Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Újvári Melinda ügyvéd

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Újvári Melinda ügyvéd"— Előadás másolata:

1 Dr. Újvári Melinda ügyvéd
Munkajogi szabályozás egyházi fenntartású intézményeknél / Az új Munka Törvénykönyve január 3. Dr. Újvári Melinda ügyvéd

2 Bevezetés Az új Munka Törvénykönyvének („Mt.”) elfogadása:
Új Mt.: évi I. törvény; Átmeneti rendelkezések: évi LXXXVI. tv. - kihirdetve: án; Az új Mt. hatályba lépése: től részlegesen, től teljes körűen; ‏Főbb általános jellemzők: szigorúbb költséggazdálkodású munkaviszony; közelítés a polgári jog elveihez, a bírói gyakorlat átvétele

3 Általános rendelkezések 1.
Lényegesebb új rendelkezések: Adott helyzetben általában elvárható magatartás követelménye (polgári jogi szabályozási elv); A munkáltató jogos gazdasági érdekeinek fokozottabb védelme: munkaidőn kívüli magatartáskorlátozás, a véleménynyilvánításhoz való jog korlátozása; A személyhez fűződő jogok korlátozása a munkáltató részéről: részletes új szabályozás és előzetes tájékoztatáshoz kötött(!);

4 Általános rendelkezések 2.
Személyes adatok kezelése: törvényi felhatalmazás a munkavállaló személyes adatainak továbbítására a munkaviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése céljából (előzetes tájékoztatáshoz kötött); Új elem az egyenlő bánásmód követelményéhez: munkaerő-piaci viszonyok figyelembe vétele; Képviselet: a munkáltató a formai hibás jognyilatkozatát vagy jogcselekményét utólag jóváhagyhatja;

5 Általános rendelkezések 3.
Jognyilatkozatok közlése: Az üzenet is érvényes írásbeli közlésnek minősül; A munkaviszonnyal összefüggésben bejelentett adatok jelentősége nő – pl. a munkavállaló elérhetőségi címére elküldött tértivevényes jognyilatkozat akkor is kézbesítettnek minősül, ha a címzett az átvételt megtagadja, ismeretlen vagy elköltözött

6 A MUNKAVISZONY

7 A munkaviszony létesítése 1.
Eltérés a törvényi rendelkezésektől a munkaszerződésben: A munkaviszonyra vonatozó szabályoktól el lehet térni a munkavállaló javára, kivéve, ha ez kifejezetten tiltott (ld. az egyes fejezetek záró rendelkezéseit); A munkavállaló terhére is el lehet térni, ha a törvény ezt kifejezetten megengedi; Vezető állású munkavállalók tekintetében a megengedett eltérés jóval szélesebb körű;

8 A munkaviszony létesítése 2.
A munkaszerződés kötelező tartalmi elemei: az alapbér és a munkakör továbbra is kötelező elem; a munkavégzés helye nem kötelező tartalmi elem a jövőben – ha nem határozzák meg, munkahelynek azt a helyet kell tekinteni, ahol a munkavállaló a munkáját szokás szerint végzi ; a munkavégzés helye egy vagy több konkrét, azonosítható címmel vagy nagyobb földrajzi egységgel is megjelölhető;

9 A munkaviszony létesítése 3.
Kötelező munkáltatói tájékoztató a munkaviszony kezdetekor: a jogszabályi hivatkozási helyek módosultak - formai változás, a tájékoztatás tartalmi köre nem módosult; Új rendelkezés: a munkaszerződés megkötése és a munkaviszony kezdete közötti időszakban meghatározott feltételek esetén elállási lehetőség mindkét fél számára

10 A munkaviszony teljesítése 1.
Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás: egyszerűsítés – évi 44 naptári napon vagy 352 munkaórában eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál; Új rendelkezés - a munkaszerződés egyoldalú módosítása: a munkavállaló kérésére a gyermeke 3 éves koráig kötelező a napi munkaidő felére csökkenteni a munkaidejét (részmunkaidő)

11 A munkaviszony teljesítése 2.
Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól – új esetkörök: emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés, általános iskolai tanulmányok folytatása, különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok; Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért: nemcsak a kollektív szerződés, hanem a munkaszerződés is kiköthet hátrányos jogkövetkezményeket, vagyoni hátrány is kiköthető (legfeljebb 1 havi alapbér)

12 A munkaviszony megszüntetése 1.
Régi Mt.: közös megegyezés; rendes felmondás; rendkívüli felmondás; próbaidő alatt azonnali hatállyal történő felmondás; határozott idejű munkaviszony megszüntetése Új Mt.: felmondás; azonnali hatályú felmondás (indokolással vagy anélkül) Felmondási jog korlátozása közös megegyezéssel – új rendelkezés: a munkaviszony kezdetétől számított max. 1 éves időtartamra kizárható a felmondással történő megszüntetés

13 A munkaviszony megszüntetése 2. Felmondási tilalmak
Régi Mt.: betegség miatti keresőképtelenség, max. 1 év; beteg gyermek ápolása miatti táppénz; fizetés nélküli szabadság közeli hozzátartozó ápolására; az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés (korlátozás nélkül); terhesség; szülést követő 3 hónap; szülési szabadság; fizetés nélküli szabadság gyermek ápolására vagy a gyermek 3 éves koráig tartó időszak (fizetés nélküli szabadság nélkül is); sor-vagy tartalékos katonai szolgálat, stb. Új Mt.: Szűkített esetkörök. várandósság - csak előzetes bejelentés esetén!; gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság - csak akkor, ha fizetési szabadságot vesz igénybe!; tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés; az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés – csak előzetes bejelentés esetén és max. 6 hónapig!

14 A munkaviszony megszüntetése 3. Felmondási korlátozások
A felmondás közölhető, de a felmondási idő később kezdődik: betegség miatti keresőképtelenség, max. 1 év; beteg gyermek ápolása miatti keresőképtelenség; fizetés nélküli szabadság hozzátartozó otthoni gondozása céljából;

15 A munkaviszony megszüntetése 4. Felmondási korlátozások
5 éven belül öregségi nyugdíj korhatárt elérő, de nem nyugdíjas munkavállaló: részletesebb felmondási rendelkezések (pl. más munkakör felajánlási kötelezettség); 3 évesnél fiatalabb gyermeket nevelő munkavállaló: esetükben felmondási korlátozás érvényesül, de az általános védettség megszűnik, amennyiben fizetés nélküli szabadságot nem vesznek igénybe!; Rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló: korlátozás az egészségi ok miatti felmondás esetén;

16 A munkaviszony megszüntetése 5. Határozott idejű munkaviszony
Új rendelkezés: Nevesített esetkörökben megszüntethető mind a munkáltató, mind a munkavállaló által a határozott idő lejárta előtt felmondással (régi Mt. szerinti rendes felmondással), a hátralévő időre járó fizetési kötelezettség nélkül!

17 A munkaviszony megszüntetése 6. Felmondási idő / Végkielégítés
Felmondási idő: az időtartamok nem változnak, de a felek max. 6 hónap felmondási időben állapodhatnak meg a munkaszerződésben – új rendelkezés; Végkielégítés: a felmondás közlésekor kell teljesülnie a jogosultság feltételeinek (régi Mt.: munkaviszony megszűnésekor); távolléti díj alapján kell kalkulálni (régi Mt.: átlagkereset szerint); nem jogosult végkielégítésre a munkavállaló, ha a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása – új rendelkezés

18 Munka- és pihenőidő 1. Munkaidő
Lényegesebb módosítások: Munkaidőkeret: hosszabb időszakra alkalmazható - 6 havi / 26 heti munkaidőkeret (korábban csak kollektív szerződéssel); Elszámolási időszak – új jogintézmény: adott munkaidő hosszabb időszak alatt is ledolgoztatható; Munkaidő-beosztás előzetes közlése: 7 nappal előre meg kell adni, de előre nem látható körülmény felmerülése esetén 4 nappal korábban egyoldalúan módosítható; Rendkívüli munkavégzés: (i) nem követelmény a különösen indokolt eset, (ii) max. időtartama 250 óra (régi Mt.: 200 óra)

19 Munka- és pihenőidő 2. Szabadság
Ezek a rendelkezések csak én lépnek hatályba! A szabadságmértékek nem változnak, de az életkorral emelkedő szabadnapok pótszabadságnak minősülnek, amely pótszabadság mérték kollektív szerződésben csökkenthető; Csökken azon időszakok köre, amely időszakokra tényleges munkavégzés hiányában is jár szabadság: keresőképtelenség – max. 30 nap / naptári év (régi Mt.: teljes időszak); tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálat – max. 3 hónap (régi Mt.: teljes időszak); fizetés nélküli szabadság: csak a törvényben meghatározott esetekben és időszakokra (régi Mt.: teljes időtartam);

20 Munka- és pihenőidő 3. A szabadság kiadása
A szabadság naptári évben történő kiadása alól kettő új kivétel: a felek megállapodása esetén a szabadság 1/3-a az esedékesség évét követő év végéig is kiadható; ha a munkaviszony október 1-én vagy azt követően kezdődött, az esedékességet követő év március 31-ig adható ki a szabadság.

21 A munka díjazása Fogalomváltozás: az új Mt. az alapbér fogalmát használja (régi Mt.: személyi alapbér); Megszűnik az átlagkereset fogalma, helyette a távolléti díj képezi a számítási alapot a munkaviszonyból származó juttatásokhoz – a távolléti díj jellemzően alacsonyabb összegű, mint az átlagkereset; Bérpótlék: megszűnik a délutáni pótlék; más feltételek alapján jár a műszakpótlék; a pótlékok beépíthetők az alapbérbe.

22 Vezető állású munkavállalók 1.
A vezető állású munkavállaló definíciója módosul: a munkáltató vezetője (automatikus); a vezető közvetlen irányítása alatt álló és - részben vagy egészben - helyettesítésre jogosított más munkavállaló (automatikus); a munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört betöltő munkavállaló, feltéve, ha az alapbére eléri a kötelező legkisebb munkabér hétszeresét (!)

23 Vezető állású munkavállalók 2.
A nem automatikusan vezető állásúnak minősülő munkavállalók esetében a munkaszerződésben kifejezetten meg kell állapodni a vezetőkre irányadó szabályok alkalmazásáról; A vezető állású munkavállalók munkaszerződése az új Mt. munkaviszonyra vonatkozó rendelkezéseitől széles körben eltérhet

24 Kártérítési felelősség
Munkáltatói kárfelelősség: szűkebb körű felelősség (csak a munkáltató ellenőrzési körébe eső okból bekövetkező károkért tartozik felelősséggel); Munkavállalói felelősség: közelít a polgári jogi szabályozás elveihez ; kártérítés mértéke magasabb: (i) nemcsak szándékos, hanem súlyosan gondatlan károkozás esetén is a teljes kárt köteles megtéríteni; (ii) gondatlan károkozás esetén a kártérítés max. összege a távolléti díj négyszerese; új jogintézmény: munkavállalói biztosíték – ha a munkavállaló munkaköre ellátás során pénzt, más értéket vesz át vagy ilyen kifizetést, átadást teljesít, max. 1 havi alapbérnek megfelelő biztosítéki összeg letétbe helyezése kérhető

25 Eltérő szabályok az egyházi fenntartásban lévő nevelési-oktatási intézményekben
A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. – a 2012/2013. nevelési évben alkalmazandó utoljára; 122. §: „A nem állami szerv, illetve helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény munkaviszony keretében foglalkoztatott pedagógusainak kötelező óraszámára, túlmunka díjazására, pótszabadságára a közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A pedagógusok munkabére és pótléka nem lehet kevesebb az azonos feladatot ellátó közalkalmazottaknak járó illetmény és pótlék legkisebb mértékénél.”; Lényeges, hogy csak a kifejezetten hivatkozott kérdésekben lehet a Kjt. rendelkezéseit alkalmazni, egyéb kérdésekben nem! – pl. jubileumi jutalom az Mt. szerint nem jár; A fenti szabályozás szeptember 1-ig van hatályban.

26 Új közoktatási/köznevelési törvény
A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. – vel lépett hatályba, én lép hatályba teljes körűen; Az egyházi és magánintézmények a köznevelési törvényben foglalt, az általánostól eltérő szabályok szerint működhetnek és szervezhetik tevékenységüket.; A szabályozás egyszerűsödése várható.

27 Gyakorlati útmutató 1. Az esetleges eltérések miatt (ld. az átmeneti törvény külön szabályait is!) a teljes munkajogi iratanyagot ajánlott felülvizsgáltatni; után a lehető legrövidebb időn belül ajánlott kiadni az új Mt. 46. § szerinti kötelező tájékoztatót; A munkaszerződés továbbra is eltérhet a munkaviszonyra vonatkozó törvényi szabályoktól, a munkavállaló javára, de az új Mt. szerinti korlátokkal!;

28 Gyakorlati útmutató 2. Külön figyelmet javasolt fordítani:
a határozott időre szóló munkaszerződések esetén az újabb szerződések megkötésére (a módosítás szabályai változtak); ahol munkaszerződés, tájékoztató, szabályzat a régi Mt. rendelkezéseire tartalmaz utalást, a változások átvezetésére; a változó munkavégzési hely jogi definíciója megszűnésének következményeire; a munkajogviszony megszüntetése csak és kizárólag az új Mt. szerint lehetséges után; a személyiségi jogok védelmére vonatkozó új Mt. szabályok szerinti intézkedésekre; ahol délutáni pótlékot alkalmaztak, annak megszűnése miatt az érintett területeken azonnali tájékoztatás javasolt;

29 Konzultáció a résztvevők kérdései alapján

30 Köszönöm a figyelmüket!
Dr. Újvári Melinda ügyvéd


Letölteni ppt "Dr. Újvári Melinda ügyvéd"

Hasonló előadás


Google Hirdetések