Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új képviselő-testület megalakulását követő feladatok 2014. szeptember 17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új képviselő-testület megalakulását követő feladatok 2014. szeptember 17."— Előadás másolata:

1 Az új képviselő-testület megalakulását követő feladatok 2014. szeptember 17.

2 Az Mötv 71. § (2) bekezdés alapján a megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.

3 Az Mötv 71. § (4) bekezdése alapján a polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg a) 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében; b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; c) 60%-a az 1501-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; d) 70%-a a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; e) 80%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.

4 Mötv 71. § (5) bekezdés alapján a társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő- testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. Az Mötv 71. § (6) bekezdés alapján a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.

5 Az Mötv 80. § (1) bekezdés alapján a főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke illetményének összegét a főpolgármester, a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke illetménye 70 - 90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg. (2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben állapítja meg, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő- testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. (3) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Fontos szabály, hogy az összegek megállapítása során alkalmazni kell a Kttv. 131. § (1) bekezdésének azon előírását, hogy az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani.

6

7

8

9

10

11

12 Az Mötv 46. § (2) bekezdés alapján a képviselő-testület a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén; b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor; c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

13 Az Nek tv 10§ (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzata részletesen szabályozza a helyi önkormányzat képviselő-testülete feladatait a településen, megyében működő a) települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzattal, b) nemzetiségi egyesülettel történő együttműködés során, ide értve a javaslatok, kezdeményezések kezelését, a véleményezési és egyetértési jog gyakorlásának részletes rendjét.

14 Az Mötv 116. § (5) bekezdése alapján a gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. Kiemelendő, hogy a gazdasági program nem azonos a vagyongazdálkodási tervvel (Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. §), illetve a belső ellenőrzési tervvel.(Mötv 119. § (5) bekezdés)

15 A Pttv. ugyan hatályát veszti a 2014. évi önkormányzati általános választások napján, de figyelemmel kell lenni a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 15. § (2) bekezdésében foglaltakra is. E szerint a jogszabályi rendelkezést - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a hatálya alatt keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is alkalmazni kell. Mindezekből az következik, hogy a polgármester végkielégítésére, közszolgálati járadékára, a korábban közszolgálati jogviszonyban állók további foglalkoztatására vonatkozó rendelkezéseket is alkalmazni kell, természetesen az egyéb jogszabályi rendelkezések figyelembe vétele mellett.

16 Ugyan nem a képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntés, azonban utalunk arra, hogy a volt polgármester közszolgálati járadékra jogosult lehet, ha a jogszabályi feltételek fennállnak A polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról szóló 208/2006 Kormányrendelet (X.17.) tartalmazza a közszolgálati járadék igénylésére vonatkozó részletszabályokat. Az igénylőlap letölthető az alábbi linken http://www.onyf.hu/m/pdf/polgarmesterek/ig.bej.ptl.p olg.m.kzszolg.jr.megll-hoz.pdf


Letölteni ppt "Az új képviselő-testület megalakulását követő feladatok 2014. szeptember 17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések