Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMBAN Készítette: dr.Gentischerné Dani Zita nevelési igazgató helyettes 2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMBAN Készítette: dr.Gentischerné Dani Zita nevelési igazgató helyettes 2013."— Előadás másolata:

1 KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMBAN Készítette: dr.Gentischerné Dani Zita nevelési igazgató helyettes 2013

2 Jogszabályi háttér 2011. évi CXC. Törvény 110/2012. (VI.04.) Kormány rendelet 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

3 Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása

4 2011.évi Nkt. 6.§ (4) „Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.” 2011.évi Nkt. 97.§ (2) „Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.”

5 A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg. (indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni) •A közösségi szolgálat teljesítése során egy órán 60 perc közösségi szolgálati idő értendő (utazáson túl) •A közösségi szolgálat a helyszínén alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás időkeretben végezhető. •A közösségi szolgálatot koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart. (Vidéki diákoknak lehetőség van arra, hogy a tanuló eldöntse, hol látja el a feladatot. Eltérő helyszínek esetén a szülőnek és tanulónak aktívan részt kell vennie a tevékenység megszervezésében.)

6 Miért végezzenek a diákok közösségi munkát? HISZEN ÍGY SAJÁT ÉLMÉNYEKEN, TAPASZTALATOKON KERESZTÜL TANULNAK

7 •Felelősség-tudat & Felelősség-vállalás •Emberség & segítség-nyújtás •Önismeret •Kommunikációs képesség •Szociális érzékenység, elfogadás •Probléma-megoldóképesség •Kreativitás •Önbizalom •Pályaorientáció

8 A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemei •A tanuló jelentkezési lapja (közösségi szolgálatra jelentkezés ténye, terve, helye, ideje) és a Szülő egyetértő nyilatkozata •Osztálynaplóban, törzslapon és bizonyítványban dokumentáljuk a teljesítést •Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki (2 pl.) •Iskola és külső szervezet együttműködési megállapodást kötnek

9 A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT TERÜLETEI •a) egészségügyi (jelenleg nincs) •b) szociális és jótékonysági (Idősek otthona, Jószolgálati otthon, Útkereső szolgálat) •c) oktatási (jövőre iskolán belül) •d) kulturális és közösségi (könyvtár) •e) környezet- és természetvédelemi •f) katasztrófavédelmi (tűzoltóság) •g) óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatott tevékenység

10 FONTOSABB SZABÁLYOK A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.

11 A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg •a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát •b) tanítási időben a heti hat órát és •ba) tanítási napon a napi két órát •bb) tanítási napon kívül a napi három órát

12 A közösségi szolgálatot teljesítő köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné.

13 A közösségi szolgálatot teljesítő köteles a)a közérdekű önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai előírások, valamint a fogadó szervezet utasításai szerint személyesen végezni, b)a közérdekű önkéntes tevékenység során tudomására jutott személyes adatot, üzleti és egyéb titkot megőrizni. c)A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

14 A közösségi szolgálatban résztvevő nem köteles a fogadó szervezet utasításait teljesíteni, ha annak végrehajtása a) az önkéntes életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné, b) jogszabályba vagy az önkéntes szerződésbe ütközik.

15 A közösségi szolgálat megszervezése az iskolában 1)Az intézményvezető kijelöli a programért felelős pedagógust, pedagógusokat 2)Tanulók tájékoztatása a választható lehetőségekről 3)Jelentkezési lapok kitöltése a tanulók által, szülői beleegyező nyilatkozat 4)Iskola pedagógiai programjában rögzítettük, mely évfolyamokon és milyen tevékenységgel szerveződik (9-11.évfolyam~ 20/2012, EMMI rendelet) 5)Dokumentálni kell (napló, bizonyítvány, törzslap- osztályfőnök) 6)Értékelés, program lezárása (résztvevők beszámolói, tanuló, mentor értékelése pl: oklevél)

16 NYILATKOZAT AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL Iktatási szám:…………../2012. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL amelyet egyrészről iskola:…………………………………………………………… székhely:………………………………………………………… képviselő:………………………………………………………... OM-azonosító:…………………………. Továbbiakban: Iskola másrészről: név:………………………………………………………………. székhely:………………………………………………………… képviselő:…………………………………………………….. Továbbiakban: szervezet Továbbiakban: együttműködő felek 1. A megállapodás előzményei, körülményei, célja: A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltaknak megfelelően az iskolai közösségi szolgálat megszervezésében a Felek az e megállapodásban rögzítettek alapján együtt- működnek. A Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy az érintett tanulók teljesíteni tudják az 50 órás kötelezettségüket. 2. Az Iskola kötelezettségei, vállalásai: 3. A Szervezet kötelezettségei, vállalásai: Továbbá:

17 Tanulói jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra Alulírott ……………………………………………………………………………… tanuló a(z) …………………………………………………………………………………… iskola …………………………osztályos tanulója a ……………./…………tanévben az alábbi területeken kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak: a) ………………………………………………… területen ………………… órában b) ………………………………………………… területen ………………… órában c) ………………………………………………… területen ………………… órában (tanévenként minimum egy, maximum három terület választható) …………………………………… tanuló aláírása

18 Menetlevél Tanuló neve:…………………………… Osztálya: ………………….. Társintézmény:Rövid leírás: Dátum: 201_. ___. ___. Teljesített idő: …………...……. óra Társintézményi aláírás: ………………………………………………………....……………………………………………………… Projektvezető tanár aláírásaTanuló aláírása P.H.

19 NYILATKOZAT A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT TUDOMÁSUL VÉTELÉRŐL (magántanulók részére) Alulírott szülők kijelentjük, hogy tudomásul vettük, hogy az érvényben lévő kormányrendeletek értelmében, hogy a 2016-ban érettségizni kívánó gyermekünk csak akkor kezdheti meg az érettségi vizsgáját, ha a jogszabályban előírt módon teljesítette az 50 óra közösségi szolgálatot és ennek igazolásához a jogszabályban előírt dokumentumokkal rendelkezik. (Igazolások a teljesítésről, bizonyítványba bevezetve; Közösségi szolgálati napló). •A tanuló neve: •Osztálya: •Szülő(k) neve: •Dátum: •Aláírás:

20 Bármilyen kérdése lenne, kérem keresse az iskolában: Szücsné Dr. Harkó Enikő mb.ig. Dr. Gentischerné Dani Zita nev.ig.h. Csathóné Zágoni Nóra DÖK patronáló tanár


Letölteni ppt "KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMBAN Készítette: dr.Gentischerné Dani Zita nevelési igazgató helyettes 2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések