Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szépirodalmi stílus Összeállította: Dóber Valéria.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szépirodalmi stílus Összeállította: Dóber Valéria."— Előadás másolata:

1 Szépirodalmi stílus Összeállította: Dóber Valéria

2 Általános jellemzés 1. •A szépirodalmi szövegek stílusa sokban eltér más stílusrétegek sajátosságaitól •Minden műalkotás egyedi, magán viseli alkotójának stílusjegyeit, de tükrözi a kort is, amiben az alkotó él(t) (korstílus, stílusirányzat) •Jellemzője: sokszínűség, a stíluseszközök változatossága, az érzelemkifejezés, az esztétikai hatáskeltés szándéka

3 Általános jellemzés 2. •Más stílusjegyek jellemzik az epikai, lírai, drámai műveket és a műfajok között is nagy eltérés lehet •A szépirodalmi szövegekben a szavak többletjelentést hordoznak (=konnotáció) •Minden szépirodalmi szöveg értelmezése egyedi, sokban függ az olvasótól, a befogadótól

4 A szépirodalom stíluseszközei •A legegyedibb, legeredetibb stílusa a lírai műveknek van •Tükrözik a költő egyedi világlátását •A lírai művek mindig többletjelentést hordoznak, az alkotó egyedi világlátását tükrözik

5 Stíluseszközök •1. Zeneiség, mint stíluseszköz •2. A szókincs stílusteremtő ereje •3. Szóalakok, mondatformák, körmondat •4. Alakzatok •5. Szóképek

6 A zeneiség stíluseszközei •A hangok kifejező erejét, hatását hangszimbolikának nevezzük •Kifejezőeszközök: •1. Alliteráció, betűrím („Barlangjában belől bömböl a mord medve.”) •2. Hangulatfestő szavak •3. Egyedi hangalaki újítások •4. Rím, ritmus, soráthajlás (=enjabemant)

7 A szókincs stílusteremtő ereje •A szöveg kifejezőereje gyakran a szavak többértelműségéből fakad •Fontos stíluseszközzé válhatnak az azonos alakú, rokon értelmű, az ellentétes jelentésű szavak •A stílushatás attól is függ, mely szókincsrétegbe tartozó szavakat használ az alkotó (népies, szakszó, archaikus, új szóalkotás)

8 Nominális, verbális stílus •A szöveg stílusát, hangulatát befolyásolja, hogy az igék vagy a névszók uralják-e •Nominális stílus: névszók túlsúlya jellemzi; mozdulatlanságot sugall, a meglévő állapotot hangsúlyozza •Verbális stílus: igék túlsúlya jellemzi; mozgalmasságot, dinamizmust, lendületet, akaratot tükröz

9 Szóalakok, mondatformák •Fontos stíluseszköz: a szóalkotás módja, a különböző szóösszetételek, szóalakok túlsúlya vagy szokatlan szavak használata •Fontos üzenete van a mondatformáknak és terjedelemnek, a mondat modalitásának, az állító és tagadó formának; a szokatlan szó-és mondatrendnek •A nagy ívű körmondat ugyancsak stílusteremtő erejű, ünnepélyességet, pátoszt sugall

10 Az alakzatok •1. Ismétlés /szó, szókapcsolat, mondat ismétlése; refrén; tőismétlés (figura ethimologyca) •2. Párhuzam •3. Ellentét •4. Paradoxon=álellentét („S nem lelé honját a hazában”) •5. Felsorolás •6. Halmozás, fokozás, túlzás •7. Irónia, gúny

11 Szóképek •A szemléletesség, a hatásosság fontos eszközei •A szövegkörnyezetben jelentésük továbbgazdagodik •Névátvitellel, névcserével vagy egyéb módon keletkeznek

12 Leggyakoribb szóképek 1. •1. Metafora=két dolog azonosítása a köztük levő közös vonás alapján; lehet teljes vagy csonka („Hálót fon az est, a nagy barna pók.”) •2. Megszemélyesítés=élettelen dolgokat élőként mutat be („Valami titkot súg a végtelenség.”) •3. Szinesztézia=különféle érzéki benyomásokat kapcsol össze egy képben („Lila dalra kelt egy nyakkendő.”) •4. Allegória=elvont fogalmom megelevenítése egy érzéki képben, sorban

13 Leggyakoribb szóképek 2. •5. Szimbólum=valamely gondolat, eszme, érzelem jelképe („Ezt a vad mezőt ismerem, ez a magyar Ugar”) •6. Metonímia=ok-okozati kapcsolat, térbeli érintkezés, időbeli érintkezés, anyagnév felcserélésén alapszik („Nem hozok a házra semmi veszedelmet.”) •7. Szinekdoché=rész-egész; nem és faj fogalom; egyes és többes szám felcserélése („Pata és küllő a tanyahát előtt megállnak.”)

14 Leggyakoribb szóképek 3. •8. Hasonlat=közös tulajdonságok alapján kapcsol össze két dolgot •9. Körülírás=a közvetlen megnevezés helyett valamilyen jellemző jegy kiemelésével beszél egy adott fogalomról •10. Szépítő kifejezés=eufemizmus=a körülírás egy fajtája lehet, amikor valamilyen fogalmat tapintatból, illendőségből nem mondunk ki •Komplex kép=amikor több szókép és alakzat fonódik egymásba és hálózza be a szöveget

15 Gyakorolj! •A BÁNAT A bánat szürke, néma postás, Sovány az arca, szeme kék, Keskeny válláról táska lóg le, Köntöse ócska, meg setét. Mellében olcsó tik-tak lüktet, Az utcán félénken suhan, Odasímul a házfalakhoz És eltűnik a kapuban. Aztán kopogtat. Levelet hoz. •József Attila


Letölteni ppt "Szépirodalmi stílus Összeállította: Dóber Valéria."

Hasonló előadás


Google Hirdetések