Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szervezet tagjai – új munkatárs kiválasztása. Voltál már új munkatárs… Adtál már javaslatot, vagy döntöttél már új munkatársról… Mindenesetben sikerült.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szervezet tagjai – új munkatárs kiválasztása. Voltál már új munkatárs… Adtál már javaslatot, vagy döntöttél már új munkatársról… Mindenesetben sikerült."— Előadás másolata:

1 A szervezet tagjai – új munkatárs kiválasztása

2 Voltál már új munkatárs… Adtál már javaslatot, vagy döntöttél már új munkatársról… Mindenesetben sikerült kiválasztanotok intézményedben a „megfelelő” kollégát? Voltál már új munkatárs… Adtál már javaslatot, vagy döntöttél már új munkatársról… Mindenesetben sikerült kiválasztanotok intézményedben a „megfelelő” kollégát?

3 Kérdéseim az új munkatárs kiválasztásáról: 1. Mely feltételeknek kell érvényesülnie egy szervezeten, közoktatási intézményen belül a megfelelő munkatárs kiválasztásakor: a vezető a „régi tagok a munkakör betöltésére jelentkező egyén részéről? 2. Mely kompetenciákkal, személyiségvonásokkal kell rendelkeznie egy pedagógusnak? 3. Az adott szervezet minden munkatársának ugyanazokkal a kompetenciákkal, személyiségjegyekkel kell rendelkeznie? 1. Mely feltételeknek kell érvényesülnie egy szervezeten, közoktatási intézményen belül a megfelelő munkatárs kiválasztásakor: a vezető a „régi tagok a munkakör betöltésére jelentkező egyén részéről? 2. Mely kompetenciákkal, személyiségvonásokkal kell rendelkeznie egy pedagógusnak? 3. Az adott szervezet minden munkatársának ugyanazokkal a kompetenciákkal, személyiségjegyekkel kell rendelkeznie?

4 4.Vannak-e különbségek a különböző munkakörök betöltésére történő kiválasztás kor? 5. Hogyan történjen a legmegfelelőbb munkatárs kiválasztása? 4.Vannak-e különbségek a különböző munkakörök betöltésére történő kiválasztás kor? 5. Hogyan történjen a legmegfelelőbb munkatárs kiválasztása?

5 A szervezet mint a folyamat színtere 1. Mi a szervezet? A közoktatási intézmény, mint szervezet 2. A szervezet tulajdonságát meghatározó jellemzők 3. A szervezet, mint csoportok, csoportja 4. A szervezet, illetve a csoport és az egyén illeszkedése 1. Mi a szervezet? A közoktatási intézmény, mint szervezet 2. A szervezet tulajdonságát meghatározó jellemzők 3. A szervezet, mint csoportok, csoportja 4. A szervezet, illetve a csoport és az egyén illeszkedése

6 Mi a szervezet? Szabó László: Valamely társadalmi szükséglet céljából létrehozott Folyamatos emberi együttműködés. Jellemzik : – A feladatai, minősége és nagyságrendje által meghatározott, és a vezetés által meghatározott munkafolyamatok – Az előbbiekhez szükséges funkciók és szervezeti tagolódás Szabó László: Valamely társadalmi szükséglet céljából létrehozott Folyamatos emberi együttműködés. Jellemzik : – A feladatai, minősége és nagyságrendje által meghatározott, és a vezetés által meghatározott munkafolyamatok – Az előbbiekhez szükséges funkciók és szervezeti tagolódás – Hatékonysági mutatóval mérhető célok és feladatok – A környezet és a belső feltételek változását követő, a szervezet fennmaradását, egyensúlyát biztosító szervezettségre törekszik – Hatékonysági mutatóval mérhető célok és feladatok – A környezet és a belső feltételek változását követő, a szervezet fennmaradását, egyensúlyát biztosító szervezettségre törekszik

7 Mi a szervezet? Nagy József: „…önszabályozó rendszer, amelynek legfőbb sajátossága, hogy elemei között ott találjuk az embert…” Klein Sándor: „ A szervezet emberek és eszközök rendszere.” Dr. Benedek István: „A szervezet az emberi munkatevékenység terepe, ahol a legkülönbözőbb érdekháló alapján szerveződnek egyének, csoportok valamilyen minőségű szervezeti alakzattá.” Az iskola speciális célok érdekében létrehozott és működő szervezet.

8 A szervezet tulajdonságait meghatározó jellemzők 1. A szervezet célja (miért jött létre? Ki hozta létre? Miért jó, hogy működik?) Megfogalmazza: a küldetési nyilatkozat – tömör, érthető, rövid célmeghatározás az állami és intézményi dokumentumok – Alkotmány, Köznevelési törvény, Alapító okirat, Pedagógiai Program

9 2. A szervezet struktúrája ( bonyolultsága, tagoltsága függ a szervezet méretétől, a feladatok, tevékenységek, felelősség szétoszthatóságától) A közoktatási intézmény struktúrája - lapos struktúrájú: pedagógus és nem pedagógus munkatársak szakmailag homogén vagy heterogén munkaközösségeket alkotnak Vezetői szintek: munkaközösség- vezetők, igazgatóhelyettes(ek), Igazgató

10 3. A szervezet és környezete 4. A szervezet tagjai 5. A szervezet vezetője, vezetési módszerek

11 A szervezet, mint csoportok csoportja A csoport, mint szervezeti egység: Az emberek kezdettől fogva csoportokban igyekeznek megoldani feladataikat. A szervezeti struktúrák is csoportokat jelölnek ki a munkavégzésre. A szervezet a csoportok csoportja.

12 A csoport magatartási szempontból: Két vagy több egymástól kölcsönös függésben és interakcióban álló egyén, akik valamilyen cél érdekében közösen cselekszenek vagy együttműködnek. Nevelő testület által megfogalmazott közös cél: Pedagógiai Program – Küldetési nyilatkozat…

13 A csoport elengedhetetlen jellemzői: kölcsönös egymásra utaltság, közös cselekvés

14 „Csoport akkor alakul ki, amikor létrejött a tagok közötti kollektív összetartozás érzése, a csoportkohézió. Közös célokat határoznak meg és egy közös cél eléréséért küzdenek a tagok.” Dr. Benedek István: Az intézményvezetés négy tétele

15 Megkülönböztetünk: Vezetői csoportok (vezető és közvetlen beosztottjai) Feladatcsoportok (akik egy meghatározott feladat, tevékenység elvégzése érdekében dolgoznak együtt) Érdek-csoportok (olyan célok elérése érdekében működnek együtt, amely minden résztvevő számára lényeges, fontos)

16 A szervezet, valamint a csoport és az egyén illeszkedése 1.A szervezeti magatartás fogalma: az a tudományterület, amely vizsgálja a szervezeten belüli magatartásra gyakorolt egyéni, csoport-és strukturális hatást Célja: a szervezet hatékonyságának növelése Vizsgálja: az emberek mit tesznek a szervezetbe, s ez hogyan befolyásolja annak teljesítményét Tanulmányoz: olyan magatartásformákat, mint az egyéni és csoportos választások, döntések, a munkakörök kialakítása, a munkavégzés, a hiányzás, a munkaerő fluktuációja stb. tanulmányozza a magatartás mögött meghúzódó célokat, motívumokat, érzéseket stb.

17 2. Célok: a)A csoporton belüli célok lehetnek: szervezeti és egyéni célok. összhangba kell hozni

18 Az egyéni célok: A vezetőnek vizsgálnia kell: a munkatársak szükségleteit, egyéni ambícióik kielégülését Munkatársai kellően motiváltak?

19 új munkatárs felvételekor a szervezet képes lesz-e „betölteni” az új munkavállaló „szükségleteit”, s hozzásegíteni őt egyéni céljai eléréséhez?

20 3. Az egyéni célokkal összhangban levő a szervezet, illetve a csoport által nyújtható motivációs tényezők: a) Herzberg kéttényezős elmélete: Tényleges motivátorok (felelősség, kihívást jelentő munka, önállóság, fejlődési lehetőségek stb.) Higiénés tényezők (kereset, munkakörülmények)

21 b)Maslow szükségleti hierarchia:

22 A tagok elégedettek? Jól érzik magukat a szervezetben? Hogyan viszonyulnak a szervezethez?

23 Az új munkatárs kiválasztása A szervezetek, így a nevelési- oktatási intézmények kialakításának első lépcsője a megfogalmazott célok mentén a feladatelhatárolás, a munkamegosztás => a munkakörök kialakítása.

24 Az intézményvezető feladata: a megfelelő képességekkel és motivációkkal rendelkező ember belehelyezése a már kialakult struktúrába.

25 Új munkatárs kiválasztására kerül sor, amikor: valakit először alkalmazunk egy új feladatkör betöltésekor már ott dolgozó munkatárssal (pl.: minőségirányítási csoport tagok, munkaközösség- vezetők, diákönkormányzat vezető, gyermekvédelmi felelős stb.)

26 1.A munkakör és az egyén kapcsolata: Klasszikus alapelv: specializáció Új koncepció: Már nem a munkakör a szervezetalakítás kiindulópontja átalakulnak a munkakörök

27 Központi feladat: szervezet és a munkavállaló közötti illeszkedés biztosítása és fejlesztése „A szervezeteknek már nem csak „kezekre és fejekre” van szükségük egyes munkakörök betöltéséhez, hanem az „egész emberre”, aki bele tud illeszkedni a szervezet kultúrájába.” Bakacsi Gyula

28 Egyre kevésbé általános az „egy ember- egy munkakör” elv. Az egyes pozíciók között nincsenek jól elkülöníthető és végleges határok. A munkavállalóknak fel kell készülniük az egyre bővülő, változó, rugalmas feladatkörök ellátásra. (pl.: biológia szakos tanár + diák önkormányzati felelős)

29 2. A vezető szerepe a kiválasztásban: A szervezet, az azt alkotó csoportok, illetve a csoportban együttműködő munkatársak ismerete: – ismerje a csoportokban folyó és az egyének szakmai munkáját, tisztelje és értékelje azt – legyen tisztába a szükségletekkel (Miért van szükség az új munkatársra? Mely munkakör, feladatkörök, szerep betöltésére van szükség? Pályakezdő jelentkezését is várja, vagy kizárólag tapasztalattal rendelkező kollégát keres?)

30 – ismerje a csoportban dolgozók személyiségjegyeit, a csoportdinamikát (szerepek megfelelő eloszlása) – tájékozódjon a munkaközösség vezetőjétől Az új munkatárs fogadására alkalmas „higiénés” feltételek megteremtése (költségvetési tényezők, bérgazdálkodás, hely biztosítása)

31 Az alapkövetelmények és a kívánatos jellemzők meghatározása „Ne áruljon zsákbamacskát!” Ismertesse az intézmény céljait! Tegye elérhetővé a PP-t, SzMSz- t, Házirendet, a munkaköri leírást stb.

32 Határozza meg az új munkatárs felvételi eljárását (pl.: próbatanítás, személyiségteszt) Döntéshozatal „Mindig a feladathoz keressük a megfelelő embert és nem az embernek a feladatot!” Dr. Benedek István

33 3. A jelentkező egyén felé támasztott elvárások: Feleljen meg: – az alapkövetelményeknek – kizáró kritériumok (szakmai képesség, iskolai végzettség, eddigi eredmények, rátermettség) – a kívánatos jellemzőknek – soroló kritériumok pl.: helyben lakik, hobbija felhasználható az iskolai nevelési rendszeren belül, van tapasztalata SNI fiatalok integrált tanításában, nem riad vissza a deviáns fiatalok tanításától, nevelésétől, mentor szerepet vállal stb.

34 Személyiségjegyei alapján legyen alkalmas a szervezetben, munkaközösségben, közvetlen munkatársakkal való együttműködésre

35 4. A kiválasztást segíti: Önéletrajz Az egyén motivációinak, hosszú és rövid távú céljainak ismerete Ajánlás (előző munkahelyekről) Próbatanítás, próba nap (például SNI fiatalokat tanító intézményben, asszisztens felvételekor) Személyiségteszt A személyes találkozás során a kollégákkal, gyerekekkel való kommunikáció, spontán reakciók megfigyelése stb.

36 5. Különbség lehet az új munkatársakkal szemben támasztott soroló kritériumokban, ha az intézmény: – Állami – Egyházi – Más természetes vagy jogi személy által fenntartott (alapítvány, magánszemély stb.) – „kis” vagy „nagy” intézmény stb.

37 Miben? Az egy munkatárs által ellátandó feladatkörök mennyiségében Rugalmasság, alkalmazkodó képesség mértékében stb.

38 Az egyén és a szervezet közötti szerződés: Formális szerződés: munkaszerződés: a vezető ebben pontosan tisztázza, hogy mit várhat az egyén a munkáért, hozzájárulásáért. (az egyén nem világosan definiált munkát kínál cserébe, hanem munkavégző képességét, elfogadva a munkáltató jogát arra, hogy mit is kell tennie)

39 munkaköri leírás: kijelöli a feladatokat, a felelősséget, az utasítási viszonyokat (nem optimális, ha „túl precíz”)

40 Informális szerződés = pszichológiai szerződés: A két fél kölcsönös elvárásait, nyílt vagy kevésbé nyílt feltételeit fogalmazza meg íratlanul

41 A másik féltől elvért magatartásokat tartalmazza: 1) Amit vár, amit szeretne a munkavállaló: – igazságosság, – méltányosság, – elfogadható munkafeltételek biztosítása, – munkafeladatok korrekt meghatározása, közlése – rendszeres, segítő szándékú, korrekt visszajelzés

42 2) Amit vár a szervezet: – a munkavégzés iránti pozitív beállítódás – az előírások, utasítások, szabályok követése – lojális magatartás stb.

43 A beilleszkedés segítése 1. A vezető és a nevelőtestület felelőssége: A vezető egyik nagyon fontos feladata, hogy az újonnan belépő kollégának segítsen a környezetbe való beilleszkedésben, hogy mielőbb jó munkaerővé váljon. A nevelőtestület tagjait jellemezze az igazságosság, méltányosság, segítőkészség stb. Az új munkatársnak adjunk lehetőséget a már meglévő szabályok megismerését követő javaslattételre.

44 2. Az új kolléga felelőssége: Legyen nyitott a munkatársak, a helyi szabályok, pedagógiai program mielőbbi megismerésére. Elsősorban ő alkalmazkodjon, ne a hozzá való alkalmazkodást várja el Feltételezze a jó indulatot stb.

45 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A szervezet tagjai – új munkatárs kiválasztása. Voltál már új munkatárs… Adtál már javaslatot, vagy döntöttél már új munkatársról… Mindenesetben sikerült."

Hasonló előadás


Google Hirdetések