Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az autizmusról É l e t e m a s p e r g e r - s z i n d r ó m á v a l.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az autizmusról É l e t e m a s p e r g e r - s z i n d r ó m á v a l."— Előadás másolata:

1

2 Az autizmusról É l e t e m a s p e r g e r - s z i n d r ó m á v a l

3 A z a s p e r g e r - s z i n d r ó m a A z A s p e r g e r - s z i n d r ó m a a z ú g y n e v e z e t t a u t i s z t i k u s s p e k t r u m r é s z e. V a g y i s h a s k á l á t á l l í t u n k f e l, m e l y n e k a b a l s z é l é n v a n n a k a s ú l y o s, k o m m u n i k á c i ó k é p t e l e n a u t i s t á k, t ő l ü k k i c s i t j o b b r a a f u n k c i o n á l ó a u t i s z t i k u s o k h e l y e z k e d n e k e l, e z u t á n j ö n n e k a z a s p e r g e r e s e k. T ő l ü k j o b b r a k ö v e t k e z n e k a z o k, a k i k e t a k ö z v é l e m é n y „ n o r m á l i s n a k ” g o n d o l. M e g l e p ő v i s z o n t, h o g y m é g e n n é l j o b b r a i s l é t e z i k e g y á l l a p o t a z e x t r o v e r t á l t a k v i l á g a.

4 A z a s p e r g e r - s z i n d r ó m a F e l v e t ő d i k a k é r d é s : k i a n o r m á l i s ? H o l a n o r m a l i t á s p o n t o s h a t á r a ? M e n n y i r e v a n a n o r m á l i s t ó l a z, a k i n e k i n t e l l i g e n c i á j a á t l a g o n f e l ü l i, n é h á n y m e g l e p ő t u l a j d o n s á g a s z i n t e a z s e n i a l i t á s h a t á r á t s ú r o l j a – d e k é p t e l e n m á s o k é r z é s e i n e k é s a z o k r ó l s z ó l ó j e l z é s e i n e k d e k ó d o l á s á r a ? N e m v a g y c s a k n é h a n é z a b e s z é l g e t ő t á r s á n a k s z e m é b e ?

5 A z a s p e r g e r - s z i n d r ó m a A z A s p e r g e r - s z i n d r ó m á s e g y é n h o s s z a n b e s z é l h e t e g y s z á m á r a é r d e k e s t é m á r ó l, f i g y e l m e n k í v ü l h a g y v a a h a l l g a t ó j e l z é s e i t, é s é s z r e n e m v é v e a z t, h o g y é r d e k l i - e a h a l l g a t ó t a z, a m i r ő l b e s z é l. E l ő f o r d u l h a t, h o g y n e m t u d j a v i s s z a t a r t a n i a g o n d o l a t a i t. G y a k r a n n e m i s l e h e t m e g é r t e n i a b e s z é d l o g i k á j á t, k ö v e t k e z t e t é s e k e t l e v o n n i, m e g é r t e n i, h o g y m i r ő l v a n s z ó, v a g y m á s t é m á r a t e r e l n i a b e s z é l g e t é s t.

6 A z a s p e r g e r - s z i n d r ó m a A z A s p e r g e r - s z i n d r ó m á s g y e r e k e k m á r k o r á n n a g y s z ó k i n c c s e l r e n d e l k e z h e t n e k, d e h a j l a m o s a k a n y e l v e t s z ó s z e r i n t é r t e l m e z n i. N e m é r t i k a s t í l u s a l a k z a t o k a t, a h u m o r t, a z i r ó n i á t é s a c s i p k e l ő d é s t. B á r a z A s p e r g e r - s z i n d r ó m á s e g y é n e k é r t i k a h u m o r k o g n i t í v a l a p j a i t, d e n e m é r z i k, h o g y e n n e k c é l j a a s z ó r a k o z t a t á s.

7 A z a s p e r g e r - s z i n d r ó m a A z A s p e r g e r - s z i n d r ó m a e g y i k f ő t ü n e t e a s z ű k k ö r r e k o r l á t o z o t t é r d e k l ő d é s. A z A s p e r g e r - s z i n d r ó m á s o k t ö b b k ö t e t n y i i n f o r m á c i ó t g y ű j t h e t n e k ö s s z e a z o l y a n v i s z o n y l a g s z ű k t é m á k b a n, m i n t p é l d á u l a z m e l m é l e t, v a g y a h u l l á m r é s z e c s k e k e t t ő s s é g, a n é l k ü l, h o g y b á r m i t i s t u d n á n a k a r r ó l a t á g a b b t é m a k ö r r ő l, a m i b e b e l e t a r t o z n a k.

8 A z a s p e r g e r - s z i n d r ó m a A s z t e r e o t i p é s r e p e t i t í v m o z g á s o k a z A s p e r g e r - s z i n d r ó m a d i a g n ó z i s á n a k k ö z p o n t i r é s z é t a l k o t j á k. E z e k é p p ú g y m a g u k b a f o g l a l j á k a k é z r e p d e s é s t, r á z o g a t á s t, c s a v a r g a t á s t, m i n t a t e l j e s t e s t r e k i t e r j e d ő b o n y o l u l t m o z g á s o k a t. E z e k r e n d s z e r i n t h o s s z a b b a n i s m é t l ő d n e k, a k a r a t l a g o s a k é s r i t u á l i s a k.

9 A z a s p e r g e r - s z i n d r ó m a A z A s p e r g e r - s z i n d r ó m á s o k m é g a k a p c s o l a t t e r e m t é s a l a p j a i v a l s i n c s e n e k t i s z t á b a n. I d e t a r t o z i k a z é r z e l m i é s s z o c i á l i s k ö l c s ö n ö s s é g h i á n y a, a b a r á t k o z á s n e h é z s é g e, v a g y a m e t a k o m m u n i k á c i ó s é r ü l é s e : s z e m k o n t a k t u s, a r c k i f e j e z é s, g e s z t u s o k. A z A s p e r g e r - s z i n d r ó m á s o k n e m v o n u l n a k v i s s z a a z e m b e r i k a p c s o l a t o k t ó l.

10 A z a s p e r g e r - s z i n d r ó m a H o s s z a s b e s z é d b e k e z d e n e k e g y á l t a l u k k e d v e l t t é m á r ó l, é s f i g y e l m e n k í v ü l h a g y j á k h a l l g a t ó i k j e l z é s e i t, h o g y é r d e k l i - e ő k e t a t é m a, v a g y t á v o z n i a k a r n a k. E z ú g y h a t, m i n t h a a z A s p e r g e r - s z i n d r ó m á s e g y é n n e m l e n n e t e k i n t e t t e l m á s o k r a, f i g y e l m e n k í v ü l h a g y n á m á s o k é r z é s e i t, í g y é r z é k e t l e n n e k t ű n h e t.

11 É l e t e m a s p e r g e r - s z i n d r ó m á v a l S o s e m a k a r t a m e g y e d ü l l e n n i. A z o k, a k i k a z z a l b é l y e g e z t e k m e g, h o g y t á r s a s á g k e r ü l ő v a g y o k, n a g y o t t é v e d t e k ! A z é r t v a g y o k é s j á t s z o k l e g t ö b b s z ö r e g y e d ü l, m e r t n e m t u d o m, h o g y a n k e l l m á s o k k a l e g y ü t t j á t s z a n i. L e g i n k á b b a s a j á t k o r l á t a i m m i a t t v a g y o k e g y e d ü l, é s a z t k e l l m o n d a n o m, a m a g á n y o s s á g a l e g f á j ó b b p o n t j a a f i a t a l s á g o m n a k.

12 É l e t e m a s p e r g e r - s z i n d r ó m á v a l N a g y o n ú g y t ű n i k, h o g y k ö r ü l ö t t e m m i n d e n k i a z t g o n d o l j a, e l m e n t a j ó z a n e s z e m. D e n e m n a g y o n é r d e k e l m á s o k v é l e m é n y e. A z s z á m í t, h o g y é n m i t g o n d o l o k a m u n k á m r ó l.

13 É l e t e m a s p e r g e r - s z i n d r ó m á v a l H a v a l a k i a u t i s t a, a z n e m a z t j e l e n t i, h o g y n e m e m b e r. A z t a z o n b a n j e l e n t i, h o g y i d e g e n. A z t j e l e n t i, h o g y a m i m á s o k s z á m á r a n o r m á l i s, a z a z é n s z á m o m r a n e m n o r m á l i s, é s a m i a z é n s z á m o m r a n o r m á l i s, a z m á s o k s z á m á r a n e m n o r m á l i s. B i z o n y o s s z e m p o n t b ó l b o r z a s z t ó h i á n y o s a n v a g y o k f e l s z e r e l k e z v e a v i l á g b a n v a l ó t ú l é l é s h e z, ú g y, m i n t e g y f ö l d ö n k í v ü l i, a k i t á j é k o z ó d á s i ú t m u t a t ó n é l k ü l i t t r e k e d t.

14 É l e t e m a s p e r g e r - s z i n d r ó m á v a l S z á m o m r a a n o r m á l i s e m b e r e k … o l y a n o k, m i n t s o k - s o k s z o c i á l i s M o z a r t, a k i k ö n m a g u k t ó l k é p e s e k e g y n a g y o n k o m p l e x s z a b á l y r e n d s z e r t é s n o r m á t f o l y a m a t o s a n é s v i r t u ó z m ó d o n a l k a l m a z n i, l á t s z ó l a g n a g y o n k e v é s e r ő f e s z í t é s á r á n. E k ö z b e n é n c s a k k o t t á b ó l p r ó b á l o k z e n é l n i, é s m é g h a m e g p r ó b á l o m i s é s z b e n t a r t a n i a s k á l á k a t, a z e g y s z e r ű d a l l a m o k a t i s c s a k h a n g o n k é n t, l a s s a n t u d o m e l j á t s z a n i.

15

16

17 Ti vagytok a legjobb, legbensőségesebb,legelfogadóbb osztály, akikről az ember csak álmodik. Köszönöm a lehetőséget, azt a rugalmasságot, amely máig bámulatra késztet! Béci


Letölteni ppt "Az autizmusról É l e t e m a s p e r g e r - s z i n d r ó m á v a l."

Hasonló előadás


Google Hirdetések