Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szövegértés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szövegértés."— Előadás másolata:

1 Szövegértés

2 Mondatok modalitása Kijelentő Kérdő Felkiáltó Felszólító Óhajtó

3 Mi a szerepe a szövegben a kérdő mondatoknak?
A középpontba állítják a problémát. Előkészítik a következő gondolatot. Előreutalnak. Feszültséget keltenek. Összefoglalják az adott szövegrészt. Szokatlan hangnemet teremtenek (pl. ismeretterjesztő szövegben). A stílus élénkítése, színesítése

4 Mondatok közötti tartalmi-logikai viszony
Kapcsolatos: és, s, is, sem-sem, meg, nemcsak…hanem…is stb. Ellentétes: de, azonban, ellenben, viszont, ám, hanem stb. Választó: vagy, akár, vagy-vagy stb. Következtető: ezért, így, tehát stb. Magyarázó: hiszen, mivel, ugyanis stb.

5 A lineáris kohézió eszközei a szövegben
A mondatok összekapcsoltságáért felelős Szinonimák, rokon értelmű kifejezések Névmások használata Ismétlések, körülírások Egyeztető toldalékok (igei személyragok, birtokos személyjelek, többes szám jele) Szórend, hiányos mondatok

6 A globális kohézió eszközei a szövegben
A szöveg egészére ható összetartó erő Cím Témahálózat – kulcsszavak hálózata a szövegben Tartalmi-logikai kapcsolatok (időbeli, térbeli kapcsolat, párhuzam, ellentét, ok-okozati viszony, következtetés, magyarázat stb.

7 Az idézőjel szerepe, célja
Idegen nyelvű szó vagy szöveg jelölése pl.: „alte”, „virtel” Szó szerinti idézet pl.: „Hangulatos este” Az eredeti jelentés nyomatékosítása pl.: „igazi” Heuriger

8 A gondolatjelek szerepe a szövegben
Párbeszéd bevezetése: „ - Emlékezetem szerint…” Közbevetés Pontosítás: „Továbbra is tevékeny vagyok – a háttérben.”

9 Szavak stílusértéke, stílusárnyalata
Betűvetés: régies, kedélyes Legyőzetés: régies, emelkedett, patetikus, választékos Kivált: választékos, ritka, régies, irodalmi Pl.: gúnyos, durva, ünnepélyes, tréfás, közömbös, újszerű, szaknyelvi, elavult, tájnyelvi, diáknyelvi, köznyelvi, lírai

10 Stílusrétegek, műfajok
Magánéleti: párbeszéd, magánlevél, napló stb. Közéleti: szónoki beszéd, előadás stb. Hivatalos: kérvény, pályázat, önéletrajz, rendelet, hivatalos levél stb. Tudományos: előadás, tanulmány, esszé, szakdolgozat, értekezés, ismeretterjesztő cikk stb. Publicisztikai: tudósítás, cikk, riport, interjú, kritika, ismertetés, reklám, olvasói levél stb. Szépirodalmi: a líra, epika, dráma műnemébe tartozó műfajok

11 A tudományos stílusréteg stilisztikai jegyei
Szakkifejezések, pontos szóhasználat, igényesség, sok idegen szó (latin, angol) Kijelentő mondatok, alárendelő összetett mondatok, többszörösen összetett mondatok Számadatok használata Pontosság, tagoltság, részletesség, érthetőség, szemléletesség, tárgyilagosság Érvek-ellenérvek felsorakoztatása Idézetek, grafikonok, táblázatok

12 Korstílus meghatározása
Antikvitás Középkor Reneszánsz (manierizmus) Barokk (rokokó) Felvilágosodás – klasszicizmus, szentimentalizmus Romantika Realizmus Naturalizmus Impresszionizmus Szecesszió Szimbolizmus

13 Korstílus meghatározása 2.
Avantgárd – futurizmus, expresszionizmus, dadaizmus, szürrealizmus, kubizmus, konstruktivizmus Neo-irányzatok Posztmodern

14 Milyen kommunikációs funkciókat valósít meg a szöveg?
Tájékoztatás Kifejezés Felhívás Fatikus (kapcsolatteremtés, -tartás, -zárás) Metanyelvi Poétikai

15 A cím lehet: Szerkezete, nyelvi megformáltsága szerint: szó, szószerkezet (pl. birtokos szerkezet), mondat (hiányos mondat), a mű egy sora A kommunikációs jelleg szerint: felhívó, kapcsolatfenntartó, kapcsolatteremtő, kifejező, meggyőző, tájékoztató Funkció szerint: megjelölheti az esemény témáját, helyét, idejét, megnevezheti a szereplő nevét, a műfajt, lehet reklámszerepű Mit jelent a cím? Hogyan viszonyul a szöveghez? Értelmezd a címet! Adj új címet a műnek! (Indoklás) Az alcím viszonya a címhez vagy a szöveghez. Mi a mottó szerepe a szövegben?

16 A szerző viszonyulása a témához
Kritikus, tárgyilagos, tisztelgő Emlékező, tisztelgő esszé alkalmazása – tisztelet kifejezése Érzelmi elfogódottság, emelkedettség Pontos adatközlés, tényközlés

17 Szócikk, bemutatás készítése
Rachel Carson - amerikai újságíró, író - könyvének címe: Néma tavasz, 1962-ben jelent meg - a könyv a rovarirtó szerek természetkárosító hatásáról szólt - könyve hozzájárult, hogy a környezet megóvása társadalmi mozgalommá vált Hány tényt tartalmazzon?

18 Szövegalkotás Felelj meg a tartalmi és formai követelményeknek!
Írj reklámszöveget! Írj hozzászólást a témához! Érvelés Írj figyelemfelhívó-toborzó szórólapot! Összefoglalás, összegzés (tömörítés, lényeglátás)

19

20

21

22

23 Szómeghatározás, szómagyarázat
Idegen szavak magyar megfelelőjének megadása pl.: kommunikáció: közlésfolyamat pszichikai: lelki, lélektani Szómeghatározás (saját szavaiddal vagy a szövegből kell kiírni): pl.: pidzsin: olyan nyelv, amelyet közös nyelvi háttérrel nem rendelkező, de egymással kereskedelmi okokból beszélni kívánó csoportok fejlesztettek ki Jelentésmeghatározás, szinonimák adása: pl.: intenzív: erőteljes stressz: feszültség, idegesség dinamikus: erőteljes, aktív

24 Metaforikus kifejezések magyarázata
A város élő organizmus – A város az élő szervezethez hasonlóan folyamatosan változik, állandó kölcsönhatásban van környezetével. A tudomány lámpása – a tudományos gondolkodás rá tud világítani a valóságra, megmagyarázza, értelmezi a valóság egy-egy részletét.

25 Vázlatkészítés Tömörség, kulcsszavak, jellemző kifejezések
Pontokba szedett információk (Hány pontból álljon?) Tartalmi, tételmondatos, kulcsszavas

26 A szöveg szerkezeti vázlata (tartalmi vázlat)
I. Bevezetés: Az olvasás és a szerelem párhuzamai II. Témakifejtés: 1. Manguel definíciója az olvasásról 2. A könyv szerkezeti sajátosságai 3. Manguel pályafutása 4. A könyv mondanivalója III. Befejezés: A könyv külalakja

27 Kulcsszavas vázlat 1. a gyalogosok 2. a kerékpárosok
3. a görkorcsolyázók 4. a közúti balesetek okai a) felelőtlenség b) figyelmetlenség c) élettani állapotok 5. a vezetési képességre ható szerek a) az idegrendszerre ható gyógyszer b) alkohol c) drog 6. segítségnyújtás

28 Tételmondatos vázlat Az autó megszületése előtti időszak járműfajtái létrehozásában még nem működtek közre magyarok, ám 1881-től, az új ipartörvény nyomán fellendül a gépgyártás hazánkban. Az autóépítés is megkezdődik Magyarországon. Galamb József részvétele a Ford T típus megalkotásában. A magyar autógyártók 1913 után nem bírták a nemzetközi versenyt, csődbe jutottak.

29 Vázlat arról, hogy a környezetvédelem hogyan alakult ki és vált nemzetközivé
1. Az 1960-as évek USA – R. Carson: Néma tavasz 2. a probléma felismerése nemzetközivé válik (1968-as ENSZ közgyűlés 3. Föld napja (1970. ápr. 22.) 4. a Római Klub jelentése 5. UNESCO Ember és bioszféra programja 6. Stockholm – világkonferencia 7. Környezetvédelmi világnap (június 5.) as évek: fenntartható fejlődés koncepciója es évek: a fogalom tartalmának bővülése

30 Vázlatos összefoglalás
Nem vázlat! Tömören, röviden, lényegre törően írni egy témáról Összefüggő, kifejtett, jól megszerkesztett szöveg

31 Igaz-hamis Kérdés: benne van a szövegben vagy háttérismeret, műveltség kell hozzá Idézés a szövegből, mely alátámaszt Önálló vélemény megfogalmazása Megadja a feladat, hogy a válasznak hány elemből kell állnia (Írj három érvet, Foglald össze négy pontban stb.) – láthatóan különítsd el a válaszokat (számozás)

32 Jó tanácsok Először olvasd el figyelmesen a kérdéseket!
Olvasd el figyelmesen a szöveget, próbáld megérteni, mi a fő témája, melyek a résztémái! Jegyzetelj a szöveg mellé, húzd alá a válaszok szempontjából fontos információkat, idegen szavakat stb. Addig olvas újra a szöveget, míg minden feladatot meg nem tudsz oldani! Minden esetben azt tedd, amit az utasításszöveg kér! Figyelj rá, mikor kér a feladat arra, hogy idézz! Válaszaidat világosan, szabatosan fogalmazd meg! Ügyelj a helyesírásra! Figyelj a feladatok pontszámára, mert segíthetnek!

33 Arra válaszolj, amit a feladatlap kérdez!
Ha nem tudsz válaszolni egy kérdésre, haladj tovább! Egy-két pont elvesztése nem katasztrófa. Írj olvashatóan, átlagos betűnagysággal! A válaszokra hagyott kipontozott hely utal a feleletek optimális (legmegfelelőbb) terjedelmére. Ne krumplizz! Hagyj időt a válaszok újraolvasására!


Letölteni ppt "Szövegértés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések