Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szövegkohézió grammatikai és jelentésbeli egységei Összeállította: Dóber Valéria.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szövegkohézió grammatikai és jelentésbeli egységei Összeállította: Dóber Valéria."— Előadás másolata:

1 A szövegkohézió grammatikai és jelentésbeli egységei Összeállította: Dóber Valéria

2 A szöveg •A legnagyobb nyelvi egység •Mindig teljes, kerek, egész üzenet, a kommunikáció eszköze •Egymással összefüggő mondatok láncolatából áll, terjedelme változatos („Ne lépj a fűre!”- egy hosszú regény) •Elhangozhat szóban, de lehet írásbeli közlés is •Sokféle szempont szerint csoportosíthatjuk

3 A szövegösszetartó erő •Szövegösszetartó erő a szövegkohézió, amely biztosítja a szövegelemek összekapcsolását •A szöveg egészét összetartja a téma és a cím; a mondatokat pedig a nyelvtani (grammatikai) és a jelentésbeli kapcsolóelemek •A szöveg egészére ható összetartó erő a globális kohézió •A szövegegységek, mondatok láncszerű összekapcsolódása a lineáris kohézió

4 A szöveg szerkezete •A prózai szövegek egységei: mondatok, mondattömbök, bekezdések •A tételmondatnak különleges szerepe van, összefoglalják a teljes szöveg vagy egy bekezdés fő gondolatát •Az egy tömbbe tartozó mondatok között megfigyelhetünk különböző tartalmi-logikai viszonyokat: kapcsolatos, ellentéte, magyarázó, következtető

5 A szöveg témája •A témát már kihangsúlyozza a cím •Folyamatosan visszautalnak rá a szöveg kulcsszavai, ezek a témajelölő szavak a globális kohézió fontos eszközei •Az ezekre épülő tartalmi-logikai kapcsolatok behálózzák a szöveg egészét, utalhatnak térbeli, időbeli, logikai viszonyokra, ok-okozati kapcsolatokra

6 Jelentésbeli kapcsolóelemek a szövegben •Kulcsszavak ismétlése, szóismétlés •Rokon értelmű szavak hálózata, körülírások, metaforikus megnevezések •Többjelentésű, hasonló alakú, ellentétes jelentésű szavak hálózata •A téma: a már ismert közléselem a szövegben •A réma: az új információt hordozó szövegrész

7 Grammatikai kapcsolóelemek a szövegben •Előre- és visszautalások hálózata, névmások, utalószavak, kötőszavak segítségével •Az igék tárgyas és alanyi személyragjai (határozott, határozatlan jelentést hordoznak) •Toldalékok egyeztetése, kihagyások, hiányos mondatok •Határozott, határozatlan névelő szerepe •A birtokos személyjelek •Szórend, mondatrend

8 Gyakorolj a következő szövegen! •Tisztelt Uram, miut á n elolvastam k ö nyv é t (Les Langues dans l'Europe nouvelle), sz ü ks é g é t é rzem, hogy a nyilv á noss á g sz í ne előtt forduljak Ö nh ö z. Nem vagyok nyelv é sz. Í r ó vagyok, aki anyag á val b í belődve sokszor é s sz í vesen eltűnődik a nyelvi jelens é gekről. Itt csak egy buzg ó, lelkes é rdeklődő é rinti azokat a k é rd é seket, melyekben Ö n, az ö sszehasonl í t ó indogerm á n nyelv é szet tud ó sa, szaktekint é ly. Ahhoz, hogy levelem meg í rjam, a f á jdalom ad erőt. Munk á j á ban lekicsinyli azt a szellemi é s lelki k ö z ö ss é get, melyhez tartozom, azt a nyelvet, melyet tizenegymilli ó ember besz é l. F é lig-meddig ezeknek a nev é ben sz ó lalok fel. Ez ad b á tors á got. Re á nk vonatkoz ó fejteget é s é ből - a meg á llap í t á saib ó l, de m é g ink á bb a c é lz á saib ó l - k ö r ü lbel ü l az der ü l ki, hogy sehonnai bas á skod ó k vagyunk, hogy mindaz, amit eddig termelt ü nk az irodalom ter é n, haszontalan holmi, hogy nyelv ü nk gy ö k é rtelen é s b á rdolatlan, hogy nincs m ú ltja, é s j ö vője m é g kev é sb é van, hogy annak idej é n oligarcha-erőszak od á zta el hal á l á t, mely m é g mindig esed é kes lehet, s tal á n k í v á natos is, egy magasabb elv é rdek é ben. •Kosztolányi Dezső: A magyar nyelv helye a földgolyón


Letölteni ppt "A szövegkohézió grammatikai és jelentésbeli egységei Összeállította: Dóber Valéria."

Hasonló előadás


Google Hirdetések