Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális szakmai nap 2015. március 26. Kecskemét.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális szakmai nap 2015. március 26. Kecskemét."— Előadás másolata:

1 Szociális szakmai nap 2015. március 26. Kecskemét

2 Jogszabályváltozások a szociális szolgáltatások befogadása, igénybevétele tükrében
dr. Zsidó Gábor szociális szakreferens Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2

3 „Nem Mi írjuk életünk legfontosabb jeleneteit.”
Paulo Coelho 3

4 A jogszabályváltozások áttekintése
Főbb irányok, jellemzők: Személyi, tárgyi, szakmai feltételek pontosítása A kapacitásszabályozás (befogadás) változásai A szolgáltatói nyilvántartás – eljárási pontosítások Igénybevétel: Mit? Mivel? Hogyan? Az igénybevételi jogviszony megszűnése 4

5 A módosított jogszabályok köre
1993. évi III. törvény (Szt.) 2014. évi C. törvény (költségvetési törvény) 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjt. végrehajtási rendelete) 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (Tkr.) 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet (NRSZH-rendelet) 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (Sznyr.) 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (Ir.) 1/2000. (I.7.) SZCSM-rendelet (R.) 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet (SZMM-rendelet) 5

6 Személyi, tárgyi, szakmai feltételek pontosítása
Anomália: a képesítési előírások alóli felmentés lehetőségének eltérő szabályozása Jogszabályi kollízió (257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 10. §-a december 30. napjától hatálytalan, ugyanakkor az R. 6. § (5) bekezdés továbbra is hatályos) felmentésre nincs lehetőség az R. 3. sz. melléklete szerinti képesítés szükséges 6

7 Személyi, tárgyi, szakmai feltételek pontosítása
Engedmények: szakképzettnek tekintendő: − január 16-án foglalkoztatott + és általános ápoló, általános asszisztens vagy felnőtt szakápoló szakközépiskolai végzettséggel vagy szakiskolai képesítés az új jogviszony  10 éven belül nem kell a tanulmányok megkezdésekor hatályos előírások szerinti képesítést megszerezni. aki a december 31-én hatályos R. 3. számú melléklet szerinti felsőfokú végzettséget vagy OKJ-s szakképesítést szerez, amennyiben tanulmányait január 1-jét megelőzően kezdte meg. 7

8 Személyi, tárgyi, szakmai feltételek pontosítása
Engedmények: családsegítés: szociális segítő munkakör többé nem kötelező tanácsadó munkakör munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében is betölthető (pl. megbízási szerződés) lakosra vetítve 1 fő tanácsadó a párhuzamosságok felszámolása - integrálási kötelezettség: a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató keretében hozható létre ha egyik szolgáltatás már működik a településen, és a másikat újonnan hozzák létre, akkor a fenti szabály alkalmazandó. nem érinti a december 31-én egy településen működő családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokat 8

9 Személyi, tárgyi, szakmai feltételek pontosítása
Támogató szolgáltatás: személyi segítő munkakör: − a felsőfokú végzettség (igazgatásszervező, szociális igazgatás szakirányú végzettség, viselkedéselemző) már nem feltétel, csak OKJ-s szakképesítés a minimum-előírás − az ebben dolgozó munkatársak 100 %-ának meg kell felelni az R. 3. sz. melléklet 6.1. pontjának 9

10 Személyi, tárgyi, szakmai feltételek pontosítása
Házi segítségnyújtás: a gondozási napló adattartalma (R. 5. sz. melléklet I. része) 10

11 Személyi, tárgyi, szakmai feltételek pontosítása
Házi segítségnyújtás: a gondozási napló adattartalma (R. 5. sz. melléklet II. része) tevékenységek és résztevékenységek 11

12 Személyi, tárgyi, szakmai feltételek pontosítása
Házi segítségnyújtás: tiszteletdíjas társadalmi gondozók szerepe: az egyszemélyes szolgálatok kivételével létszámuk < szakképesített szociális gondozók száma 2015. július 1. napjától a létszámnorma körébe nem vonhatók gondozási tevékenységük kizárólag: a lakókörnyezeti higiénia megtartása résztevékenységei (pl. takarítás, mosás, vasalás) a háztartási tevékenység résztevékenységei (pl. bevásárlás, ruhajavítás, vízhordás) segítségnyújtás a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözésben 12

13 Személyi, tárgyi, szakmai feltételek pontosítása
Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás: ugyanazon ellátási területen csak egy falugondnoki szolgálat, illetve egy tanyagondnoki szolgálat működtethető. (2015. január 1. napját követően létrejövő szolgálatok esetében, ill. a folyamatban lévő eljárásokra alkalmazandó) a társulás keretében megszervezett falugondnoki szolgáltatás csak azon települések tekintetében működtethető, amelyek: 600 főnél kevesebb lakos, későbbiekben + <10 %-os növekedés) a társulás keretében megszervezett tanyagondnoki szolgáltatás csak azon ellátási területen működtethető, amely: fő lakos, későbbiekben + <10 %-os növekedés) 13

14 Személyi, tárgyi, szakmai feltételek pontosítása
Fogyatékkal élők, pszichiátriai, szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása Ápoló-gondozó otthon: Működő, férőhelyszám < 50 fő bővítés max. 50 férőhelyig jogutódlás esete: új fenntartó (nincs férőhelyszám korlát) Támogatott lakhatás: Átalakítás: 50 fő < férőhelyszám (nagy létszámú) intézmények max. 50 elhelyezését biztosító lakások, épületek együttese (max. 2 fő/lakás) Új intézmény, férőhely: használatbavételi engedély fogyatékossági típus speciális szükségletéhez (ill. változáshoz) igazodó akadálymentesítés < 6 fő lakás, ház vagy < 7-12 fő lakás, ház (max. 2 fő/lakószoba) 14

15 Személyi, tárgyi, szakmai feltételek pontosítása
Bentlakásos intézményi ellátás – egyéb változások: Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: szociális segítő 3 fő/100 férőhely Az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a rehabilitációs intézmény, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: fő ellátása/székhely, telephely (nem léphető túl, tovább nem bővíthető) A hajléktalan személyek szakosított ellátása kivétel, mivel kiemelt cél: − az életveszély elkerülése − lehetőség minden hajléktalan személynek az igénybevételre − közterületen történő „éjszakázás” elkerülése − az utcai életmód felszámolására irányuló törekvés − elengedhetetlen feltétel, hogy megfelelő krízis-, illetve átmeneti jellegű férőhely álljon rendelkezésre. 15

16 Személyi, tárgyi, szakmai feltételek pontosítása
Egyéb változások: A költségvetési támogatásban részesülő egyházi fenntartású, nem állami fenntartású szociális szolgáltató/intézmény a munkavállalók számára legalább a Kjt. 55–80. §-ában és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket köteles biztosítani. Egyházi kiegészítő támogatás megtérítésére vonatkozó szabály pontosítása: − egyházi fenntartásba adás következtében keletkező jövőbeni többletköltségek a központi költségvetés történő kompenzálása, (függetlenül az átadó nem állami fenntartó korábbi normatíva-igényétől) − öt évre számított átalányösszeg: azaz a normatíva (az Szt. 58/A. § alapján befogadott vagy anélkül is jogosító szolgálatszámra, ellátotti számra, férőhelyszámra – törtéves működés esetén egész évre – számított) összegének x egyházi kiegészítő támogatás akkor hatályos mértéke = összeg x 5 (év) − A teljes átalányösszeg megfizetéséig a fenntartóváltozás, illetve az új szolgáltató, intézmény működése nem engedélyezhető . 16

17 A kapacitásszabályozás (befogadás) változásai
Kapacitások közzétételének megismerhetősége: Naptári évre vonatkozó kapacitás: − a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) minden év január 15. napjáig, közleményben teszi közzé (év közben szükség szerint bekövetkező változásokat szintén) Adott évre még rendelkezésre álló kapacitás: − A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) január kivételével minden hónap 5-éig közzéteszi a honlapján. − Az adott területre szolgáltatási típusonként, a költségvetési források és a területi lefedettség figyelembevételével meghatározott befogadható kapacitások esetében a befogadásra a szakhatósági eljárások megindulásának sorrendjében a kapacitás erejéig van lehetőség. 17

18 A kapacitásszabályozás (befogadás) változásai
Kapacitások közzétételének megismerhetősége: 18

19 A kapacitásszabályozás (befogadás) változásai
Fogalmak, esetkörök pontosító definiálása: Új szolgáltató, intézmény, ellátotti létszám, illetve férőhelyszám - amelyre a fenntartó a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik befogadással. A nem állami fenntartó által működtetett (v. működtetni kívánt) házi segítségnyújtás esetében hozzájáruló nyilatkozatot nem kell csatolni. A rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül be kell fogadni − az önkormányzati kötelező feladatot – családsegítés esetében az önként vállalt feladatot is – ellátó állami fenntartót, − azt a szolgáltatást, intézményt, ellátotti létszámot, férőhelyszámot, amelynek létrehozására vagy fejlesztésére a fenntartó, a szolgáltató vagy az intézmény pályázati úton elnyert európai uniós támogatásban, a Svájci Alap, az EGT Alap, a Norvég Alap támogatásában, vagy költségvetési támogatásban részesül, 19

20 A kapacitásszabályozás (befogadás) változásai
Fogalmak, esetkörök pontosító definiálása: A rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül be kell fogadni azt a szolgáltatói nyilvántartásba a kérelem benyújtását megelőzően is jogerősen bejegyzett szolgáltatást, intézményt, ellátotti létszámot, férőhelyszámot, amely esetében a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását kizárólag költségvetési többletkiadást nem eredményező − szétválás vagy egyesítés, − a fenntartó intézményei, telephelyei közötti, illetve újonnan létesített telephelyére történő ellátotti létszám/férőhelyszám-átcsoportosítás, − átmeneti és tartós ellátást nyújtó férőhelyek egymás közti átminősítése, − fenntartók közötti ellátotti létszám/férőhelyszám-átadás teszi szükségessé. szétválás, egyesítés, átcsoportosítás, illetve átadás: az egyik intézményben, telephelyen történő férőhelyszám-csökkenéssel egyidejű, másik intézményben, telephelyen, újonnan létesített intézményben, telephelyen történő azonos mértékű férőhelyszám-növelés. 20

21 A kapacitásszabályozás (befogadás) változásai
Egyszerűsítés - befogadás alól mentesség: demens személyeket ellátó (nappali vagy bentlakásos) intézményi férőhelyek  ha a befogadott férőhelyen ellátott személy demenssé válik, újbóli befogadás szükségtelen a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  a bentlakásos ellátások kötelező feladatellátásának állami átvétele, egyidejűleg ezen szolgáltatások finanszírozásának átalakulása, így nincs szükség arra, hogy az állam a saját fenntartásában lévő szolgáltatásait befogadja 21

22 A kapacitásszabályozás (befogadás) változásai
A döntési szempontok pontosabb kimunkálása: 1. A jogszabályban felsorolt feltételek fennállását az NRSZH vizsgálja és dönt: − az Szt. 58/A. § (2c) bekezdésében foglalt feltételek alapján, vagy ha − ezek nem állnak fenn, adott területre szolgáltatási típusonként, a költségvetési források és a területi lefedettség figyelembevételével meghatározott befogadható kapacitások alapján, − a befogadás szükségességéről szóló miniszteri döntés alapján. − hozzájárulását akkor tagadja meg, ha a kérelmező nem állami fenntartó a szervezeti formája alapján a tárgyévi költségvetési törvény szerint nem jogosult költségvetési támogatásra. 22

23 A kapacitásszabályozás (befogadás) változásai
A döntési szempontok pontosabb kimunkálása: 2. A miniszter a befogatás szükségességéről dönthet: − indokolt esetben (pl. megszűnt intézmény ellátottairól való gondoskodás, a területileg hiányzó szolgáltatás pótlása, valamint a máshol nem ellátható személyek ellátásának biztosítása) − az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével − a rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül történő befogadásától és a befogadás feltételeinek hiányában, − közleményben közzétett kapacitásokra tekintet nélkül, − a költségvetési források, a területi lefedettség, a szükségletek és a szolgáltatói nyilvántartásból törölt kapacitások figyelembevételével. 23

24 A szolgáltatói nyilvántartás - eljárási pontosítások
Mi változott? az Sznyr. telephely fogalmi köre: támogatott lakhatás lakhatási szolgáltatását biztosító ingatlan, ha a fenntartó kéri rögzítésre került: − az Szt július 1. napjától bekövetkezett változásával (ld. 92/K. § (4d) bek.) összhangban - a kérelmet (bejegyzés, adatmódosítás, törlés) elektronikus űrlapon, a szolgáltatási nyilvántartás rendszerén keresztül kell benyújtani − kérelmek és más beadványok benyújtásához a fenntartó képviselőjének vagy meghatalmazottjának, valamint az adatrögzítő munkatársnak az informatikai rendszerben regisztrálnia kell 24

25 A szolgáltatói nyilvántartás - eljárási pontosítások
A regisztráció, ill. belépés módja: https://mukeng.nrszh.hu/mukeng/ 25

26 A szolgáltatói nyilvántartás - eljárási pontosítások
A december 31. napján lejárt ideiglenes hatályú bejegyzések: kizárólag ellátási érdekből december 31-éig hivatalból más jogszabályi felhatalmazás hiányában is meghosszabbíthatók, ha − a fenntartó benyújtja a határozatlan idejű bejegyzéshez szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai tervét, vagy − az európai uniós forrás (TIOP 3.4.1/B–11/1., TIOP 3.4.2–11/1.) felhasználására vonatkozó megkötött támogatási szerződés másolatát. A működést engedélyező szerv a meghosszabbítás kérdésében március 31-éig dönt. A döntés jogerőre emelkedéséig az ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya meghosszabbodik. 26

27 A szolgáltatói nyilvántartás - eljárási pontosítások
Kistérség mint ellátási terület szerepeltetése: − a december 31. napján a szolgáltatási nyilvántartásban már ekként bejegyzett ellátási terület továbbra is feltüntethető − a december 31. napját követően módosított ellátási terület esetében nem lehetséges Állami fenntartók esetén csatolni kell az Szt. 90. § (4) bekezdése szerinti feladat-ellátási megállapodást (eddig csak az egyházi, nem állami fenntartók esetében kellett csatolni az ellátási szerződést) A Ket. 86. § (2) bek. alapján hivatalból, mérlegelés nélküli bejegyzésről szóló döntés a bejegyzés napján nem emelkedik jogerőre. Hivatalunk a Ket. 86. § (3) bekezdése alapján hivatalból csak a hibás bejegyzés kijavítására köteles (a jogszabálysértő bejegyzés törlése, elmulasztott bejegyzés pótlása kérelemre vagy hivatalból tehető meg). finanszírozási rendszerbe való befogadás csak a bejegyzett ellátotti létszámon, férőhelyszámon belül értelmezhető: a bejegyzett ellátotti létszám, férőhelyszám, a befogadott férőhelyszám csökkenése esetében ellátotti létszámot is csökkenteni kell, kérelem hiányában hivatalból is. 27

28 Igénybevétel: Mit? Mivel? Hogyan?
Az igénybevétel iránti kérelem: Házi segítségnyújtás: − SZMM rendelet 3. számú mell. (gondozási szükséglet vizsgálata) − növelt pontszámok (1 óra gondozási szükséglet: 11 pont helyett 20 pont) − csak a hatálybalépést követő új igénylők esetében kell alkalmazni Támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a szociálisan nem rászorult személyek vonatkozásában megszűnt az orvosi igazolás benyújtásának követelménye (Ir. 1. számú melléklet I. része szerinti igazolás, vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylés esetében a kórházi zárójelentés) 28

29 Igénybevétel: Mit? Mivel? Hogyan?
Támogatott lakhatás: a hajléktalan személyek kikerültek az ellátási célcsoportból (a társadalomba való reintegrálás más eszközökkel pl. foglalkoztatás és az önálló lakhatás támogatása útján) érhető el igénybevétel a komplex szükségletfelméréshez kötése költségét a fenntartó viseli nincs a külön jogszabály szerinti felülvizsgálat, a komplex szükségletfelmérés meghatározott időközönkénti megismétlése kiváltja azt az esetfelelős és kísérő támogatást biztosító munkatárs - közfeladatot ellátó személynek minősül (fokozott védelem) 29

30 Igénybevétel: Mit? Mivel? Hogyan?
Ir. 18. §-a szerinti nyilatkozat nem szükséges Főszabály – párhuzamos finanszírozás kizárása: − többes igénybevétel  költségvetési támogatás egy engedélyes, aki − az időszakos jelentési kötelezettségét előbb teljesítette Pl. együtt nem finanszírozható: szociális étkeztetés (népkonyha kivétel) és fogyatékkal élők, pszichiátriai- és szenvedélybetegek nappali ellátása. házi segítségnyújtás és szociális szakosított szolgáltatás Kivételek − együttes finanszírozás: − január 1-től költségvetési törvény, Tkr. szabályozza. Pl. együtt finanszírozható családsegítés  családsegítés támogató szolgáltatás  pl. fogyatékos személyek otthona hajléktalan személyek nappali ellátása  éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállás gyermekjóléti szolgáltatás  családsegítés 30

31 Igénybevétel: Mit? Mivel? Hogyan?
Részletesen: lásd: 31

32 Igénybevétel: Mit? Mivel? Hogyan?
32

33 Az igénybevételi jogviszony megszűnése
Melyek a leglényegesebb változások? Egységes jogorvoslati rend, azaz: − az állami, nem állami, egyházi fenntartók esetében egyaránt − fenntartóhoz 8 napon belül, vagy (ha a döntést nem fogadja el) − felülvizsgálatért 30 napon belül bírósághoz fordulhat − igénybevételi jogviszony keletkezése, megszűnése Megszűnési esetkörök bővülése (megállapodás felmondása) Szociális alap- és szakosított ellátás (más-más felmondási idő, eset) Tájékoztatási kötelezettség: a január 1. napján igénybevételi jogviszonyban álló (megállapodással rendelkező) személyeket megszüntetéssel kapcsolatos változásokról (pl. megállapodás módosítása) 33

34 Az igénybevételi jogviszony megszűnése
Igénybevevő esetében: − halála − határozott idejű elhelyezés: lejárat napja (kiv. ha az Szt. alapján hosszabbítható, pl. rehabilitációs célú lakóotthon esetében) Intézmény esetében: annak jogutód nélküli megszűnése (szolgáltatói nyilvántartásból törlés) Felmondás 34

35 Az igénybevételi jogviszony megszűnése
A megállapodás felmondása: ellátott (törvényes képviselője) indokolás nélkül állami fenntartású szolgáltató/intézmény − ellátott más intézményben történő elhelyezése indokolt/nem indokolt − házirend súlyos megsértése − térítési díj 6 hónapig történő nemfizetése + 2 havi személyi térítési díj összegét meghaladja nem állami, egyházi fenntartású szolgáltató/intézmény − szociális alapszolgáltatás esetén bármikor − szociális szakosított ellátás esetén más intézményben történő elhelyezése indokoltsága (v. annak hiánya), házirend súlyos megsértése, térítési díj 6 hónapig történő nemfizetése + 2 havi személyi térítési díj összegét meghaladja felmondási idő: − szociális alapszolgáltatás esetén 15 nap − szociális szakosított ellátás esetén 3 hónap 35

36 Az igénybevételi jogviszony megszűnése
A megállapodás felmondása: Jogellenesség megállapítása kitől kérhető? − fenntartótól: 8 napon belül, ha az ellátott (törvényes képviselő vitatja) − bíróságtól: az ellátott (törvényes képviselő), ha a fenntartó felmondás jogellenességéről hozott döntésével nem ért egyet a szociális alapszolgáltatást bármikor felmondja a más intézményben történő elhelyezése indokoltsága (v. annak hiánya), házirend súlyos megsértése, térítési díj 6 hónapig történő nemfizetése miatt a megállapodást felmondja fenntartó, ha az ellátott (törvényes képviselő) indokolás nélkül felmondja Az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó nem dönt, illetve a bíróság jogerős határozatot nem hoz. 36

37 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Szociális szakmai nap 2015. március 26. Kecskemét."

Hasonló előadás


Google Hirdetések