Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. A közoktatás-fejlesztést szolgáló referencia-intézmények szerepe és minősítése A referencia-intézménnyé válás folyamata.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. A közoktatás-fejlesztést szolgáló referencia-intézmények szerepe és minősítése A referencia-intézménnyé válás folyamata."— Előadás másolata:

1 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. A közoktatás-fejlesztést szolgáló referencia-intézmények szerepe és minősítése A referencia-intézménnyé válás folyamata (A regisztrációtól a minősítésig)

2 „Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk.” (Eötvös Lóránd)

3 A referencia-intézmény…  egyedi,  más intézmények számára is példaértékű,  működésében koherens,  befogadó,  gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,  szervezeti innovációval rendelkező, szolgáltatásaiban publikálni és azt átadni képes intézmény

4 Miért jó referencia-intézménnyé válni? Tanuljunk egymástól, tanuljunk a jó példákból! A szervezet és módszertani kultúra folyamatosan fejlődik bővül a szolgáltatások nyújtása által pénzügyi bevételi lehetősége új lendületet ad az iskola munkájának védjegy nő az intézmény kapcsolatrendszere

5 A referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített szolgáltató bázisai lesznek

6 A referencia-intézmények alapfeltételei Befogadó, és az egyéni fejlődést biztosító oktatás-nevelés eljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket alkalmaz Pedagógiai munkájában megjelenik a kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmainak és módszereinek alkalmazása Munkakultúráját nyitott oktatási környezet jellemzi

7 Folyamatos önfejlesztésre kész, önértékelési rendszert működtet, vállalja a külső értékelésben való konstruktív részvételt Kidolgozott külső-belső szakmai kapcsolati formákkal rendelkezik Szervezeti kultúrájára, pedagógiai gyakorlatára jellemző a team-munka és a pedagógusok közötti aktív együttműködés A referencia-intézmények alapfeltételei

8 Az IKT eszközöket és módszereket a pedagógiai programjában foglaltak szerint alkalmazza, valamint iskola esetén használ valamilyen iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftvert A fenntartó biztosítja és támogatja a referencia- intézményi működés lehetőségét A megjelölt referencia-területen minimum két éves gyakorlattal rendelkezik Szolgáltatásaiban vállalja a továbbképzés, a mentorálás, a hospitálás lehetőségeinek biztosítását, valamint a partnerintézmény fejlesztési folyamatának igény szerinti támogatását A referencia-intézmények alapfeltételei

9 Kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó Befogadó pedagógiai gyakorlat /integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény az integráció szolgálatában intézmény, referenciahely Főbb referenciaterületek

10 Az IKT alkalmazásában példaértékű Komprehenzív elven, egységes programmal dolgozó Kistérségi együttműködésben mintaadó Művészeti nevelés műveltségterületen kompetencia alapú programot megvalósító intézmény, referenciahely Főbb referenciaterületek

11 Tehetséggondozó programmal dolgozó - ”tehetségpont” Ökoiskolai/-óvodai, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó Múzeumpedagógiai program alapján dolgozó A gazdasági kultúra fejlesztésében mintaadó intézmény, referenciahely Főbb referenciaterületek

12 A reformpedagógiák valamelyikét képviselő Saját fejlesztésű alternatív program szerint működő, a modernizáció területein minta-közvetítő intézmény, referenciahely Főbb referenciaterületek

13 Bármely referenciaterületen regisztrált intézmény új típusú felsőoktatási gyakorlóhelyi, partnerintézményi minősítést is szerezhet, amennyiben ezen szolgáltatás nyújtására felkészült A referenciaterületek köre bővülhet Egy-egy intézmény akár több referenciaterületen is lehet mintaadó Új referenciaterület azonosítása egyeztetést, döntést igényel A folyamatot az intézmény kezdeményezheti a székhelye szerinti régióban működő regionális HKK-nál És…? Főbb referenciaterületek

14 Referenciaintézmény Több (minimum 2) összefüggő „jó gyakorlat: Minősítési folyamatban szerepelnek majd! „Jó gyakorlat” tulajdonosa =

15 A referencia-intézmények minősítése A minősítési eljárás fő szakaszai Előminősítési eljárás Felkészülés a szolgáltatói szerepre: az Intézményi fejlesztési terv megvalósítása Minősítés

16 Előminősítési eljárás Bejelentkezés: http://kosar.educatio.hu regisztrációs felületén Előzetes Együttműködési megállapodás megkötése Dokumentumok feltöltése a dokumentumtárba Jó gyakorlatok” feltöltése (külön eljárás keretében kell feltölteni a http://kosar.educatio.hu portál intézményi innováció fül „jó gyakorlat” pontjánál)http://kosar.educatio.hu Intézményi fejlesztési terv (IFT) összeállítása Formai és szakmai előminősítés Előminősítési nyilatkozat kiadása megnyitja a felkészülés lehetőségét

17 Helyszíni látogatás A szakmai előminősítési folyamat II. szakaszában RHK dokumentum-elemzéssel megbízott szakembere + Educatio Kft. által delegált szakemberek Cél: a feltöltött adattartalom és a gyakorlat összhangja megvalósul-e  A dokumentumelemzés tapasztalatainak megbeszélése  Korrekciós feltételek, ütemterv meghatározása  Az IFT megfelelőségének vizsgálata, véglegesítése  Itt lehet javaslatokat tenni az IFT tartalmát érintően

18 A helyszíni látogatáson zárul a szakmai előminősítés A négy megfelelési terület és értékelésük  Megfelelés az alapkritériumoknak: 50% +1  Referenciaterületi szempontok: 66%  Az Intézményi fejlesztési terv: Megfelel /Nem felel meg  „Jó gyakorlatok: Megfelelnek /Nem felelnek meg

19 +  az intézmény a felkészülést megkezdheti,  részt vehet az TÁMOP 3.1.7- es pályázaton, ennek keretében valósíthatja meg a felkészülést-  a regisztrációt a Minősítő Testület elutasítja,  a minősítési eljárás megszakad,  a minősítési eljárás újra kezdhető, legkorábban az elutasítást követő új tanév elején  panaszkezelés Az előminősítést végző szakemberek előterjesztést készítenek a Minősítő Testület számára Milyen kimenetek lehetségesek?

20 Felkészülés a szolgáltatói szerepre  Az Intézményi fejlesztési terv (IFT) megvalósítása  Az intézmények felkészülését a TÁMOP 3.1.7. pályázati konstrukció támogatja

21 Minősítés, szerződés

22 Hogyan regisztrálhatok referencia- intézményként? kosar.educatio.hu

23 Bejelentkezési adatlap Referencia-intézmény földrajzi helyzete Intézményi adatok Feladatellátási hely adatai

24 Referenciaterület A referencia-intézmény által biztosított szolgáltatás célja Működés időkerete Regisztrált „Jó gyakorlatok” A rögzített „Jó gyakorlatok” (vonalkódja, neve)

25 Alapkritériumok Az intézmény egészére vonatkozó alapkritériumok teljesülése Dokumentumok megjelölése, amelyben a kritériumoknak való megfelelés fellelhető (Megfelelés pontos helye: fejezet/oldal)

26 Dokumentumok feltöltése a dokumentumtárba Fenntartói nyilatkozat Intézményvezetői nyilatkozat Nevelőtestületi határozat

27 Fenntartói nyilatkozat Fenntartói támogatás az intézmény részvételéről a referencia- intézményi minősítési folyamatban Intézményi szintű Esélyegyenlőségi terv Szolgáltatói szerepről Alapító okiratban: e tevékenységet beilleszti az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenységek körébe A fenntartó nyilatkozata arról, hogy az intézménynek a KIR-ben feltöltött alapító okirata és pedagógiai programja hatályos Egyetértés a regisztrációhoz szükséges intézményvezetői nyilatkozatban foglaltakkal Amennyiben a fenntartói nyilatkozat beszerzésére a bejelentkezés időpontjáig nincs lehetőség, e dokumentumot a helyszíni látogatás időpontjáig pótolni lehet

28 Intézményvezetői nyilatkozat Felkészül a referencia-intézményi szerepkörre és a szolgáltatások minőségi nyújtására, vállalja az IFT maradéktalan megvalósítását. Az intézmény a regisztráció napjától számított 15 napon belül feltölti a regisztrációs felület adatlapjait Közzéteszi az általa működtetett legalább két mintaértékű „jó gyakorlat” leírását Eredményesen záruló referencia-intézményi minősítés esetén 15 napon belül együttműködési megállapodást köt a székhelye szerinti RHK-val Az intézmény minősített feladatellátási helye legalább két évig hálózati tanulási feladatokat lát el, referenciahelyi szolgáltatásokat nyújt a régió többi nevelési-oktatási intézménye számára A programba vont munkatársai hozzájárulását kikéri a személyes adataik célhoz kötött kezeléséhez a minősítési eljárást végző szervezetek számára

29 Nevelőtestületi határozat A nevelőtestület egyetért azzal, hogy az intézmény a „referencia-intézmény” címet megszerezze, egyetért az intézményvezetői nyilatkozatban foglaltakkal.

30 Szakmai dokumentumok feltöltése a Dokumentumtárba  Alapító okirat  Pedagógiai program  Intézményi Minőségirányítási Program  Szervezeti és Működési Szabályzat  Házirend  Esélyegyenlőségi program (helyzetelemzés és intézkedési terv)  Az IMIP előző tanévi végrehajtásának értékelése  A megelőző tanév éves munkaterve  A megelőző tanév év végi beszámolója  További dokumentumok

31 Postán beküldendők  Előzetes együttműködési megállapodás (a regionális hálózat koordinációs központtal)  Fenntartói nyilatkozat  Intézményvezetői nyilatkozat  Nevelőtestületi határozat

32 IFT - Projekt szakmai megvalósítás Képzések, felkészítések Szakértői, tanácsadó támogató szolgáltatások igénybevétele Az intézmény belső szakmai közreműködőinek fejlesztési tevékenységei Szakmai eszközfejlesztés

33

34 Mit tegyen egy referencia-jelölt? Megnyílt a regisztrációs felület!!! Töltsön fel „ jó gyakorlatot” Legalább 1 „jó gyakorlat” a megjelölt referenciaterületről + legalább egy további „jó gyakorlat” regisztrálása Több referenciaterület: mindegyikhez 1-1 regisztrált „jó gyakorlat” szükséges

35 TÁMOP-3.1.7. szakmai feltételei Előminősítési eljárásban való részvétel: - a pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó részt vegyen a referencia-intézményi előminősítési eljáráson, és rendelkezzen: – pozitív előminősítési nyilatkozattal – azon belül elfogadott Intézményi fejlesztési tervvel Rendelkezésre álló keretösszeg: Régiónként: 200.000.000 Ft

36 Pályázatok támogatottságának várható száma: a Nyugat-dunántúli régióban: 50-70 db. A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.  I. kategória: óvoda, kollégium és diákotthon, nevelési – oktatási intézmények - 8 tanulócsoportig, alapfokú művészetoktatási Intézmények) 2 millió - 3 millió  II. kategória nevelési oktatási intézmények 9 tanulócsoporttól 2 millió - 4 millió  III. kategória nevelési oktatási intézmények 17 tanulócsoporttól 2 millió -6 millió A pályázatok benyújt ása 2010. 06. 15-től, 2010. 11. 30-ig lehetséges. Valamennyi pályázó, aki a kritériumoknak megfelel, a rendelkezésre álló keret mértékéig támogatásban részesül! TÁMOP-3.1.7-10/1

37 Támogatható tevékenységek: az IFT tartalmának megvalósítása  Az Intézményi fejlesztési terv –az előminősítés hozadéka  Nem támogatható az a pályázat, amely olyan szakmai tevékenységet tartalmaz, mely az IFT- ben nem szerepel  A pályázatban a továbbképzési és felkészítési szolgáltatásokat kizárólag a kosar.educatio.hu honlapon található képzési listáról lehet kiválasztani és igénybe venni, figyelembe véve a hatályos közbeszerzési szabályokat.

38 Tervezési keretek  Szakmai megvalósítók megbízási díja (járulékokkal) együttesen maximum: - 1. kategória: legfeljebb 400.000 forint - 2. kategória: legfeljebb 600.000 forint - 3. kategória: legfeljebb 900.000 forint  A szakértői, szaktanácsadói óradíj nem haladhatja meg: - 10.000 Ft/ szakértői óradíjat

39 Eszközbeszerzés  A referencia-intézményi szolgáltatások nyújtásához szükséges, eszközök szerezhetőek be: – Irodabútor, irodai berendezések – Laptop, személyi számítógép – Projektor – Nyomtató – Fénymásoló – Szkenner – Spirálozó gép – Kis értékű eszközök  Immateriális javak beszerzése: - a beszerzett eszközökhöz kapcsolódó immateriális javak (pl. Office)


Letölteni ppt "8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. A közoktatás-fejlesztést szolgáló referencia-intézmények szerepe és minősítése A referencia-intézménnyé válás folyamata."

Hasonló előadás


Google Hirdetések