Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szervezet tagjai – új munkatárs kiválasztása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szervezet tagjai – új munkatárs kiválasztása"— Előadás másolata:

1 A szervezet tagjai – új munkatárs kiválasztása

2 Voltál már új munkatárs…
Adtál már javaslatot, vagy döntöttél már új munkatársról… Mindenesetben sikerült kiválasztanotok intézményedben a „megfelelő” kollégát?

3 Kérdéseim az új munkatárs kiválasztásáról:
1. Mely feltételeknek kell érvényesülnie egy szervezeten, közoktatási intézményen belül a megfelelő munkatárs kiválasztásakor: a vezető a „régi tagok a munkakör betöltésére jelentkező egyén részéről? 2. Mely kompetenciákkal, személyiségvonásokkal kell rendelkeznie egy pedagógusnak? 3. Az adott szervezet minden munkatársának ugyanazokkal a kompetenciákkal, személyiségjegyekkel kell rendelkeznie?

4 4.Vannak-e különbségek a különböző munkakörök betöltésére történő kiválasztás kor?
5. Hogyan történjen a legmegfelelőbb munkatárs kiválasztása?

5 A szervezet mint a folyamat színtere
1. Mi a szervezet? A közoktatási intézmény, mint szervezet 2. A szervezet tulajdonságát meghatározó jellemzők 3. A szervezet, mint csoportok, csoportja 4. A szervezet, illetve a csoport és az egyén illeszkedése

6 Mi a szervezet? Szabó László:
Valamely társadalmi szükséglet céljából létrehozott Folyamatos emberi együttműködés. Jellemzik : A feladatai, minősége és nagyságrendje által meghatározott, és a vezetés által meghatározott munkafolyamatok Az előbbiekhez szükséges funkciók és szervezeti tagolódás Hatékonysági mutatóval mérhető célok és feladatok A környezet és a belső feltételek változását követő, a szervezet fennmaradását, egyensúlyát biztosító szervezettségre törekszik

7 Mi a szervezet? Nagy József: „…önszabályozó rendszer, amelynek legfőbb sajátossága, hogy elemei között ott találjuk az embert…” Klein Sándor: „ A szervezet emberek és eszközök rendszere.” Dr. Benedek István: „A szervezet az emberi munkatevékenység terepe, ahol a legkülönbözőbb érdekháló alapján szerveződnek egyének, csoportok valamilyen minőségű szervezeti alakzattá.” Az iskola speciális célok érdekében létrehozott és működő szervezet.

8 A szervezet tulajdonságait meghatározó jellemzők
1. A szervezet célja (miért jött létre? Ki hozta létre? Miért jó, hogy működik?) Megfogalmazza: a küldetési nyilatkozat – tömör, érthető, rövid célmeghatározás az állami és intézményi dokumentumok – Alkotmány, Köznevelési törvény, Alapító okirat, Pedagógiai Program

9 2. A szervezet struktúrája ( bonyolultsága, tagoltsága függ a szervezet méretétől, a feladatok, tevékenységek, felelősség szétoszthatóságától) A közoktatási intézmény struktúrája - lapos struktúrájú: pedagógus és nem pedagógus munkatársak szakmailag homogén vagy heterogén munkaközösségeket alkotnak Vezetői szintek: munkaközösség- vezetők, igazgatóhelyettes(ek), Igazgató

10 3. A szervezet és környezete
4. A szervezet tagjai 5. A szervezet vezetője, vezetési módszerek

11 A szervezet, mint csoportok csoportja
A csoport, mint szervezeti egység: Az emberek kezdettől fogva csoportokban igyekeznek megoldani feladataikat. A szervezeti struktúrák is csoportokat jelölnek ki a munkavégzésre. A szervezet a csoportok csoportja.

12 A csoport magatartási szempontból:
Két vagy több egymástól kölcsönös függésben és interakcióban álló egyén, akik valamilyen cél érdekében közösen cselekszenek vagy együttműködnek. Nevelő testület által megfogalmazott közös cél: Pedagógiai Program – Küldetési nyilatkozat…

13 A csoport elengedhetetlen jellemzői:
kölcsönös egymásra utaltság, közös cselekvés

14 „Csoport akkor alakul ki, amikor létrejött a tagok közötti kollektív összetartozás érzése, a csoportkohézió. Közös célokat határoznak meg és egy közös cél eléréséért küzdenek a tagok.” Dr. Benedek István: Az intézményvezetés négy tétele

15 Megkülönböztetünk: Vezetői csoportok (vezető és közvetlen beosztottjai) Feladatcsoportok (akik egy meghatározott feladat, tevékenység elvégzése érdekében dolgoznak együtt) Érdek-csoportok (olyan célok elérése érdekében működnek együtt, amely minden résztvevő számára lényeges, fontos)

16 A szervezet, valamint a csoport és az egyén illeszkedése
A szervezeti magatartás fogalma: az a tudományterület, amely vizsgálja a szervezeten belüli magatartásra gyakorolt egyéni, csoport-és strukturális hatást Célja: a szervezet hatékonyságának növelése Vizsgálja: az emberek mit tesznek a szervezetbe, s ez hogyan befolyásolja annak teljesítményét Tanulmányoz: olyan magatartásformákat, mint az egyéni és csoportos választások, döntések, a munkakörök kialakítása, a munkavégzés, a hiányzás, a munkaerő fluktuációja stb. tanulmányozza a magatartás mögött meghúzódó célokat, motívumokat, érzéseket stb.

17 2. Célok: A csoporton belüli célok lehetnek: szervezeti és egyéni célok. összhangba kell hozni

18 Az egyéni célok: A vezetőnek vizsgálnia kell: a munkatársak szükségleteit, egyéni ambícióik kielégülését Munkatársai kellően motiváltak?

19 új munkatárs felvételekor
a szervezet képes lesz-e „betölteni” az új munkavállaló „szükségleteit”, s hozzásegíteni őt egyéni céljai eléréséhez?

20 3. Az egyéni célokkal összhangban levő a szervezet, illetve a csoport által nyújtható motivációs tényezők: a) Herzberg kéttényezős elmélete: Tényleges motivátorok (felelősség, kihívást jelentő munka, önállóság, fejlődési lehetőségek stb.) Higiénés tényezők (kereset, munkakörülmények)

21 Maslow szükségleti hierarchia:

22 A tagok elégedettek. Jól érzik magukat a szervezetben
A tagok elégedettek? Jól érzik magukat a szervezetben? Hogyan viszonyulnak a szervezethez?

23 Az új munkatárs kiválasztása
A szervezetek, így a nevelési- oktatási intézmények kialakításának első lépcsője a megfogalmazott célok mentén a feladatelhatárolás, a munkamegosztás => a munkakörök kialakítása.

24 Az intézményvezető feladata: a megfelelő képességekkel és motivációkkal rendelkező ember belehelyezése a már kialakult struktúrába.

25 Új munkatárs kiválasztására kerül sor, amikor:
valakit először alkalmazunk egy új feladatkör betöltésekor már ott dolgozó munkatárssal (pl.: minőségirányítási csoport tagok, munkaközösség- vezetők, diákönkormányzat vezető, gyermekvédelmi felelős stb.)

26 A munkakör és az egyén kapcsolata:
Klasszikus alapelv: specializáció Új koncepció: Már nem a munkakör a szervezetalakítás kiindulópontja átalakulnak a munkakörök

27 Központi feladat: szervezet és a munkavállaló közötti illeszkedés biztosítása és fejlesztése „A szervezeteknek már nem csak „kezekre és fejekre” van szükségük egyes munkakörök betöltéséhez, hanem az „egész emberre”, aki bele tud illeszkedni a szervezet kultúrájába.” Bakacsi Gyula

28 Egyre kevésbé általános az „egy ember- egy munkakör” elv.
Az egyes pozíciók között nincsenek jól elkülöníthető és végleges határok. A munkavállalóknak fel kell készülniük az egyre bővülő, változó, rugalmas feladatkörök ellátásra. (pl.: biológia szakos tanár + diák önkormányzati felelős)

29 2. A vezető szerepe a kiválasztásban:
A szervezet, az azt alkotó csoportok, illetve a csoportban együttműködő munkatársak ismerete: ismerje a csoportokban folyó és az egyének szakmai munkáját, tisztelje és értékelje azt legyen tisztába a szükségletekkel (Miért van szükség az új munkatársra? Mely munkakör, feladatkörök, szerep betöltésére van szükség? Pályakezdő jelentkezését is várja, vagy kizárólag tapasztalattal rendelkező kollégát keres?)

30 ismerje a csoportban dolgozók személyiségjegyeit, a csoportdinamikát (szerepek megfelelő eloszlása)
tájékozódjon a munkaközösség vezetőjétől Az új munkatárs fogadására alkalmas „higiénés” feltételek megteremtése (költségvetési tényezők, bérgazdálkodás, hely biztosítása)

31 Az alapkövetelmények és a kívánatos jellemzők meghatározása
„Ne áruljon zsákbamacskát!” Ismertesse az intézmény céljait! Tegye elérhetővé a PP-t, SzMSz- t, Házirendet, a munkaköri leírást stb.

32 Határozza meg az új munkatárs felvételi eljárását (pl
Határozza meg az új munkatárs felvételi eljárását (pl.: próbatanítás, személyiségteszt) Döntéshozatal „Mindig a feladathoz keressük a megfelelő embert és nem az embernek a feladatot!” Dr. Benedek István

33 3. A jelentkező egyén felé támasztott elvárások:
Feleljen meg: az alapkövetelményeknek – kizáró kritériumok (szakmai képesség, iskolai végzettség, eddigi eredmények, rátermettség) a kívánatos jellemzőknek – soroló kritériumok pl.: helyben lakik, hobbija felhasználható az iskolai nevelési rendszeren belül, van tapasztalata SNI fiatalok integrált tanításában, nem riad vissza a deviáns fiatalok tanításától, nevelésétől, mentor szerepet vállal stb.

34 Személyiségjegyei alapján legyen alkalmas a szervezetben, munkaközösségben, közvetlen munkatársakkal való együttműködésre

35 4. A kiválasztást segíti:
Önéletrajz Az egyén motivációinak, hosszú és rövid távú céljainak ismerete Ajánlás (előző munkahelyekről) Próbatanítás, próba nap (például SNI fiatalokat tanító intézményben, asszisztens felvételekor) Személyiségteszt A személyes találkozás során a kollégákkal, gyerekekkel való kommunikáció, spontán reakciók megfigyelése stb.

36 5. Különbség lehet az új munkatársakkal szemben támasztott soroló kritériumokban, ha az intézmény:
Állami Egyházi Más természetes vagy jogi személy által fenntartott (alapítvány, magánszemély stb.) „kis” vagy „nagy” intézmény stb.

37 Miben? Az egy munkatárs által ellátandó feladatkörök mennyiségében Rugalmasság, alkalmazkodó képesség mértékében stb.

38 Az egyén és a szervezet közötti szerződés:
Formális szerződés: munkaszerződés: a vezető ebben pontosan tisztázza, hogy mit várhat az egyén a munkáért, hozzájárulásáért. (az egyén nem világosan definiált munkát kínál cserébe, hanem munkavégző képességét, elfogadva a munkáltató jogát arra, hogy mit is kell tennie)

39 munkaköri leírás: kijelöli a feladatokat, a felelősséget, az utasítási viszonyokat (nem optimális, ha „túl precíz”)

40 Informális szerződés = pszichológiai szerződés:
A két fél kölcsönös elvárásait, nyílt vagy kevésbé nyílt feltételeit fogalmazza meg íratlanul

41 A másik féltől elvért magatartásokat tartalmazza:
1) Amit vár, amit szeretne a munkavállaló: igazságosság, méltányosság, elfogadható munkafeltételek biztosítása, munkafeladatok korrekt meghatározása, közlése rendszeres, segítő szándékú, korrekt visszajelzés

42 2) Amit vár a szervezet: a munkavégzés iránti pozitív beállítódás
az előírások, utasítások, szabályok követése lojális magatartás stb.

43 A beilleszkedés segítése
1. A vezető és a nevelőtestület felelőssége: A vezető egyik nagyon fontos feladata, hogy az újonnan belépő kollégának segítsen a környezetbe való beilleszkedésben, hogy mielőbb jó munkaerővé váljon. A nevelőtestület tagjait jellemezze az igazságosság, méltányosság, segítőkészség stb. Az új munkatársnak adjunk lehetőséget a már meglévő szabályok megismerését követő javaslattételre.

44 2. Az új kolléga felelőssége:
Legyen nyitott a munkatársak, a helyi szabályok, pedagógiai program mielőbbi megismerésére. Elsősorban ő alkalmazkodjon, ne a hozzá való alkalmazkodást várja el Feltételezze a jó indulatot stb.

45 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A szervezet tagjai – új munkatárs kiválasztása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések