Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DR. FÖLDES ZOLTÁN – DR. LÉTRAY ZOLTÁN DIDAKTIKA ÉS OKTATÁSSZERVEZÉS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DR. FÖLDES ZOLTÁN – DR. LÉTRAY ZOLTÁN DIDAKTIKA ÉS OKTATÁSSZERVEZÉS"— Előadás másolata:

1 DR. FÖLDES ZOLTÁN – DR. LÉTRAY ZOLTÁN DIDAKTIKA ÉS OKTATÁSSZERVEZÉS
A pedagógiai valóság és az oktatáselmélet feladatai. Az oktatáselmélet fogalma, tárgya interdiszciplináris kapcsolatai, Jellemző didaktikai irányzatok, tanítási-tanulási modellek, Didaktikai alapfogalmak, és alapelvek. Az oktatás rendszerjellemzői, Oktatási célok és követelmények, az oktatás kompetenciái, A tanterv jellemzői és szerepe az oktatásban, A tananyag kiválasztása és elrendezése, moduláris képzés Az oktatás folyamata, tervezési szintjei, alkalmazható stratégiák Az oktatási folyamat struktúrája. Didaktikai feladatok jellemzői. A konstruktív didaktika jellemzői és módszerei.

2 A pedagógiai valóság és az oktatáselmélet feladatai
Az oktatáselmélet fogalma, tárgya interdiszciplináris kapcsolatai 1.hét

3 Milyen iskolát akarunk?

4 A PEDAGÓGIAI VALÓSÁG TANÍTÁS KÉPESSÉGFEJLESZTÉS JELLEMFEJLESZTÉS
OKTATÁS NEVELÉS KÉPESSÉGFEJLESZTÉS JELLEMFEJLESZTÉS PSZICHOMOTOROS AFFEKTÍV KOGNITÍV 4

5 TANÍTÁS vagy TANULÁS? „Tanítani haszontalan, kivéve, hogyha felesleges” Richard P. Feynmann „Mindenkit csak arra lehet megtanítani, amit már úgyis tud, de arra meg kell tanítani” Aquinói Tamás

6 OKTATÁSELMÉLET - DIDAKTIKA
OKTATNI-TANÍTANI „DIDACTICA MAGNA”: A NAGY OKTATÁSTAN MIT ÉS HOGYAN TANÍTSUNK ? COMENIUS Kiegészül: KIT ÉS MILYEN EREDMÉNNYEL ? 6

7 Coméniusz Mindenkit mindenre meg lehet tanítani
Nevelés – oktatás még együtt Autopraxis gondolata

8 Szántó K. - 1987 A didaktika az oktatás (T-T) elmélete Elvek Tételek
követelmények

9 tárgyi tartalmak nyújtása
DIDAKTIKA NEVELÉS MŰVELŐDÉS tárgyi tartalmak nyújtása TESTI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE Közvetlen: Szoktatás, példa vezetés Közvetett: OKTATÁS ÁPOLÁS, ÓVÁS ALANYI ALAKÍTÁS TUDATOS ÉS TERVSZERŰ KEVÉSBÉ TUDATOSÍTOTT

10 Nagy S. - 1981 Az oktatás a nevelés immanens része A célok szerepe
Ki és milyen eredménnyel Funkciója: az irányított tanulás útján a személyiség formálása, képességeinek optimális fejlesztése A kognitív (értelmi-megismerő) szféra mellett figyelem az affektív (érzelmi-akarati) és pszichomotoros (cselekvéses) szférákra is

11 Kiss Á. - 1982 A folytonos tanulás igényének tartóssá tétele (LLL) !
Minden gyermeket kis „didaktikussá” kell nevelni Az újítások a rendszer egészébe illeszkedjenek bele, annak tökéletesítéséhez vezessenek

12 Pedagógus mesterség két fő tartópilléren
1. személyes rátermettség Önismeret Önállóság Érzékenység Törekvés és bizalom Empatikus megértés 2. tanári kompetencia (szakmai hozzáértés) Tanulási szükségletek meghatározása Tervezése Tanulási stratégiák megvalósítása Felmérés Megfigyelés-elemzés-értékelés Szakmai önfejlődés

13 A DIDAKTIKA „BEHATÁROLÁSA”
A NEVELÉSTUDOMÁNY SZERVES RÉSZE SZEMÉLYISÉG ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTÉSKÉNT ÉRTELMEZHETŐ TANÍTÁSI-TANULÁSI FOLYAMAT CÉLKATEGORIÁIRA ÉPÍTI A MŰVELŐDÉSI ANYAG KIVÁLASZTÁSÁT- ELRENDEZÉSÉT BEMUTATJA AZ OKTATÁSI FOLYAMAT FUNKCIÓIT TERVEZÉSI-SZERVEZÉSI SZINTJEIT FELTÁRJA A CÉLIRÁNYOS OKTATÁSI STRATÉGIÁK-MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSAIT MEGHATÁROZZA AZ ELLENŐRZÉS ÉRTÉKELÉS MÓDJAIT

14 A DIDAKTIKA INTERDISZCIPLINÁRIS KAPCSOLATAI
FILOZÓFIA PSZICHOLÓGIA SZOCIOLÓGIA NEVELÉSTUDOMÁNY TANTÁRGYPEDAGÓGIA DIDAKTIKA FIZIOLÓGIA ÖSSZEHASONLÍTÓ PEDAGÓGIA PEDAGÓGIAI-ÉS OKTATÁSTECHNOLÓGIA MATEMATIKA KIBERNETIKA 14

15 A Didaktika fejlődési trendje
állandó meghatározó egyetemes jelenlét a Neveléstudományban Az Oktatásban

16 Báthory (1992) Ruprecht - tartalmi didaktika, folyamatdidaktika
Francis Bacon – ismeretelmélet újkori fordulata Comenius – Bacon elmélete a pedagógiára Herbart – t-t módszerek Német nyelvterület – „poroszos”, didaktikai kutatások Angolszász – lélektan, szociológia, nevelésfilozófia hatása, Dewey reformpedagógiai felfogása (volt) Szovjetúnió – kibernetika, matematika és logika

17 Magyarországon Kármán Mór, Finánczy Ernő – herbtianus felfogás („hivatalos” didaktika <-> „progresszív” didaktika) II. világháború után – szovjet, új nyugati pedagógia (Piaget, Skinner, Brunner) kibernetika, curriculum elmélet, oktatástechnológia Nagy Sándor – 1956-tól a „Didaktika alapjai” Székelyné – Szokolszky – marxista világnézeti alapok Kiss Árpád – kísérleti módszerek, nyitottság Báthory Zoltán – új szemléletmód, cél – folyamat – eredményesség, hatás a jelen pedagógusképzésre is.

18 Tanítási-tanulási modellek, elméletek Jellemző didaktikai irányzatok
2.hét 18

19 MODELLEK ÉS ELMÉLETEK PEDAGÓGIAI JELLEMZŐI
A TANÍTÁS KÉT FUNKCIÓJA (Báthory, 1987): („mit-miért-hogyan-kit-milyen eredménnyel?”) BEMENETI TÉNYEZŐK TANÍTÁSI-TANULÁSI FOLYAMAT EREDMÉNY célok környezet TERVEZÉS SZERVEZÉS IRÁNYÍTÁS ÉRTÉKELÉS Célmegvalósító NORMATÍV funkció EMPÍRIKUS funkció 19

20 MODELLEK ÉS ELMÉLETEK PEDAGÓGIAI JELLEMZŐI
TANÍTÁS CÉL- TARTALOM – MÓDSZER NORMATÍV FUNKCIÓ TÚLHANGSÚLYOZÁSA ! 20

21 MODELLEK ÉS ELMÉLETEK PEDAGÓGIAI JELLEMZŐI
TANÍTÁS CÉL- TANULÁSI TEVÉKENYSÉG- EREDMÉNY EMPÍRIKUS FUNKCIÓ ELSŐDLEGESSÉGE /reflektív pedagógia/ 21

22 TANULÁSELMÉLETI IRÁNYZATOK, MODELLEK
 MŰVELŐDÉSELMÉLETI, ISMERETELMÉLETI, SZELLEMTUDOMÁNYI; ● a tartalom elsődlegessége és a didaktikai elemzés fontossága  RACIONÁLIS MODELL; ● az ember racionális lény  KIBERNETIKAI ÉS INFORMÁCIÓELMÉLETI IRÁNYZATOK; ● modell leírások, a tanítás-tanulás szabályozási köre ● pedagógiai technológia; oktatástechnológia  TANULÁSELMÉLETI (CURRICULÁRIS) IRÁNYZATOK; ● tanulási terv- tanulásszervezés- a tanulás ellenőrzése

23 Dunkin tanuláselméleti modelljei
Humán interakciós modellek Képesség-módszer interakciós modellek Behaviorista irányzatok Caroll modell Információelméleti irányzatok Lingvisztikai modellek Mesterfokú tanítási stratégiák Heurisztikus tanulási módszerek

24 Racionális modell (irányzat)
Az emberi tevékenység nem írható le egyszerűen algoritmusokkal, műszaki analógiákkal Gondolkodás Beszéd Lingvisztika Logikai analízis

25 Kibernetikai és információelméleti irányzat
Skinner behaviorizmusa (operáns kondícionálás) A tananyag struktúrájának elemzése A tanulás individualizálása Interaktivitás, AV multimédia, CAI, CMI Pedagógiai technológia Oktatástechnológia Oktatástechnika

26 Ruprecht elmélete (két nagy irányzat)
Didaktika mint a tudás lényege és a tanítás tartalma Szellemtudományi Ismeretelméleti Művelődési alapokon Módszerközpontú didaktika Pszichológiai Szociológiai alapokon

27 Humán interakciós modellek
Kutatási terep a tanóra Tanulók és tanulási eszközök egymásra hatása Elemzések statisztikai, korrelációs módszerekkel

28 A TANULÁS „CAROLL” MODELLJE
AZ AKTÍV TANULÁSI IDŐ A KÖZPONTI TÉNYEZŐ: TANULÁSRA FORDÍTOTT IDŐ SIKERES TANULÁS TANULÁSHOZ SZÜKSÉGES IDŐ

29 A TANULÁSRA FORDÍTOTT IDŐ TÉNYEZŐI:
• TANULÁSI ALKALOM Optimális tanulási idő Szakszerű tervezés (egyénre, csoportra) • KITARTÁS A TANULÁSBAN Belső tényező, a tanuló viszonya a tanuláshoz Minden tanuló képes a feladatokat kritérium szinten teljesíteni, ha motivált.

30 A TANULÁSHOZ SZÜKSÉGES IDŐ TÉNYEZŐI:
• TANULÁSI KÉPESSÉG A tanuló általános tanulási képességét jelenti. A tanuló intelligenciája, céljai, motiváltsága A TANULÁSHOZ SZÜKSÉGES IDŐ TÉNYEZŐI: • A TANÍTÁS MEGÉRTÉSÉNEK KÉPESSÉGE Döntően, a tanulásszervezés módszerein múlik. Megtanítani a tanulót tanulni Előzates ismeretszint felmérése • A TANÍTÁS MINŐSÉGE A legfontosabb külső tényező A mesterségbeli tudás és a tárgyi környezet állapotától függ.

31 Tanuláselméletek (Melezinek, 1989)
Asszociációs pszichológiai elmélet Alaklélektani elmélet Többfokozatú elméletek Információs-pszichológiai elmélet

32 Asszociációs pszichológiai elmélet
Pavlov: asszociatív S-R kapcsolatok kialakítása (jeltanulás) – „generalizáció”: ismeretek alkalmazása más helyzetekben is Thorndike: a „próbálkozás és tévedés” tanulási elmélete. Az azonnali megerősítés/jutalmazás fontossága. Skinner: tanulási folyamat = műveleti kondícionálás. A pozitív megerősítés a döntő, ‘tanulógépek’ alkalmazásával.

33 Alaklélektani elmélet
Az alak több, mint a részeinek összessége A problémahelyzetbe való „betekintés” lényeges faktor a tanulás szempontjából. A tanuló mindig a teljes helyzetre reagál A korábbi tanulói tapasztalatok és kísérletek fontossága „belátás”: a kapcsolatok és összefüggések hirtelen meglátása

34 Többfokozatú tanuláselméletek (Gagne)
Jeltanulás (Pavlov) Inger-reakció tanulás (Thorndike, Skinner) Láncképzés (fázisok tanulása) Nyelvi asszociáció („láncok” nyelvi területen) Diszkriminációs tanulás (hasonló dolgok kiválasztása) A fogalmi meghatározó tanulás (rendezés és csoportosítás megtanulása) Szabályok tanulása (fogalmi meghatározások kapcsolatba hozása) A problémamegoldás (képesség, melyben a szabályokat magasabbrendű új szabályokban kombináljuk).

35 TANÍTÁS-TANULÁS FŐ KOMPONENSEI
„BLOOM” ALAPJÁN TANÍTÁS A tanuló jellemző vonásainak feltárása Tanulási eredmények Kognitív jellegű előzetes tudás Tanulási gyorsaság TANULÁSI FELADAT Affektív jellegű magatartás- változás Affektív jellegű előzetes magatartás (motiváció) A TANÍTÁS MINŐSÉGE

36 Didaktikai alapfogalmak, és alapelvek. Az oktatás rendszerjellemzői
3.hét 36

37 Báthory (1987, 1992) „A tanítás mindig egy bizonyos jól meghatározott tanulás tervezése, szervezése, szabályozása és értékelése. Következésképpen nem lehet elméletileg megalapozott és gyakorlatias sem az a didaktika, amely a tanítás vizsgálatában a tanulás szempontját kihagyja vagy lekicsinyli.”

38 Nagy Sándor (1981, 1997) Oktatás – a személyiség irányított tanulás útján történő céltudatos formálása, képességek fejlesztése Tanítás – ismeretek elsajátítása -> jártasságok, készségek kifejlődésének biztosítása Ismeretszerzés és alkalmazás -> alapvető és speciális képességek szisztematikus fejlesztése Az oktatás keretei között: művelt magatartás, viselkedés, a másság elismerése, kooperáció, tolerancia, a beleélés képessége

39 Mi is tulajdonképpen a tanulás
Mi is tulajdonképpen a tanulás? Nagy Sándor (1997): „A tanulás elágazásai” Ismeretek Az ismeretek alkalmazását biztosító műveletek Problémák elemzése és megoldásuk Gyakorlati cselekvések (pszichomotoros készségek) A tanulás módszereinek A gondolkodás eljárásainak (formáinak) A társadalmilag kívánatos szociális viszonyulások és magatartásformák tanulása

40 Báthory (1992) „Tanulásnak tekintendő az elméleti és gyakorlati ismeretek, jártasságok és készségek elsajátítása, a képességek kialakulása, meghatározott viszonyulások, érzelmi és akarati tulajdonságok fejlődése, valamint a magatartás tanulása is.”

41 TANÍTÁS; TANULÁS; MINDIG A CÉL, A TANULÁS ÉS AZ ELÉRT EREDMÉNY
ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN ÉRTELMEZHETŐ, ÉS A FOLYAMAT DIREKT, ILLETVE INDIREKT IRÁNYÍTÁSA RÉVÉN VALÓSUL MEG. TANULÁS; MINŐSÉGI JELLEMZŐJE, HOGY AZ MINDIG A TELJES PSZICHIKUS FOLYAMAT AKTIVIZÁLT EREDMÉNYE ÉRZÉKELÉS-ÉSZLELÉS-FIGYELEM-EMLÉKEZÉS-KÉPZELET-GONDOLKODÁS ÉRZELEM, AKARAT, CSELEKVÉS 41

42 A TANÍTÁS, - mint az oktatás komplex fogalma- lényegi kiemelése
A TANÍTÁS: a személyiségnek irányított tanulás útján történő céltudatos formálása, képességek optimális fejlesztése A TUDÁS: az ismeretek elsajátítása és alkalmazása révén meghatározott jártasságok és készségek kifejlődésének biztosítása A VISELKEDÉS FORMÁLÁSA: a kommunikáció, az empátia, a tolerancia, a kooperáció elsajátítása 42

43 Az ismeretek alkalmazásának alapfogalmai
Jártasság Készség Képesség 43

44 SZERKEZETILEG ELÁGAZÓ ALGORITMUSÚ FELADATVÉGZÉS,
JÁRTASSÁG: SZERKEZETILEG ELÁGAZÓ ALGORITMUSÚ FELADATVÉGZÉS, MINŐSÉGÉT AZ ABSZOLÚT HIBÁTLANSÁGHOZ VISZONYÍTJUK. AZ ISMERETEK ALKOTÓ ALKALMAZÁSÁRA, AZ ADOTT FELADATRA, TEVÉKENYSÉGRE VALÓ FELKÉSZÜLTSÉGET JELENTI. 44

45 LINEÁRIS ALGORITMUSÚ MŰVELETVÉGZÉS.
KÉSZSÉG: LINEÁRIS ALGORITMUSÚ MŰVELETVÉGZÉS. MINŐSÉGÉT JELLEMZŐ PARAMÉTEREKET, A FELNŐTT SZAKEMBER ÁTLAGOS TELJESÍTMÉNYÉHEZ VISZONYÍTJUK. • szenzorikus • motorikus •szenzomotorikus értelmi • ideometrikus A KÉSZSÉG-SZINTŰ FELADATVÉGZÉS, A DINAMIKUS SZTEREOTÍPIÁK KIALAKULÁSA RÉVÉN VALÓSÚL MEG. 45

46 PROBLÉMAMEGOLDÓ KÉPESSÉG ÉS KREATIVITÁS
Valamely cselekvésre, teljesítményre való alkalmasságot jelent. Mindig a végrehajtásban nyilvánul meg, és a belső feltételét teremti meg a tevékenységnek. KULCSKÉPESSÉGEK: PROBLÉMAMEGOLDÓ KÉPESSÉG ÉS KREATIVITÁS TANULÁSI ÉS GONDOLKODÁSI KÉPESSÉG INDOKLÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI KÉPESSÉG KOMMUNIKÁCIÓS ÉS KOOPERÁCIÓS KÉPESSÉG ÖNÁLLÓSÁG ÉS TELJESÍTŐKÉPESSÉG (TEHERBÍRÁS) 46

47 Az oktatás rendszerszemléletű megközelítése
Az oktatási rendszerek olyan alkotóelemek halmazaiból épülnek fel, amelyek a rendszeren belül a főcélért működnek együtt.

48 Churchman (1977) „A rendszerszemléletű gondolkodás nem más, mint csupán ezekről a teljes rendszerekről és alkotóelemeikről való gondolkodási módszer.”

49 Nagy J. (1979) Hagyományos Korszerű
„A pedagógiai rendszerek kommunikatív rendszerek, melyek az információáramlás révén léteznek.” A kommunikatív rendszerek jellemzői: Hagyományos Korszerű Vezérelt Önvezérelt Szabályozott Önszabályozott Irányított Önirányított Fejlesztő Önfejlesztő egyszerű összetett

50 Nagy Józef: Rendszer alapfogalmak
Rész Egész Környezet Kapcsolat Viszony Hierarchia „A rendszer olyan egész, amely adekvát környezetével a viszonyait (viselkedését) részeinek, elemeinek a kapcsolatai (struktúrája és működése) által valósítja meg.”

51 A TANÍTÁS-TANULÁS RENDSZERMODELLJE
(Báthory, 1992) KIMENETI TÉNYEZŐK BEMENETI TÉNYEZŐK FOLYAMAT TÉNYEZŐK TÁRSADALOM CÉLOK, TARTALOM KLIENSEK VÁLTOZÁS A TANULÓBAN TANÍTÁSI-TANULÁSI FOLYAMAT 1 2 51

52 KARAKTERISZTIKUS RENDSZERJELLEMZŐK
A PEDAGÓGIAI RENDSZEREKET ÖT FŐ ALKOTÓJUKKAL JELLEMEZZÜK:  A TANÍTÁS-TANULÁS RENDSZERKAPCSOLATAINAK FELTÁRÁSA  A TANULÁSI CÉL ÉS AZ EREDMÉNY ÖSSZHANGJÁNAK BIZTOSÍTÁSA  A RENDSZER ÖNIRÁNYÍTÁSA ÉS ÖNFEJLESZTÉSE A VISSZACSATOLÁSOK RÉVÉN A PEDAGÓGUS TANULÁSIRÁNYÍTÓ SZEREPÉNEK ÖSSZHANGJA A TANTERVFEJLESZTÉSSEL  A KÖRNYEZET HATÁSAINAK BEILLESZTÉSE A FOLYAMATBA 52

53 Oktatási célok és követelmények, az oktatás kompetenciái
53

54 CÉLOK ÉS KÖVETELMÉNYEK
az oktatási folyamat taxonómiai meghatározottsága „ AKI NEM TUDJA AZT, HOGY HOVA KÍVÁN MENNI, NE CSODÁLKOZZON AZON, HA TELJESEN MÁSHOVÁ ÉRKEZIK MEG” PEDAGÓGIAI CÉLOK ÉS ÉRTÉKEK (Mihály O., Lóránd F.): • ÖNÁLLÓSÁG, ÖNTEVÉKENYSÉG, MOTIVÁLTSÁG • MŰVELTSÉG MEGSZERZÉSE, PERMANENS TANULÁS, • NYITOTTSÁG, KREATIVITÁS, TOLERANCIA, • AUTONÓMIA, ÖNELFOGADÁS, ÖNÉRTÉKELÉS, • GONDOLKODÁS, PROBLÉMAMEGOLDÁS, • KOOPERATIVITÁS… 54

55 CÉLKATEGÓRIÁK JELLEMZŐI
(R. F. Mager) Az egyértelmű célleírás jellemzője: 1. A CÉLOKAT ÚGY HATÁROZZUK MEG, HOGY AZOK A TANULÓK MEGFIGYELHETŐ CSELEKVÉSEIT TARTALMAZZÁK 2. A CÉLBAJUTÁS FELTÉTELEINEK MEGHATÁROZÁSA 3. A CÉLVISELKEDÉS MINIMÁLIS SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSA 55

56 CÉLTAXONÓMIÁK ÉS TANTERVI KÖVETELMÉNYEK
A pedagógiai követelményrendszer hierarchikus felépítésének pedagógiai jellemzői kognitív pszichomotoros affektív ISMERET UTÁNZÁS BEFOGADÁS MEGÉRTÉS MANIPULÁLÁS; jártasság szint VÁLASZADÁS ALKALMAZÁS; rutin feladatok szintje ARTIKULÁLÁS; készség szint ÉRTÉKEK KIALAKÍTÁSA ALKALMAZÁS; nem rutin feladatok szintje AUTOMATIZÁLÁS; interiorizáció ÉRTÉKRENDSZER KIALAKÍTÁSA MÉM*; önálló problémamegoldás ÉRTÉKRENDSZER INTERIORIZÁLÓDIK * Magasabb Értelmi Műveletek

57 A TANULÓK viselkedésének jellemzői Magasabb értelmi műveletek:
Követelmények: GONDOLKODÁSI szint A TANULÓK viselkedésének jellemzői Ismeret Tények és elemi információk, fogalmak, törvények, konvenciók, szabályok, alapelvek, elméletek, rendszerek ismerete: emlékezés; felismerés; felidézés Megértés Egyszerű összefüggések, bonyolultabb összefüggések megértése (értelmezés, átkódolás, transzformálás): értelmezés, saját szavakkal történő leírás, interpretálás Alkalmazás Ismert szituációkban; egyszerű feladatmegoldás és nem ismert szituációkban; problémamegoldás Magasabb értelmi műveletek: Analízis A probléma elemzése, lényeges elemek, struktúra feltárása, motívumok értelmezése Szintézis A probléma egyéni és eredeti megoldása, a produktum létrehozása Értékelés A végeredmény véleményezése, és ítéletalkotás

58 TARTALOM- ÉS ESZKÖZTUDÁS ELEMEK A
CÉLOK ÉS KÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ TARTALOMTUDÁS-ELEMEK TÉNYEK FOGALMAK ÖSSZEFÜGGÉSEK ISMERET MEGÉRTÉS ALKALMAZÁS MÉM ESZKÖZTUDÁS-ELEMEK Ismeretközlő, emlékezetfejlesztő logika Készségfejlesztő logika 58

59 DE BLOCK KÉPZÉSI KOCKÁJA
b) TARTALMI SZEMPONT CSOPORTJAI c) A TRANSZFERABALITÁS CSOPORTJAI a) VISELKEDÉS SZEMPONTJAI A FEJLESZTÉSI TERÜLETEKET ÚGY ÁLLÍTOTTA ÖSSZE, HOGY EGYBEN MEGHATÁROZZA ELÉRÉSÜK NEHÉZSÉGI FOKÁT 59

60 a) Viselkedési szempont csoportjai
tudás megértés alkalmazás rendszerezés 60 60

61 b) A tartalmi szempont csoportjai
tények vélemények kapcsolódások felépítés módszerek beállítottság 61 61

62 c) A transzferábilitás csoportjai
csak egy szaktárgyra vonatkozó több szaktantárgyra vonatkozó az általános képzéshez is hozzájárul 62 62

63 Alapozó követelményrendszer Általános tantervi követelmények
Ballér Endre szerint: A követelmények rendszerezése az általánosítás foka szerint célszerű: (tervezett tanulói tudás, művelődési anyag) Alapozó követelményrendszer Általános tantervi követelmények Operacionalizált, tantárgyi követelmények 63 63

64 Alapozó követelményrendszer
„Az elvárt alapvető tanulási eredményeket biztosító teljesítményeket általános módon, nem konkrét tantárgyhoz kötve határozza meg. Központjában a képességek állnak, amelyek bizonyos tevékenységek végzésére való alkalmasségot jelentenek.” 64

65 Általános tantervi követelmények
„… egyrészt az iskola egészére érvényes alaptantervben, másrészt a tantárgyi programokban szerepelnek. A tanterv célrendszeréhez tartoznak, amelyeket azután az egyes tantárgyakban bonthatunk tovább pontosan meghatározott követelményekké.” 65

66 Operacionalizált, tantárgyi követelmények
„A tananyag tanulói tevékenységekre vonatkozó részeinél a tananyag lényegét, alapjait követelmények formájában fogalmazzák meg. A követelmények operacionalizálása a pontosítást követő lépés, lényege az elvárt tanulói teljesítmények feladatokkal történő kifejezése, amelyek a tervezett eredmények méréssel végezhető ellenőrzését, minősítését is szolgálják.” (A kritériumokkal kapcsolatban ld. Mager definíciója) 66

67 Melezinek: az eredményes oktatás kritériumáról
„Pontosan meg kell határozni a tananyag elsajátításához szükséges előzetes ismeretek követelményeit is. ” Ballér: az előzetes követelményekről Ismeretek Jártasságok Készségek Képességek Beállítódások Értékek „… amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a tanulók a siker esélyével kezdhessék meg a munkát az adott teljesítmény elérése érdekében.” 67

68 A KOMPETENCIA ALAPVETŐ JELLEMZŐJE:
 Mozgósítja, felhasználja a cél eléréséhez szükséges elemeket. /Nagy J.2000./ Gyakorlati pedagógiai tudás Lehetővé teszi a problémák felismerését, a lehetséges megoldások előrelátását, és megoldásukat /Falus I / 68

69 Képzési Kompetenciák Alkalmasság a pedagógiai folyamat tervezésére
Pedagógiai és iskolai dokumentumok összehasonlító elemzése A tanórákon szerzett információk rendszerezése és gyakorlati alkalmazása Iskolai szintű nevelési terv, tanterv, tantárgyi programok, modulok tervezése Tananyagelemzés és óratervek, prezentációk, taneszközök összeállítása, kipróbálása Programok elemzése, értékelése Oktatástervezés módszereinek megismerése 69

70 A tanuló, a tárgy és a tanár
Anyag, tartalom, téma Tanítási kompetencia Tanulási kompetencia Tanár Tanuló Kapcsolati kompetencia 70

71 A tanterv jellemzői és szerepe az oktatásban
A tantervkészítés elméleti és gyakorlati jellemzője a D-A (didaktikus-analízis) modell alapján 71

72 A TANTERV JELLEMZŐI ÉS SZEREPE AZ OKTATÁSIRÁNYÍTÁSBAN
NEVELÉSI-OKTATÁSI- KÉPZÉSI CÉLOK ÉS FELADATOK NEMZETI ALAPTANTERV (NAT) MŰVELTSÉGI TERÜLETEK RÉSZTERÜLETEK ÓRATERV TANTÁRGYI ELRENDEZÉS ÉVFOLYAMOK KÖZÖTT MŰVELTSÉGI TERÜLETEK JAVASOLT ARÁNYAIT NSZFI- OKJ TANTERVEI TANTÁRGYI - T.TERVEK ELÉRENDŐ KÖVETELMÉNYEKET 72

73 A TANTERV JELLEMZŐI ÉS SZEREPE AZ OKTATÁSIRÁNYÍTÁSBAN
A TANTERV AZ ADOTT ISKOLATÍPUS OKTATÁSI, KÉPZÉSI TARTALMÁT MEGHATÁROZÓ ALAPDOKUMENTUM, AMELY A CÉLOK ÉS KÖVETELMÉNYEK MEGFOGALMAZÁSÁVAL A TANANYAG FELDOLGOZHATÓ, TANÍTÁSI-TANULÁSI FOLYAMATTÁ SZERVEZHETŐ. PEDAGÓGIAI DOKUMENTUM OKTATÁSIRÁNYÍTÁSI ESZKÖZ • PEDAGÓGIAI PROGRAM • CURRICULUM (FOLYAMATTERV) • A TANULÁST ÉS TANÍTÁST IRÁNYÍTÓ TERVEZET ? MIBEN SEGÍT A CURRICULUMELMÉET ? A HELYI TANTERVFEJLESZTÉS STRATÉGIÁI 73

74 A TANTERVI MŰFAJ FEJLŐDÉSI FOKOZATAI
SYLLABUS TANTERV tananyag felsorolása Időrendi előírás nevelőmunka célrendszere és alapelvei, óraterv B) tantárgyi tantervek célok, követelmények, tananyag, módszertani alapelvek, taneszközök… tanítási órák terve mérések-mérőeszközök CURRICULUM (folyamatterv, program ) célok diagnózisa célok kijelölése tartalom kiválasztása tartalom organizációja tanulási feladat terve módszerek stratégiák értékelés terve 74

75 TANTERV/TANMENET KÉSZÍTÉSE C. NEVELÉSI FOLYAMAT A TANÍTÁS ÉS TANULÁS
D-A MODELL ALAPJÁN B. KIINDULÁSI HELYZET A. CÉLOK C. NEVELÉSI FOLYAMAT A TANÍTÁS ÉS TANULÁS SORÁN D. EREDMÉNY 75

76 A) Tanulási Célok/Követelmények: ( a tanuló profilja )
• A FOLYAMAT VÉGÉN A TANULÓ JELLEMZŐ BEÁLLÍTOTTSÁGA ÉS VISELKEDÉSE B) KIINDULÁSI HELYZET: ( hol kezdhetjük el a tanítást ) • A TANULÓ TUDÁSÁNAK SZINVONALA, ELŐISMERETEI KÉPESSÉGEI, ÉRDEKLŐDÉSI KÖRE • A MUNKAKÖZÖSSÉG ÁLLAPOTA, TANTEREM FELSZERELTSÉGE • TANÁROK TUDÁSA, ELÉRHETŐSÉGE C) OKTATÁSI FOLYAMAT: C1. TANANYAG TARTALMA, SZINTJE, TAGOLÁSA C2. KÜLÖNBÖZŐ MÓDSZEREK MEGHATÁROZÁSA C3. ELVÁRT TANULÓI TEVÉKENYSÉG MEGADÁSA C4. FELHASZNÁLHATÓ TANESZKÖZÖK

77 EREDMÉNY AZ ÉRTÉKELÉS HÁROM SZINTJE: • DIAGNOSZTIZÁLÓ ÉRTÉKELÉS
• FORMATÍV, SEGÍTŐ ÉRTÉKELÉS • SZUMMATÍV, TUDÁST FELMÉRŐ ÉRTÉKELÉS AMENNYIBEN NEM PONTOSÍTJUK A CÉLOKAT ÉS A KÖVETELMÉNYEKET, AKKOR NAGYON NEHÉZ AZ OBJEKTÍV ÉRTÉKELÉS! 77

78 A tananyag kiválasztása és elrendezése
A moduláris képzés felépítése a szakképzésben (ezt majd a Didaktika-II diasorozatból kell átvenni! 78

79 A TANANYAG KIVÁLASZTÁSA ÉS ELRENDEZÉSE A TANANYAG KIVÁLASZTÁSÁNAK
FORRÁSAI NEMZETI ALAPTANTERV MŰVELTSÉG TERÜLETEI 1. A TANULÓ TANULÁSI SZÜKSÉGLETEI. ÉRDEKLŐDÉSEI, ASPIRÁCIÓI. Anyanyelv Idegen nyelvek Matematika Vizuális kommunikáció Tömegkommunikáció, informatika Természetismeret: fizika,kémia, biológia, természetföldrajz Ember és társadalom: történelem, képzőművészet, tárgykultúra, zene. Film Technika és környezetkultúra, Életvitel,család,háztartás Testnevelés és sport 2. A KORTÁRS TÁRSADALOM IGÉNYEI AZ ISKOLA, A MŰVELTSÉG IRÁNT. 3. A SZAKTUDOMÁNYOK KÉPVISELŐI ÁLTAL RELEVÁNSNAK TARTOTT TUDÁS. 79

80 SZAKKÉPZÉSNÉL AZ NSZFI TANTERVI AJÁNLÁSA ALAPJÁN
AZ INTÉZMÉNYEK ÁLLÍTJÁK ÖSSZE: „Milyen tantárgyi rendszerben, Milyen tananyagot, Milyen elrendezésben, Mennyi idő ráfordításával, Milyen taneszközök alkalmazásával, Milyen módszerekkel, Milyen szervezeti keretek között oktatnak „ Általános és szakmai ismeretek Technikai és Szakmai Ismeretek Tanulni tanulás Általános Ismeretek kommunikáció Információ keresésének a képessége Kognitív jártasságok Problémamegoldás képessége Önálló célkitűzések Önálló értékelés FELDOLGOZÓ TÍPUSÚ TANULÁS 80

81 A TANANYAG ELRENDEZÉSE/ Belső szerkezete KONCENTRIKUS LINEÁRIS
SPIRÁLIS TERASZOS SPIRÁLIS-TERASZOS (i) MINIMÁLIS KOMPETENCIA SZAKTÁRGYI VERSENY… SZAKKÖR FAKULTÁCIÓ KORREPETÁLÁS TÖRZSANYAG EGYÉNI TANANYAG (t) KIEGÉSZÍTŐ TANANYAG ISKOLAI TANANYAG 81

82 A TANANYAG-STRUKTÚRA VÁLTOZATAI
TÉNYEK, FOGALMAK, HIERARCHIKUS RENDSZERE TEVÉKENYSÉGEK, MŰVELETEK, CSELEKVÉSEK RENDSZERE A MEGISMERÉS, A TANULÁS FOLYAMATÁNAK RENDSZERE MAKROSTRUKTÚRA MIKROSTRUKTÚRA TANTERV/curriculum- helyi tanterv TEMATIKUS TERV- TANMENET FOLYAMATTERV- ÓRAVÁZLAT 82


Letölteni ppt "DR. FÖLDES ZOLTÁN – DR. LÉTRAY ZOLTÁN DIDAKTIKA ÉS OKTATÁSSZERVEZÉS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések