Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Méltányossági elvek a közoktatásban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Méltányossági elvek a közoktatásban"— Előadás másolata:

1 Méltányossági elvek a közoktatásban
Tantárgyak, tantárgyrészek minősítése és értékelése alóli mentesítés

2 BTMN, SNI Mentesítéshez kapcsolódó jogszabályok

3 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 30. § (9)
(9) A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulót - jogszabályban meghatározott munkamegosztás szerint - a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján - a gyakorlati képzés kivételével - az igazgató mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól.

4 30. § (9) folyt. Ha a tanulót egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből mentesítik az értékelés és minősítés alól, az iskola - az e törvény 52. §-ának (7) bekezdésében, valamint (11) bekezdésének c) pontjában meghatározott időkeret terhére - egyéni foglalkozást szervez részére. Az egyéni foglalkozás keretében - egyéni fejlesztési terv alapján - segíti a tanuló felzárkóztatását a többiekhez. Az érettségi vizsgán az érintett tantárgyak helyett a tanuló - a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint - másik tantárgyat választhat.

5 30. § (9) folyt. A tanuló részére a felvételi vizsgán, az osztályozó vizsgán, a modulzáró vizsgán, a szintvizsgán, a különbözeti vizsgán, a javítóvizsgán, az érettségi vizsgán, a szakmai vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (írógép, számítógép stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását.

6 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról
12. § (1) A közoktatásról szóló törvény 30. § (9) bekezdése alapján egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből a tanuló teljesítményének értékelése, minősítése alóli mentesítés céljából szakértői vizsgálat indítható: a) az iskolai nevelés-oktatás első-hatodik évfolyamán január 31-ig szükség szerint bármikor, b) az a) pontban meghatározott időszakot követően annak a tanévnek március 31. napjáig, amelyben az adott tantárgy tanulását a tanuló megkezdte.

7 12. § folyt. (2) A szakértői és rehabilitációs bizottság eljárását az (1) bekezdésben meghatározott célból, az ott megjelölt időszaknál későbbi időpontban csak a kiskorú tanuló szülője, illetve a nagykorú tanuló kezdeményezheti. A vizsgálati kérelemhez csatolni kell az érintett iskola igazgatójának a vizsgálat szükségességével kapcsolatos egyetértő nyilatkozatát. Az iskola igazgatója a döntéséhez beszerzi a tanuló osztályfőnöke és az adott tantárgyat tanító pedagógus véleményét.

8 12. § folyt. Az iskola igazgatója egyetértésének hiányában a szakértői és rehabilitációs bizottság vezetője vagy az általa kijelölt szakértői bizottsági tag - a tanuló meghallgatása után - dönt a vizsgálat szükségességéről vagy a kérelem elutasításáról. A kérelem elutasításáról szóló döntést írásba kell foglalni. A döntés tekintetében a szakértői vélemény felülvizsgálatával kapcsolatos rendelkezéseket kell alkalmazni.

9 a nevelési-oktatási intézmények működéséről
Teendők: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 3. § (2) „A gyermek, a kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni … az egyes tantárgyak alóli mentesítéssel, … kapcsolatos ügyekben.

10 Teendők folyt. A nevelési-oktatási intézmény irattári terve, az iskolai záradékok és a kötelező nyomtatványok II. résznek megfelelő záradékkal kell ellátni és a tanuló törzslapján 7.Mentesítve a(z) [a tantárgy(ak) neve] tantárgy tanulása alól. Megjegyzés: A törzslapra be kell jegyezni a mentesítés okát is.

11 Teendők folyt. 9. sz. melléklete 2.10. A közoktatási törvény 30. §-ának (9) bekezdése alapján a vizsgázó kérésére, az igazgató engedélye alapján a) az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel meg kell növelni, b) lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja, c) engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen.

12 Teendők folyt. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 6.§ (7)20 Ha a vizsgázót … a kötelező érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból mentesítették a középiskolában az értékelés, minősítés alól, helyette egy másik, általa választott vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát. 12. § írásban is kell jelezni az érettségire való jelentkezéskor

13 Az írásbeli vizsga Teendők folyt. 20. § a) – többletidő (max. 60 perc)
b) – segédeszközök használata c) – írásbeli helyett szóbeli, vagy szóbeli helyett írásbeli d) Tantárgyrész alóli mentesítés

14 Teendők folyt. A szóbeli vizsga 37. § (1)
a) max 20 perc felkészülési idő b) engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsgát írásban tegye le. (2) szóbeli vizsga írásban: külön helyiségben, felügyelő tanár mellett készíti el dolgozatát. (3) az írásbeli vagy a gyakorlati vizsgarész helyett szóbeli vizsga  két vizsgatétel  a törzslapján, az érettségi bizonyítványában, tanúsítványában ezt a tényt - záradék formájában - fel kell tüntetni.

15 Gyakorlati példák Helyesírás tantárgyrész
Írásbeli, vagy a szóbeli számonkérés előnyben részesítése Idegen nyelv értékelése alóli mentesítés Matematika értékelése alóli mentesítés Segédeszközök használata

16 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Méltányossági elvek a közoktatásban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések