Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az inkluzív nevelés programjának kidolgozása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az inkluzív nevelés programjának kidolgozása"— Előadás másolata:

1 Az inkluzív nevelés programjának kidolgozása
TÁMOP B.2-13/1 Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok továbbfejlesztése és kiszélesítése „Együttműködés az észak-magyarországi pedagógusképzés megújításáért” TÁMOP B.2-13/ „A pedagógusképzés megújítása, köz- és felsőoktatás kapcsolata” K/5 modul Az inkluzív nevelés programjának kidolgozása

2 TÁMOP B.2-13/1 Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok továbbfejlesztése és kiszélesítése „Együttműködés az észak-magyarországi pedagógusképzés megújításáért” TÁMOP B.2-13/ „A pedagógusképzés megújítása, köz- és felsőoktatás kapcsolata” K/5 modul Inkluzív nevelés tantervi programjának kidolgozása A képzési szerkezetének kialakítása K/5/5 Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna Dr. Kissné Gombos Katalin Livják Emília Sontráné dr. Bartus Franciska

3 Integráció - inklúzió Az integráció szintjében bekövetkező minőségi különbségek a fogadás (integráció) és a befogadás (inklúzió) kifejezésekkel értelmezhetőek (Csányi, 2000) . A fogadó iskolában a sajátos nevelési igényű gyermek csak jelen van, különleges igényeit nem veszik figyelembe, beilleszkedését és tanulását nem segítik adekvát módon. A befogadó intézmény pedagógusai az egyéni differenciálás talaján az egyéni kibontakoztatás és fejlesztés szemléletét képviselik. TÁMOP B.2-13/ „A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSA, KÖZ- ÉS FELSŐOKTATÁS KAPCSOLATA”

4 Az integráció - inklúzió létjogosultsága
A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény
 A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet A 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelésének irányelve TÁMOP B.2-13/ „A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSA, KÖZ- ÉS FELSŐOKTATÁS KAPCSOLATA”

5 Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló (szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján): mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mutizmus, kóros hiperkinetikus vagy kóros aktivitás- zavar). ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló TÁMOP B.2-13/ „A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSA, KÖZ- ÉS FELSŐOKTATÁS KAPCSOLATA”

6 Problémák Gyakran nem alkalmazkodnak a nevelési oktatási intézmények még kellőképpen az oktatás a tanulók sajátos igényeihez, fizikai és pszichés állapotához. Objektív és szubjektív feltételek Felismerés (tanító ismerete, szülővel való együttműködés, megfelelő attitűd) Szakemberek, szakintézmények (gyógypedagógus, pszichológus) Oktatási épület Technikai eszközök Habilitációs és rehabilitációs órák Módszerek, követelmények Tankönyvek és taneszközök TÁMOP B.2-13/ „A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSA, KÖZ- ÉS FELSŐOKTATÁS KAPCSOLATA”

7 Megoldási lehetőség Képzés, továbbképzés Ismeretek, tudás
Készségek, képességek Befogadó attitűd TÁMOP B.2-13/ „A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSA, KÖZ- ÉS FELSŐOKTATÁS KAPCSOLATA”

8 EKfck BA képzés Óvó és tanító szak

9 Brainstorming TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0005
„A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSA, KÖZ- ÉS FELSŐOKTATÁS KAPCSOLATA”

10 Tantárgyleírások Óvó szak Inkluzív nevelés alapjai
Inkluzív nevelés az óvodában Attitűdformálás Tanulást megalapozó mozgás Tanító szak Inkluzív nevelés az iskolában Hatékony tanulásszervezési módszerek TÁMOP B.2-13/ „A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSA, KÖZ- ÉS FELSŐOKTATÁS KAPCSOLATA”

11 Az inkluzív nevelés alapja
A tanegység oktatásának célja: Ismertesse meg a hallgatókat az integrált nevelés elméletével és gyakorlatával. Mutassa be az integráció különböző változatait, az integráció határait, az integrált nevelés lehetőségeit. Hozza közel a jelöltekhez e sajátos fejlesztési formát. Elsajátítandó ismeretanyag: 1. Alapfogalmak 2. Kiemelt figyelmet igénylő gyermek a, különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanuló: SNI, BTM tehetséges b, H, HH /Gyvt./ 3. Integráció, inklúzió 4. Nemzetközi és hazai gyakorlat 5. Inkluzív nevelés története 6. Fogyatékosság fogalma, fogyatékossági csoportok jellemzői 7. Jogszabályi háttér 8. Esélyegyenlőségi ismeretek 9. Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon 10. Attitűdök, előítéletek, társadalmi gyakorlat 11. Segítő rendszerek 12. Együttműködés a szülőkkel és a szakemberekkel, tanácsadás Család – életmód – életvitel Kialakítandó kompetenciák: • Képes az inklúzió, integráció elméleti rendszerében való gondolkodásra. • Képes lesz a kiemelt bánásmódot igénylő tanulók felismerésére. • Rendelkezik a másság elfogadásának attitűdjével.

12 Inkluzív nevelés az iskolában
A tanegység oktatásának célja: Olyan módszertani tudás elsajátítása, amely a különleges bánásmódot igénylő tanulók iskolai befogadásának segítéséhez szükséges. A módszertani tudás elmélyítése, gyakorlati vonatkozásainak pontosabb megismerése a már elsajátított módszertani ismeretek birtokában, a közoktatás gyakorló szinterein. Elsajátítandó ismeretanyag: 1. Alapfogalmak, tanulási eltérések értelmezése. 2. Attitűdformálás / Befogadó pedagógus / Kortárscsoport befogadó magatartása. 3. Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája 4. Együttnevelési modellek 5. Eltérő tanterv használata, speciális tankönyvek megismertetése 6. Fogyatékossági csoportok pedagógiai segítése 7. Támogató speciális IKT eszközök 8. A differenciálás pedagógiai kérdései 9. Tanulási technikák, nevelési stratégiák, módszerek /korszerű tanulásszervezési eljárások, technikák/ 10. Szakértői vélemények értelmezése, alapelvek 11. Egyéni fejlesztési terv 12. Segítő beszélgetés, beszélgetésvezetés módszertana 13. Együttműködés lehetőségeinek megismerése Szakmai gyakorlat – hospitálás Kialakítandó kompetenciák: a) Kialakul a inklúzió témakörében a gyakorlati tudása. b) Ismeri és alkalmazza a tanult módszertani ismeretek megalapozása c) Tevékeny hallgatói magatartás kialakítása.

13 Inkluzív nevelés az óvodában
A tanegység oktatásának célja: Ismertesse meg a hallgatókat az integrált nevelés elméletével és gyakorlatával. Mutassa be az integráció különböző változatait, az integráció határait, az integrált nevelés lehetőségeit. Hozza közel a jelöltekhez e sajátos fejlesztési formát. Alapozza a diagnosztizáló tevékenységet és fejlessze azokat a képességeket, melyek az eltérő fejlettségi szintű, eltérő szociokulturális hátterű gyerekekkel (3- 8 éves korú) való egyéni bánásmód alkalmazásához szükséges. Elsajátítandó ismeretanyag: 1. Attitűd formálás / Fogadó pedagógus / Kortárscsoport befogadó magatartása 2. Fejlesztési, nevelési stratégiák, módszerek 3. Spontán érés 4. Fogyatékossági csoportok pedagógiai segítése 5. Porkolábné-féle Komplex nevelési program 6. A megismerés és fejlesztés elméleti megközelítése. /megismerés, elemzés, fejlesztés/ 7. A megismerés és a fejlesztés stratégiája, a vizsgált képességterületek az óvodában 8. A sajátos nevelési igényű óvodáskorú gyermekek jellemzői 9. Támogató speciális eszközök IKT /a pedagógusi fejlesztő munkát támogató eszközök/ 10. Egyéni fejlesztési terv megismerése, készítése 11. Szakmai gyakorlat- hospitálás /megfigyelési szempontok/ 12. A prevenció és a pedagógiai korrekció elvei és módszerei. 13. Az integráció, a prevenció, a pedagógiai korrekció megszervezése, irányítás, ellenőrzése. A kapcsolattartás fontossága az integrált nevelés folyamatában. /szülők, szakszolgálatok/ Kialakítandó kompetenciák: a) Kialakul a inklúzió témakörében a gyakorlati tudása. b) Ismeri és alkalmazza a tanult módszertani ismeretek megalapozása c) Tevékeny hallgatói magatartás kialakítása.

14 Hatékony tanulásszervezési eljárások
A tanegység oktatásának célja: A kurzus célja, több olyan új, hatékony tanulásirányítási eljárás megismerése, ami segítheti a tudatos és konstruktív pedagógiai hozzáállást a különböző hátterű gyerekek együttnevelése során. Elsajátítandó ismeretanyag: Tanulásfelfogások és kompetenciák Megváltozott tanári szerep Hatékony tanulásszervezés módszerei Konstruktivista pedagógia A differenciált tanulásirányítás Kooperatív tanulás A pedagógiai projekt Tanulás-módszertan Tantárgytömbösítés Epochális tanulásszervezés Reflektív tanári készségek fejlesztése Kialakítandó kompetenciák: a) A hallgatók ismerik a hatékony tanulási módszerek elméletét, különbségeit b) Képesek a hatékony tanulási módszerek alkalmazására, képes a kompetenciaalapú oktatás tervezésére, szervezésére, a megváltozott tanári szerep gyakorlására. c) Reflektív módon képes saját munkáját értékelni, fejleszteni. Nyitott lesz arra, hogy a tanulásirányítás újszerű módszertani kultúráját mindennapi gyakorlatának tárgyává tegye.

15 Az óvodapedagógus szak Tantervi hálója
Speciális programok – 8 kredit Inkluzív nevelés félévek: 3. 4. 5. 6. kredit Inkluzív nevelés alapjai 2/30ea 2 koll Inkluzív nevelés az óvodában 2/30gy gyj Attitűdformálás Tanulást megalapozó mozgás

16 Tanító szak tantervi hálója
Differenciált szakmai ismeretek (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) - 10 kredit Inkluzív nevelés félévek: 3. 4. 5. 6. 7. kredit Inkluzív nevelés alapjai 2/30ea 2 koll Inkluzív nevelés az iskolában 2/30gy gyj Attitűdformálás Tanulást megalapozó mozgás Hatékony tanulásszervezési módszerek

17 Pedagógus-továbBképzés tervezése
A továbbképzés célja Az inkluzív nevelés elméletének és gyakorlatának megismerése. A megismerés és fejlesztés elméleti megközelítése. A sajátos nevelési igény fogalmának és tartalmi köreinek meghatározása. Hátrányos helyzet, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek jellemzőinek megismerése. A köznevelési törvény óvodai inkluzív nevelésre vonatkozó tartalmainak értelmezése. Az integráció, prevenció és a pedagógiai korrekció elveinek és módszereinek megismerése. Befogadó attitűd kialakítása.

18 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Az inkluzív nevelés programjának kidolgozása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések