Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÁLLÍTMÁNYOZÁS Alapfogalmak. A szállítmányozó feladatai Belföldi és nemzetközi szállítmányozási ügyletek lebonyolításával foglalkozik.  Kiválasztja.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÁLLÍTMÁNYOZÁS Alapfogalmak. A szállítmányozó feladatai Belföldi és nemzetközi szállítmányozási ügyletek lebonyolításával foglalkozik.  Kiválasztja."— Előadás másolata:

1 SZÁLLÍTMÁNYOZÁS Alapfogalmak

2 A szállítmányozó feladatai Belföldi és nemzetközi szállítmányozási ügyletek lebonyolításával foglalkozik.  Kiválasztja az áru továbbításához szükséges legalkalmasabb fuvarozási módot,  az optimális és leggazdaságosabb útvonalat,  megköti mindazokat a fuvarozási és egyéb szerződéseket, melyek a külkereskedelmi ügylet lebonyolításához szükségesek,  ismernie kell a világpiaci összefüggéseket, gazdaságpolitika eszközrendszerét és ezek hatásait a szállítmányozásra,  Tájékozottnak kell lennie az alapvető kereskedelmi, fuvarozási, szállítmányozási tevékenységekre vonatkozó jogszabályok alkalmazására,  Birtokában kell lennie az alapvető gazdálkodás-pénzügyi összefüggéseknek, vállalkozási ismereteknek,  Nyelvi, informatikai ismeretek és jó kommunikációs készség, protokoll szabályok alkalmazása

3 KÖZLEKEDÉS Szervezett helyváltoztatás, mely az erre kialakított technikai berendezések segítségével szárazföldön, vízen vagy levegőben bonyolódik. Közlekedési alágazatok:  vasúti  közúti  tengeri  folyami  légi Közlekedés - személyek szállítása

4 ÁRUTOVÁBBÍTÁS SZÁLLÍTÁSFUVAROZÁSSZÁLLÍTMÁNYOZÁS

5 Árutovábbítás: Egy adott terméket, árut el kell juttatnunk egy adott pontra, vagyis egy helyzetváltoztatás, amelykülönböző közlekedési eszközökkel történik. Szállítás: 1. Kereskedelmi szerződés: adás- vételi ügylet teljesítése – az eladó (szállító)a szerződési feltételek teljesítésével lemond az áru feletti rendelkezési jogáról a vevő javára, - olyan adás-vételi szerződés,aminek alapján a szállító köteles a szerződésben meghatározott árut, szolgáltatást a meghatározott időpontban a megrendelőnek átadni, a megrendelő pedig köteles azt kifizetni és átvenni – vagyis egy tulajdonjog átruházás. 2. Eladó raktárából a vevőhöz jut az áru: amennyiben az árutovábbítást a termelők v. felhasználók végzik : szállítás, ahol nincs díjazása a továbbításnak.

6 Fuvarozás:  Az eladó vagy a vevő beiktathat az ügyletbe egy vállalkozót,aki az áru továbbítását elvégzi helyettük.  Ilyenkor a vevő vagy az eladó a megbízó ill fuvaroztató, a megbízott természetes vagy jogi személy a fuvarozó, aki az árutovábbítás fuvardíj ellenében végzi – ez a fuvarozás.  Fuvaroztató bárki lehet, aki a fuvarozási szerződésben megbízást ad az áru továbbítására és vállalja a fuvardíj kifizetését.

7 Szállítmányozás:  A szállítási szerződés megkötésekor egyértelműen rögzíteni kell a két félnek a teljesítés helyét, módját, paritást, az árutovábbítás módját.  A szerződés végrehajtásához a gyártáson kívül számos más teendő is kapcsolódik – ezek lebonyolítására célszerű bekapcsolni egy harmadik személyt, aki szakmailag lebonyolítja a gyártás befejezésétől a címzett részére történő átadásig az egész folyamatot.  Ez a szakember a szállítmányozó.

8 A szállítmányozó részletesen ismeri:  az egyes fuvarozási ágazatok szabályait,  minőségi jellemzőit,  árkalkulációit,  Magyarország, Európa és a világ földrajzát. Feladata a küldemény (áru):  leggyorsabb  legbiztonságosabb  legoptimálisabb eljuttatása a rendeltetési helyére.

9 A szállítmányozónak  meg kell kötnie az árutovábbításhoz szükséges szerződéseket,  be kell szereznie ill. ki kell állítania aszükséges okmányokat. Gondoskodnia kell:  a hatósági előírások betartásáról,  az átrakási feltételek biztosításáról,  a raktározás megszervezéséről  rakodóeszközökről,  vámügyintézésről,  biztosítás megkötéséről,  kárigények érvényesítéséről,  egyéb logisztikai szolgáltatásokról

10 A szállítmányozónak  a lebonyolítás során végig kell követnie a küldeményt,  megbízója helyett gondoskodnia kell az esetleges akadályok elhárításáról,  a küldeményt kellő időben és helyen kell kiszolgáltatnia,  FELELŐSSÉGE, hogy az áru továbbítása érdekében, az áru tulajdonságait figyelembe véve kiválassza a legjobb fuvarozási módot és a legalkalmasabb fuvarozót.

11 A jó szállítmányozó  sokoldalú ismereteit jól hasznosítva tervezi, szervezi és figyelemmel kíséri a küldeményt,  jól ismeri az egyes országok törvényeit és előírásait,  kiterjedt kapcsolatrendszerrel bír,  megfelelő bátorsággal, döntésképességgel, akaraterővel és felelősségtudattal rendelkezik

12 SZERZŐDÉSEK ÉS A FELELŐSSÉG A FUVAROZÁS  Fuvarozási szerződés: - jogviszony a fuvarozó és a fuvaroztató között, - a jogviszony létrejöttét formailag a fuvarlevél tanúsítja. Minden fuvarozási módra vonatkozik az áru átvételének megtagadása, ha: - Nem megfelelő a csomagolás, - Hiányoznak a fuvarozáshoz v. árukezeléshez szükséges okmányok, - A szerződésbe, a fuvarlevélen és a valóságban az adatok nem egyeznek

13 SZERZŐDÉSEK ÉS A FELELŐSSÉG FUVAROZÁS A fuvarozó felelőssége:  Tárgyi felelősség, mert közvetlen kapcsolatba kerül az áruval,  Eredményfelelősség: mert az árut el kell juttatnia ugyanolyan minőségben és mennyiségben a rendeltetési helyére, ahogy átvette (eljuttatás +megőrzés = eredmény)  Felelős azokért a károkért, amely a küldemény átvételétől a kiszolgáltatásig terjedő idő alatt - Az áru teljes v. részleges elveszéséből, - Megsemmisüléséből, - Sérüléséből keletkezett. Felelős a fuvarozási határidő betartásáért.

14 SZERZŐDÉSEK ÉS A FELELŐSSÉG FUVAROZÁS A fuvarozó mentesül a felelősség alól, ha a kár  A küldemény belső tulajdonságából,  A feladó és címzett által történt be-és kirakodásból,  A megbízó hibás adatközléséből,  A csomagolás kívülről nem látható hibájából  Vis maior-ból ered. A fuvarozó köteles a megbízót minden akadályozó körülményről értesíteni, ennek elmulasztásából eredő károkért is felelős.

15 SZEZŐDÉSEK ÉS A FELELŐSSÉG FUVAROZÁS  Az átvételkor észlelt károkról jegyzőkönyvet kell felvenni ill. a fuvarlevélen meg kell jegyezni.  Amennyiben a fuvarozási határidő a szerződésben szabályozva volt, akkor a késedelmes kiszolgáltatás miatt a megbízó kötbér-igénnyel léphet felamely nem haladhatja meg a fuvardíj mértékét.

16 SZERZŐDÉSEK ÉS A FELELŐSSÉG A FUVAROZÁS SZABÁLYOZÁSA A PTK SZERINT  488§(1) Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó díjazás ellenében köteles a küldeményt rendeltetési helyére továbbítani és a címzettnek kiszolgáltatni.  489§(1) Ha a szerződő felek a fuvarozásról fuvarlevelet állítanak ki, a fuvarlevél bizonyítja a fuvarozási szerződés létrejöttét, illetőleg a küldemény átvételét. Az átvétel napja – míg mást nem bizonyítanak – az a nap, amelyen a fuvarlevelet a fuvarozó aláírta (lebélyegezte).  491§(1) A feladó köteles a fuvarozónak a küldemény továbbításához vagy útközben szükséges hatósági kezeléséhez a megfelelő okmányokat átadni. Míg ez meg nem történt, a fuvarozó a küldemény átvételét megtagadhatja.  494§(1) Ha a fuvarozás akadályba ütközik, a fuvarozó köteles a megbízótól haladéktalanul utasítást kérni.

17 SZERZŐDÉSEK ÉS A FELELŐSSÉG A FUVAROZÁS SZABÁLYOZÁSA A PTK SZERINT  495§(1) A fuvarozó köteles a feladót a fuvarozás lebonyolításával kapcsolatos minden lényeges körülményről haladéktalanul értesíteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért felelős.  498§(1) A fuvarozó a küldemény továbbítását más fuvarozóra is bízhatja.(2) A fuvarozásban résztvevő fuvarozók egyetemlegesen felelősek, ha azonban a további fuvarozókat a feladó jelölte ki, minden fuvarozó önállóan felel.  499§(2) A fuvarozót a fuvardíj erejéig zálogjog illeti meg azokra a dolgokra, melyek a fuvarozás során a birtokába kerültek.

18 SZERZŐDÉSEK ÉS A FELELŐSSÉG A FUVAROZÁS SZABÁLYOZÁSA A PTK SZERINT  500§(1) A késedelmes fuvarozó a késedelem tartamához mért, legfeljebb azonban a fuvardíjnak megfelelő összegű kötbért köteles fizetni, amennyiben írásban vállalta a határidő megtartását, és nem bizonyítja, hogy a késedelmet tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Mértéke:  Vasúti fuvarozásnál: a fuvardíj 10%-a naponta, de max. a fuvardíj mértéke,  Közúti fuvarozásnál: a fuvardíj 15%-a naponta, de max. a fuvardíj mértéke  Folyami fuvarozásnál: a fuvardíj 10%-a naponta, de max. a fuvardíjmértéke.

19 SZERZŐDÉSEK ÉS A FELELŐSSÉG A FUVAROZÁS SZABÁLYOZÁSA A PTK SZERINT  501§(1) A fuvarozó felelős azért a kárért. Amely a küldemény átvételétől a kiszolgáltatásig terjedő idő alatta küldemény teljes vagy részleges elvesztéséből, megsemmisüléséből vagy megsérüléséből keletkezett, kivéve, ha a kár (a) a fuvarozó tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok (b) a küldemény belső tulajdonsága.  502§(1) A fuvarozót terheli annak bizonyítása, hogy a kárt tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok okozta. A feladót ill. a címzettet terheli annak bizonyítása, hogy a kár nem a küldemény belső tulajdonságára vezethető vissza.  503§(1) A küldemény teljes vagy részleges elveszése, ill. megsemmisülése esetében a fuvarozó fuvardíjra ill. a fuvardíj arányos részére nem tarthat igényt, köteles továbbá megtéríteni az elveszett dolgok értékét.

20 SZERZŐDÉSEK ÉS FELELŐSSÉG A FUVAROZÁS SZABÁLYOZÁSA A PTK SZERINT 355§(1) Árukár esetén a károkozó a teljes kárt köteles megtéríteni. Ebbe beletartozik a tényleges kár, az elmaradt haszon és nem vagyon kár is. Az árukár mértékéek alapja a szállítói számla, annak hiányában a feladás helyén és idejénérvényes tőzsdei v. piaci ár. Mértéke:  Vasúti fuvarozásnál: 17 SDR/kg  Közúti fuvarozásnál: 8,33 SDR/kg  Légi fuvarozásnál: 20 USD/kg  Tengeri fuvarozásnál: 2 v.2,50 SDR/kg (SDR: Speciál Drawing Rights = különleges lehívási jog)

21 SZERZŐDÉSEK ÉS FELELŐSSÉG SZÁLLÍTMÁNYOZÁS 514.§ A szállítmányozó köteles valamely küldemény továbbításához szükséges fuvarozási és egyéb szerződéseket megkötni a saját nevében és a megbízója költségére és kockázatára, valamint a küldemény továbbításával kapcsolatos egyéb teendőket elvégezni. A megbízó köteles az ezért járó díjat megfizetni.

22 SZERZŐDÉSEK ÉS A FELELŐSSÉG SZÁLLÍTMÁNYOZÁS A szállítmányozási szerződés: Tartalmi elemei:  a szerződés alanyai,  a szerződés tárgya,  ellenszolgáltatás mértéke Tartalma:  megbízó adatai,  felrakóhely adatai,  címzett adatai,  lerakóhely adatai,  áruadatok,  paritás,  biztosításra vonatkozó előírások,  okmányokra vonatkozó előírások,  fuvarozási mód,  áruátvétel időpontja,  kiszolgáltatási határidő,  fuvardíj,  fizetési mód,  fizetési határidő

23 SZERZŐDÉSEK ÉS A FELELŐSSÉG SZÁLLÍTMÁNYOZÁS A szállítmányozó felelőssége: Szakértői felelősség:  A tevékenység gondos ellátása – fuvarozó, más szállítmányozó megválasztásában, útirány megállapításában és egyéb kötelezettségei teljesítésében a gazdaságosság és biztonság figyelembevételével köteles eljárni. Csak ezért vonható felelősségre, árukár megtérítésére nem kötelezhető! Eredményfelellőség:  Olyan tevékenységet is végez, melynek során fizikai kapcsolatba kerül az áruval, pl. csomagolás, raktározás, rakodás, fuvarozás. Ilyenkor fuvarozóként felel az áruért, tehát árukár megtérítésére kötelezhető

24 SZERZŐDÉSEK ÉS A FELELŐSSÉG SZÁLLÍTMÁNYOZÁS Szabályozása a PTK szerint  515§ A szállítmányozónak a fuvarozó vagy más szállítmányozó megválasztásában, az útirány megállapításában és egyéb kötelezettségei teljesítésében a gazdaságosság és a küldemény biztonságának figyelembevételével kell eljárnia.  516§ A szállítmányozó maga is elláthatja a fuvarozást, de igénybe vehet más fuvarozót v. szállítmányozót, akik azonban nem kerülnek jogviszonyba a megbízóval.  517§ A megbízó igényeit a fuvarozóval szemben a szállítmányozó köteles érvényesíteni. Felelős minden kárért, mely e kötelezettségének megszegése folytán a megbízót éri.

25 SZERZŐDÉSEK ÉS A FELELŐSSÉG SZÁLLÍTMÁNYOZÁS Szabályozása a PTK szerint:  518§ A szállítmányozó a szállítmányozási díj, továbbá a szállítmányozásra szükségesen és hasznosan fordított költségek megtérítését követelheti.  519§ A szállítmányozót díjai és és költségei erejéig a megbízóval szemben zálogjog illeti meg azokon a dolgokon, amelyek a megbízással kapcsolatosan a birtokába kerültek, illetőleg amelyek felett a birtokában lévő okmányok révén rendelkezik.  520§ A szállítmányozót tevékenysége körében az áruban bekövetkezett károkért szakértői, amennyiben tárgyi kapcsolatba kerül az áruval, úgy fuvarozói felelősség terheli.

26 SZERZŐDÉSEK ÉS A FELELŐSSÉG SZÁLLÍTMÁNYOZÁS A szállítmányozó értéknövelő szerepe:  A szállítmányozó összehangolja a megbízói keresletet a fuvarozói kínálattal. A felek érdekeltté válnak abban, hogy kedvező költségen, szakszerű lebonyolítással történjen meg az adásvételi folyamat – ezért kapcsolják be a folyamatba a szállítmányozót. A bekapcsolás indokai tehát:  kedvező fuvardíjak,  kedvező fizetési feltételek,  fuvarpiaci információk,  földrajzi,  fuvarjogi,  hatósági, engedélyezési ismeretek,  forgalmi,  politikai viszonyok ismerete.

27 SZERZŐDÉSEK ÉS A FELELŐSSÉG SZÁLLÍTMÁNYOZÁS A szállítmányozó értéknövelő szerepe: A szállítmányozót a szellemi és fizikai munkájáért díjazás illeti meg mellyel az áru értékét növeli. Összegezve az áru értéke tartalmazza a  gyártási,  csomagolási,  raktározási,  fuvarozási,  szállítmányozási költségeket.

28 A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE  Ókor : árucsere-forgalom kialakulása – fuvarozás, piacra termelés  Középkor: mezőgazdaság, kézművesipar és kereskedelem fejlődése, vásárvárosok kialakulása  XIII-XIV. sz távolsági kereskedelem központjai: Földközi- tenger, Balti- és Északi-tenger vidéke. A kikötőkhöz vezető szárazföldi utak használatáért a földesurak vámot szedtek – ez volt az áru értékének bizonyos hányada.  1800-as évek előtt lovas szekerekkel, később lóvasúttal történik a fuvarozás – a biztonság érdekében eleinte katonai kísérettel, később biztosítótársaságok jönnek létre.

29 A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE  A szárazföldi fuvarozás költséges és hosszú, az utak minősége rossz – amit lehet, inkább hajóval szállítanak  Az akkori hajósok a mai értelembe vett kikötői szállítmányozó szerepét töltik be. Megbízást kaptak az adott áru eljuttatására egy adott kikötőbe. Feladatuk volt: - az árut raktározni indulásig, - megfelelően becsomagolni, - okmányokat elkészíteni, - árut berakodni, - biztosítást megkötni, - vámkezelni, - elfuvarozni a rendeltetési kikötőbe, - megszervezni a vevőhöz való továbbítást.

30 A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE  A XVIII. sz. második felétől az ipari forradalom rohamos fejlődést hoz a szállítmányozásba.1781 James Watt – gőzgép, 1825 Stephenson – gőzmozdony, 1837 Fulton - gőzhajó  A vasút fejlődésével háttérbe szorul a közúti fuvarozás.  Újabb, olcsóbb útvonalakat kellett keresni a kereskedőknek, ami indokolttá tette a szállítmányozó cégek igénybevételét – akik raktározási, gyűjtési feladatokat is ellátták az optimális fuvarozási mód kiválasztása mellett.  Németországban megalakul a Német Szállítmányozók Szövetsége

31 A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE Magyarországon  1948-ban létrehozzák az Első Magyar Általános Szállítmányozási Vállalatot – a MASPED-et, hosszú évekig állami monopol vállalatként működik. Fuvareszközzel nem rendelkezett a vagonokat a MÁV-tól, a kamionokat a VOLÁN-tól bérelte.  1958-ban a MASPED szerepe csökkent, mert a KGST országokkal folytatott kereskedelem (a külker. 80%-a) 90%-ban vasúton bonyolódott.  1960-ban a HUNGAROCAMION megkapta az engedélyt arra, hogy saját hatáskörében is bonyolítson fuvarozást, de csak európai gyűjtőforgalomban.  1972-ben a GYSEV kapott jogosítványt Raabersped név alatt hogy saját vasútvonalon konténeres forgalmat bonyolítson – 1983-ban teljes körű szállítmányozási jogot kap, ezzel megszűnik a MASPED monopolhelyzete  1984-től a HUNAROCAMION, MAHART, MALÉV, VOLÁN is teljes körű szállítmányozási jogot kap  1990-től mindenki alanyi jogon kérhette a lehetőséget szállítmányozási tevékenység folytatására.

32 A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KIALAKULÁSA, FEJŐDÉSE A szállítmányozás napjainkban  1989-ben megalakul Mo-n a Magyar Szállítmányozók Egyesülete 5 alapító taggal. ( Raabersped, Voláncamion, Hungarocargo, Technosped)  1991-től Magyar Szállítmányozók Szövetsége (MSZSZ) néven, 2004- től Magyar Szállítmányozók és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége (MSZLSZSZ) néven működik tovább immáron 70 taggal.  Az MSZLSZSZ egy érdekképviseleti szervezet, melynek szerepe a szakmai tárcák közötti koordináció és a felmerülő problémák elrendezése, szakmai oktatás, fórumok szervezése – védi és szervezi a szakmaérdekeit.  Az MSZLSZSZ első tevékenysége a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek (ÁSZF) kidolgozása amely minden tagjára kötelező.  A szövetségi tagság egy szakmai garancia - ehhez szükséges a 150 000 USD kárfedezetet nyújtó szállítmányozói felelősségbiztosítás, mely szintén minden tagnak kötelező.

33 A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE A szállítmányozás napjainkban Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek 1. Alkalmazási terület 2. Szállítmányozási szerződés 3. A megbízás teljesítése 4. A küldemény átadása a megbízónak 5. Veszélyes, különleges kezelést igénylő küldemémyek 6. Szállítmánybiztosítás 7. Fizetés 8. Zálogjog, visszatartási jog 9. A szállítmányozó felelőssége 10. Elévülés 11. Alkalmazandó jog. Joghatóság

34 SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE FIATA A szállítmányozók egyesületeinek nemzetközi szervezete. Az MSZLSZSZ a FIATA rendes tagja 1990 óta. 1926-ban alakult Bécsben, jelenleg 130 ország kb. 35.000 szállítmányozó céggel tartozik hozzá. Székhelye Zürich. Célja:  Hogy támogassa és védje a szállítmányozók érdekeit világszerte. Feladata:  Műhelymunka szállítmányozási tagozatain és munkabizottságain belül  Kapcsolattartás más világszervezetekkel és államok kormányaival,  Egységes okmányokat hoz létre a szállítmányozási tevékenységhez.

35 SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE FIATA A társult tagjai részére választott bíráskodási eljárást dolgozott ki, amely a speditőrök közötti jogvitákat alacsony költséggel és a bírósági procedúra nélkül oldja meg

36 SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE Szállítmányozói (FIATA) okmányok FELADATUK:  kiegészítik az adás-vételi szerződést és a fuvarlevelet,  alkalmazhatóak banki benyújtáshoz amennyiben a banki akkreditív előírja,  igazolják a szállítmányozási szerződés teljesítését. A FIATA okmányait csak a rendes tagok alkalmazhatják és csak a szervezet által jóváhagyott formátumban és tartalommal.

37 SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE Szállítmányozói (FIATA) okmányok  FIATA FCR – Szállítmányozói átvételi elismervény. (Forwarder’s Certificate of Receipt) Ezzel az elismervénnyel a szállítmányozó igazolja, hogy az abban megjelölt árut visszavonhatatlanul átvette abból a célból, hogy a szállítmányozási szerződésben megnevezett feladatokat elvégezze és az árut továbbítsa a megjelölt címzett részére.

38 FIATA FCR

39 SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE FIATA FCR:  inkasszós jogot biztosít a szállítmányozó részére,  reklamációs jogot biztosít a megbízó részére,  rendelkezési jogot biztosít a szállítmányozó részére, amíg az áru a fennhatósága alatt van,  nem értékpapír, jogilag a fuvarlevél másodpéldánya szerepet tölti be  színe zöld, tartalmazza a FIATA emblémát, a kibocsátó ország jelzését, a nyomtatvány sorszámát, a hátoldalon pedig a FIATA vállalási feltételeit.

40 SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE  FIATA FCT- szállítmányozói feladási igazolás. (Forwarder’s Certificate of Transport) Az okmány kiállításával a szállítmányozó azt igazolja, hogy az abban meghatározott küldeményt feladta. Kötelezettséget vállal arra, hogy a rendeltetési helyen csak az FCT birtokosának adja ki az árut. Az eladó az FCT-t a bankján keresztül juttatja ki a címzetthez, aki ezt csak akkor kapja meg, ha az áru ellenértékét kifizette. Ez az okmány:  értékpapír,  forgatható,  citromsárga színű.

41 SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE  FIATA B/L – tengeri hajó raklevél (Bill of Ladind) Főként a hajózási, kombinált és multimodális fuvarozás esetében szokták kiállítani, fuvarlevélként is funkcional. Kibocsátásával a szállítmányozó fuvarozói kötelezettséget vállal. Értékpaír.  FIATA FWR – szállítmányozói raktározási elismervény (Forwarder’s Warehouse Receipt) Egyszerű raktározási jegy, ami az átvett küldemény beraktározásakor kerül kiállításra. Nem értékpapír. Narancssárga színű.

42 SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE  FIATA SDT – feladói utasítás veszélyes áruk fuvarozásához (Shipper’s Declaration for the Transport of Danngerous Goods) Nem a szállítmáyozó, hanem a megbízó állítja ki, részletes adatszolgáltatást tartalmaz az átadott veszélyes áruk besorolásáról és kezeléséről. Fehér színű, szélén piros csíkozással.  FIATA FFI - szállítmányozási utasítás (Forwarding Instructions) Egységesített szállítmányozási megbízás, célja,hogy egyértelművé tegye a megbízó és szállítmányozó kapcsolatát, lehetővé teszi a számítógépes feldolgozást. Általában két szállítmányozó közötti szerződés esetében alkalmazzák.


Letölteni ppt "SZÁLLÍTMÁNYOZÁS Alapfogalmak. A szállítmányozó feladatai Belföldi és nemzetközi szállítmányozási ügyletek lebonyolításával foglalkozik.  Kiválasztja."

Hasonló előadás


Google Hirdetések