Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Önirányított tanulás. Mi az önirányított tanulás? M. Knowles (1975) szerint önirányított tanulásról akkor beszélhetünk, ha a tanuló saját maga kezdeményezi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Önirányított tanulás. Mi az önirányított tanulás? M. Knowles (1975) szerint önirányított tanulásról akkor beszélhetünk, ha a tanuló saját maga kezdeményezi."— Előadás másolata:

1 Önirányított tanulás

2 Mi az önirányított tanulás? M. Knowles (1975) szerint önirányított tanulásról akkor beszélhetünk, ha a tanuló saját maga kezdeményezi a tanulást, mások segítségével vagy anélkül diagnosztizálja saját tanulási szükségleteit, megfogalmazza a tanulás céljait, megkeresi a tanuláshoz szükséges humán és materiális forrásokat, megfelelő tanulási stratégiát választ, és értékeli saját tanulási eredményeit.

3 Szükséges készségek Gottwald és Sprinkart szerint az önirányított tanulónak legalább öt, a sikeres tanuláshoz vezető készséggel kell rendelkeznie, ezek a következők: az önmeghatározás és orientáció készsége, a válogatás és döntés készsége, az eszköztudás használatának készsége, tanulási készségek és szervezési készség. Az önirányított tanulás tehát feltételezi a fenti alapkészségek meglétét, de lehetőséget ad további kompetenciák fejlesztésére is. (Feketéné, 2001)

4 Önirányított tanuló Az önirányított tanuló a tudást saját információkereséssel, a szükséges információk kiválasztásával, értékelésével és alkalmazásával kívánja megszerezni.

5 Önirányított tanulási modellek ●Egyenes irányú modellek (Linear Models) ●Interaktív modellek (Interactive Models) ❖ Spear (1988) modellje ❖ Brockett és Hiemstra (1991) modellje ❖ Garrison (1997) modellje ❖ Egyéb modellek ●Oktatási modellek (Instructional Models) Grow (1991), Hammond and Collins (1991) Ezek a modellek a hagyományos tanítási folyamat számos elemeit tartalmazzák.

6 Egyenes irányú modellek (Linear Models) ●A “tanulók” lépések sorozatai által érik el tanulási céljaikat önirányított tanulás módján ●Tough (1967,1971, 1979) számos országban kutatatta az öntervezett tanulást ●Ontario, Kanada 66 tanulóból 70% maguk tervezték meg a tanulásukat ●A tervezésben 13 lépcsőt talált (mit, hol, mikor, milyen forrásból, milyen akádályok)

7 Egyenes irányú modellek (Linear Models) Knowles (1975) leírásában 6 fő lépcső van 1.atmoszféra megteremtése 2.tanulási szükségletek meghatározása 3.tanulási célok megfogalmazása 4.emberi és anyagi források megteremtése 5.megfelelő tanulási stratégiák kiválasztása, véghezvitele 6.tanulási eredmény értékelése Számos forrást jelöl meg mind a tanuló mind a tanár számára (tanulmányi szerződés, értékelés)

8 Interaktív modellek (Interactive Models) A hangsúlyt kettő vagy több faktorra helyezik ● lehetőségek, amit az emberek a környezetükben találnak ●a tanuló személyiségi jellemzői ●megismerő folyamatok ●a tanulás tartalma Ezek együttesen szerepelnek az önirányított tanulás megformálásában.

9 Spear (1998) modellje Három fő elem: 1.Lehetőségek, amiket az emberek a környezetükben találnak 2.A már megszerzett és új ismeretek 3.Események előfordulásának esélye Mindegyik önirányított tanulási téma ezek elemeiből alkot csoportot

10 Brockett és Hiemstra (1991) modellje Személyes Felelősség Tájékozódás - Personal Responsibility Orientation PRO modell Önirányítás a tanulásban, ami magába foglalja az oktatási módszer folyamatát és a tanuló személyiségi jellemzőit.

11 Garrison (1997) modellje Forrás: Garrison, 1997, p. 22. Motiváció (belépő feladat) Önmenedzselés (ellenőrzés) Önmegfigyelés (felelősség) Önirányított tanulás

12 Egyéb modellek ●Cavaliere (1992) Hogyan tanultak meg a Wright fivérek repülni? 5 fejezet: érdeklődés, modellezés, kísérletezés, elméletalkotás, megvalósítás ●Danis (1992) Tanulási stratégiák, a tanulás szakaszai, a tanulás tartalmától, a tanuló karakterétől és a tanulási cselekvés külső összefüggései ●Valente (2005) idősek önirányított tanulási folyamata egészség megőrzésük során ●Roberson és Merriam (2005) vidéki idősek önírányított tanulását tanulmányozták

13 Oktatási modellek (Instructional Models) Oktatók tudják használni formális környezetben, amikor is programjaikba, tevékenységükbe bevonják az önirányított tanulást is.

14 Grow (1991,1994) Szakaszos önirányított tanulás 1.Önállótlan tanuló: szüksége van arra, hogy valaki megmondja neki, hogy mit csináljon 2.Érdeklődő tanuló: motivált és magabiztos, de nincs tisztában a megtanulandó tárggyal 3.Bekapcsolódó tanuló: megvan a képessége és az alaptudása, látja magán, hogy kész és képes felfedezni egy speciális területet egy jó vezetővel 4.Önirányított tanuló: akar és tudja tervezni, véghezvinni és értékelni saját tanulását segítség nélkül is.

15 Hammond és Collins (1991) 1.Együttműködő tanulási környezet építése 2.A szociális, gazdasági és politikai környezet elemzése és kritikai reflekciója, amelyben ő elhelyezkedik 3.Kompetencia profil létrehozása 4.Tanulási szükségletek megállapítása 5.Tanulási célok meghatározása 6.A tanulás végrehajtása és irányítása, kezelése 7.A tanulásról vélemény és értékelés

16 Feladatok ●A felnőtt tanulók esélyeit növelni arra, hogy önirányítottak lehessenek. ●A transzformatív tanulásnak, mint az önirányított tanulás kulcsának népszerűsítése, ●Az önirányított tanulás alapjai a felszabadító tanulás és a közösségi tanulás. Ezek népszerűsítése a tanuló felnőttek körében.

17 Az önirányítottság mint személyiség-attribútum Knowls (1980): Az önirányítás a valóban felnőtté érett ember elemi szükségeletei közé tartozik. Tennant és Pogson (1995) megállapították, hogy az autonóm vagy önálló tanulás koncepciója a felnőttek tanulásáról folytatott legfrissebb diskuzusok implicit mozgatórugója, és hogy igen komoly a tudományos érdeklődés e gondolat iránt.

18 Milyen személyiség szükséges? ●Intravertáltak vagy extrovertáltak? ●Milyen a tanulási stílusuk? ●Mi a legmagasabb iskolai végzettségük? Ez vajon befolyásolja-e képességüket az önirányítottságra? ●Autonómiájuk mértéke különbözik a többiekétől? ●Honnan tudhatjuk, hogy a tanuló készen áll-e a az önirányított tanulásra?

19 Az önirányítottság mérése OCLI (Oddi Continuing Learning Inventory): 21 elemű Likert-skála, amely az önirányítottságot, mint jellemző személyiségjegyet próbálja kitapintani. (Oddi, 1986) ●énhatékonyság, ●énkép, ●a személyes felelősség, ●on-the-job tanulás, ●tanulmányi átlag, ●és bal agyfélteke fejlettsége.

20 SDLRS (Self-Directed Learning REadiness Scale) Guglielmino adta a legsűrűbben használt kvantitatív mérési módszer. Azt állította, hogy az önirányított tanulás komplexitása attitűdből, értékből és képességekből áll össze. Ezek teremtik meg a valószínűségét annak, hogy az egyén képes az önirányított tanulásra.

21 Szituációs jellemzők (Poulton, Derrick, & Carr, 2005) ●A tanuló technikai felkészültsége megengedi, ●legalább mérsékelten ismeri a területet, ●tanulói kompetenciáját megbízhatónak tartja, ●elkötelezett a tudás megszerzése iránt.

22 Összefoglalva: Az önirányított tanulás a legsűrűbben kutatott témák közé tartozik a felnőttek tanulásának vizsgálatain belül. Az önirányított tanulás a konstruktivista tanulásfelfogás realizálódásának egyik legfontosabb módja, az élethosszig tartó tanulás alapja és feltétele.

23 Felhasznált irodalom: ●Knowles, M. (1975). SELF-DIRECTED LEARNING: A GUIDE FOR LEARNERS AND TEACHERS. Englewood Cliffs: Prentice Hall/Cambridge. ●Feketéné Szakos Éva (2002): A FELNŐTTEK TANULÁSA ÉS OKTATÁSA – ÚJ FELFOGÁSBAN. Akadémiai kiadó, Budapest ●Kálmán Anikó (2013): Tanulás és életpálya, Typotex Kiadó ●Koltai Dénes, Lada László (szerk) (2006): Az andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről: tanulmánykötet, Budapest NFI. URL: (http://mek.oszk.hu/06400/06496/index.phtml#. Utolsó letöltés: 2015. 04. 07.http://mek.oszk.hu/06400/06496/index.phtml# ● Sharan B. Merriam, Rosemary S. Caffarella, Lisa M. Baumgartner (2007): Learning in Adulthood: A Comprehensive Guide. John Wiley & Sons Inc, San Francisco ●Forray R. Katalin, Juhász Erika (2008): Az autonóm tanulás és az Oktatás rendszere. Új Pedagógia Szemle. http://www.ofi.hu/tudastar/forray-katalin-juhaszhttp://www.ofi.hu/tudastar/forray-katalin-juhasz Utolsó letöltés: 2015.04.09.21:0


Letölteni ppt "Önirányított tanulás. Mi az önirányított tanulás? M. Knowles (1975) szerint önirányított tanulásról akkor beszélhetünk, ha a tanuló saját maga kezdeményezi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések