Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közúti fuvarozási okmányok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közúti fuvarozási okmányok"— Előadás másolata:

1 Közúti fuvarozási okmányok
Készítette: Molnár Gábor

2 A fuvarozás fogalmának értelmezése
1. A fuvarozási szerződés fogalma Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó díjazás ellenében köteles a küldeményt rendeltetési helyére továbbítani és a címzettnek kiszolgáltatni. 2. A jogviszony tárgya a. A szolgáltatás, amelyet a kötelezett árutovábbítás eredményét létrehozza, vagyis a küldemény megérkezik a rendeltetési helyre. b. A fuvarozót fokozott megőrzési (custodia) kötelezettség is terheli: felel minden kárért, amely a fuvarozás tartama alatt a küldeményben bekövetkezik.  3. A fuvarozási jogviszony szerkezete  Élesen különválik – a fuvaroztatói oldalon – a feladói és a címzetti pozíció. Jogi helyzete úgy is megfogalmazható, hogy ő, mármint a feladó az ügy ura. A címzett általában az áru átvételével lép be a szerződésbe, és jogosítványai is jobbára az átvétellel kapcsolatosak.  A feladó és a címzett (vagyis az eladó és a vevő) között nem fuvarjogi kapcsolat, hanem az árucserét realizáló (adásvételi, szállítási) szerződésben alapuló jogviszony van.

3 A feladó kötelezettségei
 A feladó a fuvarozás megkezdése előtt a szerződéstől elállhat, köteles azonban a fuvarozó kárát megtéríteni.  A feladót terheli az utólagos rendelkezésével felmerült díjtöbblet és költség. A feladót a küldemény kiszolgáltatásáig, illetőleg amíg a címzett a küldeménnyel nem rendelkezett, megilleti az a jog, hogy a küldeménnyel rendelkezzék. A küldeményt úgy csomagolni, hogy a csomagolás azt megóvja, és a küldemény mások személyét vagy vagyonát ne veszélyeztesse.  A feladó köteles a fuvarozónak a küldemény továbbításához vagy útközben szükséges hatósági kezeléshez a megfelelő okmányokat átadni.  A küldemény berakása a feladót, kirakása a címzettet terheli.  Ha a fuvarozó a küldemény átvétele előtt a megfelelő fuvareszköz kiállításával késlekedik, a feladó elállhat és kártérítést követelhet. A címzett kötelezettségei A küldemény megérkezéséről szóló értesítés vétele előtt a címzett a küldemény biztonsága és az átvétel előkészítése érdekében utasításokat adhat a fuvarozónak.  Az utasításokból eredő költség a címzettet terheli.

4 A címzett utasításadási jogát jogszabály korlátozhatja.
A küldemény megérkezéséről szóló értesítés vétele után a fuvarozó elleni igényeket a feladón kívül a címzett is érvényesítheti. Ha az átvételkor felismerhető, hogy a küldemény hiányos vagy sérült, a fuvarozóval szemben az igényt haladéktalanul érvényesítenie kell a címzettnek. A fuvarozó kötelezettségei A fuvarozó felelős azért a kárért, amely a küldemény átvételétől a kiszolgáltatásig terjedő idő alatt a küldemény teljes vagy részleges elvesztéséből, megsemmisüléséből vagy megsérüléséből keletkezett, kivéve, ha a kár       a) a fuvarozó tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok,       b) a küldemény belső tulajdonsága,       c) a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága,       d) a feladó által végzett berakás, illetőleg a címzett által végzett kirakás hiányossága miatt keletkezett. A fuvarozót terheli annak bizonyítása, hogy a kárt a tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok okozta, a feladót, illetőleg a címzettet terheli annak bizonyítása, hogy akár nem a küldemény belső tulajdonságára vezethető vissza. A küldemény teljes vagy részleges elvesztése, illetve megsemmisülése esetében a fuvarozó fuvardíjra, ill. a fuvardíj arányos részére nem tarthat igényt, továbbá köteles megtéríteni az elveszett dolog értékét. Elévülés Az általános elévülési idő a közúti fuvarozás esetében is 1 év, szándékosság és súlyos gondatlanság esetén azonban a követelések 3 év alatt évülnek el.

5 A fuvarlevél Fuvarlevélként bármely olyan okmány használható, amely tartalmazza a következő adatokat: a felek megnevezése és címe az árura vonatkozó adatok  az áru átvételének és kiszolgáltatásának helye és ideje  a fizetésre és módjára való megállapodás A fuvarlevél első példánya a feladóé 2. a másodikat a címzett kapja meg 3. a harmadikat a fuvarozó tartja meg,

6 Nemzetközi fuvarokmányok / CMR
A CMR rovatai és tartalma 1. rovat: Bizományosi ügyelet esetén a bizományos             Saját számlás ügylet esetén a tulajdonos 2. rovat: Az áru címzettje: név, cím, ország 3. rovat: A rendeltetési város és ország  ahova az áru megy 4.rovat: A feladási állomás (város és ország)             A feladás dátuma 5. rovat: Az árut kísérő okmányok neve és példányszáma 6. – 7. – 8. – 9. rovat: Szignó – csomagolási egységek neve és darabszáma – az áru pontos leírása – vevő rendelés száma és ADR                                 száma. 10. – 11. – 12. rovat: Statisztikai szám – Vámtarifaszám (VTSZ)                                Bruttó súly                                Az árucsomagolással növelt terjedelme, m3 –ben 13. rovat: A feladó egyéb rendelkezései pl. határátlépéshelye, a vevő kérése alapján rendelkező, stb… 14. rovat: A fuvarozó tölti ki pl. refakcia (a fuvardíjból visszatérítés), ha van 15. rovat: A fuvardíj fizetésére vonatkozó fuvardíj                   - bérmentve                   - bérmentesítés nélkül 16. rovat: A fuvarozó neve, címe, országa (a fuvarozó állítja ki) 17. rovat: A bekapcsolódó fuvarozók neve, címe, országai 18. rovat: A fuvarozó fenntartásai pl. az áru sérülése esetén, útiránnyal kapcsolatban megjegyzés, vámoltatással, stb… 19. rovat: A fuvardíj és mellékköltségek fizetésére kötelezett fél (összhangban a 15. rovattal)                   - a fuvarozó tölti ki 20. rovat: Különleges megállapodások – mindig a fuvarozó tölti ki 21. rovat: A kiállítás helye és dátuma                   - általában megegyezik a számla kiállítási dátumával                   - a feladás határideje előtt kb. 10 nappal 22. rovat: Az 1. rovatban szereplő cégszerű aláírása 23. rovat:A 16. rovatban szereplőfuvarozó cégszerű aláírása 24. rovat: A gépkocsivezető aláírásával igazolja, hogy az árut átvette 25. rovat: A jármű, annak rendszáma és raksúlya (Bo) Rávezethető adatok a CMR-re:  az átrakás tilalma  az utánvét összege  a feladó által vállalt költségek  értékbevallás  a feladónak a fuvarozó számára adott rendelkezése az áru biztosítása tekintetében  a megjegyzési szerinti fuvarozási határidő CMR fuvarlevél adatai  a kiállítás helye és időpontja  a feladó neve és címe  a fuvarozó neve és címe  az áruátvétel helye és ideje  az áru kiszolgáltatás helye és időpontja  az átvevő neve és címe  az áru megnevezés, csomagolás neme  az árudarabok száma, jele, sorszáma  az áru bruttó súlya, térfogata  a fuvar- és mellékköltségek  a vám-, és egyéb hatósági kezelési utasítások  nyilatkozat arról, hogy a fuvarozás a CMR rendelkezése alá esik-e  az áru fuvarlevelét kísérő okmányok jegyzéke  bérmentesítés  jármű rendszáma  fuvarozó fenntartásai A CMR fuvarlevél felhasználása, példányainak elosztása Kitöltése a feladó feladata Három eredeti példányban állítják ki: piros – feladói példány  zöld – fuvarozói példány kék – átvevői példány

7 A T2 L okmány. Egyezmény az egységes árutovábbítási eljárásról
az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svéd Királyság, a Svájci Államszövetség, EFTA-tagországok és AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG Figyelembe véve a Közösség és az egyes EFTA -tagországok közötti szabadkereskedelmi megállapodásokat.

8 A T1 ELJÁRÁS Minden, a T1 eljárás szerint szállított árut – az ezen egyezményben meghatározott feltételekkel összhangban – T1 nyilatkozattal látnak el. A T1 nyilatkozat a III. függelékben szereplő nyomtatványmintáknak megfelelő nyomtatványmintán kiállított nyilatkozat. Az (1) bekezdésben említett T1 nyomtatványminta – amennyiben célszerű – kiegészíthető egy vagy több, kiegészítő nyomtatványmintáknak megfelelő T1 bis nyomtatványmintával. A T1 és T1 bis nyomtatványmintákat a szerződő feleknek – az indulási ország illetékes hatóságai által elfogadható – hivatalos nyelveinek valamelyikén nyomtatják és töltik ki. Amennyiben szükséges, a T1 eljárásban érintett ország illetékes hivatalai fordítást kérhetnek annak az országnak a hivatalos nyelvére vagy hivatalos nyelveinek valamelyikére. A T1 nyilatkozatot a T1 eljárás végrehajtását kérelmező személy, vagy annak meghatalmazott képviselője írja alá és annak legalább három példányát az indító vámhivatalnak benyújtja. A T1 nyilatkozathoz csatolt kiegészítő okmányok, annak szerves részét képezik. A T1 nyilatkozatot a fuvarokmány kíséri. Amennyiben az indulási országban a T1 eljárás más vámeljárást követ, a T1 nyilatkozatban hivatkoznak erre az eljárásra vagy a   megfelelő vámokmányokra.

9 T2 ELJÁRÁS Minden, a T2 eljárás szerint szállított árut – az ezen egyezményben meghatározott feltételekkel összhangban megfelelő nyomtatványon kiállított T2 nyilatkozattal látnak el. Az első albekezdésben említett nyilatkozatot a "T2" jelzéssel látják el. Kiegészítő nyomtatványok használata esetén, e formákon a "T2 bis" jelzést kell feltüntetni.  A T1 rendelkezéseit a T2 eljárásra megfelelően alkalmazni kell.

10 Az alkalmazandó kódok a következők:
T1: közösségi külső árutovábbítási eljárás keretében szállítani szükséges áruk. T2: A  közösségi belső árutovábbítási eljárás keretében szállítani szükséges árukra alkalmazandó. T2F: A  belső közösségi eljárás keretében szállítani szükséges áruk. T2SM: Közösségi belső árutovábbítási eljárás alá vont áruk az december 22-i EGK–San Marino Együttműködési Bizottság 4/92 határozata 2. cikkének alkalmazása esetén. T: A vegyes szállítmányok, ebben az esetben a „T”a-t követő helyet át kell húzni. T2L: az áruk közösségi helyzetét igazoló okmány. T2LF: olyan közösségi vámterületről vagy vámterületre szállított áruk közösségi helyzetét igazoló okmány, ahol a 77/388/EGK irányelv rendelkezései nem alkalmazandók. T2LSM: a San Marinói rendeltetésű áruk vámjogi helyzetét igazoló okmány az december 22-i EGK–San Marino Együttműködési Bizottság 4/92 határozata 2. cikkének alkalmazása esetén.

11 A rak jegyzék. Leginkább a gyűjtőforgalom területén alkalmazzák
általában a következő fontos adatokat tartalmazza: Evidenciaszám, feladó, címzett, gyűjtőpont, áru megnevezése, jellemző méretei, ha veszélyes, a besorolása, az értéke, a kereskedelmi szerződés kötésszáma, fuvarparitása. Minden adat megtalálható rajta, ami a gyűjtőforgalomba feladott áru azonosításához szükséges. Elkészítik a fuvarokmányt. Mivel az egész fuvareszköz egy feladótól - a gyűjtőforgalom szervezőjétől - egy címzetthez - a külföldi speditőr partnerhez megy, ezért elegendő egyetlen fuvarokmány kiállítása az egész járműhez. Az okmányon az áru megnevezése: gyűjtőáru a mellékelt Rakjegyzék szerint. A rak jegyzék a fuvarokmány nélkülözhetetlen melléklete az áru berakása, a határokon a vámkezelés, az egyéb hatósági ellenőrzések, és az érkezési gyűjtőraktárban az áru kirakása során.


Letölteni ppt "Közúti fuvarozási okmányok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések