvezmény csökkenése pénzbeli megváltás hiánya kifogás, ellenőrzés hiánya Kollektív Szerződések helyzete bércsökkenés regionális bérkülönbségek munkaközi szünet problematikája munkaszervezési gondok próbaidő visszaélés jellegű alkalmazása jogellenes munkaviszony-megszüntetés jogkövetkezményei per vagy nem per? a várt foglalkoztatás-bővülés hiánya. LIGA Szakszervezetek

43 Köszönöm a figyelmüket!
LIGA Szakszervezetek Köszönöm a figyelmüket! LIGA Szakszervezetek


Letölteni ppt "LIGA Szakszervezetek A közszférában dolgozókat érintő legfontosabb jogszabály-változások, gyakorlati tapasztalatok A jogviszony megszűnése/megszüntetése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések