Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tartalmi szabályozók változásai a közoktatásban Készítette: Kovács Október Budapest, 2012. február.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tartalmi szabályozók változásai a közoktatásban Készítette: Kovács Október Budapest, 2012. február."— Előadás másolata:

1 Tartalmi szabályozók változásai a közoktatásban Készítette: Kovács Október Budapest, 2012. február

2 NAT Műveltségi területek 1.Magyar nyelv és irodalom 2.Idegen nyelvek 3.Matematika 4.Ember és társadalom 5.Ember és természet 6.Földünk – környezetünk 7.Művészetek 8.Informatika 9.Életvitel és gyakorlat 10.Testnevelés és sport

3 Műveltségi területek közös kiemelt céljai a tevékenykedtetés (cselekvő részvétel) (kísérlet, megfigyelés) középpontba állítása; az informatika alkalmazása; a szociális kompetenciák sokirányú fejlesztése; a közösségi élethez, a munka világába való belépéshez szükséges képességek és ismeretek; az egészséges életmód kialakítása; az aktív részvétel, öntevékenység és a kreativitás biztosítása; a médiumok alkotó használata;

4 Műveltségi területek általános jellemzői kiemelten foglalkoznak az információk gyűjtésével és kritikai értelmezésével; az egyes iskolai fokozatokon ismétlődő szempontok szerint spirálisan bővülő ismereteket tartalmaznak; nem lezárt rendszerként jelennek meg; nem a tanórai feldolgozás sorrendjét és szintezését jelenítik meg; hangsúlyozzák a tudás örömének, a beleélésnek, a személyes véleményalkotásnak és a társas tanulás különböző formáinak tanulásban betöltött fontos szerepét;

5 NAT 2012 Életvitel és gyakorlat A bizottság tagjai:  Kovács Október (elnök)  Petrovics Nándor (elnök)  Csébi József Miklósné  Csiky Zoltánné  Juhászné Víg Éva  Varga Attila

6 NAT 2012 Ajánlás a NAT műveltségi területek százalékos arányaira

7 NAT 2012 Életvitel és gyakorlat Mely tantárgyak keretében?  Életvitel/technika, életvitel és technika stb.  Osztályfőnöki óra  Szinte mindegyik tantárgy keretében!  Nem tantárgyi keretben (projektmunkák, témanapok, tanulmányi kirándulások, erdei iskola, egyéb iskolán kívüli foglalkozások stb.)

8 NAT 2012 Életvitel és gyakorlat  Változott a műveltségterület neve! (Korábbi név: Életvitel és gyakorlati ismeretek)  Oka: Nem ismeretek átadása a fő cél, hanem –tudásunknak a hétköznapi életben való alkalmazása –a gyakorlatban való jártasság megszerzése

9 NAT 2012 Életvitel és gyakorlat Új elemek (1):  konkrét problémahelyzetek, életszerű megoldások, eljárások  komplexitás  munkaerkölcs, pénzkereső munkára való felkészítés  önkéntes munka  teljes körű (testi, lelki, szellemi) egészségfejlesztés  családi életre nevelés  közösségi élet, közéletiség

10 NAT 2012 Életvitel és gyakorlat Új elemek (2):  társas kapcsolatok fejlesztése, konfliktuskezelés  tapasztalati tanulás, interaktív technikák  alkalmazkodás az életpálya során változó feltételekhez  kert, háztáji, hobbiállatok, dísznövények témákkal bővült a háztartáskultúra  pénzügyi ismeretek  egészségügyi ellátórendszer igénybevétele  otthoni betegápolás  bűnmegelőzéssel bővült a biztonságkultúra

11 NAT 2012 Életvitel és gyakorlat Új elemek (3):  szociokultúra: család, női és férfi szerepek, közösség, a társas viselkedés szabályai, erkölcs, hagyomány, közélet, közérdek, hazaszeretet, személyes kapcsolatok  életpálya-alakítás: családalapítás és gyermeknevelés, mint az életpálya része, a tanulás szerepe a sikerben  közműveltségi tartalmak listája

12 NAT 2012 Életvitel és gyakorlat Nagyobb hangsúlyt kap:  fejlődés  felelősség (felelős döntések, felelősségteljes munkavégzés, felelősséggel élni)  döntésképesség  önismeret  rendszerszemlélet (pl. termesztési rendszerek, termelési rendszerek, a mesterséges és a természetes környezet kapcsolatrendszere)  problémakezelő képesség, kreativitás  környezettudatosság

13 NAT 2012 Életvitel és gyakorlat A változások okai (1):  részben megváltoztak a kulcskompetenciák is  bizonyos változtatásokra megbízást kaptunk (pl. tartalomlista készítése, teljes körű egészségfejlesztés megjelenése)  egyes szempontokat, kompetenciákat a mai társadalom fontosabbnak tart (pl. konfliktuskezelés, problémakezelő képesség, kreativitás, környezettudatosság)  korszerűbb szemléletmód (pl. rendszerszemlélet, tapasztalati tanulás, interaktivitás)

14 NAT 2012 Életvitel és gyakorlat A változások okai (2):  a jelen társadalmi problémák miatt fontos kompetenciák hangsúlyozása (pl. felelősség, családi életre nevelés, gyermekvállalás és –nevelés, egészségügyi ellátórendszer igénybevétele, munkaerkölcs, pénzkereső munkára való felkészülés, pénzügyi ismeretek, közösségi élet, közéletiség, önkéntes munka, bűnmegelőzés, erkölcs, hazaszeretet)  egyes témákat hiányoltunk a NAT 2007-ből, és szükségesnek láttuk beemelni (pl. kert, háztáji, hobbiállatok, dísznövények)

15 NAT 2012 A változások okai  a NAT küldetésének, feladatának újradefiniálása, a nevelés és a közös értékek hangsúlyozása  a kiemelt fejlesztési területek – nevelési célok újrafogalmazása, kiegészítése, figyelemmel a diákok változó motivációira, tanulási szokásaira, érzelmi igényeire  a tíz műveltségi terület kiegészítése közműveltségi tartalmakkal három képzési szinten (1-4. évfolyam; 5-8. évfolyam; 9-12. évfolyam)  a kerettanterv feladatának rögzítése

16 A kerettantervi koncepció  Alapgondolata: külön kerettantervi „csomagok”, mappák legyenek minden iskolatípusra / képzési formára.  Kerettantervi csomagok tartalma: –általános bevezetők: célok, feladatok; –tantárgy kerettantervek.  Az iskolák feladata/lehetősége: –a szabad órakeret felhasználásával a helyi tantárgyi rendszer meghatározása; –a megfelelő tantárgyi kerettantervek beépítése, illetve elkészítése.

17 Tervezett kerettantervi mappák  1-4. évfolyam  5-8. évfolyam  8 osztályos gimnázium  6 osztályos gimnázium  4 osztályos gimnázium  Szakközépiskola  Szakiskola (közismereti és szakképzési program)  Nemzetiségi iskolák  Két tanítási nyelvű iskolák  Speciális nevelési igényű tantervek

18 A kerettantervek tantárgyi rendszere Képzési szinthez kapcsolódó kerettantervi típusok Tantárgyak minimális óraszámmal Magyar nyelv és irodalom, Idegen nyelv, Matematika, Történelem, Fizika, Biológia, Életvitel és gyakorlat, Ének- zene, Testnevelés stb. Szabad órakeretben választható tantárgyak Dráma és tánc, Hon- és népismeret, Közlekedéskultúra, Médiagyakorlat, Gazdálkodási és pénzügyi kultúra stb. Tagozatos tantervek Informatika, Természettudományi, Idegen nyelv, Matematika, Művészetek (Dráma és tánc, Ének-zene, Rajz…), Testnevelés stb.

19 Jóváhagyott kerettantervek Az OH által nyilvántartott : 69 db –Általános iskola: 40 db 1-4. évfolyam: 31 db 5-8. évfolyam: 39 db –8 osztályos gimnázium: - –6 osztályos gimnázium: 1 db –4 osztályos gimnázium: 19 db –Szakközépiskola: 2 db –Szakiskola: 12 db –Nemzetiségi: - –Két tanítási nyelvű: 2 db –SNI: 6 db –Felnőttoktatás: 1 db

20 Kerettantervek 2012 10 db kerettantervi szakmai koncepció az alábbi szerkezetben: Bevezetés, sajátos köznevelési funkciók bemutatása; Az adott iskolafokozat/típus céljainak, feladatinak bemutatása; A tantárgyi rendszer bemutatása és az óraszámok meghatározása; A helyi adaptáció feladatainak bemutatása, így különösen: a tantárgyi rendszer kialakításának szabályai; a tankönyvek és taneszközök alkalmazásának elvei és gyakorlata; a tanulók értékelésének elvei és gyakorlata; a szükséges pedagógus-továbbképzések.

21 Tartalmi fejlesztés összegzése  A fejlesztési feladatok – nevelési célok, valamint az új ismeretkörök, tartalmak kereszttantervi „szálként” hassák a pedagógia tartalmakat;  a fejlesztés és az ismeretátadás komplex és kiegyensúlyozott folyamatban valósulhasson meg;  a kompetenciafejlesztési elvárások összhangba kerüljenek a közműveltségi tartalmakkal;  hangsúlyosabb szerepet kapjanak a gyakorlatorientált tevékenységek, az életviteli kompetenciák (egészségre nevelés, testmozgás, pénzügyi, gazdálkodási, vállalkozási ismeretek).

22 Tartalmi szabályozók változásai a közoktatásban Köszönöm a figyelmet.


Letölteni ppt "Tartalmi szabályozók változásai a közoktatásban Készítette: Kovács Október Budapest, 2012. február."

Hasonló előadás


Google Hirdetések