Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szociális szolgáltatókat, intézményeket érintő változások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szociális szolgáltatókat, intézményeket érintő változások"— Előadás másolata:

1 A szociális szolgáltatókat, intézményeket érintő változások
a 174/2009.(VIII.29.) Korm. rendelet alapján

2 A „salátarendelet” által érintett kormányrendeletek:
188/1999.(XII.16.) Korm. rendelet (Szmr.) 112/2006.(V.12.) Korm. rendelet (Szfr.) 340/2007.(XII.15.) Korm. rendelet (szakértőkre vonatkozó rendelet) 92/2008.(IV.23.) Korm. rendelet (Fvr.) 191/2008.(VII.30.) Korm. rendelet (Tkr.)

3 A módosítások okai Szakmai-gazdasági ok: az állami költségvetési források nagyarányú kiáramlásának megfékezése Sürgős intézkedést igénylő szakmai problémák orvoslása Jogellenes gyakorlat felszámolása A Ket október 1-től hatályos szövegével való összhang

4 Szmr-t érintő változások
Ellátási terület szűkítése: Falu- vagy tanyagondnoki szolgálat → csak település, Más alapszolgáltatás esetén → max. 4 kistérség! A székhelynek, telephelynek az ellátási területen kell lennie. Telephely fogalmának kibővítése: Az ellátottak számára nyitva álló helyiség is, ha annak telephelyként történő engedélyezését a fenntartó kéri.

5 Szmr-t érintő változások
Engedélyt kiadó hatóság: Megszűnik az elsődleges ellátási terület → alapszolgáltatások esetén is a székhely/ telephely szerint illetékes kijelölt városi jegyző (a városi jegyző országos vagy megyei ellátási területtel engedélyt nem adhat ki!) Felügyeletet ellátó hatóság: a működést engedélyező szerv (a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény 1. § (2) b) pontja)

6 Szmr-t érintő változások
Ha a nappali intézmény szoc. Foglalkoztatási engedéllyel rendelkezik, a jegyző működési engedélyről szóló határozatait megküldi az SzGyH-nak. Előzetes szakhatósági állásfoglalás elfogadása, ha az 6 hónapnál nem régebbi.

7 Szmr-t érintő változások
Engedély tartalmának kibővítése: hsg. esetén a maximálisan ellátható személyek száma, jelzőrendszeres hsg. esetén a kihelyezhető jelzőkészülékek száma, Finanszírozással kapcsolatos új szabály: A fenntartó székhelyének változása esetén tárgyévben a Kincstár finanszírozó igazgatósága nem változik.

8 Szmr. záró rendelkezései
Ha már van jogerős működési engedély, vagy a kérelmet szeptember 1-ig benyújtották és az alapszolgáltatásra vonatkozó ellátási terület nagyobb, mint 4 kistérség → ez év november 30-ig (hsg. és jelzőr. hsg.), illetve december 31-ig (más alapszolgáltatás) kérelmezni kell az engedély módosítását! Ha elmarad: az engedélyt vissza kell vonni!

9 Szmr. záró rendelkezései
2010. június 30-ig meg kell felelnie a székhelyre, telephelyre, ellátottak számára nyitva álló helyiségre és szakmai központra vonatkozó szabályoknak és kérnie kell az engedély módosítását! Ha elmarad: az engedélyt vissza kell vonni, illetve az ellátási területen kívül található ellátottak számára nyitva álló helyiséget hivatalból törölni kell!

10 Szmr. záró rendelkezései
A működést engedélyező szerv feladatai: 2009. december 15-ig ellenőrizni, a hsg-t, jelzőrendszeres hsg-t nyújtó szolgáltatókat az ellátható személyek és a kihelyezhető készülékek számának feltüntetése érdekében és 2010. január 1-jei hatállyal hivatalból módosítja az engedélyt. (SzGyH. elektronikus úton történő adatszolgáltatással kereste meg a fenntartókat, a szeptember 1-jei adatok szükségesek!)

11 Szmr. záró rendelkezései
Ha magasabb az ellátott személyek száma (6 gondozott/gondozó), a fenntartó kérelmezheti a december 31-ig –vagy ha már most későbbi, akkor addig az időpontig–érvényes ideiglenes működési engedély kiadását. Mindezeket az FSZH is megteheti!!!

12 Szfr-t érintő változások
A módosítások okai: A nappali intézményeket a helyi tartós munkanélküliség kezelésének eszközeként alkalmazták, ez nem egyeztethető össze az Szt. céljaival. Két engedélyező hatóság → nem vizsgálják, hogy mindkét feltételnek egyszerre megfelelnek-e a tárgyi és személyi feltételek vonatkozásában.

13 Szfr-t érintő változások
A foglalkoztatás helyének definiálása: a szoc. foglalkoztatás keretében történő munkavégzés pontos helye A feltételek vizsgálata: Foglalkoztatási helyenként és foglalkoztatási formánként külön-külön A kérelemhez csatolandó mellékletek bővülnek: Az intézmény tevékenységére vonatkozó szakmai programot is be kell nyújtani. Hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás is mellékelhető.

14 Szfr-t érintő változások
Az SzGyH. új feladatai: Beszerzi a szociális intézmény működési engedélyét, Helyszíni szemlét tart a személyi és tárgyi feltételek teljesülésének vizsgálatára, Véleményezteti a szociális foglalkoztatási programot az országos foglalkoztatási módszertani intézménnyel, ehhez mellékelni kell az intézmény szakmai programját is!

15 Szfr-t érintő változások
A szociális foglalkoztatás nem engedélyezhető: ha a nappali intézmény jogerős működési engedély alapján legalább 6 hónapja nem nyújt ellátást, ha egy éven belül a szociális foglalkoztatási engedélyt jogerősen visszavonták nem engedélyezhető tevékenységekre nyújtották be

16 Szfr-t érintő változások
2009. szeptember 1-jét követően: Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra munkaszerződés az 55. életévét, Munka-rehabilitációra megállapodás a 62. életévét be nem töltött személlyel köthető! Nappali ellátásban részesülővel megállapodás, munkaszerződés akkor köthető csak, ha vizsgálatát az új szabályok szerint folytatták le

17 Szfr-t érintő változások
A foglalkoztatási engedélyt vissza kell vonni: Ellátottak életét, testi épségét, egészségét súlyosan veszélyezteti, más alkotmányos jogait súlyosan sérti; Ha valamely foglalkoztatott tekintetében tényleges foglalkoztatás nem történik; A foglalkoztatás személyi, tárgyi feltételei nem teszik lehetővé az igényelt támogatásnak megfelelő számú személy foglalkoztatását Az Szt. szerinti céljaival összeférhetetlen foglalkoztatást végez; A foglalkoztatási támogatást jogosulatlanul használta fel, és ezt jogerős hatósági határozatban megállapították; A feltárt hiányosságokat a foglalkoztató a megadott határidőn belül nem számolja fel.

18 Szfr-t érintő változások
Szociális foglalkoztatási engedély az alábbi tevékenységekre nem adható: (Szfr. 8. sz. melléklet) 90.02 előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 90.03 alkotóművészet 90.04 művészeti létesítmények működtetése 91.02 múzeumi tevékenység 93.12 sportegyesület tevékenység 93.19 egyéb sporttevékenység 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

19 Szfr-t érintő változások
Külső foglalkoztató és az intézmény fenntartó közötti megállapodás tartalma Módosul: engedélyköteles tevékenység esetén az engedély másolata, a lejárt köztartozásról már nem kell benne nyilatkozni, Kiegészül: az intézmény szakmai programja és a foglalkoztatási szakmai program összehangolását biztosító eljárásrenddel.

20 Szfr-t érintő változások
A bejelentési kötelezettségek köre bővül, Ha megváltozik a szociális intézmény neve, székhelye, telephelye, férőhelyeinek száma Ha megváltozik a foglalkoztató székhelye, Fentieket az intézményi foglalkoztató közvetlenül, a külső foglalkoztató az intézmény útján 15 napon belül köteles bejelenteni.

21 Szfr-t érintő változások
A szociális foglalkoztatás engedélyt ismételten kérelmezni kell: Ha a szociális foglalkoztatás céljából kötendő szerződések száma meghaladja e szerződések engedélyezett maximális számát. Ellenőrzés szempontjai bővültek: A foglalkoztatási engedélyben foglaltak szerint, Az intézmény szakmai programja és foglalkoztatási szakmai program összhangjának biztosításával A szociális foglalkoztatás céljainak megfelelően végzi-e. Az SzGyH. azonos jogkörben ellenőriz a működést engedélyező hatósággal! Év végéig mindet.

22 340/2007.(XII.15.) Korm. rendelettel kapcsolatos változások
Az ORSZI szakértői véleményezésének költségeit a központi ktg-vetés biztosítja, A városi jegyző által működtetett szakértői bizottság a szakvéleményt forintért készíti el, melyet a hsg-t biztosító szolgáltató, intézmény fenntartójának kell megfizetni. (a szeptember 1-je után benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni! {záró rendelkezések 35. §. (13) bekezdése}

23 Fvr-t érintő változások
Nem új rendelkezés, mely szerint július 1-től az ORSZI látja el a rendelet szerinti vizsgálatokat. A módosítások leginkább a szociális foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályokhoz igazodnak.

24 Fvr-t érintő változások
Az intézményvezető akkor kezdeményezheti a szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálatot, ha: Nappali ellátás esetén az ellátott legalább hat hónapja nappali ellátásban részesül. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény, ápoló-gondozó célú lakóotthon esetén az ellátott az intézményben elhelyezésre került. (mi van a rehabilitációs vagy az átmeneti intézmények, illetve a rehab. célú lakóotthonok ellátottaival?)

25 Fvr-t érintő változások
Le kell folytatni -többek között- a szociális foglalkoztatási felülvizsgálatot, a szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálatot, a korábbi szociális foglalkoztatási felülvizsgálatot követően 10 évvel. Ezeket az intézményvezetőnek az esedékességet megelőzően legalább 60 nappal kell kezdeményeznie!

26 Fvr-t érintő változások
A jogszabályban foglaltakon túl a felülvizsgálatot (évente max. egyszer) az ellátott, illetve törvényes képviselője mellett most már maga az intézményvezető is kezdeményezheti, ha: A korábbi szakvélemény szerint az ellátott munkavégzésre nem alkalmas, vagy foglalkoztatása nem szükséges, A korábban munka-rehabilitációra javasolt ellátottat fejlesztő-felészítő foglalkoztatásban kívánják foglalkoztatni.

27 Fvr-t érintő változások
A vizsgálatot az ORSZI honlapján közzétett adatlapon lehet kezdeményezni, melyhez az Fvr. 5. § (5) bekezdésében foglalt dokumentumokat, melyek jelentősen bővültek. A vizsgálat kezdeményezése esetén az intézményvezetőt tájékoztatási kötelezettség terheli, illetve 8 napon belül a felülvizsgálati kérelmet a szükséges mellékletekkel továbbítania kell az ORSZI-hoz.

28 Fvr-t érintő változások
Az ORSZI-nak a vizsgálatokat a korábbi 30 helyett most már 60 napon belül kell lefolytatni, kivéve az alapvizsgálatot és az átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot soron kívüli elhelyezési kérelmek esetén, ezek határideje továbbra is 15 nap.

29 Fvr-t érintő változások
A Szoc. foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat és felülvizsgálat célja továbbá annak megállapítása is, hogy az ellátott szociális foglalkoztatása szükséges-e! Szükséges, ha: fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége, hajléktalansága vagy Korábban megállapított egészségkárosodása miatt szociális intézményi ellátásra szoruló esetén a szoc. foglalkoztatás Szt-ben meghatározott céljainak elérését várhatóan elősegíti.

30 Fvr-t érintő változások
Foglalkoztatható, ha a szakértői bizottság az ellátott alkalmasságát és a foglalkoztatás szükségességét is megállapítja. Munka-rehabilitációs javaslat esetén fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében nem foglalkoztatható.

31 Tkr-t érintő változások
Rendezi az év közben megkötött támogatási szerződések finanszírozását, az FSZH erre vonatkozó kötelezettségeit: támogatások átutalása a folyósító MÁK igazgatóságnak, a folyósításhoz szükséges adatok átadása

32 A módosuló jogszabályok hatályba lépése
Fő szabály: szeptember 1-jén lépnek hatályba, de Bizonyos, a Ket-tel összefüggő módosítások csupán október 1-től lesznek hatályosak. Csak a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni, de több rendelkezést a szeptember 30-át követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. Az Szfr. módosításait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, kivéve a nappali intézmények 6 hónapos működésének meglétét, illetve a nem engedélyezhető tevékenységeket.

33 Figyelem! 2009. október 1-jén hatályát veszti a 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése, mely korábban a fenntartónak lehetőséget biztosított arra, hogy intézkedjen a térítési díj hátralék Ket. illetve Art. szabályainak alkalmazásával annak behajtásáról. (indoka: fenntartó – ellátott nem hatóság és ügyfél, hanem szerződéses jogviszony)

34 A finanszírozás várható változásai
Egyházi kiegészítő támogatás idén: 69,7 %, jövőre a tervezett: 73,1 %, de köteles ezt a támogatást is a humánszolgáltatást ellátó intézményei, szolgáltatásai támogatására fordítani.

35 A finanszírozás várható változásai
Új: otthonközeli ellátás (étkeztetés + hsg.) forint, de ennek 60 %-a, ha étkeztetés + hsg. + időskorúak nappali ellátása, 25 %-a, ha csak étkeztetés, 75 %-a, ha csak hsg., 40 %-a, ha csak időskorúak nappali ellátása Időskorúak nappali ellátása (a 60 és a 40 %-os normatíva) esetén e két normatíva nem igényelhet, ha szociális foglalkoztatási támogatást kapnak!

36 A finanszírozás várható változásai
Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás: jövőre: forint (csökken) idén: forint Utcai szociális munka: jövőre: (csökken) idén: forint fogyatékos és demens nappali: jövőre: (csökken) idén: forint

37 A finanszírozás várható változásai
Pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg, hajléktalan nappali: jövőre: forint (csökken) idén: forint Fogyatékos, pszichiátriai beteg és szenvedélybeteg, továbbá demens bentlakásos: jövőre: forint (csökken) idén: forint

38 A finanszírozás várható változásai
Idős ápoló-gondozó otthoni és átmeneti: jövőre: forint (csökken) idén: forint Idős emelt: jövőre: forint (csökken) idén: forint Hajléktalan átmeneti: jövőre: forint (csökken) idén: forint

39 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A szociális szolgáltatókat, intézményeket érintő változások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések