Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bukarest 2008. április1 A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége -

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bukarest 2008. április1 A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége -"— Előadás másolata:

1 Bukarest 2008. április1 A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége -

2 Bukarest 2008. április2 A munkáltató tájékoztatási kötelezettségének irányai - munkavállalók felé, - - a külföldön munkát végzők felé, - a kölcsönzött munkavállalókkal kapcsolatos, - a szakszervezet és az üzemi tanács felé a kölcsönzött munkavállalók foglalkoztatásáról szóló tájékoztatási kötelezettségek

3 Bukarest 2008. április3 A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége a munkavállaló felé A munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg köteles tájékoztatni a munkavállalót: a napi munkavégzéshez szükséges, illetve a kapcsolódó - az Mt.-ben tételesen felsorolt - lényeges információkról. Fontos hangsúlyozni, hogy a tájékoztatási kötelezettségnek a munkáltató a munkaszerződés megkötésekor - és nem később - köteles eleget tenni. A tájékoztatás történhet szóban, azonban a tájékoztatást a munkaszerződés megkötésétől számított 30 napon belül írásban is a munkavállaló rendelkezésére kell bocsátani.

4 Bukarest 2008. április4 A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége a munkavállaló felé A munkáltató - a tájékoztatási kötelezettség alapján a munkaszerződés megkötésekor az alábbiakról köteles tájékoztatni a munkavállalót: a) az irányadó munkarendről, b) a munkabér egyéb elemeiről, c) a bérfizetés napjáról, d) a munkába lépés napjáról, e) a rendes szabadság mértékének számítási módjáról és kiadásának, illetve f) a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, g) arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint

5 Bukarest 2008. április5 A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége a munkavállaló felé h) a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet megnevezéséről, illetőleg arról, hogy a munkáltatónál működik-e üzemi tanács (központi üzemi tanács, üzemi megbízott). A munkáltató továbbá az alábbiakról köteles tájékoztatni a munkavállalót: i) a munkaköri feladatokról, j) a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettségről (kivéve, ha ezt jogszabály határozza meg).

6 Bukarest 2008. április6 A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége a munkavállaló felé Az a), b), c), e) és f) pont alatti tájékoztatás jogszabály, illetve kollektív szerződés rendelkezésére történő hivatkozással is megadható; ebben az esetben elegendő a jogszabály, illetve a kollektív szerződés megfelelő szakaszát feltüntetni a tájékoztatóban a szöveges kifejtés helyett. Kollektív szerződésre való utalás esetén a munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló a mindenkor hatályos kollektív szerződés szövegét megismerhesse.

7 Bukarest 2008. április7 A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége a munkavállaló felé A d), i) és j) pontokban foglaltakat sem jogszabály, sem kollektív szerződés nem pótolhatja. A tájékoztatási kötelezettség nem csupán a munkaviszony létrejöttekor a munkáltatót terhelő egyszeri kötelezettség, hanem a tájékoztatásadás teljesítése folyamatos kötelezettséget jelent a munkáltató számára: a tájékoztatási kötelezettség körébe tartozó kérdések változásáról a munkáltató legkésőbb a változás hatálybalépését követő 30 napon belül köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót. Pl. jogszabály változásából kollektív szerződés kötéséből vagy módosításából, a munkáltató döntéséből, stb. adódó változásról. Ugyanígy a változás hatálybalépését követő 30 napon belül köteles írásban tájékoztatni a munkáltató a munkavállalót a munkáltató megnevezésének, lényeges adatainak változásáról.

8 Bukarest 2008. április8 Tájékoztatási feladatok külföldön történő munkavégzés esetében a munkavállaló felé A munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg köteles tájékoztatni a munkavállalót a napi munkavégzéshez szükséges, illetve kapcsolódó - az Mt.-ben tételesen felsorolt - lényeges információkról. Külföldön történő munkavégzés esetén a munkáltatót a fent kifejtetteken túlmenően további tájékoztatási kötelezettség is terheli: a) a külföldi munkavégzés helyéről, illetve tartamáról, b) a pénzbeli és a természetbeni juttatásokról, c) a díjazás és egyéb juttatás pénzneméről, továbbá d) a hazatérésre vonatkozó szabályokról. Mindkét tájékoztatót a kiutazást megelőzően írásban kell átadni a munkavállalónak.

9 Bukarest 2008. április9 A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége munkaerő kölcsönzésnél a munkavállaló felé Munkaerő-kölcsönzésnek minősül az a tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek átengedi. A kölcsönbeadó az a munkáltató, aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót munkavégzésre, kölcsönzés keretében ellenérték fejében a kölcsönvevőnek munkavégzésre átengedi és munkáltatói jogait, illetve kötelezettségeit a kölcsönvevővel megosztva gyakorolja. A kölcsönvevő az a munkáltató, aki a kölcsönzés keretében átengedett munkavállalót foglalkoztatja és munkáltatói jogait, illetve kötelezettségeit a kölcsönbeadóval megosztva gyakorolja.

10 Bukarest 2008. április10 A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége munkaerő kölcsönzésnél a munkavállaló felé Fontos szempont, hogy a munkaviszony létesítésekor már a munkaszerződésben rögzíteni kell, hogy az kölcsönzés céljából jött létre, mert ha a munkaszerződés ezt nem tartalmazza, illetve nem ebben állapodtak meg a felek, utóbb a munkaszerződés nem módosítható ennek érdekében. A kölcsönzés időtartama nem korlátozott, az szólhat pár napra, de akár évekre is. Az elvégzendő munkák köre sincs behatárolva. A munkaerő-kölcsönzés keretében a kölcsönvevő munkáltató nem kölcsönözheti tovább más munkáltatónak a munkavállalót.

11 Bukarest 2008. április11 A kölcsönbeadónak és a munkavállalónak kötelező erővel a munkaszerződésben meg kell állapodniuk az alábbiakban: a) abban, hogy a munkaszerződés vagy a távmunkát végző foglalkoztatására irányuló munkaszerződés kölcsönzés céljából jön létre, b) a munkavállaló személyi alapbérében, c) a munkavégzés jellegében vagy a munkakörben. A munkaszerződésnek továbbá tartalmaznia kell: - a felek nevét, illetve megnevezését, - a kölcsönbeadó nyilvántartásba vételi számát, - munkavállaló és a kölcsönbeadó lényeges adatait. Tájékoztatási kötelezettség a munkaszerződés megkötésekor és a feltételekben bekövetkező változás esetén:

12 Bukarest 2008. április12 Tájékoztatási kötelezettség a munkaszerződés megkötésekor és a feltételek változása esetén A kölcsönbeadó, mint munkáltató legkésőbb a munkaszerződés megkötésétől számított 2 héten belül (tehát nem a 30 napos határidő az irányadó) köteles a munkavállalót írásban tájékoztatni az a)-j) pontokban rögzített feltételekről; változás esetén pedig legkésőbb a változás hatálybalépését követő 1 hónapon belül köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót: a) a munkavégzés helyéről, b) a kölcsönvevőnél irányadó munkarendről, c) a munkabér egyéb elemeiről, d) a bérfizetés napjáról, e) a munkába lépés napjáról, f) a rendes szabadság mértékének számítási módjáról és kiadásának, illetve g) a jogviszony megszüntetésének az Mt. XI. fejezet által meghatározott szabályairól, h) a kölcsönbeadóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, i) a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésének szabályairól, továbbá j) arról, hogy a kölcsönbeadó kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e.

13 Bukarest 2008. április13 A munkáltató a tájékoztatási kötelezettségének a munkaszerződésben is eleget tehet. Az alábbiak tekintetében a tájékoztatás jogszabály, illetve a kölcsönbeadóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés rendelkezésére történő hivatkozással is megadható: - a munkabér egyéb elemeiről, - a bérfizetés napjáról, - a rendes szabadság mértékének számítási módjáról és kiadásának szabályairól, - a kölcsönbeadóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, - külföldön történő munkavégzés esetén a pénzbeli és a természetbeni juttatásokról, és a díjazás és egyéb juttatás pénzneméről.

14 Bukarest 2008. április14 A kölcsönbeadó további tájékoztatási kötelezettsége: A kölcsönbeadó köteles - legkésőbb a munkavégzés tényleges megkezdése előtt - írásban tájékoztatni a munkavállalót az alábbiakról: a) a kölcsönvevő neve, székhelye, telephelye, cégjegyzékszáma, vagy ha ez utóbbi adat helyett jogszabály más nyilvántartási formát ír elő, ennek a száma (pl. egyesület, alapítvány esetében a nyilvántartást vezető bíróság neve és a szervezet nyilvántartási száma); b) a kölcsönvevőnél mely szerv vagy személy gyakorolja a munkavállaló vonatkozásában a munkáltatói jogkört; c) a munkába járás, szállás és étkezés feltételei; d) a munkarendre, a munkaidőre és pihenőidőre vonatkozó szabályok; e) az elvégzendő munkára vonatkozó alkalmazási feltételek.

15 Bukarest 2008. április15 A kölcsönbeadó tájékoztatási kötelezettsége nem folyamatos foglalkoztatás esetén Ha a kölcsönbeadó a munkaviszony fennállása alatt a munkavállaló foglalkoztatását nem biztosítja folyamatosan - eltérő megállapodás hiányában -, legkésőbb a következő munkavégzés megkezdése előtt 48 órával köteles közölni a munkavállalóval: - következő foglalkoztatásának helyét, - kezdő időpontját, várható tartamát, illetve - a munkavállaló jelentkezésére vonatkozó kötelezettségeket.

16 Bukarest 2008. április16 A kölcsönvevőt terhelő tájékoztatási kötelezettség az üzemi tanács és a szakszervezetek felé A kölcsönvevőnek a kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók - létszámáról - és foglalkoztatási feltételeiről a nála működő üzemi tanácsot, illetve képviselettel rendelkező szakszervezetet rendszeresen, - de legalább félévente egy alkalommal tájékoztatnia kell.

17 Bukarest 2008. április17 A munkáltató tájékoztatási kötelezettségének megsértése, jogorvoslat A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 3. § (1) bek. a) pont alapján a munkaügyi ellenőrzés kiterjed a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó rendelkezések megtartására is. Amennyiben a munkáltató a tájékoztatási kötelezettséget több munkavállaló tekintetében szegi meg, a Met. 7. § (1) bek. alapján munkaügyi bírság kiszabásának van helye.

18 Bukarest 2008. április18 Köszönöm a figyelmet Tarsoly Imréné


Letölteni ppt "Bukarest 2008. április1 A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége -"

Hasonló előadás


Google Hirdetések