Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közösségi szolgálat, mint új lehetőség a köznevelésben Bayer Attila Gyula és Horváth Gergely Márton.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közösségi szolgálat, mint új lehetőség a köznevelésben Bayer Attila Gyula és Horváth Gergely Márton."— Előadás másolata:

1 A közösségi szolgálat, mint új lehetőség a köznevelésben Bayer Attila Gyula és Horváth Gergely Márton

2 A közösségi szolgálat, mint új lehetőség a köznevelésben Iskolai Közösségi Szolgálat= Önkéntes munka, Közérdekű önkéntesség

3 Jogszabályi háttér • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény • A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet • a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelet

4 Törvény 4. § 15. közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása. 6. § (4) Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.  A felnőttoktatás keretében szervezett érettségi vizsga esetében közösségi szolgálat végzésének igazolása nélkül is meg lehet kezdeni az érettségi vizsgát.  A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető. 97. § (2) Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.

5 Nemzeti alaptanterv Életvitel és gyakorlat műveltségi területen belül: a 9–12. évfolyamon: 4. Pályaorientáció, közösségi szerepek — A tágabb közösségért (iskola, helyi közösség, település) végzett önkéntes munka lehetőségei és jelentősége; közösségi szolgálat. Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és honvédelmi alapismeretek.

6 20/2012. EMMI rendelet 7. § (1) Az iskola pedagógiai programja meghatározza a) az iskola nevelési programját, ennek keretén belül aa) az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, értékeit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait, ab) a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, ad) a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat, ah) a szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formáit

7 20/2012. EMMI rendelet 45. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések 133. § (1) Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet, amely alapján az Nkt.-ban az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése igazolható legkésőbb a tanuló érettségi bizonyítványa kiadásának időpontjára.

8 20/2012. EMMI rendelet (2) A közösségi szolgálat keretei között a)az egészségügyi, b)a szociális és jótékonysági, c)az oktatási, d)a kulturális és közösségi, e)a környezet- és természetvédelemi, f)a katasztrófavédelmi, g)az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területén folytatható tevékenység. (3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.

9 20/2012. EMMI rendelet (4) A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni. (5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart. (6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe. (7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető. (8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

10 20/2012. EMMI rendelet - dokumentumok- (9)A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát, b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését, c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad, d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti, e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

11 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 17. § … (2) Egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozás, amely • i) közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás,

12 Tervezési rész: meghatározni a pedagógiai célokat Fejleszti a tanulók következő kompetenciáit: -Kritikus gondolkodás, -Érzelmi intelligencia, -Önbizalom, -Felelősségvállalás, -Állampolgári kompetencia, -Felelős döntéshozatal, -Vezetői készségek, -Szociális érzékenység,társadalmi felelősségvállalás, -Kommunikációs készség, -Együttműködés, -Empátia, -Konfliktuskezelés, -Problémamegoldás.

13 IKSZ tervezése, feladatai az iskolákban Tapasztalatok összegyűjtése: • a tanulók ötletei, motivációi, • pedagógusi kör ötletei, tapasztalatai, motiváltsága, • az intézmény arculata, • szülők ötletei, tapasztalatai, • korábbi gyakorlatok, szemlélet megléte, • a pedagógiai programmal összhangban lévő tevékenységi körök listája, • önkormányzattal, civil szervezetekkel való együttműködés lehetőségei. • a tanulókat tájékoztassák a lehetőségekről, • önként választhassák ki azt a helyet és tevékenységet, • a szülők tájékoztatása, • jelentkezések adminisztrálása, • elkészíti a beosztást

14 Feladatmegosztás Igazgató, iskolakoordinátorosztályfőnökdiák, szülőfogadó szerv. tevékenységek megszervezése fogadó szervezetek felkutatása, kiválasztása Egyéni célok kialakítása diákokkal közösen Tervezésben való részvétel, ötletelés Kapcsolattartó személy kijelölése a létszámtól függően koordináló pedagógusok kijelölése Diákok felkészítéseAdminisztráció: napló, törzslap, bizonyítvány Jelentkezési lap kitöltése Jelenléti ív vezetése igazolás kiadásaJelentkezési lap, a diák IKSZ naplójának elkészítése Jelentkezési lap összegyűjtése Közösségi szolgálati napló vezetése Felügyelet biztosítása (esetleges) a szervezett tevékenységek PP- ben történő rögzítése Pedagógiai feldolgozás, kísérés, iskolai zárás megszervezése tájékoztatásIKSZ napló aláírása tantestület tájékoztatása TájékoztatásVisszajelzés a diákok, iskola számára adminisztrációA megvalósított projektek dokumentálása

15 A közösségi szolgálat lebonyolítása • Az iskola pedagógiai programjában rögzíti, mely évfolyamon, vagy évfolyamokon szervezi meg a közösségi szolgálatot és mely tevékenységi körben iskolán belül és kívül. • a tanulók, szülők és pedagógusok felkészítése, • A programra való felkészítés megszervezése, • A szolgálat szervezése a fogadószervezeteknél, • Magánszemélyeknél, • Kísérés (a tevékenység nyomonkövetése) • A program zárása, közös értékelés.

16 Az iskolai közösségi szolgálat irányítása A középiskola intézményvezetője jelöli ki az iskolai koordinátort, aki felelős: • a diákok felkészítésért – fogadó intézmények • pedagógiai feldolgozásért – szülő, ofő • a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért – Önkorm. • adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért – fogadó szervezet, iskolatitkár, kolléga • a diákok bevonásáért a folyamat egészébe - ofő • a tevékenységek elismeréséért – iskolavezetés, szponzor, • együttműködés és kölcsönösség elvének érvényesítéséért- fogadó szervezet, szülők.

17 A közérdekű önkéntesség Javasolt figyelembe venni: A 2005. évi LXXXVIII. (XII. 11.) a közérdekű önkéntes tevékenység- ről szóló törvényben foglaltakat: 1.§ (2) A törvény hatálya nem terjed ki: d) a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti közösségi szolgálatra.

18 Fogadó szervezetek feladatai • Kitalálni a célt (nagycsaládos fiatalok vagy kifejezetten nyitás céljából más fiatalok számára) • Kitalálni az arculatukba illeszkedő tevékenységeket (milyen korosztály számára, hány órában, milyen gyakorisággal), • Végiggondolni a szükséges peremfeltételeket (felkészítés, felügyelet, igazolás, szükséges eszközök) • Intézményekkel való kapcsolatfelvétel, egyeztetés, dokumentálás • Közösségi Szolgálat Portálra regisztráció

19 Állami általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítás • XVIII. FEJEZET: A TANULÓ- ÉS GYERMEKBALESETEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK - 65. rész: A nevelési-oktatási intézmény baleset-megelőzési tevékenysége, a tanuló- és gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége – • 168.§ feladatok, környezet, fejlesztés • 169.§ nyilvántartás, • Szolgáltatás mértéke: csonttörés (3.000.- Ft) • Maradandó egészségkárosodás (rokkantság) (3.000. Ft - 300.000) • A kárrendezéssel kapcsolatban információkhoz juthat a biztosító telefonos ügyfélszolgálatán, a 06-40-421-421-es (országosan helyi díjszabással hívható) kékszámon. • Igény szerint a szülő dönthet más konstrukcióról.

20 Az IKSZ szakmai támogatása • Emberi Erőforrások Minisztériuma Közoktatás- fejlesztési Főosztály - Simonyi István Bodó Márton • Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI – kozossegi.ofi.hu) - Bodó Márton • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet munkatársai (www.borsod-ped.hu)www.borsod-ped.hu

21 Iratminták – az OFI honlapján – kozossegi.ofi.hu • Közösségi szolgálati napló • Igazolás – a tanuló teljesítette az iskolai közösségi szolgálatot • Jelentkezési lap – az iskolai közösségi szolgálatra • Együttműködési megállapodás az iskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról a célszervezettel

22 Fogadó szervezetek (intézmények) • Polgárőrség Miskolc, Csóra György • Állatvédőrség, Puzsik Renáta • Katasztrófavédelem Miskolc, Sikur István tűzoltó alezredes • Magyar Vöröskereszt, Grúbert Roland megyei titkár • Zöld Kapcsolat Egyesület, F. Nagy Zsuzsanna alelnök • Máltai Szeretetszolgálat, Hrotkó László régiótitkár • Szimbiózis Alapítvány, Szakács Mónika nemzetközi referens • Diáksport Tanács, Füstös József elnök • Szociális Intézmények, Sike Ildikó intézményvezető • Katolikus Karitász, Pál Miklós • Miskolci Önkéntes Központ, Szikra Alapítvány, Papp Mónika

23 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "A közösségi szolgálat, mint új lehetőség a köznevelésben Bayer Attila Gyula és Horváth Gergely Márton."

Hasonló előadás


Google Hirdetések