Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dudásné Regdon Krisztina

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dudásné Regdon Krisztina"— Előadás másolata:

1 Dudásné Regdon Krisztina
A környezetvédelmi termékdíjról szóló évi LXXXV. Törvény Módosítás: évi CLVI. törvény , Egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról 417.§-451.§ Újabb módosítás:2011. évi CLXVI. törvény Magyarország évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról Végrehajtási rendelet: 343/2011. KorM. Rendelet Dudásné Regdon Krisztina Pénzügyőr százados, kiemelt főreferens NAV Nyugat-dunántúli Regionális Vám-és Pénzügyőri Főigazgatóság 1/20

2 Legfontosabb változások
A belföldi előállítású csomagolás esetében a csomagolást alkotó csomagolószer első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója fizeti meg a termékdíj összegét. Az új jogszabály értelmében a kötelezettek köre jelentősen csökkenhet, hiszen a csomagolószer első belföldi forgalomba hozója lesz a termékdíj-befizetésre kötelezett. A törvény végrehajtási rendeletében (314/2011. Kormányrendelet) megtalálható a Csomagolószer Katalógus, mely segítséget nyújt a termékdíj-köteles csomagolószerek meghatározásában.

3 Legfontosabb változások
Reklámhordozó papír az első belföldi forgalomba-hozó a kötelezett (azaz a nyomda, vagy a nyomdai szolgáltatást végző vállalkozás), azonban a megrendelt termék vonatkozásában a megrendelőnek nyilatkozatot kell tennie a termékdíj- kötelezettséget meghatározó feltételekről. A megrendelést teljesítése esetén a nyomda köteles a nyilatkozatot, valamint az előállított termék egy – nyomtatott, vagy a nyomtatottal azonos elektronikusan rögzített – példányát megőrizni. A valóságtól eltérő nyilatkozat esetében a megrendelő válik a kötelezetté.

4 Legfontosabb változások
Kikerült a jogszabályból a GLN szám kötelező használata, valamint a KÜJ szám alkalmazását sem írták elő. A vámhatóság ezentúl csak az általa kiadott VPID szám alatt tartja nyilván a kötelezetti körbe tartozókat. • Az elektromos és elektronikai berendezések köre is jelentős változásokon ment át, a jelenleg is a törvény hatálya alá tartozó terméket a törvény 1. számú melléklete tartalmazza. Sok termék kikerült a szabályozás hatálya alól viszont megjelent néhány új termék is. ( alkatrész, rész kikerült a szabályozásból)

5 Legfontosabb változások
Bővült az átalányfizetés választhatósága is, mivel ezentúl a mezőgazdasági termelők mellett a csekély mennyiségű csomagolást kiskereskedelmi értékesítés során forgalomba hozók,vagy saját célra felhasználók évi Ft termékdíj átalány megfizetésével teljesítik a) 3000 kg üveg, b) 300 kg műanyag [a műanyag (bevásárló-reklám) táska kivételével], c) 75 kg műanyag (bevásárló-reklám) táska, d) 300 kg társított vagy rétegzett, e) 500 kg papír, fa, természetes alapú textil, f) 300 kg fém (ideértve alumínium), és g) 300 kg egyéb, azonban a b)–g) pontok esetén mindösszesen legfeljebb 1000 kg csomagolás környezetvédelmi termékdíját.

6 Legfontosabb változások
Azok a gazdálkodók, akik év végén (2011) birtokban tartanak csomagolószert vagy reklámhordozó papírt, de azokat csak 2012-ben fogják forgalomba hozni a jövő évi díjtételek alapján termékdíj fizetésére kötelezettek, viszont levonható a korábban már megfizetett/átvállalt termékdíj vagy a hasznosítási díj. Kibővültek az átvállalási szabályok és a visszaigénylési lehetőségek, a csomagolószer termékdíj kötelezettsége kapcsán. A termékdíj fizetésre kötelezett nyilvántartás vezetési kötelezettsége törvényi szinten lett meghatározva, azonban a nyilvántartás minimális tartalmi elemeit a végrehatási rendelet tartalmazza.

7 Legfontosabb változások
A hulladékká vált termékdíjköteles termékek hasznosításának érdekében megalakult az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ), mely kizárólagosan jogosult a termékdíjköteles termékekből képződött hulladékok hulladékkezelési rendszerében a közvetítői feladatkör ellátására. Termékdíj számlán történő feltüntetési kötelezettsége is jelentősen megváltozott.

8 Legfontosabb változások
Fontos, hogy aki az új szabályozás szerint is kötelezettnek minősül, annak legkésőbb ig ezt be kell jelenteni a vámhatósághoz - függetlenül attól, hogy eddig rendelkezett-e bejelentéssel - kivétel ez alól a már bejelentett képviselő, amennyiben a képviseltben nem történt változás. A készletrevételkori megfizetés választását is eddig kell bejelenteni !!!

9 Termékdíj-köteles termékek
az akkumulátor; b) a csomagolóeszköz, az egyéb csomagolószer (a továbbiakban együtt: csomagolószer); c) az egyéb kõolajtermék; d) az elektromos, elektronikai berendezés; e) a gumiabroncs; f) a reklámhordozó papír. 9/20

10 Csomagolóeszköz: a termék vagy a kisebb csomagolás befogadására, egységbe fogására kialakított, meghatározott anyagú, szerkezetû – általában ipari, vagy szolgáltató jellegû tevékenység keretében elõállított – ideiglenes védõburkolat, továbbá a raklap; Csomagolóanyag: a csomagolóeszközök elõállítására, illetve az ideiglenes védõburkolat kialakítására közvetlenül alkalmazható szerkezeti anyagok gyûjtõfogalma; csomagolási segédanyag: a csomagolás kiegészítõ vagy járulékos részeként felhasználható – így különösen záró, rögzítõ, párnázó, díszítõ – elemek, valamint kellékek, így különösen címke, páralekötõ anyag, hordfogantyú, ragasztó gyûjtõfogalma; egyéb csomagolószer: csomagolóanyag, csomagolási segédanyag; Ez utóbbi két fogalom együtt :egyéb csomagolószer Kereskedelmi csomagolószer: olyan csomagolószer, amely alkalmas kereskedelmi csomagolás létrehozására ( aki nem kereskedelmi csomagolásra használja : átvállalás vagy nyilatkozat – újrahasználható, vagy átalányos)

11 Nagyon fontos a csomagolószerek pontos besorolása, hiszen átvállalás, visszaigénylés és a nyilatkozattételi lehetőség is kötődik hozzájuk, de mindenhol más-más termékhez. !!!! Átvállalás: csomagolószer első belföldi vevője, ha csomagolást hoz létre csomagolóanyag esetében az azt csomagolóeszköz előállítására felhasználó első belföldi vevő Visszaigénylés: egyéb csomagolószer esetében, annak — a továbbforgalmazás kivételével - nem csomagolás előállítására való felhasználása, Nyilatkozattétel: a) csomagolószert csomagolás el előállítására használja fel és a 15 . § (4) bekezdés szerinti termékdíjátalány fizetésére jogosult, vagy b) a csomagolószert csomagolás előállítására a 27. § (2) bekezdése feltételeinek megfelelő újrahasználható csomagolóeszközként használja fel, vagy c) az egyéb csomagolószert, mint annak végfelhasználója nem csomagolás előállítására használja fel .

12 Csomagolószerként is felhasználható termékek vámtarifaszámai
Az ex jelzéssel ellátott vámtarifaszám alá tartozó termékek közül azon termékek tartoznak a termékdíjas szabályozás hatálya alá, amelyek megfelelnek a vámtarifaszámhoz tartozó megnevezésnek és nem kerültek meghatározásra a kivételek alatt. ssz. Vámtarifaszám Megnevezés Kivétel 1. Növényi anyagok 1.1. ex Elsősorban fonatkészítésre használatos növényi anyag (nád, gyékény, rafia, gabonaszalma, stb.) - Nem csomagolás párnázó vagy kitöltő anyaga 1.2. ex Másutt nem említett növényi eredetű anyag 2. Műanyagok 2.1. 3919 Öntapadó műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag, csík és más sík formában, tekercsben is 2.2. 3920 Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, amely nem porózus, és nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált 2.3. 3921 Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík 2.4. 3923 Műanyag eszközök termék szállítására vagy csomagolására; műanyag dugó, fedő, kupak és más lezáró

13 Reklámhordozó papír: a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott sajtótermékek közül az idõszaki lap egyes lapszámai, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány, a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány – beleértve azt is, ha mindezek más, nem termékdíjköteles kiadvány külön mellékletét képezik –, továbbá a térkép. Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába: a) a kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, idõszaki lap, b) a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, idõszaki lap, c) a könyv, tankönyv;

14 Kötelezetettek 1.Első belföldi forgalomba hozó vagy első saját célú felhasználó 2.Belföldi előállítás egyéb kőolajtermék esetén az első belföldi forgalomba hozó első vevője 3.Bérgyártás esetén a bérgyártató 4. Nyilatkozó, amennyiben nyilatkozatával ellentétesen jár el 5. Átvállaló /Reklámhordozó papír esetén az első belföldi forgalomba hozatalnak (belföldi előállítás esetén) a nyomdai szolgáltatás teljesítése ( nyomtatás és átadás) minősül / Nem keletkezik kötelezettség: a) a termékdíjköteles termék külföldre történő értékesítése, b) természetes személy esetén a termékdíjköteles termék személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségű saját célú felhasználása, esetén nem keletkezik. c) Újrahasználható csomagolószerek tekintetében szigorú feltételek teljesülése esetén

15 Átalányfizetés - Csekély mennyiségű csomagolást kiskereskedelmi értékesítés során forgalomba hozó vagy saját célú felhasználó kötelezett, tárgyévben legfeljebb: kg üveg kg műanyag kg műanyag bevásárló,reklám táska kg társított vagy rétegzett kg papír,fa,természetes alapú textil kg fém kg egyéb (de 2-7 pontok összesen nem haladhatják meg az évi 1000 kg-ot) Átalány díja: Ft/év Az átalányfizetés év közben nem változtatható meg, ha átlépi a keretet be kell jelenteni . A túllépés időpontját követően termékdíj-kötelezettségének az általános szabályok sz.tesz eleget .” Bejelentés határideje: Fizetési határidő:tárgyévet követő Mezőgazdasági termelő: A 73/2009/EK tanácsi rendelet szerinti mezőgazdasági termelő kötelezett termékdíjátalány fizetésére jogosult. A tárgyévet megelőző évben legfeljebb évi tíz millió forintos értékesítési nettó árbevételt elérő mezőgazdasági termelő termékdíjátalánya 2000 Ft/év. A tárgyévet megelőző évben évi tíz millió forintot meghaladó, azonban legfeljebb évi ötven millió forintos árbevételt elérő mezőgazdasági termelő termékdíjátalánya 7000 Ft/év, a tárgyévben kötelezetté váló mezőgazdasági termelő termékdíj átalánya 5000 Ft/év. Nyilatkozattételi lehetőség a csomagolószer megvásárlása esetén ig kell bejelenteni Nincs bevallási, nyilvántartartás vezetési kötelezettség , csak fizetés: tárgyévet követő

16 Kötelezettek Kötelezetté válik : - kenőolaj esetén a számlán átvállaló
- a szerződés alapján átvállaló - a nyilatkozó, ha a nyilatkozatában foglaltakkal ellentétesen jár el - az átmeneti rendelkezések szerint az is aki előtt szerez be csomagoló eszközt, vagy reklámhordozó papírt és azt majd után hozza forgalomba ( (A beszerzéskor megfizetett termékdíjat és hasznosítási díjat a évben hatályos díjtételek alapján kiszámított termékdíj összegéből legfeljebb az első negyedévben levonhatja és csak a különbözetet köteles megfizetni. Ez vonatkozik a számlán történő átvállalással beszerzett termékekre is )

17 Kötelezettek-nyilatkozat
A kötelezettnek nem kell a termékdíjat megfizetnie , ha: Az első vevője (a továbbiakban : nyilatkozó) nyilatkozik arról, hogy a) a csomagolószert csomagolás előállítására használja fel és termékdíjátalány (mezőgazdasági termelő) fizetésére jogosult, vagy b) a csomagolószert csomagolás előállítására a újrahasználható csomagolóeszközként használja fel,(vagy c) az egyéb csomagolószert, mint annak végfelhasználója nem csomagolás előállítására használja fel . ( A nyilatkozat lehet eseti, vagy időszakra szóló. A nyilatkozatot tevő az átalány termékdíj-fizetésre vonatkozó választását; illetve a csomagolás előállítására felhasználó gazdálkodó a betétdíjas újrahasználati rendszer alkalmazására vonatkozó bejelentését a vámhatóságnak köteles megtenni. A nyilatkozat szövegét a végrehajtási rendelet tartalmazza.)

18 Kötelezettek - átvállalás
Számlán átvállalás : Csak belföldi előállítású kenőolaj esetén lehetséges, a végrehajtási rendeletben meghatározott záradékszöveget kell feltüntetni , a nem megfelelő záradékszöveg feltüntetése esetén visszaszáll a kötelezettség az eredeti kötelezettre. Szerződéses átvállalás: • bérgyártásnál (bérgyártó) • export célú átvállalásnál az első belföldi vevő, ha a megvásárolt termék legalább 60 %-át külföldre viszi • termelői szerveződés • csomagolószer első belföldi vevője, ha csomagolást hoz létre • csomagolóanyag esetében az azt csomagolóeszköz előállítására felhasználó első belföldi vevő

19 Kötelezettek - átvállalás
Szerződés alapján legfeljebb 3 év időtartamra vállalható át. A szerződés minimális adattartalmát a végrehajtási rendelet tartalmazza.   Átvállaló jelenti be a szerződés érvényességétől számított 15 napon belül A csomagolószerekre vonatkozó szerződéses átvállalás során a csomagolóeszközt és az egyéb csomagolószert külön-külön termékdíj-köteles termékként kell figyelembe venni. Az átvállaló az átvállalt kötelezettség teljesítését okmányokkal, nyilvántartással köteles alátámasztani ( vhr, részletesen szabályozza)  A tárgynegyedévben átvállalt termékdíjköteles termék mennyisége 60%-ának külföldre értékesítését az átvállalás tárgynegyedévének utolsó napjától a szerződés érvényességének utolsó napjáig, legfeljebb 365 napon belül kell igazoltan külföldre kiszállítani, ellenkező esetben a 366. napon a termékdíj-kötelezettség – az átvállalás napján hatályos szabályok szerint – beáll az átvállalónál, a ki nem szállított mennyiség tekintetében. A ki nem szállítás esetében a vámhatóság intézkedik a mulasztási bírság kiszabásáról.

20 Kötelezettek-nyilatkozat
Reklámhordozó papír Az időszaki lap egyes lapszámai, a röplap és egyéb szöveges kiadvány, a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, továbbá a térkép belföldi előállítása esetén a megrendelő írásban nyilatkozik a nyomdai szolgáltatást teljesítő felé arról, hogy az általa megrendelt termék reklámhordozó papírnak minősül-e. Amennyiben a nyomdai szolgáltatás keretében előállított termék megrendelése nem reklámhordozó papír belföldi előállítására vonatkozik, úgy a megrendelőnek jeleznie kell, ennek okát is ( könyv, tankönyv, 50% .-nál kevesebb a reklám stb.)  A megrendelést teljesítő köteles 6 évig megőrizni az általa előállított termék elektronikus vagy nyomtatott példányát és azt a vámhatóság ellenőrzése során kérésre bemutatni. A reklámhordozó papír meghatározása tekintetében valótlanul nyilatkozó kötelezettnek minősül. A vámhatósági ellenőrzés során megállapított kötelezettségszegés esetén a mulasztási bírság kiszabásától nem lehet eltekinteni.

21 Veszélyes hulladék (1) Veszélyes csomagolási hulladékok
a) a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezeléséről szóló és b) a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről szóló jogszabályban meghatározott hulladékok. (2) Az (1) bekezdés szerinti veszélyes csomagolási hulladékká váló csomagolások első belföldi forgalomba hozói, saját célú felhasználói (a továbbiakban: veszélyes csomagolási hulladékok hulladékgazdálkodási kötelezettjei) a veszélyes csomagolási hulladékok után – a hulladékgazdálkodásról szóló törvény és annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott - hulladékkezelési kötelezettséget a közvetítői feladatokat ellátó non-profit szerveződésen keresztül teljesítik - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével -, azzal szerződést kötve, meghatározott szolgáltatási díj fizetése mellett. (Cseber Non-profit Kft. és Recyclomed Non-profit Kft.) (3) A veszélyes csomagolási hulladékká váló csomagolások saját célú felhasználója jogosult erre engedéllyel rendelkező hulladékkezelőkkel történő közvetlen szerződésen keresztül saját maga is teljesíteni a hulladékkezelési kötelezettséget.

22 Visszaigénylés - a külföldre történő igazolt kiszállítás
- változatlan formában, illetve változatlanformában és állapotban más termékbe beépített külföldre történ ő értékesítése ; - a termékdíj köteles termék gyártásához közvetlen anyagként (alapanyag) felhasznált termékdíjköteles termék felhasználása - Az újrahasználható csomagolószer termékdíj megállapítási időszakon túli külföldre történő igazolt visszaszállítása, - egyéb csomagolószer esetében, annak — a továbbforgalmazás kivételével nem csomagolás előállítására való felhasználása esetén - a használt vagy hulladékká vált, kőolajtermék anyagában történő hasznosításra történő átadás-átvételének tényét és a hasznosítás tényét igazolja - a nemzetközi szerződés szerinti köztehermentes beszerzés - az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási programja megvalósításával összefüggő tevékenység ;

23 Újrahasználható csomagolások
Nem kell megfizetni a termékdíjat, ha a termékdíjköteles termék az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásában szerepel, és a csomagolást végző a csomagolószerre betétdíjat alkalmaz . A külföldről behozott csomagolás részét képező újrahasználható csomagolószer után nem keletkezik termékdíj kötelezettség, amennyiben a kötelezett nyilvántartásával, bizonylatokkal alá tudja támasztani, hogy az újrahasználható csomagolószert a behozatal időpontjának a termékdíj-megállapítási időszakában a kötelezett megbízása alapján közvetlenül külföldre visszaszállították.

24 Díjtételek csomagolószer díjtételei Termékdíj (2012) Ft/kg Műanyag 42
Társított (kivéve társított rétegzett italkarton) 50 Társított rétegzett italkarton 28 Fém 20 Papír, fa, természetes alapú textil Üveg 17 Egyéb 24/20

25 Díjtételek kereskedelmi csomagolószer -díjtételei Termékdíj (2012)
Ft/kg Műanyag (kivéve műanyag bevásárló-reklám táska) 60 Műanyag bevásárló-reklám táska 1800 Üveg 17 Társított (kivéve társított rétegzett italkarton) 130 Társított rétegzett italkarton 300 Fém Egyéb anyagok 25/20

26 Díjtételek Elektormos és elektronika berendezések-díjtételei Termékdíj
(2012) Ft/kg Háztartási nagygépek 50 Háztartási kisgépek Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve a rádiótelefon készülék Szórakoztató elektronikai cikkek 100 Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok Játékok, szabadidős és sportfelszerelések Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök Adagoló automaták Rádiótelefon készülék 500 26/20

27 Díjtételek Egyéb termékek díjtételei Termékdíj (2012) Ft/kg
Reklámhordozó papír 64 Elektrolittal feltöltött akkumulátor 60 Elektrolittal fel nem töltött akkumulátor 80 Kenőolaj 112 Gumiabroncs 52 27/20

28 Fizetési kötelezettség keletkezésének időpontja :
Keletkezési mód Keletkezés időpontja Első belföldi forgalomba hozatal A számlán, vagy számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés napján, ezek hiányában az ügylet teljesítésének napján keletkezik. Saját célú felhasználás Költségként történő elszámolás napján Leltárhiány vagy megsemmisülés Felvett jegyzőkönyv könyvelésének napján A fentieken túl a kötelezett döntése alapján , annak érvényes bejelentése után Készletrev ételkor

29 Egyéni hulladékkezelés
- Az egyéb kőolajtermék és reklámhordozó papír kivételével , a termékdíjköteles termék termék- és anyagáramából keletkezett hulladék kötelezett telephelyén történõ saját gyûjtése, ideértve a kötelezettnek a termék forgalmazását végzõ kereskedelmi egységgel ténylegesen, közösen, az értékesítés helyén történõ gyûjtését, illetve, saját célú felhasználás esetén kötelezett telephelyén történõ gyûjtése és a gyûjtött hulladék hasznosítása vagy hasznosíttatása; - Az egyéni hulladékkezelés esetén a kötelezettnek az egyszerűen számítható termékdíj helyett ún. rendszerhasználati, externális és kezelési költséget kell – bonyolult számítási képlet alapján – fizetnie. ( tv. 3 sz. melléklete tartalmazza ) - Bejelentési kötelezettség a NAV vámszerve felé ig, az elmulasztása jogvesztő. A bejelentést termék és anyagáramonként kell megtennie. Eztán évente újra bejelenteni !! - hulladékkezelési teljesítményének meghatározása során kizárólag azt a Magyarország területén gyûjtött hulladékot veheti figyelembe, amelynek hasznosításra történõ átvételét leigazolják számára. Amennyiben az egyéni hulladékkezelést teljesítõ saját maga hasznosít, az erre vonatkozó adatokat a saját nyilvántartása tartalmazza.

30 Egyéni hulladékkezelés
A vámhatóság az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett és az ennek érdekében vele szerződött hulladékkezelők által teljesített ügyletek A bejelentés tartalmazza még : a tárgyévre elszámolni tervezett mennyiséget, a hulladékkezelés során együttműködő szerződött partnerek, és a gyűjtési pontként felhasznált telephelyek felsorolását. Amennyiben az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett saját célú felhasználás mellett telephelyén végső fogyasztótól is végez gyűjtést, az összes gyűjtött hulladékokból összesítve teljesítheti a kötelezett a hulladékkezelést. Az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett és együttműködő partnerei nyilvántartásukat úgy vezetik, hogy azokból megállapítható legyen a teljesítés időpontja, a kezelt hulladék HKT kódja, és mennyisége. Az egyéni hulladékkezelés adott termék- és anyagáramra vonatkozóan teljesíthető több kötelezett együttes teljesítésével, amennyiben az OHÜ-vel tárgyévre szerződve, rajta keresztül végeznek közös elszámolást, a kötelezettek egymás közötti megállapodásának megfelelő arányban, a szerződést január 31-éig kötik meg. A kötelezettek egyéb szerződéseiket a közreműködőkkel önállóan kötik.

31 Számlazáradék A termékdíj számlán történő feltüntetési kötelezettsége
től 1. számlán történ ő átvállalás esetén, vagy 2. a kötelezett és vevőinek visszaigénylésre jogosult vevő partnerei által igényelt esetben, vagy 3.csomagolószer, (csomagolás részeként is) illetve reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozatalakor az e törvény végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott számlazáradékkal megegyező szöveget kell feltüntetni. Nem kell a számlán záradékot feltüntetni a) csomagolószer kiskereskedelmi értékesítése esetén,

32 Számlazáradék Vevőigénye alapján a számlán fel kell tüntetni: • CsK, KT kódját, • a termékdíj mértékét, és összegét, • továbbá a termékdíj megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adatait (számla számát, keltét, a kötelezett nevét, címét, adószámát) Az eladót terheli a kötelezettség csomagolószer forgalomba hozójaként: • „a csomagolószer termékdíj összege bruttó árból Ft” Csomagolás részeként forgalomba hozóként: • "a csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli„ Reklámhordozó papír forgalomba hozóként: • „a reklámhordozó papír termékdíj összege a bruttó árból Ft”

33 Számlazáradék Ha nyilatkozat alapján a vevőt terheli a kötelezettség
• „a csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő eseti nyilatkozata alapján a vevőt terheli” • „a csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő …számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján a vevőt terheli” ( módosítás várható !!) Átvállalás esetén az eredeti kötelezett tünteti fel ( ennek hiányában nem száll át a kötelezettség az átvállalóra) – „a termékdíj-kötelezettség, a Ktdt. 14. § (5) bekezdés …. pontja alapján a vevőt terheli”

34 : Bevallási és fizetési kötelezettség :
A kötelezett negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig bevallást nyújt be . A kötelezett a bevallás adatait forintban, a tömeg adatokat pedig – két tizedesjegy pontossággal - kilogrammban tünteti fel . A termékdíjátalány-fizetésre jogosult kötelezett, a tárgyévet követ év január hónap 20. napjáig teljesíti bevallási kötelezettségét , kivéve a mezőgazdasági termelőt, mert őt bevallási és nyilvántartási kötelezettség nem terheli, tárgyévi átalány megfizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év április 20-ig teljesíti . A kötelezettet a tárgyév (adóév) negyedik negyedévére nézve termékdíjelőleg megállapítási, bevallási és megfizetési kötelezettség terheli, mely összeg az első három negyedév után fizetett termékdíj harmadának a 80 %-a ,melyet tárgyév december 20-ig kell megfizetni meg .( a 80% alapjába bele kell számolni az erre az időszakra vonatkozó önellenőrzésben és pótbevallásban szereplő összegeket is)

35 A készletre vétellel történő kötelezettség teljesítés
2012-ben én készleten lévő termékdíj köteles termékek után a termékdíjat ig kell megfizetni. Ezen időpontig kell teljesíteni a bejelentési kötelezettséget is. A továbbiakban majd tárgyévet megelőző év december 31-én készleten levő termékdíjköteles termékeiről leltárt kell készíteni, amely egyben a tárgyév nyitókészlete, és a termékdíjat - a tárgyévben érvényes termékdíjtétel mértékével - tárgyév január 20-ig bevallani és megfizetni. A termékdíj- kötelezettség készletre vétellel történő teljesítése esetén a kötelezett a termékdíj- kötelezettsége keletkezésének időpontját a tárgyéven belül nem változtathatja meg.

36 Nyilvántartás -A kötelezett – e törvényben, a Hgt-ben, valamint ezek felhatalmazás a alapján kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint – a termékdíjköteles termékekkel, hulladékaikkal, továbbá a nem csomagolószerként forgalomba hozott,e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott csomagolószer-katalógusban szereplő árukkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellen őrizhetősége céljából a valóságot (tényhelyzetet) tükröző nyilvántartást vezet , melyből negyedéves bontásban megállapítja a nettó fizetési kötelezettségét és amely alapján bevallási kötelezettségét teljesíteni tudja. Minimális adattartalom A termékdíjköteles termék: megnevezése, CsK, KT kódja, a csomagolószerek kivételével a termék vámtarifaszáma, egységnyi mennyisége (kg), termékdíj-tétele, eredete (belföldi gyártású, külföldről behozott), a termékdíj-kötelezettség keletkezésének napja, a termékdíj bevallásának adó-megállapítási időszaka, a termékdíj megfizetésének napja

37 Új VPID lap elérhetősége

38 Új és egységesített nyomtatványok elérhetősége

39 Nyomtatványkitöltő – BNY lap

40 Köszönöm a figyelmet! 40/20


Letölteni ppt "Dudásné Regdon Krisztina"

Hasonló előadás


Google Hirdetések