Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2012. március 29. Nyíregyháza Szakmai programok étkezésre/étkeztetésre vonatkozó leírásainak módszertani értékelése. Módszertani szakmai javaslatok megfogalmazása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2012. március 29. Nyíregyháza Szakmai programok étkezésre/étkeztetésre vonatkozó leírásainak módszertani értékelése. Módszertani szakmai javaslatok megfogalmazása."— Előadás másolata:

1 2012. március 29. Nyíregyháza Szakmai programok étkezésre/étkeztetésre vonatkozó leírásainak módszertani értékelése. Módszertani szakmai javaslatok megfogalmazása a szakmai program elkészítéséhez

2 Általánosságban…. A szociális szolgáltatónak/intézménynek rendelkeznie kell szakmai programmal, melynek megléte a működési engedélyeztetési eljárás egyik feltétele. A működési engedélyeztetési eljárás során a működést engedélyező hatóság a szakmai program szakértő véleményezésére az illetékes regionális módszertani intézményt kéri fel. A szakmai program megléte nemcsak az engedélyezési eljárás folyamatához szükséges, hiszen egy igen fontos intézményi dokumentum.

3 Jogszabályi rendelkezés a szakmai program tartalmi elemeit tekintve,,a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételéről „ szóló 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 5/A § 5/A. § (1) A szociális szolgáltató, intézmény szakmai programjának – az időszakos férőhely engedélyezése iránti kérelemhez csatolt szakmai program kivételével – tartalmaznia kell a) a szolgáltatás célját, feladatát, így különösen aa) a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását,

4 Tovább…. ac) a más intézményekkel történő együttműködés módját, b) az ellátandó célcsoport jellemzőit, c) a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, bentlakásos intézmény esetén a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát, d) az ellátás igénybevételének módját, e) a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját, g) az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat,

5 Kiegészítő szabály jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 29.§ (1) bekezdés a)-b) pont 29. § (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakmai programjának az 5/A. § (1) bekezdésben meghatározottakon túl tartalmaznia kell a) a használt műszaki rendszer leírását, b) a segítségnyújtás – a segélyhívástól a krízishelyzet megoldásáig tartó – folyamatának a leírását.

6 Kiegészítő szabály közösségi ellátások esetén 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 39/K § 39/K. § A közösségi ellátások szakmai programjának – az 5/A. §-ban meghatározottakon túl – tartalmaznia kell az egészségügyi szolgáltatókkal, különösen a területileg illetékes pszichiátriai, illetve addiktológiai gondozóval való együttműködés módját.

7 Kiegészítő szabály demens nappali ellátás esetén 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 84/A § (3) bekezdés da)-dd) pontok 84/A. § (3) A demens személyek nappali ellátására – ideértve a más nappali ellátás részeként megszervezett formát is – a nappali ellátásra vonatkozó szabályokat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni: d) a demens személyek nappali ellátásának szakmai programja az 5/A. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazza da) az ellátottak állapot-felmérési módszerének bemutatását, db) az ellátottak meglévő képességeinek megőrzésére és fejlesztésére irányuló programot, dc) a biztonságos tárgyi környezet bemutatását, dd) a területileg illetékes szakorvosi (pszichiátriai, neurológiai, geriátriai) ellátással való együttműködés módját.

8 Szakmai program kötelező mellékletei 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 5/A § (2) bekezdés (2) A szakmai programhoz mellékelni kell a) az Szt. 94/C. § (1) bekezdése szerinti megállapodások tervezetét, az Szt. 94/C. § (2) bekezdése szerinti kivételekkel, b) szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény esetében a házirend tervezetét, már működő intézmény esetén a házirendet, c) a szervezeti és működési szabályzatot vagy annak tervezetét.

9 Javaslat a szakmai program elkészítésére vonatkozóan A szolgáltatás célja, feladata, így különösen a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása. - A szolgáltató/intézmény célja, feladata, filozófiája Szociális szolgáltatás esetében szükséges megjeleníteni a települések számát, - az ellátást igénybevevők számát, - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a kihelyezhető készülékek számát, Szociális intézmény esetén a férőhelyek számát.

10 Javaslat 1.1. - Fontos megjeleníteni, hogy a szolgáltatás biztosítása milyen változásokat okoz a lakosság körében - Minőségében milyen szolgáltatást nyújt esetleg többletszolgáltatás nyújtását is tudják vállalni Új szolgáltatás beindítása esetén fontos megjeleníteni a működést megelőző intézkedések, feladatok bemutatását, történt-előzetes szükségletfeltárás kérdőíves felmérés, annak eredménye, az infrastruktúra kialakítása

11 Gyakorlati tapasztalat több esetben csak a jogszabályi rendelkezések „átvétele” történt meg hiszen a jogszabályi helyek egyértelműen rögzítik a szolgáltatások célját, feladatát de nem jelenik meg a szolgáltató/intézmény filozófiája, küldetése. A nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása, létrejövő kapacitások vonatkozásában a működtetni kívánt szolgáltatás részletes bemutatása nem jelenik meg, valamint szakosított ellátás vonatkozásában a tárgyi feltételeknek való megfelelés tekintetében nincsenek

12 Javaslat 2. más intézményekkel történő együttműködés módja Szervezeti együttműködések, mely szervezetekkel, milyen formában Általános tartalom szerint csak felsorolás jelleggel említik meg a szolgáltatók/intézmények. Csak azokat az intézményeket, szervezeteket célszerű a megemlíteni akivel valóban együttműködik a szolgáltatást biztosító

13 Gyakorlati tapasztalat Gyakorlatilag minden esetben csak felsorolás szinten jelennek meg más egészségügyi szociális és egyéb szervezetek, de ebben az esetben is csak,,kapcsolatot tartunk…” megjelöléssel.

14 Javaslat 3. az ellátandó célcsoport jellemzői Akár működő akár új szolgáltatásról legyen szó szükséges elkészíteni egy elemzést melyből egyértelműen látható, hogy az adott szolgáltató kiket lát el vagy szeretne ellátni. A település/ek lakosságszámát és kor szerinti megoszlását szükséges megjeleníteni szociális jellemzők A lakosság egészségi állapotának jellemzői (idősek klubja) Ellátási terület gazdasági jellemzői, közlekedési jellemzői Közszolgáltatások Már működő szolgáltatás esetén a meglévő igénybevevői kör bemutatása

15 Javaslat 3.1 Étkeztetés Szociálisan rászorult igénybevevők megoszlása (1993. évi III. törvény) 62. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt. (2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg.

16 Javaslat 3.2 Étkeztetés folytatás Az ellátást igénybevevők közül hány fő étkezik - Kiszállítással - Elvitellel - Házhoz szállítással - Diétás étkezést kérők száma - Ki részesül ingyenes ellátásban

17 Gyakorlati tapasztalat megjelenik az ellátási terület melyen biztosítani kívánják a szolgáltatásokat, azonban az előzetes szükségletfeltárást nem vagy csak nagyon ritkán végeznek a szolgáltatók. A Szakmai programokban megjelenített demográfiai adatok az adott ellátási terület vonatkozásában általános adatokat tartalmaznak és nem minden esetben az adott célcsoport vonatkozásában speciálisan közölnek adatokat

18 Javaslat 4. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége ÉTKEZTETÉS Egyes munkaformák és szolgáltatáselemek bemutatása - Étkeztetés formája ezen belül (szociális konyha, népkonyha, egyéb főzőhely) 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 20.§ (1) bekezdés Szociális konyha esetén az ellátás biztosításának kerete 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 22.§ (3) bekezdés - Önálló konyha, főzőhely, melegítőkonyha - Iskolai, óvodai, munkahelyi, szociális intézményi főzőhely - Vendéglátóipari egység vagy egyéb intézményi főzőhely

19 Javaslat 4.1 Az étkeztetés igénybevételének lehetőségeinek bemutatása (településenként, főzőhelyenként) 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 21.§ (1) bekezdés 21. § (1) Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel a) kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, Hol és milyen időtartamban van lehetőség az étel elfogyasztására A megfelelő kézmosási lehetőség és a nemenként elkülönített illemhely biztosított-e Egy időpontban hány fő egyidejű étkező befogadására képes

20 Javaslat 4.2 b) elvitelének lehetővé tételével, Honnan, mikor van lehetőség az étel elvitelére, milyen időtartamban, szükséges-e csere ételhordót biztosítani az igénybevevőnek c) lakásra szállításával. Szállítás rendje, esetleg utcai felbontásban,

21 Javaslat 4.3 Az étkezés minőségének, rendszerességének jellemzői - Főétkezésként biztosított-e a szolgáltatás - Diétás étkezésre van-e lehetőség - Van e lehetőség menüsorból választani - Van-e lehetőség javaslatot megfogalmazni a menüsor összeállításához az igénybevevőnek - Az étkezés biztosítása folyamatos vagy csak munkanapokon lehetséges - Milyen lehetőségek biztosítottak a hétvégeken, ünnepnapokon illetve a főzőhely egyéb jellegű üzemszünete esetén

22 Gyakorlati tapasztalat A fejezetnek kell tartalmaznia mindazon információk összességét, melyek bemutatják magát a szolgáltatást, az hogyan illeszkedik az adott területen megjelenő szükségletekhez, az adott szolgáltatás szükségességét valamint milyen jó gyakorlatok, új szemlélet, innovatív gyakorlati megvalósítások mentén kívánja biztosítani a szolgáltató. Ezen fejezet vonatkozásában nagy általánosságban elmondható, hogy felületesen készül el a szakmai anyag, nem jelenik meg az egyénre szabott gondozás, a személyre szabott szolgáltatás biztosításának szükségessége.

23 Javaslat 5. az ellátás igénybevételének módja Étkeztetés Igénybevételi eljárás folyamata, teljes körűen - Kérelem benyújtása, szóban vagy írásban, - csatolandó mellékletek, - kihez kell a kérelmet benyújtani Igénybevétel feltételei - ki jogosult az ellátásra - Értesítések - Nyilatkozatok - Megállapodás megkötése - Szolgáltatásért fizetendő térítési díj

24 Javaslat 5.1 A szolgáltató/intézmény és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja - Nyitva tartás - Elérhetőség - Panaszjog gyakorlásának módja

25 Gyakorlati tapasztalatok elenyésző esetben jelenik meg a részletesen maga az igénybevételi eljárás a szolgáltatók/intézmények nem helyeznek nagy hangsúlyt a Szakmai Program ezen részére. Nem megfelelő csupán a jogszabályi hely megjelenítése, hanem tartalmaznia kell szakmailag a gyakorlatban alkalmazandó az igénybevételi eljárás során, az ellátotti dokumentáció során, valamint a tevékenységadminisztráció folyamatában szükséges dokumentációs elemeket is, azok jogszabályi helyeit.

26 Javaslat 6. Szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja Hogyan kerül bemutatásra a szolgáltatás az igénybevevőkkel Tájékoztató anyagok tartalma, terjesztésének módja

27 Gyakorlati tapasztalatok csak felsorolásokat tartalmaznak a Szakmai Programok, azonban nem jelenik meg egyértelműen milyen lépéseket tesz a szolgáltató annak érdekében, hogy az adott ellátási terület vonatkozásában mindenkihez eljusson az információ.

28 Javaslat 7. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok A szolgáltatást igénybevevők jogai (adatvédelem, érdekképviselet stb) kötelességei (pl. viselkedési szabályok) A szolgáltatást nyújtók jogai, kötelességei (pl. Szociális Munka Etikai Kódexe Az ellátottjogi képviselő bemutatása Adatkezelési szabályok Tájékoztatási kötelezettségek

29 Javaslat 8. Szakmai program mellékletei MEGÁLLAPODÁS tervezet 1993. évi III. törvény 94/C.§ (3) bekezdés 94/C. § 570 (1) Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt 570 a) állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén az intézményvezető (szolgáltató vezetője), b) egyházi és nem állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén a fenntartó vagy az általa megbízott személy az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt. (2) Nem kell az (1) bekezdés szerint megállapodást kötni a) népkonyhán történő étkeztetés, b) családsegítés, c) falu- és tanyagondnoki szolgáltatás, d) szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, e) utcai szociális munka, f) hajléktalanok nappali melegedője, g) hajléktalanok éjjeli menedékhelye, h) ha az ellátás időtartama a 30 napot nem haladja meg, hajléktalanok átmeneti szállása esetén.

30 Javaslat 8.1 1993. évi III. törvény 94/C.§ (3) bekezdés (3) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás tartalmazza a) az ellátás kezdetének időpontját, b) az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), c) az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát, d) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben az ellátás térítésidíj-fizetési kötelezettséggel jár, e) egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét, továbbá az annak beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére vonatkozó szabályokat, f) az ellátás megszüntetésének módjait, g) az igénybevevő természetes személyazonosító adatait.

31 g) az igénybevevő természetes személyazonosító adatai A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. § (4) bekezdése szerint természetes személyazonosító adat a polgár családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje és anyja születési családi és utóneve.

32 Javaslat 9. Szervezeti Működési Szabályzat (vagy tervezete) 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 5/B §. 5/B. § A szervezeti és működési szabályzat tartalmazza a) az intézmény szervezeti felépítésének leírását, b) a szervezeti ábrát, c) több személyes gondoskodási forma egy szervezeti keretben történő megszervezése esetén a szervezeti formát, d) a belső szervezeti tagozódást, a szervezeti egységek megnevezését és feladatkörét, e) a szervezeti egységek szakmai együttműködésének, az esetleges helyettesítéseknek a rendjét, f) az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdéseket, ideértve a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét, g) amennyiben a szociális szolgáltató, intézmény költségvetési szerv, a költségvetési szervekre külön jogszabályban előírt tartalmi elemeket.

33 Étkeztetés szolgáltatás biztosítása során kötelező dokumentációs elemek/jogszabályi hely Igénybevételi eljárás folyamata 1. kérelem (szóban, vagy írásban, ) (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3. § (1) bekezdés), szociális rászorultság vizsgálata (Szt. 62. §, a jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg), ellátotti nyilatkozat (írásbeli nyilatkozat arról, hogy az ellátás iránti kérelem benyújtásakor más szociális alapszolgáltatásban részesül-e, 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 18.§ ) értesítés az igénybevétel feltételeiről (Szt. 95. § kötelező) értesítés az igénybevételről (állami fenntartású szolgáltatás esetén, Szt. 94/A. § (2) bekezdés, csak elutasítás esetén kell írásos formát alkalmazni),

34 Étkeztetés szolgáltatás biztosítása során kötelező dokumentációs elemek/jogszabályi hely Igénybevételi eljárás folyamata 2. nyilatkozat önkéntes fizetésről (Szt.117/B. § szerint, írásos nyilatkozat, ebben az esetben nem kell az Szt. 119/C.§ szerint jövedelemvizsgálatot végezni és a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot tölteni) jövedelemnyilatkozat (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3. § (3) bekezdés, 1. sz. melléklet II. rész) jövedelemvizsgálat (Szt. 119/C. §, 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 22/A. §) tájékoztatás térítési díjról (Szt. 115. § (2) bekezdés, 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 22/A. § (2) bekezdés) megállapodás (Szt. 94/C.§ (1), (3) bekezdés) nyilvántartás (Szt. 20. § (2) bekezdés a)-g) /szolgáltatás megkezdése előtt/, (4) bekezdés a)-c) pontok /szolgáltatást megkezdése után/, elektronikusan is vezethető

35 Étkeztetés szolgáltatás biztosítása során kötelező dokumentációs elemek/jogszabályi hely Tevékenység adminisztráció Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 20. § (2) bekezdés c) pont, 4. számú melléklet)

36 Szakmai programmal kapcsolatos elvárások Nyilvánosság biztosítása, tekintettel arra, hogy az igénybevevő számára is elérhetőnek kell lennie, ingyenesen és anoním módon Közérthetőség biztosítása, a program nyelvezetének mindenki számára érthetőnek kell lennie azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni a jogszabályi előírásokat sem Áttekinthető kell legyen, javasolt a jogszabályi rendelkezés pontjainak követése Legyen egyedi és tartalmazzon a kötelező elemeken túl az adott szolgáltatóra vonatkozó egyedi információkat.

37 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Csontosné Bodnár Mária 06-20-339-51-62 csontosne.maria@keletnet.hu


Letölteni ppt "2012. március 29. Nyíregyháza Szakmai programok étkezésre/étkeztetésre vonatkozó leírásainak módszertani értékelése. Módszertani szakmai javaslatok megfogalmazása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések