Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Református Pedagógiai Intézet bemutatása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Református Pedagógiai Intézet bemutatása"— Előadás másolata:

1 A Református Pedagógiai Intézet bemutatása
KRE TFK Nyári Akadémia, Nagykőrös

2 mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt.”
„Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt.” (1Tim 1,12)

3 Történelmi előzmények
1994: Református Pedagógiai Intézet alapítása 2012: KRE mint közreműködő szervezet - 48/2012 EMMI rendelet – 2013: Köznevelési csoport, telephelyi rendszer 2014: létszámfejlesztés

4 Működési változások 2014 Könyvkiadási tevékenység átadása
Katechetikai és köznevelési feladatok elhatárolása Létszám-kérdések – 48/2012 EMMI rendelet alapján

5 Köznevelési és felsőoktatási gyakorlat
Köznevelés: Dr. Jakab-Szászi Andrea, Gyöngyösiné Révész Andrea, Bánné Mészáros Anikó, Márkus Gábor Felsőoktatás: Győri János, Szontagh Pál

6 Találkozások a református intézményrendszer pedagógusaival
2013.: 75 rendezvény 9 település 1784 fő Átlagosan: 24 fő márciusig: 26 rendezvény 12 település 938 fő Átlagosan 36 fő

7 Képzések Eddig: egyházi ének, latin, lélekőrző mesélés, iskolatitkári
gyülekezeti gyermekmunkás-segítő képzés. új tanterv és taneszközök bevezetésének segítése Kreatív katechézis 2014-től ezeken felül: jogi szakokleveles protestáns köznevelési szakember megújuló köznevelés szakembere Magiszter nyelvvizsga pedagógus asszisztens Portfólió készítő Belső Szakember

8 RPI szervezeti felépítése jelenleg
Megbízásos szakértő (D) Megbízásos szakértő (B) Mb. igazgató* KM igazgatóhelyettes Katechetikai szakértő Katechetikai ügyintéző Gazdasági vezető Gazdasági ügyintéző Informatikus (oktatástechnikus) KNCS igazgatóhelyettes* Telephelyi koordinátor (M) Telephelyi koordinátor (D) Pedagógiai előadó (D) Telephelyi koordinátor (N) Pedagógiai szakértő (B) Rendezvény-szervező (B) Pedagógiai ügyintéző (B) RPI szervezeti felépítése jelenleg

9 RPI szervezeti felépítése 2014. szeptembertől

10 RPI-KNCS (Köznevelési csoport)

11 Részvétel köznevelési projektekben
OFI pedagógiai-szakmai szolgáltatás irányelveit kidolgozó munkacsoport OH pedagógus minősítési munkacsoport OH pedagógus értékelési és tanfelügyeleti trénerképzés OFI tantárgygondozói folyamat-szaktanácsadói trénerképzés

12 Tervek -köznevelés Részvétel a református intézmények pedagógus-értékelésében (jogszabályi kötelezettség) Részvétel a református tanfelügyeletben Tantárgygondozó szaktanácsadói hálózat kialakítása és gondozása Mintaiskolai hálózat, horizontális tanulás Vezetőképzés és –támogatás Regionális igazgatói kollégiumok

13 Nkt. 19. § (1) A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységet pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik. (2) Pedagógiai-szakmai szolgáltatás a) a pedagógiai értékelés, b) a szaktanácsadás, tantárgygondozás, c) a pedagógiai tájékoztatás, d) a tanügy-igazgatási szolgáltatás, e) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, f) a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása, g) tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat.

14 48/2012 EMMI rendelet 28. § (1) A szaktanácsadói feladatok ellátására a pedagógiai intézet köt megállapodást a szolgáltatást igénybe vevő megrendelővel és a feladatellátásban közreműködő szaktanácsadóval. A Központ által fenntartott pedagógiai intézet a megállapodást a megrendelő igényéhez igazodva, az elfogadott éves munkatervtől eltérően is megkötheti, amennyiben ez nem veszélyezteti a munkaterve teljesítését és ehhez a Központ hozzájárult. (2) Az egyházi vagy más nem állami, nem önkormányzati fenntartású pedagógiai intézet a megállapodást az éves munkatervével összhangban, a megrendelő igényéhez igazodva, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet egyidejű tájékoztatásával köti meg.

15 Református köznevelési törvény
20.§ A Magyarországi Református Egyház az intézmények szakmai munkájának segítésére Református Pedagógiai Intézetet  a továbbiakban: Pedagógiai Intézet  működtet, amelynek feladatai a következők: az intézmények tartalmi munkáját segíti tantervek, tankönyvek, segédanyagok kiadásával, megjelentetésével, készíttetésével és véleményeztetésével, pedagógiai tájékoztatással; teljeskörűen ellátja a Magyarországi Református Egyház köznevelési intézményeiben a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat országos református mesterpedagógus névjegyzéket állít össze szakértőkből, megjelölve a református köznevelési intézményrendszerben ellátandó feladatokat;

16 Református köznevelési törvény
(4) szaktanácsadó hálózatot működtet, segíti a pedagógus életpályamodell alkalmazását, jogszabály szerint részt vesz az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben és a pedagógusok minősítésében; Vhu. 3.§ (1)A Pedagógiai Intézet szakmai szolgáltató szervezet. Szaktanácsadói hálózatot tart fenn. A szaktanácsadói látogatásokat a kerületi oktatási bizottság vagy oktatási iroda vezetőjével egyeztetetten kell összeállítani, de kérhetik az intézmények vezetői, fenntartó testületei is. (2) A szaktanácsadói jelentés egy-egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, az oktatási bizottság és/vagy oktatási iroda, illetve az intézmény vezetőjének.

17 Református szaktanácsadói rendszer jelentősége

18 Református intézményhálózat
59 óvoda 105 általános iskola 33 gimnázium 16 szakközépiskola 8 szakiskola 19 művészeti alapiskola 9 gyógypedagógiai intézmény 22 kollégium (diákotthon) 4 szakszolgálat 1 szakmai szolgáltató Összesen 276 köznevelési feladat 161 köznevelési intézmény 102 fenntartó

19 Növendékek Óvodás 5196 Általános iskolás Gimnazista Szakközépiskolás 3119 Szakiskolás 1022 Kollégista 1642 AMI növendék 3934 Korai fejlesztés 77 Fejlesztő felkészítés 96 ÖSSZESEN

20 Pedagógusok Óvodapedagógus 429 Tanító 1018 Tanár 2379 AMI tanár 148 Szakképző pedagógus 146 Kollégiumi nevelő 104 Pedagógiai szakszolgálati szakértő 7 Gyógypedagógus 100 ÖSSZESEN: 4331

21 Óvodák

22 Általános iskolák

23 Szakiskolák

24 Szakközépiskolák

25 Gimnáziumok

26 Diákotthonok

27 Művészeti iskolák

28 Református szaktanácsadás rendszere
MUNKA-TÁRSAK SZAK-ÉRTŐK Országos szakmai irányítás Fenntartói irányítás

29 Személyre szabott, egyéni szaktanácsadás
A feladat… Személyre szabott, egyéni szaktanácsadás Intézményi célok Országos irányelvek Fenntartói elvárások

30 Kapacitás szempontok, kérdések
Szakértés vagy szaktanácsadás? Területi elv Intézménytípus Iskolafok Tantárgyi struktúra Gyakoriság?

31 RPI-szaktanácsadóink
Középiskola: Márkus Gábor Általános iskola – felső tagozat: Bánné Mészáros Anikó, Szontagh Pál Általános iskola – alsó tagozat: Kelemen Gabriella Óvoda: Szabadi Edit Internátusok: Gyöngyösiné Révész Andrea

32 Amire vigyázzunk…

33 Köszönöm a figyelmet! Szontagh Pál pedagógiai szakértő igazgató
Református Pedagógiai Intézet

34 RPI-KM (Katechetikai Munkacsoport)

35 Hogyan kerül a katechézis az RPI-be?
Csizma az asztalon? Hogyan kerül a katechézis az RPI-be? MRE belső törvényei alapján az RPI-nek mindig része volt a hittanoktatás segítése. 2007/II. Tv. (A ref. hittanoktatásról) Zs.- 243/ Zs.-244/

36 Feladatellátási terület
MRE Oktatási Intézményei MRE egyházközségei Más felekezet ált. Közel 1200 fenntartott egyházi isk Egyházközség hittanoktatása

37 2013-ig a katechézis színterei
Kötelező részvétel Egyházi iskola épületeiben Fakultatív Gyülekezeti helységben vagy állami iskolában Egyház- község

38 2013. szept. 1. után Egyházi iskola Kötelező részvétel
Órarendben Választás alapján kötelező Iskola területén Kötelező részvétel Egyházi iskola épületeiben Fakultatív részvétel Gyülekezet vagy állami iskola termeiben Egyház- község Egyházi iskola Erkölcstan helyett Választható Hit- és erkölcstan

39 RPI, katechetikai feladatok 2007/II. Tv. Alapján (17.§.)
Tantervek, tankönyvek és oktatási segédanyagok kiadásával és véleményezésével segíti a hittanoktatás tartalmi munkáját; Az illetékes állami szervvel együttműködve közreműködik a református hit- és erkölcstan tantárgy emelt szintű érettségi vizsga szakmai előkészítésében; a hittanoktatás tartalmi fejlesztését segítő szaktanácsadók alkalmazásával országos szaktanácsadói hálózatot működtet; gondozza az Országos Református Szakértői Névjegyzék részeként a hittanoktatás tantárgyi szakértőinek listáját; szakmailag segíti az egyházkerületi és/vagy egyházmegyei katechetikai megbízottak munkáját; továbbképzési programokat és egyéb országos rendezvényeket szervez;

40 Ellátandó feladatok formái
Taneszközfejlesztés. Szakmai háttéranyagok készítése (pl. helyi tantervi minták, tanmenet minták, stb.) Szakmai koordinációs munka (pl. elsődleges lektorálás, munkacsoportok szakmai munkaanyagainak elkészítése, stb.) Képzések, rendezvények, regionálisan meghívható előadások Adminisztrációs háttérmunkák Tájékoztatás, szaktanácsadás

41 Ellátott/fejlesztés alatt lévő feladatok
Szaktanácsadás. Tantárgygondozás. Tanterv, és taneszköz fejlesztés. Pedagógiai tájékoztatás Tanügy-igazgatási szolg. Ped. Képzésének, önképzésének segítése Hit- és erkölcstan tankönyvlista gondozása Szakmai anyagok készítése MRE Zsinat számára Hit- és erkölcstan érettségi gondozása Pedagógiai értékelés Szaktanácsadói hálózat létrehozása és működtetése Mesterpedagógusi és szakértői hálózat működtetése

42 Jelenlegi helyzet Munkatársak: 3 státusz ( 4 munkatárs) Fő hangsúly:
Hit- és erkölcstan taneszköz fejlesztés. Digitális taneszköz fejlesztés Élménypedagógiai, IKT és egyéb módszertani képzések, szakmai napok Hittanoktató, vallástanár értékelési rendszer megalapozása, kidolgozása, Hittanoktatói, vallástanári szaktanácsadói hálózat kialakítása

43 Hit- és erkölcstan taneszközök
Általános iskolai tanterv (2012) Középiskolai tanterv (2012) Új tankönyvek, 2013-tól

44 Hittankönyv ellátás rendszere
Megrendelő, finanszírozó MRE KK Nyomdai és terjesztési munkák RPI Tankönyv szakmai feladatok Hittankönyv ellátás rendszere

45

46 Köszönöm a figyelmet! Dr. Jakab-Szászi Andrea pedagógiai szakértő
katechetikai igazgatóhelyettes Református Pedagógiai Intézet 30/


Letölteni ppt "A Református Pedagógiai Intézet bemutatása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések