Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MUNKAÜGYI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK Dr. Tihanyi Tamás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MUNKAÜGYI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK Dr. Tihanyi Tamás"— Előadás másolata:

1 MUNKAÜGYI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK Dr. Tihanyi Tamás
általános tájékoztató munkáltatói fórumokra

2 Munkaügyi hatósági ellenőrzések
Az ellenőrzéseket folytató szervezet: - a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei (munkaügyi felügyelőségek) Szakmai irányítás: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság (323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet) Az ellenőrzések jogszabályi háttere: A munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. tv. (Met.) A felügyelő a foglalkoztató valamennyi munkahelyén külön engedély és előzetes bejelentési kötelesség nélkül ellenőrzést tarthat. Ellenőrzési hatáskör: Met. 3. § (1) bek. Intézkedési hatáskör: Met. 6. § (1) bek.

3 Statisztika 2013

4 „Feketemunka” - a munkaviszony munkaszerződéssel jön létre (Mt. 42. § (1). bek.) – kötelező írásbeliség (Mt. 44. §) - a bejelentési kötelezettséget az adózás rendjéről szóló évi XCII. Törvény 16. § (4) bekezdése és az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi LXXV. tv. (Efo tv.) 11. §-a szabályozza, - a legnagyobb problémát a bejelentés elmulasztása vagy késedelmes megtétele okozza: a bejelentést a biztosítás kezdetére vonatkozóan legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése előtt kell teljesíteni - a bejelentés ideje előtti munkavégzés „feketemunka” megállapítását vonhatja maga után (kivétel: Met. 6/A § (2) a) pont: az ellenőrzés ideje későbbi, mint a bejelentés ideje)

5 Munkabér 1. Minimálbér, garantált bérminimum, garantált bér – fogalmi elhatárolások minimálbér: alapbérként legalább a kötelező legkisebb munkabért kell meghatározni (Mt § (1) bek.) garantált bérminimum: legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben (483/2013. Korm.r. 2. § (2) bek.) garantált bér: a kizárólag teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetén legalább az alapbér felét elérő garantált bér megállapítása is kötelező Kinek jár minimálbér és kinek garantált bérminimum? – bírói jogértelmezés: két feltétel együttes megléte esetén kötelező garantált bérminimum fizetése: a munkakör betöltéséhez szükséges a végzettség és ténylegesen rendelkezik is az adott munkakört betöltő munkavállaló a szükséges végzettséggel.

6 Munkabér 2. Bérpótlékok, műszakpótlék
rendkívüli munka: ötven százalék bérpótlék vagy - munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása alapján - szabadidő jár a munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan elrendelt rendkívüli munkaidőben, a munkaidőkereten felül vagy az elszámolási időszakon felül végzett munka esetén a munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés esetén száz százalék bérpótlék jár; a bérpótlék mértéke ötven százalék, ha a munkáltató másik heti pihenőnapot (heti pihenőidőt) biztosít vasárnapi pótlék: vasárnapi munkavégzés esetén 50%, ha kizárólag több műszakos/készenléti jellegű/kereskedelmi tv. hatálya alatt… műszakpótlék: ha a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja rendszeresen változik, a tizennyolc és hat óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén harminc százalék műszakpótlék jár éjszakai bérpótlék: közötti munkavégzés esetén, ha ennek tartama az egy órát meghaladja, tizenöt százalék bérpótlék jár készenlét esetén húsz-, ügyelet esetén negyven százalék „bérpótlék” jár .

7 Munkabér 3. A munkabér védelme
a kifizetett munkabér elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig írásbeli tájékoztatást kell adni (úgy, hogy a munkavállaló az elszámolás helyességét, a levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja) a munkabért a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig ki kell fizetni a munkáltató követelését a munkabérből csak akkor vonhatja le, ha munkavállaló hozzájárult előzetesen (a levonásmentes munkabérrészig), vagy ha az előlegnyújtásból ered Elszámolás a munkaviszony megszűnésekor felmondás esetén legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól, egyébként legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat

8 A kötelező bírságkiszabás esetei 1.
Met. 6/A. § (1) A felügyelő köteles javaslatot tenni munkaügyi bírság kiszabására, valamint a munkaügyi bírság kiszabása nem mellőzhető, ha a foglalkoztató a) a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezéseket megsértette, b) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggésben nem tett eleget az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 16. § (4) bekezdés a) pontjában, illetve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi LXXV. törvény 11. §-ában foglalt bejelentési kötelezettségének, c) a jogszabályban vagy kollektív szerződésben megállapított munkabér összegére és a kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezéseket megsértette, ide nem értve a felszámolási eljárás alatt álló foglalkoztatót, vagy d) hatósági nyilvántartásba vétel hiányában folytat munkaerő-kölcsönzésre irányuló tevékenységet.

9 A kötelező bírságkiszabás esetei 2.
Leggyakoribb a bejelentési kötelezettség megsértése miatti kötelező bírságkiszabás. A jogszabályban vagy kollektív szerződésben megállapított munkabér összegére és a kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezések megsértésének megállapítása esetén, mindig van lehetősége a munkáltatónak a bírság elkerülésére. (2) Nem szabható ki munkaügyi bírság, ha c) a foglalkoztató a munkavállaló részére ki nem fizetett a jogszabályban vagy kollektív szerződésben megállapított munkabért az eljárás során kitűzött határidőn belül kifizeti. A munkaügyi ellenőrzés célja e körben az, hogy a munkáltató ne bírságra fordítsa a rendelkezésére álló pénzeszközöket, hanem elsődlegesen a munkavállalók számára biztosítsa az alapvető anyagi jogosultságot, azaz a munkabért és a pótlékokat.

10 2014. évi munkaügyi ellenőrzési irányelv
Általános elvek az Egyszerű Állam című középtávú kormányzati program egyes feladatainak módosításáról szóló 1416/2012. (X. 1.) Korm. határozatban foglaltakkal összhangban célja különösen a munkaügyi előírások végrehajtását szolgáló felvilágosító tevékenység további megerősítése, annak elősegítése, hogy a munkavállalók alapvető jogai érvényesüljenek, rendelkezzenek rendezett jogviszonnyal, csökkenjen a jogkövető vállalkozások versenyhátránya, és ez segítse a munkahelyek megtartását, illetve az új, legális (adózó) munkahelyek létesítését, a közigazgatás szolgáltató elvének erősítése, a munkavállaló garanciális jogainak érvényesítését, egyben a prevenciót szolgáló intézkedések alkalmazása

11 2014. évi munkaügyi ellenőrzési irányelv
A munkaügyi ellenőrzés elvei legalább félévente két nyílt nap formájában közvetlen tájékoztatás biztosítása az alapvető foglalkoztatási szabályokról kiemelt feladat a munkaszerződés, illetőleg az adóhatósági bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása, a munkavállalók anyagi és munkával kapcsolatos érdekeinek biztosítása az ellenőrzések arányos ágazati elosztása (legalább 10%-a a személy- és vagyonvédelem, továbbá 5%-a a javítási tevékenységet folytató munkáltatóknál) bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása esetén utóellenőrzés évente legalább egy alkalommal az illetékességi terület foglalkoztatási helyzetére reagáló akcióellenőrzés, célvizsgálat

12 2014. évi országos hatósági ellenőrzési terv
Az ellenőrzés tárgya 2014. március-április: védett munkavállalók foglalkoztatásának célellenőrzése - nők, fiatalkorúak, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának vizsgálata, annak érdekében, hogy a munkaügyi hatóság az általánosnál kiszolgáltatottabb helyzetben lévő munkavállalók foglalkoztatásának helyzetéről, illetve a vonatkozó szabályok érvényesüléséről reprezentatív adatokat szerezzen 2014. június-július: a munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatására vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzés c) október-november: a munkabérrel kapcsolatos szabályok célellenőrzése a évi I. törvény gyakorlati érvényesülésének vizsgálata érdekében

13 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "MUNKAÜGYI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK Dr. Tihanyi Tamás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések