Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A differenciált fejlesztés pszichológiája A tanulási nehézség, tanulási zavar.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A differenciált fejlesztés pszichológiája A tanulási nehézség, tanulási zavar."— Előadás másolata:

1 A differenciált fejlesztés pszichológiája A tanulási nehézség, tanulási zavar

2 Alapfogalmak és meghatározásuk TANULÁSI NEHÉZSÉG: A legenyhébb problémák vagy átmeneti nehézségek. Az iskolai teljesítményelvárásoknak nem tud eleget tenni.  jellemzője: - kezdettől alacsony színvonalon teljesít - jó tanuló hirtelen visszaesik Pl.: környezeti stressz, gyengébb intelligencia színvonal TANULÁSI ZAVAR: A tanulás meglassúbbodott, késedelmet szenved, lefékeződik, valami akadályozza Pl.: Észlelési, emlékezeti, figyelmi nehézségek

3 Alapfogalmak és meghatározásuk TANULÁSI AKADÁLYOZOTTSÁG: A tanulás jelentős mértékű korlátozottsága figyelhető meg :átfogó, súlyos és tartós Pl.: Enyhe mértékű mentális retardáció Előforduló megnevezések még: részképesség zavar integrációs zavar

4 A pedagógus és a szülő megfigyelése: Az ismeretek elsajátítása globálisan problematikussá válik Teljesítménye általában véve nagyfokú hullámzást mutat Valamelyik tantárgyi terület kiemelkedően nehézkés lesz: Pl.: matematika, olvasás stb. A feltárás sokoldalú: pszichológiai, logopédiai, pedagógiai, szociális Pszichodiagnosztikus folyamat indul el Tanulási nehézség/akadályozottság jelentéstartalma

5 Az érzelmi élet problémáira vezethető vissza: - Neurotikus személyiségfejlődés: szülői elhanyagolás, bántalmazás stb. - Akut pszichés terhelések: válás, haláleset, egyéb traumák A megismerő funkciók zavarára vezethető vissza: - Nem organikus - Organikus Tanulási nehézség/akadályozottság lehetséges okai

6 GYERMEK Igény szintje Az osztályban elfoglalt helye Önbizalma Tantárgy iránti prefenciális attitűdje Oktatási rendszer Tanár személyisége és kapcsolatuk Kíváncsisága, kutatószükséglete Kudarctűrése, kudarckerülése Motivációja Egyéb tényezők, amelyek figyelmet érdemelnek

7 A teljesítőképesség: komplex pszichikus funkciók sokaságából tevődik össze A komplex pszichikus funkciók: egy sor egyszerűbb elemből épülnek fel Ha a részképességek nem megfelelően alakulnak ki, vagy egymásra ható részképességek diszfunkciója áll fenn A teljesítőképesség összetevői AKKOR A MAGASABB KOGNITÍV FUNKCÓK NEM LEHETSÉGESEK

8 Ahhoz, hogy az írás, s azon belül a tollbamondás sikeres legyen, a következő részképességek megfelelő működése szükséges: Auditív figyelem – A tanár hangját hallani Auditív emlékezet – Felidézni a hallott mondatot Auditív analízis – A mondatot szavakra, hangokra bontani Auditív differenciálás – A hasonló hangzású hangokat elkülöníteni Vizuális emlékezet – A hangokhoz betűket azonosítani Vizuális differenciálás – A hasonló betűktől elkülöníteni Intermodális összekapcsolás – A hallott hangokat, látott betűket összekapcsolni Vizuomotoros-koordináció – A kívánt helyre írni Térorientáció – A kívánt helyre írni Szerialitás – Betűk, szavak sorrendjét tartani Pl.: szövegértés, kategorizáció, absztrakció, kauzális viszonyok megértése, analógiák megértése, rész-egész viszonyok megértése Magasabb szintű feldolgozás csak ezután lehetséges Példa a pszichikus funkciók organizációjára

9 Gyakran már óvodás korban megfigyelhető a pszichés funkciók egyenetlensége ÓVODÁS GYERMEK Finom és nagymozgás ügyetlensége Figyelmi problémák Lateralitás zavara kialakulatlan kézdominancia Szerialitás gyengesége Szám- és mennyiségfogalom kialakulatlansága Téri tájékozódás zavara Vizumotoros koordináció gyengesége Gondolkodásképesség gyengesége Emlékezet gyengesége Percepció zavara Testséma zavara Beszédzavar és nyelvi készség zavara

10 Probléma esetén komplex vizsgálatok: gyakran iskolaérettségi vizsgálat Elmaradt fejlődés – összerendezetlen működés – szórt profil – egyenetlenség esetén Tanulás szempontjából veszélyeztetett Célzott fejlesztések Mi tegyünk, ha már korán (óvodában) problémát észlelünk?

11 Nagyon fontos a célzott fejlesztés, mivel az idegrendszer fejlődése, szerveződése, érése szenzitív periódusokhoz, időpontokhoz kötött Megfelelő impulzusok hiányában a funkciók nem tudnak kialakulni REJTVE MARADÓ PROBLÉMÁK A magas intelligencia és a jó szociokulturális háttér sokáig elleplezi a problémát (jól kompenzál) Szembetűnővé felső tagozatba vagy középiskolába való átlépéskor válik Mi tegyünk, ha már korán (óvodában) problémát észlelünk?

12 A tanulási zavar időpontjának meghatározása Óvoda középső csoportjától – általános iskola harmadik osztályáig: Tanulási szempontból veszélyeztetett Általános iskola negyedik osztályától: Tanulási nehézség/zavar

13 Az egyes részterületek az általános intelligencia egy-egy különleges megvalósulásai Különböző pszichikus funkciók 1) Emlékezet 2) Figyelem 3) Gondolkodás 4) Képzelet 5) Észlelés 6) Percepció 7) Szenzomotorikus szerveződés 8) Pszichomotoros tempó 9) Beszéd konvergenciája 10) Motorium 11) Vizuális-akusztikomotoros koordináció A teljesítmények között jellegzetes együttjárások vannak A tanulási zavar megállapítása, képességvizsgálat/intelligencia vizsgálat

14 Az intelligenciafogalom alakulása Akadémikus intelligencia fogalom /Alacsony szintű megközelítés Kizárólagosan az értelmi tevékenységhez kötődik, és ezen belül jelentős mértékben a szóbeliséghez PROBLÉMA: Középosztálybeli családok gyermekeihez mérik Megszabják, hogy az iskolák milyen célokat tűznek maguk elé, mit tartanak fontosnak és fejlesztendőnek

15 Az intelligenciafogalom alakulása Ma az intelligenciák sokféléségéről beszélhetünk Magasszintű megközelítés: Modul koncepció Fellazítja azt a merev intelligencia fogalmat, amely elsősorban a matematikai, logikai és verbális képességekre épül. Ennek következményeként megjelent: Emocionális intelligencia Művészeti intelligencia Szociális intelligencia Zenei intelligencia Nyelvi intelligencia Testi intelligencia

16 Az IQ információk értékelése a tanulási zavar szempontjából IQ 90-100 (Átlagos) 80-90 (Alacsony) 70-80 (Nagyon alacsony) 70 alatt (Mentális retardáció) VQ-PQ különbsége 10-nél nagyobb: Patológiás érték /Tanulási zavar Az egyes részpróbákban nyújtott teljesítménye  egyenletes  szórt  valamely területen nagyon gyenge Figyelmi kapacitás Logopédiai vizsgálat

17 A tanulási zavar fennállása esetén felmerülő következmények 1) Egyéni bánásmód 2) Tantárgyi felmentés A pedagógus feladatai: 1) differenciált oktatás/oktatásszervezés 2) határok tudatosítása: mi változtatható? mi nem? mi függ a pedagógustól? 3) költség hatékonyság


Letölteni ppt "A differenciált fejlesztés pszichológiája A tanulási nehézség, tanulási zavar."

Hasonló előadás


Google Hirdetések