Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzetközi kereskedelmi szerződések és szokványok II.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzetközi kereskedelmi szerződések és szokványok II."— Előadás másolata:

1 Nemzetközi kereskedelmi szerződések és szokványok II.
Nemzetközi szállítmányozási jog V. előadás

2 CMR egyezmény kihirdetve az 1971. évi 3. tvr.-rel
a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló, Genfben, az évi május hó 19. napján kelt Egyezmény CMR egyezmény kihirdetve az évi 3. tvr.-rel

3 A fuvarozáshoz használt okmányok és a fuvarozó felelőssége
A CMR egyezmény célja A fuvarozáshoz használt okmányok és a fuvarozó felelőssége egységes szabályozása.

4 Aláírás, csatlakozás, megerősítés
A CMR Egyezmény aláírásra és csatlakozásra az Európai Gazdasági Bizottság tagállamai és a Bizottságban tanácskozó joggal résztvevő államok számára nyitva áll ezek lehetnek szerződő felek A CMR Egyezmény augusztus 31-ig bezárólag állt nyitva aláírásra. Ezen időpont után az Egyezményhez csatlakozni lehet A CMR Egyezményt meg kell erősíteni. A megerősítés, illetve a csatlakozás megfelelő okiratnak az Egyesült Nemzetek Szervezete Főtitkárához történt letétbehelyezése útján eszközölhető.

5 Ratifikálás „3. § (1) A Magyar Népköztársaság az Egyezményhez a következő fenntartással csatlakozott:” „A Magyar Népköztársaság csatlakozik a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló, Genfben, május hó 19. napján aláírt egyezményhez, azzal a fenntartással, hogy az Egyezmény 47. Cikkét nem tekinti magára nézve kötelezőnek.” „4. § Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az évi július hó 28. napjától kell alkalmazni; végrehajtásáról - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.”

6 A CMR egyezmény alkalmazási területe
Tárgyi hatály olyan szerződések, amelyek áruknak közúton járművel díj ellenében végzett szállításáról szólnak jármű gépjármű nyerges vontató pótkocsi félpótkocsi Területi hatály az egyezmény csak azokra a szerződésekre érvényes, ahol az árunak a szerződésbe foglalt átvételi helye és kiszolgáltatásra kijelölt helye két különböző állam területén van a két állam közül legalább az egyiknek a szerződésben részes félnek kell lennie Személyi hatály a fuvarozást végezheti természetes személy jogi személy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság állam állami intézmény állami szervezet Az egyezmény hatálya alól kizárt tevékenységek: nemzetközi postaegyezmények rendelkezései alapján végzett fuvarozások hullák fuvarozása; átköltözködési ingóságok fuvarozása

7 A CMR egyezmény alkalmazási területe
Vegyes fuvarozási tevékenységek Ha az áruval rakott járművet az útvonal egy részén tengeren, vasúton, belvízi vagy légi úton fuvarozzák, anélkül, hogy az árut átraknák, az egész útvonalra az Egyezményt kell alkalmazni. Kivétel az egyezmény hatálya alól: Ha a vegyes fuvarozás alatt az áru nem a közúti fuvarozásban sérült meg, akkor a közúti fuvarozó felelősségét az áru megsérülésekor alkalmazott fuvarozási módra vonatkozó jogszabályok alapján kell megállapítani ha ilyen jogszabály nincs, akkor mégis a jelen egyezményt kell alkalmazni (alkivétel)

8 A fuvarozó felelőssége más személyekért
Akinek a szolgálatát a fuvarozó a fuvarozás teljesítéséhez igénybe veszi annak cselekményéért vagy mulasztásáért úgy felel, mintha az a saját cselekménye, vagy mulasztása lenne. Ezek a személyek alkalmazottak bárki más A fuvarozó ezen felelőssége csak akkor érvényesíthető, ha az igénybe vett személyek feladatkörükön belül járnak el. tehát a fuvarozó nem felel az alkalmazottak olyan károkozásáért, amely nem kapcsolódik a feladat ellátásához

9 A fuvarozási szerződés megkötése
A fuvarozási szerződésről fuvarlevelet állítanak ki. A fuvarlevélhez kapcsolódó vélelmek: A fuvarlevél - az ellenkező bizonyításáig - bizonyítékul szolgál a fuvarozási szerződés megkötésére, a szerződés feltételeire arra, hogy a fuvarozó az árut átvette. Ha a fuvarlevél nem tartalmazza a fuvarozó indokolt fenntartását, az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell az áru és annak csomagolása jó állapotban volt, amikor a fuvarozó az árut átvette az árudarabok száma, valamint azok jele és sorszáma a fuvarlevél adataival megegyezett. A fuvarlevelet három eredeti példányban állítják ki a feladó és a fuvarozó írja alá ha a fuvarlevél kiállítási országának szabályai megengedik az aláírások nyomtatottak is lehetnek az aláírások helyettesíthetők a feladó és a fuvarozó bélyegzőjével is A fuvarlevél eredeti példányai közül egyet kap a feladó (első példány) egy az árut kíséri (második példány) egyet kap a fuvarozó (harmadik példány) Ha az árut több járműre kell felrakni, vagy több árufajta van, vagy az áru részrakományokra oszlik bármelyik fél követelheti, hogy több eredeti példányban állítsák ki a fuvarlevelet a szállítójárművek számának megfelelően az árufajták számának megfelelően a részrakományok számának megfelelően

10 A fuvarlevél kötelező tartalmi elemei
A kiállítás helye és időpontja A feladó neve és címe A fuvarozó neve és címe Az áru átvételének helye és időpontja, valamint a kiszolgáltatásra kijelölt hely A címzett neve és címe Az áru szokásos megnevezése és a csomagolás neme, valamint veszélyes áruknál azok általánosan elismert megnevezése Az árudarabok száma, jele és sorszáma Az áru bruttó súlya vagy más mennyiségi meghatározása A fuvarozással kapcsolatos költségek fuvardíj mellékdíjak vámok egyéb költségek, amelyek a szerződéskötéstől a kiszolgáltatásig felmerülnek A vám- és egyéb hatósági kezeléshez szükséges utasítások Nyilatkozat arról, hogy a fuvarozás - minden ellentétes kikötés ellenére - a CMR Egyezmény rendelkezései alá esik

11 A fuvarlevél eshetőleges tartalmi elemei (kikötések)
Az átrakás tilalma A feladó által vállalt költségek Utánvéti összeg, amelyet az áru kiszolgáltatásakor be kell szedni Az áru bevallott értéke és a kiszolgáltatáshoz fűződő különleges érdek összegszerű megjelölése A feladó rendelkezése a fuvarozó számára az áru biztosítása tekintetében A megegyezés szerinti határidő, amelyen belül a fuvarozást végre kell hajtani A fuvarozónak átadott okmányok jegyzéke A felek a fuvarlevélbe minden egyéb - célszerűnek vélt - adatot bevezethetnek.

12 A feladó felelőssége a hibás adatokért
A feladó az általa a fuvarozónak szolgáltatott adatok valódiságáért és teljességéért felelősséggel tartozik. A feladó felel minden költségért és kárért, amely abból kifolyólag hárul a fuvarozóra, ha a fuvarlevélen a következő adatok pontatlanok, vagy nem teljesek: a feladó neve és címe az áru átvételének helye és időpontja, valamint a kiszolgáltatásra kijelölt hely a címzett neve és címe az áru szokásos megnevezése és a csomagolás neme, valamint veszélyes áruknál azok általánosan elismert megnevezése az áru bruttó súlya vagy más mennyiségi meghatározása a vám- és egyéb hatósági kezeléshez szükséges utasítások a fuvarlevél eshetőleges tartalmi elemei minden más adat vagy rendelkezés, amelyet a feladó a fuvarlevél kitöltésére vonatkozóan vagy a fuvarlevélbe bejegyzés céljából közöl Kivétel: ha a fuvarlevél nem tartalmazza azt a nyilatkozatot, hogy a fuvarozás a CMR egyezmény hatálya alá esik a fuvarozó viseli azt a kárt, amely a nyilatkozat elmaradása következtében az áru felett rendelkezésre jogosult személyt éri Ezeket az adatokat a feladó kérésére a fuvarozó is bevezetheti a fuvarlevélbe az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a fuvarozó a feladó nevében járt el

13 A feladó kárfelelőssége
A feladó felelős a fuvarozóval szemben minden olyan kárér és költségért, amely személyekben üzemi felszerelésekben más árukban esik ha a kár a hiányos csomagolás következménye kivéve ha a hiányosság nyilvánvaló vagy a fuvarozó előtt ismeretes volt abban az időpontban, amikor az árut átvette, és ha a fuvarozó erre vonatkozóan fenntartást nem tett

14 A feladó kötelessége a szükséges iratok csatolása
A feladó köteles a fuvarlevélhez csatolni, a fuvarozó rendelkezésére bocsátani azokat az iratokat, amelyek az áru kiszolgáltatása előtt végrehajtandó vám- vagy más hatósági kezeléshez szükségesek a feladó köteles a fuvarozó részére minden szükséges felvilágosítást megadni A fuvarozó nem köteles vizsgálni az iratok és felvilágosítások valóságát és teljességét A feladó felelős a fuvarozóval szemben minden kárért, amely az iratok és felvilágosítások hiányából, nem kielégítő voltából vagy szabálytalanságából származik, kivéve, ha a fuvarozót vétkesség terheli. A fuvarozó bizományosként felelős azokért a következményekért, amelyek a fuvarlevélbe bejegyzett és ahhoz csatolt, vagy a fuvarozónak átadott iratok elveszéséből vagy helytelen használatából származnak; magasabb kártérítési kötelezettség azonban nem terheli, mint az áru elvesztése esetében.

15 Az áru átadása a fuvarozónak
A fuvarozónak ellenőriznie kell: az árudarabok számára, jelére és sorszámára vonatkozóan a fuvarlevélbe bejegyzett adatok pontosságát az áru és az áru csomagolásának külső állapotát Fenntartás: ha a fuvarozó nem tudja ellenőrizni a fenntartást be kell vezetni a fuvarlevélbe és indokolni is kell a fenntartás a feladót nem kötelezi kivéve, ha a fenntartást a fuvarlevélben kifejezetten elismerte A feladó kérésére történő ellenőrzés: az áru bruttó súlyát vagy egyéb módon kifejezett mennyiségét az árudarabok tartalmát az ellenőrzés eredményét a fuvarlevélbe be kell vezetni a fuvarozó kérheti az ellenőrzés költségeinek megtérítését

16 Az áru feletti rendelkezési jog
A fuvarozás során a rendelkezési jog elemei különösen (példálózó felsorolás): a fuvarozás megszakítása a címzettnek történő átadási (kiszolgáltatási) hely megváltoztatása az áru más címzettnek történő kiszolgáltatása Főszabály a rendelkezési jog a feladót illeti kivéve ha a feladó a fuvarlevélbe bejegyezte, hogy a rendelkezési jog a fuvarlevél kiállításának pillanatától a címzettet illeti A feladó rendelkezési joga megszűnik: a fuvarlevél második példányának a címzettnek történő átadásával az áru elveszett vagy határidőn belül nem érkezett meg és a címzett a fuvarozási szerződésből eredő jogait a fuvarozóval szemben érvényesíti

17 Az áru feletti rendelkezési jog
Alcímzett megnevezése ha a címzett jogosult az áruval rendelkezni alcímzettet megnevezhet az alcímzett nem nevezhet meg további alcímzettet A rendelkezési jog gyakorlása aki rendelkezési jogát gyakorolni kívánja, köteles felmutatni a fuvarlevél első példányát amelynek tartalmaznia kell a fuvarozó részére adott új utasításokat köteles továbbá a fuvarozónak minden olyan költségét és kárt megtéríteni, amely az ilyen utasítás végrehajtásából keletkezik az utasításnak abban az időpontban végrehajthatónak kell lennie, amikor az utasítás ahhoz a személyhez érkezik, akinek azt végre kell hajtania a fuvarozó rendes üzemét nem akadályozhatja más küldemények feladójának vagy címzettjének kárt nem okozhat ha emiatt nem tudja a fuvarozó az utasítást végrehajtani, köteles az utasítást adó személyt haladéktalanul értesíteni az utasítás nem eredményezheti a küldemény megosztását A fuvarozó kárfelelőssége az igényjogosulttal szemben ha a megfelelően adott utasítást nem hajtotta végre úgy hajtotta végre, hogy nem kérte a fuvarlevél első példányának felmutatását

18 A fuvarozás lehetetlenülése, feltételváltozás
A fuvarozó köteles a rendelkezési joggal bíró személytől az áru kiszolgáltatása előtt utasítást kérni ha a fuvarozás a fuvarlevélben meghatározott feltételek szerint nem hajtható végre ha a fuvarozás végrehajtása lehetetlenné válik Megoldás: ha a fuvarozó a rendelkezésre jogosulttól nem kap utasítást és a fuvarozás a fuvarlevélben foglalt feltételektől eltérő feltételekkel végrehajthatóvá válik a fuvarozó köteles olyan intézkedéseket tenni, amelyek megítélése szerint legjobban szolgálják az áru felett rendelkezési joggal bíró személy érdekeit

19 Az áru kiszolgáltatása
Miután az áru a kiszolgáltatásra kijelölt helyre megérkezett, a címzett jogosult a fuvarozótól kérni, hogy részére a fuvarlevél második példányát és az árut - átvételi elismervény ellenében - szolgáltassa ki Ha megállapították az áru elveszését, vagy, ha az áru határidőn belül nem érkezett meg, a címzett jogosult a fuvarozási szerződésből eredő jogait a fuvarozóval szemben saját nevében érvényesíteni A címzett köteles a fuvarlevélből kitűnő költségeket megfizetni erre vonatkozó vita esetén azonban a fuvarozó csak akkor köteles az árut kiszolgáltatni, ha a címzett biztosítékot ad

20 Az áru kiszolgáltatása
Ha az árunak a rendeltetési helyre érkezése után - bármilyen okból - kiszolgáltatási akadály merült fel, a fuvarozó köteles a feladótól utasítást kérni Ha a címzett az árut visszautasítja, a feladó jogosult az áru felett rendelkezni, anélkül, hogy köteles volna a fuvarlevél első példányát bemutatni A címzett - abban az esetben is, ha az áru átvételét megtagadta - mindaddig kérheti annak kiszolgáltatását, amíg a fuvarozó a feladótól ellenkező utasítást nem kapott Alcímzett esetén a feladó helyébe a címzett lép, a címzett helyébe az alcímzett

21 A fuvarozó jogai és kötelességei
A fuvarozót megilletik azok a költségek, amelyek az utasítás kéréséből és a kapott utasítás végrehajtásából származnak, kivéve, ha ezeket a költségeket a fuvarozó vétkessége okozta A fuvarozó az árut a rendelkezésre jogosult költségére azonnal lerakhatja és a lerakás után a fuvarozást befejezettnek kell tekinteni ha a fuvarozás a fuvarlevélben foglalt feltételek szerint nem hajtható végre ha a fuvarozás végrehajtás a lehetetlenné válik ha kiszolgáltatási akadály lép fel ha a címzett az árut visszautasítja Ebben az esetben a fuvarozónak őrzési kötelezettsége van: köteles az árut a rendelkezésre jogosult részére megőrizni az őrzést úgy is elláthatja, hogy az árut harmadik személyre bízza ekkor a harmadik személy gondos kiválasztásáért felelős

22 A fuvarozó jogai és kötelességei
A fuvarozó az árut a rendelkezésre jogosult személy utasításának bevárása nélkül is eladhatja ha az áru romlandó természete vagy az áru állapota az ilyen eljárást indokolja vagy raktározási költségek nem állnának arányban az áru értékével A fuvarozó egyéb esetekben is jogosult az árut eladni, ha ésszerű határidőn belül a rendelkezésre jogosulttól nem kapott olyan ellentétes utasítást, amelynek végrehajtását tőle el lehetne várni Az eladásból származó bevételt az igényjogosult rendelkezésére kell bocsátani a bevételből a fuvarozó az árut terhelő költségeket levonhatja ha a költségek meghaladják a bevételt, akkor a fuvarozó követelheti a különbözet megtérítését az eladásra annak a helynek a jogát vagy szokásait kell alkalmazni, ahol az áru van

23 V É G E


Letölteni ppt "Nemzetközi kereskedelmi szerződések és szokványok II."

Hasonló előadás


Google Hirdetések