Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

RESZTORATÍV TECHNIKÁK BEÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNYI SZABÁLYZÓKBA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "RESZTORATÍV TECHNIKÁK BEÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNYI SZABÁLYZÓKBA"— Előadás másolata:

1 RESZTORATÍV TECHNIKÁK BEÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNYI SZABÁLYZÓKBA
Szuláné Zsilinszki Gabriella BÉKSZI Trefort Ágoston Tagiskola igh. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia 2012. december 13.

2 A változással szembeni ellenállás okai
Félelem az újtól, az ismeretlentől Ragaszkodás a szokásokhoz Bizalomhiány Gazdasági jellegű okok

3 Milyen fegyelmezési problémák vannak?
Feleselés Igazolatlan hiányzás, késés Tolerancia hiánya Figyelmetlenség,trehányság, KÖZÖNY Káromkodás, csúnya beszéd Verekedés, agresszió Szabályok be nem tartása Károkozás

4 ELLENSZEREINK Tekintély, következetesség, igazságosság
Szülőkkel való megbeszélés Érzelmi és lelki zsarolás Írásbeli figyelmeztetés-egészen a fegyelmiig Hangerő növelése Dolgozat Külön feladatot kap Osztályfőnökhöz, igazgatóhoz kísérés Érdeklődés felkeltése Megbeszéljük, megállapodásokat kötünk

5 Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak – „tekintély elv?”

6 TANÁRI TEKINTÉLY Tekintélyelv — Mellérendeltség
Vagy azért, mert nagyon okosak, és sokat tudnak Vagy azért, mert hátrányos helyzetűek és kilátástalanok

7 Söpörjük a szemetet az asztal alá ?
Idő van ! Segítsetek! HA ÖSSZEÜTKÖZÉSBE KERÜL A TÖRVÉNY- NYEL, AZ A KÉRDÉS, HOGYAN REAGÁLUNK RÁ pl. telefon

8 KOMMUNIKÁCIÓS GÁT

9 A változtatás lépései Figyelemfelhívás a baljós jelekre A stratégia kialakítása A kollégák bevonása Az új szemléletmód intézményesítése, szabályzók kialakítása

10 Stop - go innováció „lefagyás” alaphelyzet 20/2012 (VIII31.)
EMMI rendelet innováció „lefagyás” alaphelyzet 10

11 Az 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 32. § (1)
mely szerint az iskolai, kollégiumi, szülői szervezet (közösség) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat közös kezdeményezésére biztosítani kell, hogy közösen működtessék a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás rendjét az iskolai, kollégiumi házirendben kell meghatározni. A szabályozásnál az iskolai, kollégiumi szülői szervezetnek (közösségnek) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzatnak egyetértési joga van.

12 ÚJ: A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. A törvény nem szabályozta tovább az eljárás rendjét, így a részletek kidolgozása a helyi dokumentumokban történhet meg.

13 Belső szabályozás Pedagógiai program Szervezeti és működési szabályzat
Házirend

14 és a 20/2012. EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról tükrében

15 SEGÉDANYAG AZ INTÉZMÉNYI EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATÁNAK, DOKUMENTUMAINAK JOGSZERŰ ÉS SZAKSZERŰ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

16 AZ ISKOLAI DOKUMENTUMOK ÉS AZ ALTERNATÍV VITARENDEZÉS
A PEDAGÓGIAI PROGRAM

17 PP A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek ………….és így tovább !

18 SZMSZ A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 21.§ (2) szerint „A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás részletes szabályait az SZMSZ-ben kell meghatározni. „

19 Esettípusok …eddig ez volt a gyakoribb
Az egyeztetési eljárás önkéntes működése, amennyiben célja egy iskolai konfliktus kezelése

20 Esettípusok Az egyeztetési eljárás működése, amennyiben a cél a fegyelmi tárgyalás megelőzése

21 NYILATKOZAT I. Szülői/Diák szervezet részére
Tárgy: a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárás működtetése az……………………………iskolában ……………. tanévben A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 53 § (1) –re hivatkozva az iskolai szülői szervezet támogatja, hogy az iskola működtessen a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást. A szülői szervezet az egyeztető eljárás házirendben kidolgozott szabályzatát elfogadja. Dátum Aláírás

22 Felelős személy 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 54. § (1) szerint:
„Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója felel, a technikai feltételek biztosítása (terem, egyeztető felkérése, értesítő levél kiküldése) a nevelési-oktatási intézmény feladata. „

23 A nevelési igazgatóhelyettes
felel a tanulói jutalmazás és fegyelmezés házirendnek megfelelő végrehajtásáért Szervezi a tanulói fegyelmi eljárást, gondoskodik dokumentálásáról Amennyiben a felek részéről felmerül az igény az alternatív vitarendezés alkalmazására, előkészíti a tárgyalást, segíti a lebonyolítást, dokumentálást. Munkaköri leírás - helyettesítés

24 Kik legyenek az eljárás résztvevői?
Állandó tagok: Az igazgató megbízásából a nevelési igazgatóhelyettes Az iskola ifjúságvédelmi felelőse vagy a diákönkormányzatot segítő pedagógusa A diákönkormányzat delegált képviselője Az egyezető szerepet ellátó tanár, aki a nyilvánosságra hozott névsorból lett kiválasztva. Olyan személy lehet, aki részt vett az OFI továbbképzésén.

25 Eseti tagok: a tanulók osztályfőnöke kollégiumi csoportvezetője
szakoktatója kiskorú tanulók esetében a szülők bármely az érintettek által közösen elfogadott személy, aki előre lendítheti a tárgyalás menetét

26 MEGBÍZÁS Iktatószám: Tárgy: a fegyelmi eljárás lefolytatását
megelőző egyeztető eljárás működtetése Tisztelt…..! A …… tanévben a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 53 § (1) –re hivatkozva megbízom az egyeztetési eljárás működtetési feladataival. A feladatot a jogszabályi előírások és az iskolai házirend….számú szabályzása alapján köteles ellátni. Dátum …………… Aláírás:……………….

27 TÁJÉKOZTATÁS FEGYELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL
Tisztelt Szülő! Értesítem, hogy ……(név )…. osztályos tanulónk ügyében, a Házirend ….. és …... pontjának megszegése miatt, az osztályfőnök (……) fegyelmi eljárás indítását kérte. A fegyelmi tárgyalásra év. … /hó és nap/ … órai kezdettel kerül sor, melyen kérem, hogy a tanulóval együtt szíveskedjen megjelenni, vagy meghatalmazottját elküldeni. Továbbá tájékoztatom, hogy a fegyelmi tárgyalást az érintettek másodszori távolmaradása esetén is lebonyolíthatjuk. (20/2012/.(VIII.31.) EMMI rendelet)

28 Folytatás… Felhívom a figyelmét a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 53 § (2) –re hivatkozva, hogy az iskolában, a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárás működik. Az eljárás az alternatív vitarendezés lehetőségét kínálja fel a feleknek egyeztető szakember vezetésével. Amennyiben az eljárás sikeres, erről írásba foglalt megállapodás születik, a fegyelmi eljárás megindítását 3 hónapra felfüggesztjük. Az egyeztető eljárásra a levél kézhezvételétől számított 15 napon belül kerül sor, amelyről külön értesítést kap.

29 Amennyiben élni szeretne az egyeztetési eljárás lehetőségével a mellékelt nyilatkozatot szíveskedjen kitölteni és 5 napon belül iskolánk igazgatójának visszaküldeni. Tájékoztatom, ha a nyilatkozata 5 napon belül nem érkezik meg illetve, ha a másik fél az eljárás lehetőségét elutasítja, az eljárásra nem kerül sor és a fegyelmi tárgyalást a jelzett időpontban összehívjuk. ……, év... hó…nap

30 NYILATKOZAT kezdeményezzük / nem kezdeményezzük
(a megfelelő rész aláhúzandó) Kijelentjük, hogy a közöttünk fennálló vitát egyeztető eljárás keretében kívánjuk rendezni. Az egyeztető eljárás lefolytatására felkérjük (egyeztető-tanárt) (Amennyiben nincs konkrét személyre irányuló kérésük, elfogadják az iskola által felkért szakembert.) Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a vita tárgyát, illetve megjelöljük a szóba jöhető témákat:

31 Visszajelzés 5 napon belül Egyeztető eljárás 15 napon belül
Fontos időpontok…. Visszajelzés 5 napon belül Egyeztető eljárás 15 napon belül Felfüggesztve 3 hónapra

32 Fontos részek: Tudomásul vesszük, hogy az egyeztető eljárás a megállapodás aláírásával, illetve a nyilatkozat aláírásától számított 3 hónap elteltével véget ér, de az eljárást, bármelyikünk nyilatkozata alapján a mediátor-tanár sikertelennek nyilváníthatja. Tudomásul vesszük, hogy ebben az esetben a felfüggesztett fegyelmi eljárás életbe lép. Közösen és jól megfontolva akként rendelkezünk, hogy az egyeztető eljárásban kifejtett álláspontunk, javaslatunk, az ezt követően indult fegyelmi eljárásban felhasználható / nem használható fel. (kívánt szöveg aláhúzandó)

33 HATÁROZAT A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 53 § (3) biztosított felhatalmazás alapján a ……………………………..igazgatójaként elrendelem…………. (név)……… osztályos tanuló (született: ………., ….év….hó…nap, anyja neve: ) a fegyelmi eljárás folytatását. A fegyelmi tárgyalásra év. … /hó és nap/ … órai kezdettel kerül sor, melyen kérem, hogy a tanulóval együtt szíveskedjen megjelenni, vagy meghatalmazottját elküldeni. INDOKLÁS A tanuló (kiskorú tanuló esetén a szülő) nem kívánt élni az egyeztetési eljárással. Az egyeztető eljárás lefolytatásához szükséges mindkét fél (kötelességszegő és sértett) hozzájárulása. A kötelességszegő tanulónak az értesítés átvételétől számított 5 napon belül kell írásban kérnie az egyeztető eljárása lefolytatását. Mivel ez nem történt meg a fegyelmi eljárás folytatódik.

34 ÉRTESÍTÉS FEGYELMI TÁRGYALÁS ELŐTTI EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSRÓL
A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 53 § (2) szerint a felek beleegyezésével egyeztető eljárás tartunk ……………év ……hónap……….nap a ……………iskola …sz. termében. Az eljárást………………. kolléga folytatja le. Elérhetősége…………..( -cím, telefonszám). Amennyiben az eljárás sikeres, erről írásba foglalt megállapodás születik és a fegyelmi eljárás megindítását 3 hónapra felfüggesztjük. Ha az egyeztető eljárás megszakad, vagy nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást folytatni kell . A fegyelmi eljárás elindítása ebben az esetben az iskolában szokásos eljárás szerint történik. Amennyiben a megállapodás sikeres, a 3 hónapra felfüggesztett fegyelmi eljárás alatt a sértett vagy törvényes képviselője nem kéri a fegyelmi eljárás lefolytatását, azt igazgatói határozattal megszüntetjük.

35 MEGÁLLAPODÁS - MINTA A megbeszélés helye : A megbeszélés időpontja :
A megbeszélésen részt vettek névsora: 1 /A mediátor vagy a facilitátor neve: 2 /Az érintettek névsora: Esetleírás ( Hol? Mikor? Mi történt? A résztvevők az alábbiakban állapodtak meg: A teljesítés végső határideje: A megállapodásban foglaltak nem teljesítése esetén az alábbi következményekkel kell számolni: ……………………….. Az érintettek aláírása ………………………………………… az egyeztető tanár aláírása

36 Az egyeztetési eljárás azon a napon fejeződik be, amikor
a sértett vagy a kötelességszegő kijelenti a közvetítő előtt, hogy kéri az egyeztetési eljárás befejezését a sértett vagy a kötelességszegő az egyeztetéshez való hozzájárulását visszavonta az egyeztetésre rendelkezésre álló tizenöt nap eredménytelenül telt el megállapodás született.

37 HATÁROZAT sikertelenség esetén
A 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 56. § (2) által biztosított felhatalmazás alapján a ……………………………..igazgatójaként elrendelem…………. (név)……… osztályos tanuló ügyében (született: ………., ….év….hó…nap, anyja neve: ) a fegyelmi eljárás folytatását. A fegyelmi tárgyalásra év. … /hó és nap/ … órai kezdettel kerül sor, melyen kérem, hogy a tanulóval együtt szíveskedjen megjelenni, vagy meghatalmazottját elküldeni. INDOKLÁS A tanuló (kiskorú tanuló esetén a szülő) nem kívánt élni az egyeztetési eljárás adta lehetőséggel és nem született helyreállító megállapodás. Döntésemet a szerint …rendelet és az iskolai SZMSZ … pontja alapján hoztam. ………….., év ... hó…nap …………… igazgató

38 SIKER A fegyelmi eljárást 3 hónapra lehet felfüggeszteni, abban az esetben, ha az egyeztetési eljáráson: Megállapodás született. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett nem kéri az eljárás folytatását. Ha a felek a megállapodásban kikötik a teljesülés feltételeit, és azok megvalósulnak.

39 HATÁROZAT – siker esetén
A A 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 53. § (5) bekezdésben biztosított felhatalmazás alapján a ……………………………..igazgatójaként elrendelem…………. (név)……… osztályos tanuló (született: ………., ….év….hó…nap, anyja neve: ) ellen indított fegyelmi eljárás beszüntetését. INDOKLÁS A tanuló (kiskorú tanuló esetén a szülő ) az egyeztetési eljárás során született helyreállító megállapodást betartotta, a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, ezért a fegyelmi eljárást beszüntetem. Döntésemet a 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 53. § rendelet és az SZMSZ … pontja alapján hoztam. …év.. hó…nap …………… igazgató

40 Köszönöm a figyelmet! Az előadás prezentációja megtekinthető a www.ofi.hu oldalon.


Letölteni ppt "RESZTORATÍV TECHNIKÁK BEÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNYI SZABÁLYZÓKBA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések