Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dudásné Regdon Krisztina Pénzügyőr százados, kiemelt főreferens NAV Nyugat-dunántúli Regionális Vám-és Pénzügyőri Főigazgatóság 1/20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dudásné Regdon Krisztina Pénzügyőr százados, kiemelt főreferens NAV Nyugat-dunántúli Regionális Vám-és Pénzügyőri Főigazgatóság 1/20."— Előadás másolata:

1 Dudásné Regdon Krisztina Pénzügyőr százados, kiemelt főreferens NAV Nyugat-dunántúli Regionális Vám-és Pénzügyőri Főigazgatóság 1/20

2 1.Adminisztrációs terhek csökkentése 2.Termékdíj-bevételek növelése 3. Fontos törekvés a gyűjtés és hasznosítás, valamint az anyagában történő hasznosítás mértékének növelése 4. Állami kezelői feladatokat ellátó szervezet létrehozása( OHÜ, Termékdíj bizottság) 5. Új díjfizetési rendszer kialakítása

3 1.Adminisztrációs terhek csökkentése (A csomagolás és a reklámhordozó papír kötelezettjének megváltozása.) Kivonják a részletes adminisztrációs terhek alól a kisebb kibocsátókat tömörítő „csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozó, vagy saját célra felhasználó kötelezett " -i kört, aki átalányt fizetnek, évente egyszer. Hangsúlyos elem a többször felhasználható termékek első forgalomba hozatalával összefüggő adóztatás „eltörlése” 2.Termékdíj-bevételek növelése (licence díjak megszüntetése, az eddig „koordinálós” átvállalással rendelkező gazdálkodók a terheinek növekedése ) 5. Állami kezelői feladatokat ellátó szervezet létrehozása (jelenlegi koordináló szervezeti rendszer megszüntetése mellette új szervezeti séma kialakítása. Az iparágat kétszintű szervezeti struktúra irányítja,:a Termékdíj bizottság, az iparág egészét befolyásoló stratégiai döntéseiben szakértő, tanácsadó, döntés előkészítő testület, továbbá az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség, amely az iparági feladatok végrehajtásáért felel.) 6. Új díjfizetési rendszer kialakítása (A termékdíj költségelemeket beépítették termékdíj mértékébe, ezzel biztosítva forrásokat a megfelelő mértékű gyűjtés és hasznosítás teljesítéséhez.( rendszerirányítási költség,kezelési költség és az externális költség, mely a termék által okozott szennyezést hivatott kompenzálni. A nem egyéni hulladékkezelést választók által fizetett termékdíj egy általányösszeg)

4 Megszűnő intézmények,új lehetőség Megszűnik: 1.) Mentesség 2.) Levonás (kereskedelmi csomagolás) 3.) Kedvezmény Új lehetőség Gyártói felelősség elvének valódi érvényesítése – egyéni hulladékkezelés 4/20

5 a ) az akkumulátor; b) a csomagolóeszköz, az egyéb csomagolószer (a továbbiakban együtt: csomagolószer); c) az egyéb kõolajtermék; d) az elektromos, elektronikai berendezés; e) a gumiabroncs; f) a reklámhordozó papír. Csomagolóeszköz: a termék vagy a kisebb csomagolás befogadására, egységbe fogására kialakított, meghatározott anyagú, szerkezetû – általában ipari, vagy szolgáltató jellegû tevékenység keretében elõállított – ideiglenes védõburkolat, továbbá a raklap; Csomagolóanyag: a csomagolóeszközök elõállítására, illetve az ideiglenes védõburkolat kialakítására közvetlenül alkalmazható szerkezeti anyagok gyûjtõfogalma; 5/20 Termékdíj-köteles termékek

6 csomagolási segédanyag: a csomagolás kiegészítõ vagy járulékos részeként felhasználható – így különösen záró, rögzítõ, párnázó, díszítõ – elemek, valamint kellékek, így különösen címke, páralekötõ anyag, hordfogantyú, ragasztó gyûjtõfogalma; egyéb csomagolószer: csomagolóanyag, csomagolási segédanyag ; A végrehajtási rendelet tartalmazza a csomagolószer katalógust, melyben vámtarifaszám szerint kerültek felsorolásra a csomagolószerként is felhasználható, ezáltal alapvetően termékdíj köteles termékek. A külföldről behozott termék melyet „csomagolóeszköz”-be tettek, azaz becsomagoltak változatlan formában történő értékesítése esetén, vagy annak „lebontása” esetén keletkezik fizetési kötelezettség. Kereskedelmi csomagolószer: olyan csomagolószer, amely alkalmas kereskedelmi csomagolás létrehozására ( aki nem kereskedelmi csomagolásra használja : átvállalás vagy nyilatkozat – újrahasználható, vagy átalányos)

7 Reklámhordozó papír: a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott sajtótermékek közül az idõszaki lap egyes lapszámai, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány, a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány – beleértve azt is, ha mindezek más, nem termékdíjköteles kiadvány külön mellékletét képezik –, továbbá a térkép. Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába: a ) a kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, idõszaki lap, b) a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, idõszaki lap, c) a könyv, tankönyv ;

8 - 1.Első belföldi forgalomba hozó vagy első saját célú felhasználó - 2.Belföldi előállítás egyéb kőolajtermék esetén az első belföldi forgalomba hozó első vevője - 3.Bérgyártás esetén a bérgyártató - 4. Nyilatkozó, amennyiben nyilatkozatával ellentétesen jár el - 5. Átvállaló - /Reklámhordozó papír esetén az első belföldi forgalomba hozatalnak (belföldi előállítás esetén) a nyomdai szolgáltatás teljesítése ( nyomtatás és átadás) minősül / Nem keletkezik kötelezettség: a) a termékdíjköteles termék külföldre történő értékesítése, b) természetes személy esetén a termékdíjköteles termék személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségű saját célú felhasználása, esetén nem keletkezik. c) Újrahasználható csomagolószerek tekintetében szigorú feltételek teljesülése esetén

9  Saját célú felhasználás címén keletkezik termékdíj-kötelezettség a Kt-ból megismert eseteken túl : - a) a kötelezett jogutód nélküli megszűnése esetében, ha a kötelezett 1. felszámolás esetén a felszámolási zárómérleg fordulónapján,2. végelszámolás esetén a végelszámolást lezáró beszámoló fordulónapján,vagy megszűnése esetén a megszűnés időpontjában olyan, termékdíjköteles terméket tart tulajdonában, amelyre a termékdíj nem került megfizetésre b) a termékdíjköteles termék mennyiségében bekövetkezett, a törvény végrehajtási rendeletében meghatározott elszámolható hiányt meghaladó hiány és a termékdíjköteles termék megsemmisülése esetén - az elháríthatatlan külső okból bekövetkezett megsemmisülés kivételével - a megsemmisült mennyiségre. c ) termékdíjköteles termék alapanyagként történő felhasználása esetében a gyártási folyamat során keletkező gyártási selejt, hulladék tekintetében. Az elszámolható tényleges hiány mértéke – évente - a termékdíjköteles termék tömegében kifejezett mennyiségének legfeljebb 0,5 %-a lehet.

10 - Kötelezetté válik : - - kenőolaj esetén a számlán átvállaló - - a később felsorolt esetekben a szerződés alapján átvállaló- - - a lentebb kifejtett nyilatkozó, ha a terméket nem a nyilatkozatában foglaltakkal ellentétesen jár el - - az átmeneti rendelkezések szerint az is aki 2012.01.01 előtt szerez be csomagoló eszközt, vagy reklámhordozó papírt és azt majd 2012.01.01 után hozza forgalomba ( a beszerzéskor megfizetett termékdíjat és hasznosítási díjat a 2012. évben hatályos díjtételek alapján kiszámított termékdíj összegéből legfeljebb az első negyedévben levonhatja és csak a különbözetet köteles megfizetni. Ez vonatkozik a számlán történő átvállalással beszerzett termékekre is )

11 Számlán átvállalás : Csak belföldi előállítású kenőolaj esetén lehetséges, a végrehajtási rendeletben meghatározott záradékszöveget kell feltüntetni, a nem megfelelő záradékszöveg feltüntetése esetén visszaszáll a kötelezettség az eredeti kötelezettre. Szerződéses átvállalás: a)az elsõ belföldi vevõ, ha a kötelezettõl megvásárolt termékdíjköteles termék legalább 60%-át külföldre értékesíti, b) a bérgyártó, c) a 1234/2007/EK rendelet szerinti mezõgazdasági termelõi szervezõdésen keresztül forgalomba hozott termékdíjköteles termék esetén a termelõi szervezõdés, d) a csomagolószer elsõ belföldi vevõje, ha csomagolást hoz létre a csomagolószerbõl, e) csomagolóanyag esetében az azt csomagolóeszköz elõállítására felhasználó elsõ belföldi vevõ

12 Szerződés alapján legfeljebb 3 év időtartamra vállalható át. Az átvállalási szerződés létrejöttének, módosításának érvényességéhez a vámhatósághoz történő bejelentés szükséges. A bejelentést az átvállaló a szerződés kezdő, vagy módosítási időpontjától, megszűnés esetén annak megszűnésétől számított 15 napon belül teszi meg. A termékdíj-kötelezettség a szerződésben meghatározott időponttal száll át az átvállalóra, amennyiben a bejelentés megvalósul A szerződés minimális adattartalmát a végrehajtási rendelet tartalmazza. Az átvállaló az átvállalt kötelezettség teljesítését okmányokkal, nyilvántartással köteles alátámasztani ( vhr, részletesen szabályozza) Szerződéses átvállalás esetén a bevallási kötelezettség az átvállaló felet terheli. Szerződéses átvállalás esetén a számlán záradékszöveget kell feltüntetni. A tárgynegyedévben átvállalt termékdíjköteles termék mennyisége 60%-ának külföldre értékesítését az átvállalás tárgynegyedévének utolsó napjától a szerződés érvényességének utolsó napjáig, legfeljebb 365 napon belül kell igazoltan külföldre kiszállítani, ellenkező esetben a 366. napon a termékdíj- kötelezettség – az átvállalás napján hatályos szabályok szerint – beáll az átvállalónál, a ki nem szállított mennyiség tekintetében. A ki nem szállítás esetében a vámhatóság intézkedik a mulasztási bírság kiszabásáról.

13 A kötelezettnek nem kell a termékdíjat megfizetnie, ha: Az első vevője (a továbbiakban : nyilatkozó) nyilatkozik arról, hogy a) a csomagolószert csomagolás előállítására használja fel és termékdíjátalány fizetésére jogosult, vagy b) a csomagolószert csomagolás előállítására a újrahasználható csomagolóeszközként használja fel,(vagy c) az egyéb csomagolószert, mint annak végfelhasználója nem csomagolás előállítására használja fel. ( A nyilatkozat lehet eseti, vagy időszakra szóló. A nyilatkozatot tevő az átalány termékdíj- fizetésre vonatkozó választását; illetve a csomagolás előállítására felhasználó gazdálkodó a betétdíjas újrahasználati rendszer alkalmazására vonatkozó bejelentését a vámhatóságnak köteles megtenni. A vámhatóság a honlapján közzéteszi a bejelentést tevő gazdálkodókat és amennyiben az értékesített csomagolószerről szóló számla keltének napján a nyilatkozatot adó érvényes adatokkal megtalálható a vámhatóság honlapján közzétett nyilvántartásban, a csomagolószer értékesítőjének nem kell megfiztenie a termékdíjat. A termékdíj-kötelezettség a számla keltének napján száll át a nyilatkozatot tevőre. A nyilatkozatokat befogadó a negyedéves bevallásában adatokat szolgáltat a nyilatkozat tevőkről a vámhatóságnak. A nyilatkozat szövegét a végrehajtási rendelet tartalmazza.

14  Reklámhordozó papír Az időszaki lap egyes lapszámai, a röplap és egyéb szöveges kiadvány, a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, továbbá a térkép belföldi előállítása esetén a megrendelő írásban nyilatkozik a nyomdai szolgáltatást teljesítő felé arról, hogy az általa megrendelt termék reklámhordozó papírnak minősül-e. Amennyiben a nyomdai szolgáltatás keretében előállított termék megrendelése nem reklámhordozó papír belföldi előállítására vonatkozik, úgy a megrendelőnek jeleznie kell, ennek okát is ( könyv, tankönyv, 50%.-nál kevesebb a reklám stb.) A megrendelést teljesítő köteles 6 évig megőrizni az általa előállított termék elektronikus vagy nyomtatott példányát és azt a vámhatóság ellenőrzése során kérésre bemutatni. A reklámhordozó papír meghatározása tekintetében valótlanul nyilatkozó kötelezettnek minősül. A vámhatósági ellenőrzés során megállapított kötelezettségszegés esetén a mulasztási bírság kiszabásától nem lehet eltekinteni.

15 - Kikerült a jogszabályból a GLN szám kötelező használata, valamint a KÜJ szám alkalmazását sem írták elő. A vámhatóság ezentúl csak az általa kiadott VPID szám alatt tartja nyilván a kötelezetti körbe tartozókat.A nyilvántartásba vételről és a nyilvántartásra vonatkozó részletes szabályokat az Art. tartalmazza. - - Bejelentési kötelezettség: - A kötelezett a termékdíjköteles termékkel végzett tevékenységét a vámhatóságnál annak megkezdésétől számított 15 napon belül bejelenti, továbbá nyilatkozik arról, ha a termékdíj-kötelezettségét egyéni hulladékkezelést teljesítőként vagy termékdíj átalány-fizetésre jogosultként teljesíti.2012.-ben az egyéni hulladékkezelést választó kötelezett nyilatkozatát 01.15-ig teszi meg, melynek elmulasztása jogvesztő. ( eztán minden évben újra nyilatkoznia kell, ha továbbra is egyéni teljesítő akar maradni) Minden egyéb kötelezett 04.20-ig teljesíti bejelentési kötelezettségét. ( minden kötelezettnek be kell jelentkeznie !!!! Függetlenül attól, hogy a Kt. szerint 2011-ig ezt megtette-e) A készletre vétellel történő fizetést választóknak is eddig kell nyilatkozni.

16  A termékdíj számlán történő feltüntetési kötelezettsége 2012.01.01-től a) számlán történ ő átvállalás esetén, vagy b) a kötelezett és vevőinek visszaigénylésre jogosult vevő partnerei által igényelt esetben, vagy c) csomagolószer, illetve reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozatalakor az e törvény végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott számlazáradékkal megegyező szöveget kell feltüntetni. A még nem elfogadott vhr szerint: Nem kell a számlán záradékot feltüntetni a) csomagolószer kiskereskedelmi értékesítése esetén, b) ha a kötelezett a csomagolószert csomagolás részeként hozza első belföldi forgalomba.

17 Bevallási és fizetési kötelezettség :  A kötelezett negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig bevallást nyújt be.  A kötelezett a bevallás adatait forintban, a tömeg adatokat pedig – két tizedesjegy pontossággal - kilogrammban tünteti fel.  A termékdíjátalány-fizetésre jogosult kötelezett, a tárgyévet követ év január hónap 20. napjáig teljesíti bevallási kötelezettségét, kivéve a mezőgazdsái termelőt, mert őt bevallási és nyilvántartási kötelezettség nem terheli, tárgyévi átalány megfizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év április 20-ig teljesíti.  Ha a bevallásban a termékdíj összege az ezer forintot nem éri el, továbbá az Art. szerinti ellenőrzés vagy önellenőrzés során a termékdíj-különbözet az ezer forintot nem éri el, azt nem kell megfizetni. A vámhatóság az ezer forintot el nem érő termékdíj-visszatérítést nem utalja ki.  A kötelezettet a tárgyév (adóév) negyedik negyedévére nézve termékdíjelőleg megállapítási, bevallási és megfizetési kötelezettség terheli, mely összeg az első három negyedév után fizetett termékdíj harmadának a 80 %-a,melyet tárgyév december 20-ig kell megfizetni meg.( a 80% alapjába bele kell számolni az erre az időszakra vonatkozó önellenőrzésben és pótbevallásban szereplő összegeket is)

18 Nem kell megfizetni a termékdíjat : a) az egyéb kőolajtermék alapanyagként történő felhasználása, b) a Magyarországon hulladékká vált egyéb kőolajtermékből a hulladékgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott R9 eljárással előállított termékdíjköteles termékforgalomba hozatala esetén. ( bevallásban viszont a megfelelő kóddal kell szerepeltetni) A készletre vétellel történő kötelezettség teljesítés lehetősége megmarad. 2012-ben 01.01-én készleten lévő termékdíj köteles termékek után a termékdíjat 2012.04.20-ig kell megfizetni. Ezen időpontig kell teljesíteni a bejelentési kötelezettséget is. A továbbiakban majd tárgyévet megelőző év december 31-én készleten levő termékdíjköteles termékeiről leltárt kell készíteni, amely egyben a tárgyév nyitókészlete, és a termékdíjat - a tárgyévben érvényes termékdíjtétel mértékével - tárgyév január 20-ig bevallani és megfizetni. A termékdíj- kötelezettség készletre vétellel történő teljesítése esetén a kötelezett a termékdíj- kötelezettsége keletkezésének időpontját a tárgyéven belül nem változtathatja meg.

19 A termékdíj visszaigénylése : A befizetett termékdíj - a termékdíjköteles termék külföldre történő igazolt kiszállítása; - - a termékdíjköteles termék változatlan formában, illetve változatlanformában és állapotban más termékbe beépített külföldre történ ő értékesítése ; - a nemzetközi szerződés szerint köztehermentes beszerzéssel összefüggőtevékenység; - - az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási ogramjamegvalósításával összefüggő tevékenység ; - a termékdíj köteles termék gyártásához közvetlen anyagként (alapanyag )felhasznált termékdíjköteles termék felhasználása - - Az újrahasználható csomagolószer termékdíj megállapítási időszakon túli külföldre történő igazolt visszaszállítása, - egyéb csomagolószer esetében, annak — a továbbforgalmazás kivételével- nem csomagolás előállítására való felhasználása esetén - kőolajtermék termékdíjának azon része után, amelyre vonatkozóan a használt vagy hulladékká vált, a kötelezettnél termékdíjköteles egyéb kőolajtermék anyagában történő hasznosításra történő átadás-átvételének tényét és a hasznosítás tényét igazolja - visszaigényelhető:

20 A visszaigénylés feltételei. -A külföldre történő értékesítés számlával v agy az ügylet teljesítését igazoló egyéb okirattal és szállítólevéllel vagy fuvarokmánnyal igazolható. -A visszaigénylés további feltétele a termék beszerzéséről kiállított számla vagy az ügylet teljesítését igazoló egyéb okirat, amely tartalmazza : a) a termék első belföldi forgalomba hozatalakor a kötelezett által kibocsátott számla vagy az ügylet teljesítését igazoló egyéb okirat számát, azonosító adatát, b) a kötelezett nevét, címét, adószámát, c) és a kötelezett által kiállított számlán vagy annak mellékletében, illetve az ügylet teljesítését igazoló egyéb okiraton feltüntetett termékdíj mértékét és összegét. ( számlán feltüntetési kötelezettség az el nem fogadott vhr szerint: a visszaigénylésre jogosult vevő igénye alapján a kötelezettnek, illetve a kötelezett vevőinek a számlán záradékot kell feltüntetni, amely tartalmazza a termékdíjköteles termék CsK, vagy KT kódjának első öt karakterét, a termékdíj mértékét, és összegét. )

21 Újrahasználható csomagolások: - nem kell megfizetni a termékdíjat, ha a termékdíjköteles termék az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásában szerepel, és a csomagolást végző a csomagolószerre betétdíjat alkalmaz. - A külföldről behozott csomagolás részét képező újrahasználható csomagolószer után nem keletkezik t ermékdíj kötelezettség, amennyiben a kötelezett nyilvántartásával, bizonylatokkal alá tudja támasztani, hogy az újrahasználható csomagolószert a behozatal időpontjának a termékdíj-megállapítási időszakában a kötelezett megbízása alapján közvetlenül külföldre visszaszállították. A tárgyidőszakon túl történő kiszállítás következtében történő visszaigénylésre akkor kerülhet sor, ha a behozatalt követően további csomagolásra történő felhasználásra – a kiszállítás esetét kivéve – nem kerül sor, továbbá a csomagolószer kialakítása, jellemzői alapján csomagolásra többször felhasználható. - Az újrahasználatra alkalmas csomagolószer beszerzésekor nyilatkozat alapján nem kell megfizetni a termékdíjat, amennyiben a csomagolószer felhasználója a betétdíjas rendszer alkalmazását a vámhatósághoz bejelentette és az adatai a csomagolószer vásárlásakor a vámhatóság honlapján megtalálhatók. - A kötelezett kérelmére a vámhatóság akkor veszi fel a csomagolószert az újrahasználható csomagolószerek katalógusába, ha az kétséget kizáróan alkalmas csomagolásra történő többszöri felhasználásra.

22 - Változás a képviseletben: az Art szerinti képviseleti lehetőség a Ktdt törvény szerint kibővül a termékdíj-ügyintézői képesítést szerzettekkel. - A törvény az érintettek számára elsődlegesen termékdíj fizetési kötelezettséget ír elő, megszüntetve az eddigi licencdíj fizetésének választási lehetőségét. -A termékdíj alapja a termékdíj köteles termék tömege, és a fizetendő termékdíj tulajdonképpen egy átalányértek (aki egyéni hulladékkezelést választ termékdíj fizetési kötelezettsége a kibocsátott mennyiségtől és a begyűjtött, valamint hasznosított mennyiségtől függően változik és alapvetően a termékdíj költségelemeket fizeti meg) 22/20 Kötelezetteket érintő további változások

23 Díjtételek csomagolószer díjtételei 23/20 Termékdíj (2012) Ft/kg Műanyag42 Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)50 Társított rétegzett italkarton28 Fém20 Papír, fa, természetes alapú textil20 Üveg17 Egyéb50

24 Díjtételek kereskedelmi csomagolószer -díjtételei 24/20 Termékdíj (2012) Ft/kg Műanyag (kivéve műanyag bevásárló-reklám táska) 60 Műanyag bevásárló-reklám táska 1800 Üveg17 Társított (kivéve társított rétegzett italkarton) 130 Társított rétegzett italkarton 300 Fém 300 Egyéb anyagok 300

25 Díjtételek Elektormos és elektronika berendezések-díjtételei 25/20 Termékdíj (2012) Ft/kg Háztartási nagygépek 50 Háztartási kisgépek 50 Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve a rádiótelefon készülék 50 Szórakoztató elektronikai cikkek 100 Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok 50 Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 50 Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök 50 Adagoló automaták 100 Rádiótelefon készülék 500

26 Díjtételek Egyéb termékek díjtételei 26/20 Termékdíj (2012) Ft/kg Reklámhordozó papír64 Elektrolittal feltöltött akkumulátor 60 Elektrolittal fel nem töltött akkumulátor 80 Kenőolaj 112 Gumiabroncs52

27 - Csekély mennyiségű csomagolást kiskereskedelmi értékesítés során forgalomba hozó vagy saját célú felhasználó kötelezett, tárgyévben legfeljebb: 1. 3000 kg üveg 2. 300 kg műanyag 3. 75 kg műanyag bevásárló,reklám táska 4. 300 kg társított vagy rétegzett 5. 500 kg papír,fa,természetes alapú textil 6. 300 kg fém 7. 300 kg egyéb (de 2-7 pontok összesen nem haladhatják meg az évi 1000 kg-ot) Átalány díja: 12.000 Ft/év Az átalányfizetés év közben nem változtatható meg, ha átlépi a keretet be kell jelenteni. A túllépés időpontját követően termékdíj-kötelezettségének az általános szabályok sz.tesz eleget.” Bejelentés határideje: 2012.04.20 Fizetési határidő:tárgyévet követő 01.20. Mezőgazdasági termelő: A 73/2009/EK tanácsi rendelet szerinti mezőgazdasági termelő kötelezett termékdíjátalány fizetésére jogosult. A tárgyévet megelőző évben legfeljebb évi tíz millió forintos értékesítési nettó árbevételt elérő mezőgazdasági termelő termékdíjátalánya 2000 Ft/év. A tárgyévet megelőző évben évi tíz millió forintot meghaladó, azonban legfeljebb évi ötven millió forintos árbevételt elérő mezőgazdasági termelő termékdíjátalánya 7000 Ft/év, a tárgyévben kötelezetté váló mezőgazdasági termelő termékdíj átalánya 5000 Ft/év.

28 Fizetési kötelezettség keletkezésének időpontja : Keletkezési módKeletkezés időpontja Első belföldi forgalomba hozatalA számlán, vagy számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés napján, ezek hiányában az ügylet teljesítésének napján keletkezik. Saját célú felhasználásKöltségként történő elszámolás napján Leltárhiány vagy megsemmisülésFelvett jegyzőkönyv könyvelésének napján A fentieken túl a kötelezett döntése alapján, annak érvényes bejelentése után Készletrev ételkor

29 Egyéni hulladékkezelés - Az egyéb kőolajtermék és reklámhordozó papír kivételével, a termékdíjköteles termék termék- és anyagáramából keletkezett hulladék kötelezett telephelyén történõ saját gyûjtése, ideértve a kötelezettnek a termék forgalmazását végzõ kereskedelmi egységgel ténylegesen, közösen, az értékesítés helyén történõ gyûjtését, illetve, saját célú felhasználás esetén kötelezett telephelyén történõ gyûjtése és a gyûjtött hulladék hasznosítása vagy hasznosíttatása; - Az egyéni hulladékkezelés esetén a kötelezettnek az egyszerűen számítható termékdíj helyett ún. rendszerhasználati, externális és kezelési költséget kell – bonyolult számítási képlet alapján – fizetnie. ( tv. 3 sz. melléklete tartalmazza ) - Bejelentési kötelezettség a NAV vámszerve felé 2012.01.15-ig, az elmulasztása jogvesztő. A bejelentést termék és anyagáramonként kell megtennie. Eztán évente újra bejelenteni !! - hulladékkezelési teljesítményének meghatározása során kizárólag azt a Magyarország területén gyûjtött hulladékot veheti figyelembe, amelynek hasznosításra történõ átvételét leigazolják számára. Amennyiben az egyéni hulladékkezelést teljesítõ saját maga hasznosít, az erre vonatkozó adatokat a saját nyilvántartása tartalmazza.

30 Egyéni hulladékkezelés -A vámhatóság az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett és az ennek érdekében vele szerződött hulladékkezelők által teljesített ügyletek - Az el nem fogadott Vhr. szerinti kötelezettségek: -A bejelentés tartalmazza még : a tárgyévre elszámolni tervezett mennyiséget, a hulladékkezelés során együttműködő szerződött partnerek, és a gyűjtési pontként felhasznált telephelyek felsorolását. -Amennyiben az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett saját célú felhasználás mellett telephelyén végső fogyasztótól is végez gyűjtést, az összes gyűjtött hulladékokból összesítve teljesítheti a kötelezett a hulladékkezelést. -Az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett és együttműködő partnerei nyilvántartásukat úgy vezetik, hogy azokból megállapítható legyen a teljesítés időpontja, a kezelt hulladék HKT kódja, és mennyisége. -Az egyéni hulladékkezelés adott termék- és anyagáramra vonatkozóan teljesíthető több kötelezett együttes teljesítésével, amennyiben az OHÜ-vel t árgyévre szerződve, rajta keresztül végeznek közös elszámolást, a kötelezettek egymás közötti megállapodásának megfelelő arányban, a szerződést január 31-éig kötik meg. A kötelezettek egyéb szerződéseiket a közreműködőkkel önállóan kötik.

31 Nyilvántartás -A termékdíj-köteles termékkel és a termékdíjjal összefüggő kötelezettség ( termékdíj-kötelezettség) a nyilvántartás vezetési kötelezettség is ( a minimális adattartalmat a vhr tartalmazza) -A kötelezett – e törvényben, a Hgt-ben, valamint ezek felhatalmazás a alapján kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint – a termékdíjköteles termékekkel, hulladékaikkal, továbbá a nem csomagolószerként forgalomba hozott,e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott csomagolószer- katalógusban szereplő árukkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellen őrizhetősége céljából a valóságot (tényhelyzetet) tükröző nyilvántartást vezet, melyből negyedéves bontásban megállapítja a nettó fizetési kötelezettségét és amely alapján bevallási kötelezettségét teljesíteni tudja. -Amennyiben az egyéni hulladékkezelést teljesítő maga hasznosít, az erre vonatkozó adatokat is tartalmazza a nyilvántartása. -A csomagolószer forgalomba hozója negyedéves gyakorisággal részletes nyilvántartást vezet az egyes nyilatkozók felé történő forgalomba hozatalról. -Termékdíjköteles termék alapanyagként felhasználása esetén a kötelezett nyilvántartást vezet az a felhasználás időpontjáról felhasznált mennyiségről.

32 Ami kimaradt az előadásból: - Szankciórendszer -Az OHU működése és jogköre - Az ellenőrzés ( Nav bővülő hatásköre)

33 33/20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dudásné Regdon Krisztina Pénzügyőr százados, kiemelt főreferens NAV Nyugat-dunántúli Regionális Vám-és Pénzügyőri Főigazgatóság 1/20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések