Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A DUNAKESZI RADNÓTI MIKLÓS GIMNÁZIUMBAN Készítette Varga Tibor igazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A DUNAKESZI RADNÓTI MIKLÓS GIMNÁZIUMBAN Készítette Varga Tibor igazgató."— Előadás másolata:

1 KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A DUNAKESZI RADNÓTI MIKLÓS GIMNÁZIUMBAN Készítette Varga Tibor igazgató

2 AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött időt tudjanak igazolni.

3 MIT NEVEZHETÜNK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATNAK? A „közösségi szolgálat (…) szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”.

4 FONTOSABB FEJLESZTÉSI CÉLOK •felelősségvállalás •önbizalom növelése •felelős döntéshozatal •szociális érzékenység •együttműködés •empátia •konfliktuskezelés •problémamegoldás

5 A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT TERÜLETEI •a) egészségügyi •b) szociális és jótékonysági •c) oktatási •d) kulturális és közösségi •e) környezet- és természetvédelemi •f) katasztrófavédelmi •g) óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatott tevékenység

6 FONTOSABB SZABÁLYOK A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.

7 FONTOSABB SZABÁLYOK A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg •a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát •b) tanítási időben a heti hat órát és •ba) tanítási napon a napi két órát •bb) tanítási napon kívül a napi három órát

8 FONTOSABB SZABÁLYOK A közösségi szolgálatot teljesítő köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné.

9 FONTOSABB SZABÁLYOK • A közösségi szolgálatot teljesítő köteles •a) a közérdekű önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai előírások, valamint a fogadó szervezet utasításai szerint személyesen végezni,

10 FONTOSABB SZABÁLYOK • A közösségi szolgálatot teljesítő köteles •b) a közérdekű önkéntes tevékenység során tudomására jutott személyes adatot, üzleti és egyéb titkot megőrizni.

11 FONTOSABB SZABÁLYOK A közösségi szolgálatban résztvevő nem köteles a fogadó szervezet utasításait teljesíteni, ha annak végrehajtása a) az önkéntes életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné, b) jogszabályba vagy az önkéntes szerződésbe ütközik.

12 FONTOSABB SZABÁLYOK A középiskola intézményvezetője jelöli ki az iskolai koordinátort, aki felelős: — a tanulók felkészítéséért — pedagógiai feldolgozásért (mentorálás) — a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért — adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért — a tanulók bevonásáért a folyamat egészébe — a tevékenységek elismeréséért — az együttműködés és kölcsönösség elvének érvényesítéséért

13 FONTOSABB SZABÁLYOK A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.

14 FONTOSABB SZABÁLYOK A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

15 FONTOSABB SZABÁLYOK A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

16 FONTOSABB SZABÁLYOK A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.

17 FONTOSABB SZABÁLYOK A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

18 FONTOSABB SZABÁLYOK A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza • a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét • a megvalósítás tervezett helyét és idejét • valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát

19 FONTOSABB SZABÁLYOK A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként b) az osztálynaplóban és a törzslapon az osztályfőnöknek dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését

20 FONTOSABB SZABÁLYOK A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad.

21

22

23

24

25

26

27 IRATMINTÁK

28 Tanulói jelentkezési lap minta Jelentkezési lap Iskolai közösségi szolgálatra Alulírott ……………………………………………………………………………… tanuló a(z) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………..………………………………… ………………… iskola ………………………………… osztályos tanulója a ……………./……………… tanévben az alábbi területeken kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak: ………………………………………………… területen ………………… órában (tanévenként minimum egy, maximum három terület választható) tanuló aláírása Szülő, gondviselő nyilatkozata: Alulírott …………………………………………………………………………………….. nevezett tanuló szülője/gondviselője az iskolai közösségi szolgálat teljesítését a jelzett területeken támogatom és tudomásul veszem. …………………………………………… szülő, gondviselő aláírása

29 Igazolás Alulírott……………………………………………… ………………………………………..a(z)………… …………………………….………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………. OM- azonosító  iskola intézményvezetője igazolom, hogy a(z) ….……...…………………………………………… …………… ………………………….......................................... nevű tanuló a ………/……… tanévig ……… óra közösségi szolgálatot teljesített. ……………………. dátum …………………….. ………………………………………………… az intézményvezető aláírása (P. H.)

30 A(z) ……………………………………………………………. iskola …………………………………………………………………. nevű ………………. osztályos tanulójának a …………./……….. tanévre. …………………………………………………. intézményvezető aláírása (P. H.) Sor- szám DátumÓrától óráig Tevékeny- ség Élményeim/tapasztalataimIgazoló aláírás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

31 Lehetséges feladatok a közösségi szolgálathoz 1. Az idősek napközi otthoni ellátásában való segítségnyújtás –feladat a napközi otthonban –feladat az otthoni ellátásban –egyedül élők segítése

32 Lehetséges feladatok a közösségi szolgálathoz Az idősek napközi otthoni ellátásában való segítségnyújtás •idősekkel való foglalkozás: •rendezvények szervezésében, lebonyolításában való segédkezés (farsang, juniális, Idősek világnapja – büfé vitele, műsor szervezés, szereplés); •egyéni és kiscsoportos foglalkozás (beszélgetés, felolvasás, társasjátékozás, kézműves foglalkozás szervezése és lebonyolítása, rejtvényfejtés, séta stb.);

33 Lehetséges feladatok a közösségi szolgálathoz Az idősek napközi otthoni ellátásában való segítségnyújtás •a környezet szépítése •kerti munkák (kerítés festés, fűnyírás, locsolás, lombgereblyézés, kisebb kertészeti munkák – pl. a „mediterrán kert” építgetése, hólapátolás stb.) •az otthon szépítése (a folyosók, lépcsőházak falainak díszítése képekkel, falfestményekkel; nagytakarításban való segédkezés)

34 Lehetséges feladatok a közösségi szolgálathoz Az idősek napközi otthoni ellátásában való segítségnyújtás •az otthon által meghirdetett pályázatokon való részvétel: •az Idősek Éve alkalmából meghirdetett pályázatokra való benevezés: •portrék képek – rajz, festmény egy-egy idős emberről •kisfilm, portréfilm az idősekről •az otthon szépítésére képek, festmények felajánlása

35 Lehetséges feladatok a közösségi szolgálathoz •Házi segítségnyújtásban: •idősekkel való foglalkozás: beszélgetés, felolvasás, bevásárlás,játék (sakkozás, kártyajáték); •környezetük gondozása: fűnyírás, locsolás, lombgereblyézés, hólapátolás

36 Lehetséges feladatok a közösségi szolgálathoz 2. Önkéntesek a családsegítő, gyermekjóléti szolgálatnál: •élelmiszer adomány érkezésekor pakolás, csomagok kiosztása •családoknál segítés festésben •kert összerendezésében •nagycsaládosoknál gyermekfelügyelet •álláskereső klubban való segítés, például számítógép használatra való megtanítás, önéletrajzírásban való segítés, állásinterjúra való felkészítés

37 Lehetséges feladatok a közösségi szolgálathoz 2. Önkéntesek a családsegítő, gyermekjóléti szolgálatnál: •ruhaadományok, és egyéb adományok felkutatásában való segédkezés, ezek osztása •kézműves foglalkozások lebonyolítása •családi nap, gyermeknap rendezvényének szervezése, lebonyolítása, pakolás •tanulás segítése (korrepetálás) •gyermekklub esetén: szervezése, programok, lebonyolítás •nyári étkeztetésben való segédkezés

38 Lehetséges feladatok a közösségi szolgálathoz Önkéntes segítők a Városi Bölcsődék, gyermekfelügyelet esetén: •az udvar szépítése, kerítés festése, játékok rendezése •évszaknak megfelelően (télen hólapátolás, ősszel a falevelek összerendezése, nyáron locsolás) •rendezvényeken való segédkezés

39 Lehetséges feladatok a közösségi szolgálathoz 3. Feladat az ÉletFa Rehabilitációs intézetben –segítség kíséretben –tolerancia programok előkészítésében és megvalósításában való segítség –segítség rendezvények alatti felügyeletben –közreműködés sport és kulturális programok megvalósításában

40 Lehetséges feladatok a közösségi szolgálathoz 4. Egészségügyi szervezetek segítése •kórházban beteg gyerekekkel való foglalkozások •szakorvosi rendelő pl. •betegkísérő •leltározás •betegek kisgyermekeivel foglalkozás

41 Lehetséges feladatok a közösségi szolgálathoz 5. Feladat a volt általános iskolában –bekapcsolódás a kulturális munkába, iskolanapok programjaiba •Műsorok szervezése, hangosításban való közreműködés •Iskolai honlap szerkesztésében való közreműködés •Iskolai újság és kiadványok szerkesztése –drog-prevenciós kortárs segítő program –bekapcsolódás az IDÖ munkájába, közösségi programok, öntevékenységi körök

42 Lehetséges feladatok a közösségi szolgálathoz 5. Feladat a volt általános iskolában –bekapcsolódás az iskola sportprogramjainak megvalósításába, síelés, osztályok közötti bajnokság, stb. –szabadidős programok támogatása –bekapcsolódás az iskola jótékonysági programjaiba, iskolai bálok, gyűjtési akciók, stb.

43 Lehetséges feladatok a közösségi szolgálathoz 5. Feladat a volt általános iskolában –bekapcsolódás tanulószobai munkába (házi feladat írásban való segítségnyújtás) –nyári napközis táborokban való segítségnyújtás (játékok szervezése, vezetése, kíséret, stb.) –környezetvédelmi programok, szakértelmet nem igénylő felújítási programok.

44 Lehetséges feladatok a közösségi szolgálathoz 6. Civil szervezetek munkájának segítése –Rotary club –Városi könyvtár munkájának segítése –Vöröskereszt (véradás, gyűjtési akciók, akciók segítése) –a helytörténeti gyűjtemény anyagainak gyűjtésében való közreműködés, bekapcsolódás a múzeum anyagának archiválásába, honlapjának kezelésébe, programok megvalósításába, takarítás –idősek szervezeteinek segítése pl. nyugdíjas klub, Internet használatának segítése, bekapcsolódás kulturális és közösségi programok megvalósításába –egyházak jótékonysági programjainak, hitéleti tevékenységének segítése

45 Lehetséges feladatok a közösségi szolgálathoz 7. Saját iskolán belüli programok –takarítási, tisztasági és környezetvédelmi programok –papírgyűjtés szervezése, lebonyolítása –játszótér felügyelete, rendben tartása –virágok locsolása, gondozása

46 Lehetséges feladatok a közösségi szolgálathoz 7. Saját iskolán belüli programok –öntevékenységi kör vezetése, programjának szervezése, lebonyolítása •segítség a helytörténeti vetélkedőre való felkészülésben •gólyatábor szervezésének segítése, bekapcsolódás a programok megvalósításába •iskolai újság szerkesztése

47 Lehetséges feladatok a közösségi szolgálathoz 7. Saját iskolán belüli programok –a városi könyvtárral, kultúrházzal és más kulturális szervezetekkel való közreműködés segítése –jótékonysági programok, gyűjtési akciók szervezése és támogatása •jótékonysági bál •élelmiszer, könyv, ruhagyűjtési akciók •„Mentsünk meg egy családot” program (foci meccsek előtti felhívás)

48 Lehetséges feladatok a közösségi szolgálathoz 8. Közreműködés városi rendezvények lebonyolításában –információs feladatok ellátása –küldöttségek programjainak segítése, kísérete – a programiroda munkájának segítése

49 Lehetséges feladatok a közösségi szolgálathoz 8. Közreműködés városi rendezvények lebonyolításában –sportprogramok és kulturális rendezvények lebonyolításának segítése –műemlékek környékének rendben tartása –a város környezetvédelmi területeinek feltérképezése, az ilyen munkát végző szervezetek munkájának támogatása

50 Lehetséges feladatok a közösségi szolgálathoz 9. Bekapcsolódás óvodai programok megvalósításába •óvodaudvar rendezése •egyszerűbb felújítási munkák •ünnepségek programjának segítése •gyerekek kíséretének segítése •játékos programok szervezése, segítése


Letölteni ppt "KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A DUNAKESZI RADNÓTI MIKLÓS GIMNÁZIUMBAN Készítette Varga Tibor igazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések