Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Képességvizsgálat, a tanulási nehézség jelentéstartalma Pinterics János.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Képességvizsgálat, a tanulási nehézség jelentéstartalma Pinterics János."— Előadás másolata:

1 Képességvizsgálat, a tanulási nehézség jelentéstartalma Pinterics János

2 ALAPFOGALMAK MEGHATÁROZÁSA TANULÁSI NEHÉZSÉG: A legenyhébb problémák vagy átmeneti nehézségek. Az iskolai teljesítményelvárásoknak nem tud eleget tenni. jellemzője: - kezdettől alacsony színvonalon teljesít jellemzője: - kezdettől alacsony színvonalon teljesít - jó tanuló hirtelen visszaesik - jó tanuló hirtelen visszaesik Pl.: környezeti stressz, gyengébb intelligencia színvonal TANULÁSI ZAVAR: A tanulás meglassúbbodott, késedelmet szenved, lefékeződik, valami akadályozza Pl.: Észlelési, emlékezeti, figyelmi nehézségek TANULÁSI AKADÁLYOZOTTSÁG: A tanulás jelentős mértékű korlátozottsága figyelhető meg :átfogó, súlyos és tartós Pl.: Enyhe mértékű mentális retardáció A FOGLMAK GYAKRAN KEVEREDNEK Előforduló megnevezések még: részképesség zavar integrációs zavar

3 TANULÁSI NEHÉZSÉG/AKADÁLYOZOTTSÁG JELENTÉSTARTALMA A pedagógus és a szülő megfigyelése: Az ismeretek elsajátítása globálisan problematikussá válik Teljesítménye általában véve nagyfokú hullámzást mutat Valamelyik tantárgyi terület kiemelkedően nehézkés lesz: Pl.: matematika, olvasás stb. A feltárás sokoldalú: pszichológiai, logopédiai, pedagógiai, szociális Pszichodiagnosztikus folyamat indul el

4 TANULÁSI NEHÉZSÉG/AKADÁLYOZOTTSÁG LEHETÉSGES OKAI I. Az érzelmi élet problémáira vezethető vissza: - Neurotikus személyiségfejlődés: szülői elhanyagolás, bántalmazás stb. elhanyagolás, bántalmazás stb. - Akut pszichés terhelések: válás, haláleset, egyéb traumák egyéb traumák A megismerő funkciók zavarára vezethető vissza: - Nem organikus - Organikus

5 TANULÁSI NEHÉZSÉG/AKADÁLYOZOTTSÁG LEHETSÉGES OKAI II. Elemzést kíván még a gyermek: GYERMEK Igény szintje Az osztályban elfoglalt helye Önbizalma Tantárgy iránti prefenciális attitűdje Oktatási rendszer Tanár személyisége és kapcsolatuk Kíváncsisága, kutatószükséglete Kudarctűrése, kudarckerülése Motivációja

6 A teljesítőképesség: komplex pszichikus funkciók sokaságából tevődik össze A komplex pszichikus funkciók: egy sor egyszerűbb elemből épülnek fel Ha a részképességek nem megfelelően alakulnak ki vagy egymásra ható részképességek diszfunkciója áll fenn A TELJESÍTŐKÉPESSÉG ÖSSZETEVŐI AKKOR A MAGASABB KOGNITÍV FUNKCÓK NEM LEHETSÉGESEK

7 PÉLDA A PSZICHIKUS FUNKCIÓK ORGANIZÁCIÓJÁRA Ahhoz, hogy az írás azon belül a tollbamondás sikeres legyen, a következő részképességek megfelelő működése szükséges: Auditív figyelem – A tanár hangját hallani Auditív emlékezet – Felidézni a hallott mondatot Auditív analízis – A mondatot szavakra, hangokra bontani Auditív differenciálás – A hasonló hangzású hangokat elkülöníteni Vizuális emlékezet – A hangokhoz betűket azonosítani Vizuális differenciálás – A hasonló betűktől elkülöníteni Intermodális összekapcsolás – A hallott hangokat, látott betűket összekapcsolni Vizuomotoros-koordináció – A kívánt helyre írni Térorientáció – A kívánt helyre írni Szerialitás – Betűk, szavak sorrendjét tartani Pl.: szövegértés, kategorizáció, absztrakció, kauzális viszonyok megértése, analógiák megértése, rész-egész viszonyok megértése Magasabb szintű feldolgozás csak ezután lehetséges

8 A TANULÁSI NEHÉZSÉG/AKADÁLYOZTATOTTSÁG ÁLTALÁBAN NEM ELŐZMÉNY NÉLKÜLI I. Gyakran már óvodás korban megfigyelhető a pszichés funkciók egyenletlensége ÓVODÁS GYERMEK Finom és nagymozgás ügyetlensége Figyelmi problémák Lateralitás zavara kialakulatlan kézdominancia Szerialitás gyengesége Szám- és mennyiségfogalom kialakulatlansága Téri tájékozódás zavara Vizumotoros koordináció gyengesége Gondolkodásképesség gyengesége Emlékezet gyengesége Percepció zavara Testséma zavara Beszédzavar és nyelvi készség zavara

9 A TANULÁSI NEHÉZSÉG/AKADÁLYOZTATOTTSÁG ÁLTALÁBAN NEM ELŐZMÉNY NÉLKÜLI I. Probléma esetén komplex vizsgálatok: gyakran iskolaérettségi vizsgálat Elmaradt fejlődés – összerendezetlen működés – szórt profil – egyenetlenség esetén Tanulás szempontjából veszélyeztetett Célzott fejlesztések

10 A TANULÁSI NEHÉZSÉG/AKADÁLYOZTATOTTSÁG ÁLTALÁBAN NEM ELŐZMÉNY NÉLKÜLI II. Nagyon fontos a célzott fejlesztés, mivel az idegrendszer fejlődése, szerveződése, érése szenzitív periódusokhoz, időpontokhoz kötött Megfelelő impulzusok hiányában a funkciók nem tudnak kialakulni REJTVE MARADÓ PROBLÉMÁK A magas intelligencia és a jó szociokulturális háttér sokáig elleplezi a problémát (jól kompenzál) Szembetűnővé felső tagozatba vagy középiskolába való átlépéskor válik

11 A TANULÁSI ZAVAR IDŐPONTJÁNAK MEGHATÁROZÁSA Óvoda középső csoportjától – általános iskola harmadik osztályáig: Tanulási szempontból veszélyeztetett Általános iskola negyedik osztályától: Tanulási nehézség/zavar

12 A TANULÁSI ZAVAR MEGÁLLAPÍTÁSA KÉPESSÉGVIZSGÁLAT/INTELLIGENCIA VIZSGÁLAT Az egyes részterületek az általános intelligencia egy-egy különleges megvalósulásai Különböző pszichikus funkciók 1) Emlékezet 2) Figyelem 3) Gondolkodás 4) Képzelet 5) Észlelés 6) Percepció 7) Szenzomotorikus szerveződés 8) Pszichomotoros tempó 9) Beszéd konvergenciája 10) Motorium 11) Vizuális-akusztikomotoros koordináció A vizsgálati személy intelligenciájának sajátosságára lehet következtetni. Az egyéni különbségek minél differenciáltabb megítélésére nyílik lehetőség. A teljesítmények között jellegzetes együttjárások vannak

13 AZ INTELLIGENCIAFOGALOM ALAKULÁSA I. Akadémikus intelligencia fogalom /Alacsony szintű megközelítés Kizárólagosan az értelmi tevékenységhez kötődik, és ezen belül jelentős mértékben a szóbeliséghez PROBLÉMA: Középosztálybeli családok gyermekeihez mérik Megszabják, hogy az iskolák milyen célokat tűznek maguk elé, mit tartanak fontosnak és fejlesztendőnek

14 AZ INTELLIGENCIAFOGALOM ALAKULÁSA II. Ma az intelligenciák sokféléségéről beszélhetünk Magasszintű megközelítés: Modul koncepció Fellazítja azt a merev intelligencia fogalmat, amely elsősorban a matematikai, logikai és verbális képességekre épül. Ennek következményeként megjelent: Emocionális intelligencia Művészeti intelligencia Szociális intelligencia Zenei intelligencia Nyelvi intelligencia Testi intelligencia

15 A SZAKVÉLEMÉNYBEN KAPOTT INFORMÁCIÓK ÉTÉKELÉSE A TANULÁSI ZAVAR SZEMPONTJÁBÓL IQ 90-100 (Átlagos) 80-90 (Alacsony) 70-80 (Nagyon alacsony) 70 alatt (Mentális retardáció) VQ-PQ különbsége 10-nél nagyobb: Patológiás érték /Tanulási zavar Az egyes részpróbákban nyújtott teljesítménye egyenletes egyenletes szórt szórt valamely területen nagyon gyenge valamely területen nagyon gyenge Figyelmi kapacitás Logopédiai vizsgálat

16 TANULÁSI ZAVAR FENNÁLLÁSA ESETÉN FELMERÜLŐ KÖVETKEZMÉNYEK 1) Egyéni bánásmód 2) Tantárgyi felmentés Pedagógus feladatai: 1) differenciált oktatás/oktatásszervezés 2) határok tudatosítása: mi változtatható? mi nem? mi függ a pedagógustól? 3) költség hatékonyság

17 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! PINTERICS JÁNOS


Letölteni ppt "Képességvizsgálat, a tanulási nehézség jelentéstartalma Pinterics János."

Hasonló előadás


Google Hirdetések