Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalati folyamatok és funkciók

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalati folyamatok és funkciók"— Előadás másolata:

1 Vállalati folyamatok és funkciók
12. hét

2 NAPJAINK VÁLLALATI KÖRNYEZETE A PIACGAZDASÁG
A PIACGAZDASÁG JELLEMZŐI Meghatározó a kereslet-kínálat törvényének alárendelt árutermelés (meghatározó a használati érték/ár arány!) Az állam (makrogazdaság ) alapvetően szabályozó szerepet tölt be (törvények, rendeletek, jogszabályok útján) Az üzleti szervezetek működésére jellemző a tudatosság, a célszerűség a tervszerűség (JIT) A javak előállítása vállalkozás formájában valósul meg. A vállalatok működését a teljes vállalati önállóság jellemzi.

3 A TELJES VÁLLALATI ÖNÁLLÓSÁG JELLEMZŐI
A szükségletek felmérését a vállalatnak kell elvégeznie – A vevőigények meghatározása kiemelt jelentőségűvé válik! A termelési feladatát maga a vállalat állítja össze – A vállalkozás- és a termelésszervezés, - irányítás korszerű elveken és eszközökön! Az eszközöket a vállalat saját tevékenységével biztosítja – Az emberi-, anyagi erőforrások alkalmassága és megfelelősége meghatározóvá válik! A realizálás a piacon történik – Az értékesítési lehetőségeket számos tényező (pl. a minőség, a környezeti teljesítmény) befolyásolja! Az eredményelvonás részleges A vállalat munkáját az elért nyereség minősíti – A profitot alapvetően a vásárlók lojalitása befolyásolja!

4 VÁLLALKOZÁS - VÁLLALAT
VÁLLALKOZÁS FOGALMA – általános értelemben véve: Minden olyan ellenértékért végzett tevékenység, amely nem saját szükséglet kielégítésére irányul. A társadalom szükségleteinek kielégítésére szolgáló javak megteremtése - gazdasági vállalkozások által. VÁLLALKOZÓ FOGALMA – egyén vagy VÁLLALAT, aki saját elhatározásra vagy megbízás alapján, a maga nevében és kockázatára, vagyonszerzés céljából, üzletszerűen , ellenérték megfizetése fejében termelő illetve szolgáltató tevékenységet végez. VÁLLALKOZÁS – VÁLLALAT rokon fogalmak.

5 VÁLLALKOZÁS - VÁLLALAT
A VÁLLALKOZÁS, mint szervezeti forma A vállalkozás maga a vállalat, a vállalkozásra alkalmas szervezet. Ebben a szóhasználatba a köznyelv a szerveződés lényegét fejezi ki: új vállalkozások alapításáról, létrehozásáról, működtetéséről beszél. A VÁLLALKOZÁS, mint tevékenység a vállalkozás fennmaradását célzó tevékenység a munkák elvállalása. A VÁLLALKOZÁSI KÉSZSÉG, mint kezdeményezési készség az anyagi érdek megnyilvánulása, s három alapvető ismérve van.

6 Vállalkozási/kezdeményezési/ készség ismérvei
A munkamegosztásból adódóan a társadalmi szükségletek kielégítésére egyének/csoportok relatíve szabad elhatározásból vállalkoznak; a szükségletek kielégítését, kollektívák végzik tevékenységüket előzetesen megtervezve, a lehetséges alternatívák között választva. Ezért a gazdasági tevékenység - mint vállalkozás - alapvető ismérve az önirányítás.

7 Vállalkozási/kezdeményezési/ készség ismérvei
A munkamegosztásból következik, hogy bizonyos szükségletek kielégítése csak több, egymástól elkülönült rendszer/részrendszer/alrendszer/ együttműködése (kooperációja) révén lehetséges. A második ismérv tehát az együttműködés. Az együttműködés a kölcsönhatások (interakció) mérlegegyensúlya alapján jön létre a stabil működés (fennmaradás) érdekében. Az együttműködő vállalkozások között az egymásnak kölcsönösen átadott munka egyenértékűségét, a piac értékítélete biztosítja. Az érték-azonosság, a vállalkozás harmadik ismertetőjegye. A vállalkozási készség a vállalkozások azon tulajdonsága, amely önmaga irányításában, kölcsönhatáson alapuló együttműködési kapcsolatok kiépítésének képességében, a létrehozott érték adott piacon történő értékesítésének képességében mutatkozik meg.

8 A vállalati működés elemi blokksémája
Piaci igények kielégítése – erőforrások felhasználása – nyereség termelés

9 A vállalati működés általános logikai modellje
Anyagi folyamatok - Vezetési folyamatrendszer (irányító alrendszer )

10 A vállalati működés általános logikai modellje
Anyagi folyamatok szakaszai: Anyagi-személyi tényezők bevitele a rendszerbe (input folyamatok). a tényezők kijelölése Felkutatása Bevitele, megszerzése Tárolása Nyilvántartása Továbbítása. A rendszerbe bevitt erőforrások átalakítása a rendeltetésnek megfelelő használati értékké (termelési, szolgáltatási folyamatok). Az előállított használati értékeknek a rendszerből való kivitele és a többletérték valóra váltása (realizálása) (output folyamatok). Az ezen folyamatokat lebonyolító kimeneti alrendszerek feladata tehát kettős; egyrészt valóra váltják a használati értéket (pl. piaci áruforgalom), másrészt valóra váltják az árértéket (pl. finanszírozás, költség- és nyereségrealizálás).

11 A vállalati folyamat Fogalma: A gazdasági rendszerekben végbemenő folyamatokat összefoglaló néven vállalati folyamatnak nevezzük. Felosztása a folyamat eredménye alapján: – a munkafolyamat, – az értékképző folyamat és – a hírfolyamat.

12 A vállalat folyamatai: 1. MUNKA FOLYAMATA
Eredménye: konkrét használati értékek Működési jellemzői: Bemenetek: a rendszerbe valamilyen kiinduló állapotban (használati értékben) lévő anyagok, energiák és munkaerő (erőforrások) jutnak a környezetből; Átalakítás: a beérkező anyagok és energiák a munkaerő révén állapotváltozások sorozatán mennek keresztül, azaz más használati értékké alakulnak át, miközben a munkaerő is elhasználódik; Kimenetek: az átalakult anyagok, energiák valamilyen állapotukban - általában új használati értékként - elhagyják a rendszert és kilépnek a környezetbe. Lényege: A rendszer bemenetein belépő használati értékeket más használati értékké alakítja át, azaz elfogyasztja és új használati értéket állít elő. A munkafolyamat tehát anyag- és energiaátalakulási folyamat Szervezete: A munkafolyamatokhoz rendelt tárgyi és személyi tényezők halmaza a végrehajtás szervezete

13 A vállalat folyamatai: 2. AZ ÉRTÉKKÉPZŐ FOLYAMAT
A gazdasági rendszerekben végbemenő munkafolyamat az árutermelés viszonyai közepette egyben értékképző folyamat is. Jellemzői: A vállalatnál a használati értékek előállításához felhasznált erőforrások költségként jelentkeznek. A ráfordítások (a munka és az irányítás) költségeit a vállalat az áruk értékesítéséből nyert árbevételeiből fedezi. Az árbevétel és a költségek különbségeként jelentkezik az a nyereség, amire a vállalat törekszik.

14 A vállalat folyamatai: 3. A HÍRFOLYAMAT
Fogalma: A munkafolyamathoz és értékképző (értékesülési) folyamathoz kapcsolódó hírfolyamat lényegében nem más, mint az ezen folyamatokra vonatkozó ismeretek összessége. Jellemzői: A folyamtosan keletkező hírek állandó állapotváltozáson mennek keresztül (ezért is beszélünk hírfolyamatról) A hírfolyamatok képezik a vezetés alapját. A hozzájuk rendelt személyi és tárgyi feltételek adják a vezetés szervezetét. A hírfolyamatnak sok forrása, számos összetevője van: a rendszer bemeneteinek hírei (anyagra, energiára, munkaerőre) az átalakítás hírei (anyag- és energiaátalakítás, értékképző folyamatok) a rendszer kimeneteinek hírei (a kilépő termékekre, szolgáltatásokra, a piaci viszonyokra, stb.)

15 A vállalat folyamatai: 3. A HÍRFOLYAMAT
Csoportosításuk: a.) Megjelenési formájuk szerint megkülönböztetünk: Adatok adathordozón (pl. bizonylat) rögzített ismeretek (numerikusan, alfabetikusan, alfanumerikusan) a bizonylaton lévő adatok feldolgozása: adatfeldolgozás. Fajtái: Alapadatok, melyeket a rendszerben tárolnak, s bármely vállalati folyamathoz kapcsolódhatnak (pl. normák); Észlelt adatok, amelyeket közvetlenül a folyamatról, illetve a rendszerről veszünk le (állapotjelek); Származtatott adatok, melyek már adatfeldolgozás, azaz az alapadatokkal és az észlelt adatokkal való műveletvégzés eredményeként jelennek meg. Hírek A mozgásban lévő új ismeret. Nem minden adat hír, hanem csak az, amely egyrészt mozgásban van, másrészt részünkre új, aktuális ismeretet tartalmaz.

16 A vállalat folyamatai: 3. A HÍRFOLYAMAT
Csoportosításuk: b.) Az irányításban betöltött szerepük szerint megkülönböztetünk: Közlemények azok a híreket, amelyek valamely bekövetkezett eseményről tájékoztatnak. Utasítás nevezzük azokat a híreket, amelyek valamely cselekvés elvégzésére szólítanak fel, valamely cselekvés kiváltására irányulnak. c.) Az információk felhasználását illetően szemantikus, amely a címzettel tényeket közöl, s ezzel hatást gyakorol annak választási lehetőségére, pragmatikus, amely az adott feladat végrehajtási módszerére ad útmutatást, ezzel a címzett viselkedését befolyásolja, s hatást gyakorol a címzett cselekvési hatékonyságára, motivációs, mely a címzett értékrendszerére gyakorol hatást. Információt csak azok számára hordoz, akik értelmezni tudják!

17 Önállóan feldolgozandó anyag!
Vállalati funkciók Önállóan feldolgozandó anyag! A területek (funkciók) a következők: Az anyagok megvásárlása és biztonságos tárolása (beszerzés és raktározás). A termékek előállítása (termelés). A termékek eladása (értékesítés). A termék árának kialakítása és versenyképességének biztosítása (marketing). Az üzlet pénzügyei és a gyártás költségei (pénzügy). A gyártani kívánt termék tervezése és fejlesztése (termékfejlesztés). Következetes termék standardok (minőség). Az alkalmazottak (személyzet).

18 Az ismertetésre kerülő anyag:
Vállalati funkciók Az ismertetésre kerülő anyag: A területek (funkciók) a következők: Az anyagok megvásárlása és biztonságos tárolása (beszerzés és raktározás). A termékek előállítása (termelés). A termékek eladása (értékesítés). A termék árának kialakítása és versenyképességének biztosítása (marketing). Az üzlet pénzügyei és a gyártás költségei (pénzügy). A gyártani kívánt termék tervezése és fejlesztése (termékfejlesztés). Következetes termék standardok (minőség). Az alkalmazottak (személyzet).

19

20

21

22 Egyedi gyártás Házépítés

23 Erőforrás-korlátos ütemezés!

24 Sorozatgyártás Autópálya építés

25 TÖMEGGYÁRTÁS

26 JIT Lean menedzsment

27

28 Mi a cella? A gyártósor új keletű megnevezése. Mivel gyártósorok már a lean elvek megjelenése előtt is léteztek, alkotni kellett egy új szót az olyan gyártósor elnevezésére, amelyet a lean elvek szerint terveztek és kiviteleztek. A cellarendszerű termelés vagy gyártás kifejezések is ez utóbbira utalnak. Forrás: Péczely György (A.A. Stádium Kft.) A Lean stratégia gyakorlati megvalósítása

29 Gyártócella

30 Az alkalmazott Layout fejlődése – csak bátraknak 
Forrás: Péczely György (A.A. Stádium Kft.) A Lean stratégia gyakorlati megvalósítása


Letölteni ppt "Vállalati folyamatok és funkciók"

Hasonló előadás


Google Hirdetések