Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÁLLÍTMÁNYOZÁS Alapfogalmak.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÁLLÍTMÁNYOZÁS Alapfogalmak."— Előadás másolata:

1 SZÁLLÍTMÁNYOZÁS Alapfogalmak

2 A szállítmányozó feladatai
Belföldi és nemzetközi szállítmányozási ügyletek lebonyolításával foglalkozik. Kiválasztja az áru továbbításához szükséges legalkalmasabb fuvarozási módot, az optimális és leggazdaságosabb útvonalat, megköti mindazokat a fuvarozási és egyéb szerződéseket, melyek a külkereskedelmi ügylet lebonyolításához szükségesek, ismernie kell a világpiaci összefüggéseket, gazdaságpolitika eszközrendszerét és ezek hatásait a szállítmányozásra, Tájékozottnak kell lennie az alapvető kereskedelmi, fuvarozási, szállítmányozási tevékenységekre vonatkozó jogszabályok alkalmazására, Birtokában kell lennie az alapvető gazdálkodás-pénzügyi összefüggéseknek, vállalkozási ismereteknek, Nyelvi, informatikai ismeretek és jó kommunikációs készség, protokoll szabályok alkalmazása

3 KÖZLEKEDÉS Szervezett helyváltoztatás, mely az erre kialakított technikai berendezések segítségével szárazföldön, vízen vagy levegőben bonyolódik. Közlekedési alágazatok: vasúti közúti tengeri folyami légi Közlekedés - személyek szállítása

4

5 Árutovábbítás: Szállítás:
Egy adott terméket, árut el kell juttatnunk egy adott pontra, vagyis egy helyzetváltoztatás, amelykülönböző közlekedési eszközökkel történik. Szállítás: Kereskedelmi szerződés: adás- vételi ügylet teljesítése – az eladó (szállító)a szerződési feltételek teljesítésével lemond az áru feletti rendelkezési jogáról a vevő javára, - olyan adás-vételi szerződés,aminek alapján a szállító köteles a szerződésben meghatározott árut, szolgáltatást a meghatározott időpontban a megrendelőnek átadni, a megrendelő pedig köteles azt kifizetni és átvenni – vagyis egy tulajdonjog átruházás. Eladó raktárából a vevőhöz jut az áru: amennyiben az árutovábbítást a termelők v. felhasználók végzik : szállítás, ahol nincs díjazása a továbbításnak.

6 Fuvarozás: Az eladó vagy a vevő beiktathat az ügyletbe egy vállalkozót,aki az áru továbbítását elvégzi helyettük. Ilyenkor a vevő vagy az eladó a megbízó ill fuvaroztató, a megbízott természetes vagy jogi személy a fuvarozó, aki az árutovábbítás fuvardíj ellenében végzi – ez a fuvarozás. Fuvaroztató bárki lehet, aki a fuvarozási szerződésben megbízást ad az áru továbbítására és vállalja a fuvardíj kifizetését.

7 Szállítmányozás: A szállítási szerződés megkötésekor egyértelműen rögzíteni kell a két félnek a teljesítés helyét, módját , paritást, az árutovábbítás módját. A szerződés végrehajtásához a gyártáson kívül számos más teendő is kapcsolódik – ezek lebonyolítására célszerű bekapcsolni egy harmadik személyt, aki szakmailag lebonyolítja a gyártás befejezésétől a címzett részére történő átadásig az egész folyamatot. Ez a szakember a szállítmányozó.

8 A szállítmányozó részletesen ismeri:
az egyes fuvarozási ágazatok szabályait, minőségi jellemzőit, árkalkulációit, Magyarország, Európa és a világ földrajzát. Feladata a küldemény (áru): leggyorsabb legbiztonságosabb legoptimálisabb eljuttatása a rendeltetési helyére.

9 A szállítmányozónak meg kell kötnie az árutovábbításhoz szükséges szerződéseket, be kell szereznie ill. ki kell állítania aszükséges okmányokat. Gondoskodnia kell: a hatósági előírások betartásáról, az átrakási feltételek biztosításáról, a raktározás megszervezéséről rakodóeszközökről, vámügyintézésről, biztosítás megkötéséről, kárigények érvényesítéséről, egyéb logisztikai szolgáltatásokról

10 A szállítmányozónak a lebonyolítás során végig kell követnie a küldeményt, megbízója helyett gondoskodnia kell az esetleges akadályok elhárításáról, a küldeményt kellő időben és helyen kell kiszolgáltatnia, FELELŐSSÉGE, hogy az áru továbbítása érdekében, az áru tulajdonságait figyelembe véve kiválassza a legjobb fuvarozási módot és a legalkalmasabb fuvarozót.

11 A jó szállítmányozó sokoldalú ismereteit jól hasznosítva tervezi, szervezi és figyelemmel kíséri a küldeményt, jól ismeri az egyes országok törvényeit és előírásait, kiterjedt kapcsolatrendszerrel bír, megfelelő bátorsággal, döntésképességgel, akaraterővel és felelősségtudattal rendelkezik

12 SZERZŐDÉSEK ÉS A FELELŐSSÉG
A FUVAROZÁS Fuvarozási szerződés: jogviszony a fuvarozó és a fuvaroztató között, a jogviszony létrejöttét formailag a fuvarlevél tanúsítja. Minden fuvarozási módra vonatkozik az áru átvételének megtagadása, ha: Nem megfelelő a csomagolás, Hiányoznak a fuvarozáshoz v. árukezeléshez szükséges okmányok, A szerződésbe, a fuvarlevélen és a valóságban az adatok nem egyeznek

13 SZERZŐDÉSEK ÉS A FELELŐSSÉG
FUVAROZÁS A fuvarozó felelőssége: Tárgyi felelősség, mert közvetlen kapcsolatba kerül az áruval, Eredményfelelősség: mert az árut el kell juttatnia ugyanolyan minőségben és mennyiségben a rendeltetési helyére, ahogy átvette (eljuttatás +megőrzés = eredmény) Felelős azokért a károkért, amely a küldemény átvételétől a kiszolgáltatásig terjedő idő alatt Az áru teljes v. részleges elveszéséből, Megsemmisüléséből, Sérüléséből keletkezett. Felelős a fuvarozási határidő betartásáért.

14 SZERZŐDÉSEK ÉS A FELELŐSSÉG
FUVAROZÁS A fuvarozó mentesül a felelősség alól, ha a kár A küldemény belső tulajdonságából, A feladó és címzett által történt be-és kirakodásból, A megbízó hibás adatközléséből, A csomagolás kívülről nem látható hibájából Vis maior-ból ered. A fuvarozó köteles a megbízót minden akadályozó körülményről értesíteni, ennek elmulasztásából eredő károkért is felelős.

15 SZEZŐDÉSEK ÉS A FELELŐSSÉG
FUVAROZÁS Az átvételkor észlelt károkról jegyzőkönyvet kell felvenni ill. a fuvarlevélen meg kell jegyezni. Amennyiben a fuvarozási határidő a szerződésben szabályozva volt, akkor a késedelmes kiszolgáltatás miatt a megbízó kötbér-igénnyel léphet felamely nem haladhatja meg a fuvardíj mértékét.

16 SZERZŐDÉSEK ÉS A FELELŐSSÉG
A FUVAROZÁS SZABÁLYOZÁSA A PTK SZERINT 488§(1) Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó díjazás ellenében köteles a küldeményt rendeltetési helyére továbbítani és a címzettnek kiszolgáltatni. 489§(1) Ha a szerződő felek a fuvarozásról fuvarlevelet állítanak ki, a fuvarlevél bizonyítja a fuvarozási szerződés létrejöttét, illetőleg a küldemény átvételét. Az átvétel napja – míg mást nem bizonyítanak – az a nap, amelyen a fuvarlevelet a fuvarozó aláírta (lebélyegezte). 491§(1) A feladó köteles a fuvarozónak a küldemény továbbításához vagy útközben szükséges hatósági kezeléséhez a megfelelő okmányokat átadni. Míg ez meg nem történt, a fuvarozó a küldemény átvételét megtagadhatja. 494§(1) Ha a fuvarozás akadályba ütközik, a fuvarozó köteles a megbízótól haladéktalanul utasítást kérni.

17 SZERZŐDÉSEK ÉS A FELELŐSSÉG
A FUVAROZÁS SZABÁLYOZÁSA A PTK SZERINT 495§(1) A fuvarozó köteles a feladót a fuvarozás lebonyolításával kapcsolatos minden lényeges körülményről haladéktalanul értesíteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért felelős. 498§(1) A fuvarozó a küldemény továbbítását más fuvarozóra is bízhatja.(2) A fuvarozásban résztvevő fuvarozók egyetemlegesen felelősek, ha azonban a további fuvarozókat a feladó jelölte ki, minden fuvarozó önállóan felel. 499§(2) A fuvarozót a fuvardíj erejéig zálogjog illeti meg azokra a dolgokra, melyek a fuvarozás során a birtokába kerültek.

18 SZERZŐDÉSEK ÉS A FELELŐSSÉG
A FUVAROZÁS SZABÁLYOZÁSA A PTK SZERINT 500§(1) A késedelmes fuvarozó a késedelem tartamához mért, legfeljebb azonban a fuvardíjnak megfelelő összegű kötbért köteles fizetni, amennyiben írásban vállalta a határidő megtartását, és nem bizonyítja, hogy a késedelmet tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Mértéke: Vasúti fuvarozásnál: a fuvardíj 10%-a naponta, de max. a fuvardíj mértéke, Közúti fuvarozásnál: a fuvardíj 15%-a naponta, de max. a fuvardíj mértéke Folyami fuvarozásnál: a fuvardíj 10%-a naponta, de max. a fuvardíjmértéke.

19 SZERZŐDÉSEK ÉS A FELELŐSSÉG
A FUVAROZÁS SZABÁLYOZÁSA A PTK SZERINT 501§(1) A fuvarozó felelős azért a kárért. Amely a küldemény átvételétől a kiszolgáltatásig terjedő idő alatta küldemény teljes vagy részleges elvesztéséből, megsemmisüléséből vagy megsérüléséből keletkezett, kivéve, ha a kár a fuvarozó tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok a küldemény belső tulajdonsága. 502§(1) A fuvarozót terheli annak bizonyítása, hogy a kárt tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok okozta. A feladót ill. a címzettet terheli annak bizonyítása, hogy a kár nem a küldemény belső tulajdonságára vezethető vissza. 503§(1) A küldemény teljes vagy részleges elveszése, ill. megsemmisülése esetében a fuvarozó fuvardíjra ill. a fuvardíj arányos részére nem tarthat igényt, köteles továbbá megtéríteni az elveszett dolgok értékét.

20 SZERZŐDÉSEK ÉS FELELŐSSÉG
A FUVAROZÁS SZABÁLYOZÁSA A PTK SZERINT 355§(1) Árukár esetén a károkozó a teljes kárt köteles megtéríteni. Ebbe beletartozik a tényleges kár, az elmaradt haszon és nem vagyon kár is. Az árukár mértékéek alapja a szállítói számla, annak hiányában a feladás helyén és idejénérvényes tőzsdei v. piaci ár. Mértéke: Vasúti fuvarozásnál: SDR/kg Közúti fuvarozásnál: ,33 SDR/kg Légi fuvarozásnál: USD/kg Tengeri fuvarozásnál: 2 v.2,50 SDR/kg (SDR: Speciál Drawing Rights = különleges lehívási jog)

21 SZERZŐDÉSEK ÉS FELELŐSSÉG
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS 514.§ A szállítmányozó köteles valamely küldemény továbbításához szükséges fuvarozási és egyéb szerződéseket megkötni a saját nevében és a megbízója költségére és kockázatára, valamint a küldemény továbbításával kapcsolatos egyéb teendőket elvégezni. A megbízó köteles az ezért járó díjat megfizetni.

22 SZERZŐDÉSEK ÉS A FELELŐSSÉG
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS A szállítmányozási szerződés: Tartalmi elemei: a szerződés alanyai, a szerződés tárgya, ellenszolgáltatás mértéke Tartalma: megbízó adatai, felrakóhely adatai, címzett adatai, lerakóhely adatai, áruadatok, paritás, biztosításra vonatkozó előírások, okmányokra vonatkozó előírások, fuvarozási mód, áruátvétel időpontja, kiszolgáltatási határidő, fuvardíj, fizetési mód, fizetési határidő

23 SZERZŐDÉSEK ÉS A FELELŐSSÉG
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS A szállítmányozó felelőssége: Szakértői felelősség: A tevékenység gondos ellátása – fuvarozó, más szállítmányozó megválasztásában, útirány megállapításában és egyéb kötelezettségei teljesítésében a gazdaságosság és biztonság figyelembevételével köteles eljárni. Csak ezért vonható felelősségre, árukár megtérítésére nem kötelezhető! Eredményfelellőség: Olyan tevékenységet is végez, melynek során fizikai kapcsolatba kerül az áruval, pl. csomagolás, raktározás, rakodás, fuvarozás. Ilyenkor fuvarozóként felel az áruért, tehát árukár megtérítésére kötelezhető

24 SZERZŐDÉSEK ÉS A FELELŐSSÉG
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS Szabályozása a PTK szerint 515§ A szállítmányozónak a fuvarozó vagy más szállítmányozó megválasztásában, az útirány megállapításában és egyéb kötelezettségei teljesítésében a gazdaságosság és a küldemény biztonságának figyelembevételével kell eljárnia. 516§ A szállítmányozó maga is elláthatja a fuvarozást, de igénybe vehet más fuvarozót v. szállítmányozót, akik azonban nem kerülnek jogviszonyba a megbízóval. 517§ A megbízó igényeit a fuvarozóval szemben a szállítmányozó köteles érvényesíteni. Felelős minden kárért, mely e kötelezettségének megszegése folytán a megbízót éri.

25 SZERZŐDÉSEK ÉS A FELELŐSSÉG
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS Szabályozása a PTK szerint: 518§ A szállítmányozó a szállítmányozási díj, továbbá a szállítmányozásra szükségesen és hasznosan fordított költségek megtérítését követelheti. 519§ A szállítmányozót díjai és és költségei erejéig a megbízóval szemben zálogjog illeti meg azokon a dolgokon, amelyek a megbízással kapcsolatosan a birtokába kerültek, illetőleg amelyek felett a birtokában lévő okmányok révén rendelkezik. 520§ A szállítmányozót tevékenysége körében az áruban bekövetkezett károkért szakértői, amennyiben tárgyi kapcsolatba kerül az áruval, úgy fuvarozói felelősség terheli.

26 SZERZŐDÉSEK ÉS A FELELŐSSÉG
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS A szállítmányozó értéknövelő szerepe: A szállítmányozó összehangolja a megbízói keresletet a fuvarozói kínálattal. A felek érdekeltté válnak abban, hogy kedvező költségen, szakszerű lebonyolítással történjen meg az adásvételi folyamat – ezért kapcsolják be a folyamatba a szállítmányozót. A bekapcsolás indokai tehát: kedvező fuvardíjak, kedvező fizetési feltételek, fuvarpiaci információk, földrajzi, fuvarjogi, hatósági, engedélyezési ismeretek, forgalmi, politikai viszonyok ismerete.

27 SZERZŐDÉSEK ÉS A FELELŐSSÉG
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS A szállítmányozó értéknövelő szerepe: A szállítmányozót a szellemi és fizikai munkájáért díjazás illeti meg mellyel az áru értékét növeli. Összegezve az áru értéke tartalmazza a gyártási, csomagolási, raktározási, fuvarozási, szállítmányozási költségeket.

28 A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE
Ókor : árucsere-forgalom kialakulása – fuvarozás, piacra termelés Középkor: mezőgazdaság, kézművesipar és kereskedelem fejlődése, vásárvárosok kialakulása XIII-XIV. sz távolsági kereskedelem központjai: Földközi- tenger, Balti- és Északi-tenger vidéke. A kikötőkhöz vezető szárazföldi utak használatáért a földesurak vámot szedtek – ez volt az áru értékének bizonyos hányada. 1800-as évek előtt lovas szekerekkel, később lóvasúttal történik a fuvarozás – a biztonság érdekében eleinte katonai kísérettel, később biztosítótársaságok jönnek létre.

29 A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE
A szárazföldi fuvarozás költséges és hosszú, az utak minősége rossz – amit lehet, inkább hajóval szállítanak Az akkori hajósok a mai értelembe vett kikötői szállítmányozó szerepét töltik be. Megbízást kaptak az adott áru eljuttatására egy adott kikötőbe. Feladatuk volt: az árut raktározni indulásig, megfelelően becsomagolni, okmányokat elkészíteni, árut berakodni, biztosítást megkötni, vámkezelni, elfuvarozni a rendeltetési kikötőbe, megszervezni a vevőhöz való továbbítást.

30 A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE
A XVIII. sz. második felétől az ipari forradalom rohamos fejlődést hoz a szállítmányozásba.1781 James Watt – gőzgép, Stephenson – gőzmozdony, 1837 Fulton - gőzhajó A vasút fejlődésével háttérbe szorul a közúti fuvarozás. Újabb, olcsóbb útvonalakat kellett keresni a kereskedőknek, ami indokolttá tette a szállítmányozó cégek igénybevételét – akik raktározási, gyűjtési feladatokat is ellátták az optimális fuvarozási mód kiválasztása mellett. Németországban megalakul a Német Szállítmányozók Szövetsége

31 A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE
Magyarországon 1948-ban létrehozzák az Első Magyar Általános Szállítmányozási Vállalatot – a MASPED-et, hosszú évekig állami monopol vállalatként működik. Fuvareszközzel nem rendelkezett a vagonokat a MÁV-tól, a kamionokat a VOLÁN-tól bérelte. 1958-ban a MASPED szerepe csökkent, mert a KGST országokkal folytatott kereskedelem (a külker. 80%-a) 90%-ban vasúton bonyolódott. 1960-ban a HUNGAROCAMION megkapta az engedélyt arra, hogy saját hatáskörében is bonyolítson fuvarozást, de csak európai gyűjtőforgalomban. 1972-ben a GYSEV kapott jogosítványt Raabersped név alatt hogy saját vasútvonalon konténeres forgalmat bonyolítson – 1983-ban teljes körű szállítmányozási jogot kap, ezzel megszűnik a MASPED monopolhelyzete 1984-től a HUNAROCAMION, MAHART, MALÉV, VOLÁN is teljes körű szállítmányozási jogot kap 1990-től mindenki alanyi jogon kérhette a lehetőséget szállítmányozási tevékenység folytatására.

32 A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KIALAKULÁSA, FEJŐDÉSE
A szállítmányozás napjainkban 1989-ben megalakul Mo-n a Magyar Szállítmányozók Egyesülete 5 alapító taggal. ( Raabersped, Voláncamion, Hungarocargo, Technosped) 1991-től Magyar Szállítmányozók Szövetsége (MSZSZ) néven, 2004-től Magyar Szállítmányozók és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége (MSZLSZSZ) néven működik tovább immáron 70 taggal. Az MSZLSZSZ egy érdekképviseleti szervezet, melynek szerepe a szakmai tárcák közötti koordináció és a felmerülő problémák elrendezése, szakmai oktatás, fórumok szervezése – védi és szervezi a szakmaérdekeit. Az MSZLSZSZ első tevékenysége a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek (ÁSZF) kidolgozása amely minden tagjára kötelező. A szövetségi tagság egy szakmai garancia - ehhez szükséges a USD kárfedezetet nyújtó szállítmányozói felelősségbiztosítás, mely szintén minden tagnak kötelező.

33 A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE
A szállítmányozás napjainkban Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek Alkalmazási terület Szállítmányozási szerződés A megbízás teljesítése A küldemény átadása a megbízónak Veszélyes, különleges kezelést igénylő küldemémyek Szállítmánybiztosítás Fizetés Zálogjog, visszatartási jog A szállítmányozó felelőssége Elévülés Alkalmazandó jog. Joghatóság

34 SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE
FIATA A szállítmányozók egyesületeinek nemzetközi szervezete. Az MSZLSZSZ a FIATA rendes tagja 1990 óta. 1926-ban alakult Bécsben, jelenleg 130 ország kb szállítmányozó céggel tartozik hozzá. Székhelye Zürich. Célja: Hogy támogassa és védje a szállítmányozók érdekeit világszerte. Feladata: Műhelymunka szállítmányozási tagozatain és munkabizottságain belül Kapcsolattartás más világszervezetekkel és államok kormányaival, Egységes okmányokat hoz létre a szállítmányozási tevékenységhez.

35 SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE
FIATA A társult tagjai részére választott bíráskodási eljárást dolgozott ki, amely a speditőrök közötti jogvitákat alacsony költséggel és a bírósági procedúra nélkül oldja meg

36 SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE
Szállítmányozói (FIATA) okmányok FELADATUK: kiegészítik az adás-vételi szerződést és a fuvarlevelet, alkalmazhatóak banki benyújtáshoz amennyiben a banki akkreditív előírja, igazolják a szállítmányozási szerződés teljesítését. A FIATA okmányait csak a rendes tagok alkalmazhatják és csak a szervezet által jóváhagyott formátumban és tartalommal.

37 SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE
Szállítmányozói (FIATA) okmányok FIATA FCR – Szállítmányozói átvételi elismervény. (Forwarder’s Certificate of Receipt) Ezzel az elismervénnyel a szállítmányozó igazolja, hogy az abban megjelölt árut visszavonhatatlanul átvette abból a célból, hogy a szállítmányozási szerződésben megnevezett feladatokat elvégezze és az árut továbbítsa a megjelölt címzett részére.

38 FIATA FCR

39 SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE
FIATA FCR: inkasszós jogot biztosít a szállítmányozó részére, reklamációs jogot biztosít a megbízó részére, rendelkezési jogot biztosít a szállítmányozó részére, amíg az áru a fennhatósága alatt van, nem értékpapír, jogilag a fuvarlevél másodpéldánya szerepet tölti be színe zöld, tartalmazza a FIATA emblémát, a kibocsátó ország jelzését, a nyomtatvány sorszámát, a hátoldalon pedig a FIATA vállalási feltételeit.

40 SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE
FIATA FCT- szállítmányozói feladási igazolás. (Forwarder’s Certificate of Transport) Az okmány kiállításával a szállítmányozó azt igazolja, hogy az abban meghatározott küldeményt feladta. Kötelezettséget vállal arra, hogy a rendeltetési helyen csak az FCT birtokosának adja ki az árut. Az eladó az FCT-t a bankján keresztül juttatja ki a címzetthez, aki ezt csak akkor kapja meg, ha az áru ellenértékét kifizette. Ez az okmány: értékpapír, forgatható, citromsárga színű.

41 SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE
FIATA B/L – tengeri hajó raklevél (Bill of Ladind) Főként a hajózási, kombinált és multimodális fuvarozás esetében szokták kiállítani, fuvarlevélként is funkcional. Kibocsátásával a szállítmányozó fuvarozói kötelezettséget vállal. Értékpaír. FIATA FWR – szállítmányozói raktározási elismervény (Forwarder’s Warehouse Receipt) Egyszerű raktározási jegy, ami az átvett küldemény beraktározásakor kerül kiállításra. Nem értékpapír. Narancssárga színű.

42 SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE
FIATA SDT – feladói utasítás veszélyes áruk fuvarozásához (Shipper’s Declaration for the Transport of Danngerous Goods) Nem a szállítmáyozó, hanem a megbízó állítja ki, részletes adatszolgáltatást tartalmaz az átadott veszélyes áruk besorolásáról és kezeléséről. Fehér színű, szélén piros csíkozással. FIATA FFI - szállítmányozási utasítás (Forwarding Instructions) Egységesített szállítmányozási megbízás, célja,hogy egyértelművé tegye a megbízó és szállítmányozó kapcsolatát, lehetővé teszi a számítógépes feldolgozást. Általában két szállítmányozó közötti szerződés esetében alkalmazzák.


Letölteni ppt "SZÁLLÍTMÁNYOZÁS Alapfogalmak."

Hasonló előadás


Google Hirdetések