Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közösségi szolgálat, mint új lehetőség a köznevelésben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közösségi szolgálat, mint új lehetőség a köznevelésben"— Előadás másolata:

1 A közösségi szolgálat, mint új lehetőség a köznevelésben
Bayer Attila Gyula és Horváth Gergely Márton

2 A közösségi szolgálat, mint új lehetőség a köznevelésben
Iskolai Közösségi Szolgálat = Önkéntes munka, Közérdekű önkéntesség

3 Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Törvény A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelet

4 Törvény 4. § 15. közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása. 6. § (4) Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A felnőttoktatás keretében szervezett érettségi vizsga esetében közösségi szolgálat végzésének igazolása nélkül is meg lehet kezdeni az érettségi vizsgát. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető. 97. § (2) Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.

5 Nemzeti alaptanterv Életvitel és gyakorlat műveltségi területen belül: a 9–12. évfolyamon: 4. Pályaorientáció, közösségi szerepek — A tágabb közösségért (iskola, helyi közösség, település) végzett önkéntes munka lehetőségei és jelentősége; közösségi szolgálat. Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és honvédelmi alapismeretek.

6 20/2012. EMMI rendelet 7. § (1) Az iskola pedagógiai programja meghatározza a) az iskola nevelési programját, ennek keretén belül aa) az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, értékeit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait, ab) a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, ad) a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat, ah) a szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formáit

7 20/2012. EMMI rendelet 45. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések 133. § (1) Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet, amely alapján az Nkt.-ban az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése igazolható legkésőbb a tanuló érettségi bizonyítványa kiadásának időpontjára.

8 20/2012. EMMI rendelet (2) A közösségi szolgálat keretei között
az egészségügyi, a szociális és jótékonysági, az oktatási, a kulturális és közösségi, a környezet- és természetvédelemi, a katasztrófavédelmi, az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területén folytatható tevékenység. (3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.

9 20/2012. EMMI rendelet (4) A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni. (5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart. (6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe. (7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető. (8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

10 20/2012. EMMI rendelet - dokumentumok-
A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát, b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését, c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad, d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti, e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

11 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 17. § (2) Egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozás, amely i) közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás,

12 Tervezési rész: meghatározni a pedagógiai célokat
Fejleszti a tanulók következő kompetenciáit: Kritikus gondolkodás, Érzelmi intelligencia, Önbizalom, Felelősségvállalás, Állampolgári kompetencia, Felelős döntéshozatal, Vezetői készségek, Szociális érzékenység,társadalmi felelősségvállalás, Kommunikációs készség, Együttműködés, Empátia, Konfliktuskezelés, Problémamegoldás.

13 IKSZ tervezése, feladatai az iskolákban
Tapasztalatok összegyűjtése: a tanulók ötletei, motivációi, pedagógusi kör ötletei, tapasztalatai, motiváltsága, az intézmény arculata, szülők ötletei, tapasztalatai, korábbi gyakorlatok, szemlélet megléte, a pedagógiai programmal összhangban lévő tevékenységi körök listája, önkormányzattal, civil szervezetekkel való együttműködés lehetőségei. a tanulókat tájékoztassák a lehetőségekről, önként választhassák ki azt a helyet és tevékenységet, a szülők tájékoztatása, jelentkezések adminisztrálása, elkészíti a beosztást

14 Feladatmegosztás Feladatmegosztás Igazgató, iskola koordinátor
osztályfőnök diák, szülő fogadó szerv. tevékenységek megszervezése fogadó szervezetek felkutatása, kiválasztása Egyéni célok kialakítása diákokkal közösen Tervezésben való részvétel, ötletelés Kapcsolattartó személy kijelölése a létszámtól függően koordináló pedagógusok kijelölése Diákok felkészítése Adminisztráció: napló, törzslap, bizonyítvány Jelentkezési lap kitöltése Jelenléti ív vezetése igazolás kiadása Jelentkezési lap, a diák IKSZ naplójának elkészítése Jelentkezési lap összegyűjtése Közösségi szolgálati napló vezetése Felügyelet biztosítása (esetleges) a szervezett tevékenységek PP-ben történő rögzítése Pedagógiai feldolgozás, kísérés, iskolai zárás megszervezése tájékoztatás IKSZ napló aláírása tantestület tájékoztatása Tájékoztatás Visszajelzés a diákok, iskola számára adminisztráció A megvalósított projektek dokumentálása

15 A közösségi szolgálat lebonyolítása
Az iskola pedagógiai programjában rögzíti, mely évfolyamon, vagy évfolyamokon szervezi meg a közösségi szolgálatot és mely tevékenységi körben iskolán belül és kívül. a tanulók, szülők és pedagógusok felkészítése, A programra való felkészítés megszervezése, A szolgálat szervezése a fogadószervezeteknél, Magánszemélyeknél, Kísérés (a tevékenység nyomonkövetése) A program zárása, közös értékelés.

16 Az iskolai közösségi szolgálat irányítása
A középiskola intézményvezetője jelöli ki az iskolai koordinátort, aki felelős: a diákok felkészítésért – fogadó intézmények pedagógiai feldolgozásért – szülő, ofő a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért – Önkorm. adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért – fogadó szervezet, iskolatitkár, kolléga a diákok bevonásáért a folyamat egészébe - ofő a tevékenységek elismeréséért – iskolavezetés, szponzor, együttműködés és kölcsönösség elvének érvényesítéséért- fogadó szervezet, szülők.

17 A közérdekű önkéntesség
Javasolt figyelembe venni: A évi LXXXVIII. (XII. 11.) a közérdekű önkéntes tevékenység-ről szóló törvényben foglaltakat: § (2) A törvény hatálya nem terjed ki: d) a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti közösségi szolgálatra.

18 Fogadó szervezetek feladatai
Kitalálni a célt (nagycsaládos fiatalok vagy kifejezetten nyitás céljából más fiatalok számára) Kitalálni az arculatukba illeszkedő tevékenységeket (milyen korosztály számára, hány órában, milyen gyakorisággal), Végiggondolni a szükséges peremfeltételeket (felkészítés, felügyelet, igazolás, szükséges eszközök) Intézményekkel való kapcsolatfelvétel, egyeztetés, dokumentálás Közösségi Szolgálat Portálra regisztráció

19 Állami általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítás
XVIII. FEJEZET: A TANULÓ- ÉS GYERMEKBALESETEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK rész: A nevelési-oktatási intézmény baleset-megelőzési tevékenysége, a tanuló- és gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége – 168.§ feladatok, környezet, fejlesztés 169.§ nyilvántartás, Szolgáltatás mértéke: csonttörés ( Ft) Maradandó egészségkárosodás (rokkantság) ( Ft ) A kárrendezéssel kapcsolatban információkhoz juthat a biztosító telefonos ügyfélszolgálatán, a es (országosan helyi díjszabással hívható) kékszámon. Igény szerint a szülő dönthet más konstrukcióról.

20 Az IKSZ szakmai támogatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma Közoktatás-fejlesztési Főosztály - Simonyi István Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI – kozossegi.ofi.hu) - Bodó Márton Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet munkatársai (

21 Iratminták – az OFI honlapján – kozossegi.ofi.hu
Közösségi szolgálati napló Igazolás – a tanuló teljesítette az iskolai közösségi szolgálatot Jelentkezési lap – az iskolai közösségi szolgálatra Együttműködési megállapodás az iskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról a célszervezettel

22 Fogadó szervezetek (intézmények)
Polgárőrség Miskolc, Csóra György Állatvédőrség, Puzsik Renáta Katasztrófavédelem Miskolc, Sikur István tűzoltó alezredes Magyar Vöröskereszt, Grúbert Roland megyei titkár Zöld Kapcsolat Egyesület, F. Nagy Zsuzsanna alelnök Máltai Szeretetszolgálat, Hrotkó László régiótitkár Szimbiózis Alapítvány, Szakács Mónika nemzetközi referens Diáksport Tanács, Füstös József elnök Szociális Intézmények, Sike Ildikó intézményvezető Katolikus Karitász, Pál Miklós Miskolci Önkéntes Központ, Szikra Alapítvány, Papp Mónika

23 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "A közösségi szolgálat, mint új lehetőség a köznevelésben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések