Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

JOGORVOSLATI ALAPELVEK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "JOGORVOSLATI ALAPELVEK"— Előadás másolata:

1 JOGORVOSLATI ALAPELVEK
ELJÁRÁSI JELLEGŰ Jogsértések orvoslása közösségi vagy nemzeti szinten Gyors és hatékony jogorvoslat elintézése Jogorvoslathoz való jog, diszkrimináció-mentesség tartalma Automatikus felfüggesztő hatály a jogorvoslat megindításának SZERVEZETI JELLEGŰ Hatóság hatásköre kiterjedjen a jogsértés megszüntetésére, vagy további jogszabálysértő döntés megelőzésére (ajánlatkérőtől független) Jogellenes döntés hatályon kívül helyezése (reparálás) Érvénytelenség nemzeti szabályozás ex nunc jövőbeni ex tunc visszamenő hatály Nem jár aránytalanul nagyobb sérelemmel az érvénytelenség alkalmazása ahhoz képest, amit a beszerzés megvalósulásához fűződő közérdek sérelme jelentene

2 Bírság Szerződés hatályának
ALTERNATÍV SZANKCIÓ Bírság Szerződés hatályának lerövidítése A hatóság írásban köteles indokolt döntést hozni

3 SZERVEZETI ELHELYEZKEDÉS
PARLAMENT Közbeszerzések Tanácsa (kormánytól független központi költségvetési szerv) Közbeszerzési Döntőbizottság (közigazgatási hatóság)    (háromtagú eljáró döntőbiztosi tanácsok)

4 DÖNTŐBIZOTTSÁG HATÁSKÖRE, ILLETÉKESSÉGE
Közbeszerzési eljárás mellőzése miatt indított eljárás lefolytatása, Közbeszerzésre, közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályok megsértése miatt indított eljárás lefolytatása, (előminősítési kérelem elutasítása, listáról való törlés) Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés törvénybe ütköző módosítása vagy teljesítése miatt indult eljárás lefolytatása, Tervpályázati eljárás, Önként alkalmazó szervezetek eljárásával kapcsolatos jogvita elbírálása Magyarország

5 JOGORVOSLATI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA Kérelemre Hivatalból
Ajánlattevő (részvételre jelentkező) Ajánlatkérő Egyéb érdekelt amennyiben jogát vagy jogos érdekét sérti, vagy veszélyezteti a törvénybe ütköző tevékenység Minden esetben Jogvita megindítására nyitva álló határidők 15 nap 8 nap nap A Közbeszerzések Tanácsa elnöke tagjai Állami Számvevőszék* a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv* közigazgatási hivatal kincstár* Állampolgári jogok országgyűlési biztosa, nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa, adatvédelmi biztos Támogatást nyújtó szerv, illetve a támogatás felhasználásában jogszabály alapján közreműködő szervezet* Központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szerv * 1 év, 3 év Közbeszerzések Tanácsa Elnöke Éves statisztikai összegzés határidőn túli megküldése Jogvita megindítására nyitvaálló határidő 15 nap 8 nap 90 nap Döntőbizottság elnöke Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás Egyszerűsített

6 Szerződés megkötéséig
IDEIGLENES INTÉZKEDÉS (törvény szabályai, alapelvei megsértése vagy ennek veszélyének fennállása) Kérelemre Hivatalból Szerződés megkötéséig - Közbeszerzési eljárás felfüggesztése - A még meg nem kötött szerződés megkötésének megtiltása - Ajánlatkérő felszólítása, hogy a kérelmezőt az eljárásba vonja be évi XL. Tv napon belül kellett meghozni szeptember 1. napjától jogorvoslati eljárás bármely szakaszában elrendelheti de ajánlatkérő - új Kbt. (2003. évi CXXIX. tv.) szerint ajánlatkérő saját hatáskörben dönthet a - közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről - a szerződéskötés elhalasztásáról a jogvita befejezéséig

7 TÁRGYALÁS TARTÁSA tényállás tisztázása céljából Döntőbizottság dönt, tehát nem kérelemre nyilvános nyilvánosság kizárható (államtitok, szolgálati titok, üzleti titok megőrzése céljából feltétlenül szükséges) nyilatkozatok tehetők tárgyalás befejezéséig bizonyítékok előterjeszthetők jegyzőkönyv

8 AZ ELINTÉZÉSI HATÁRIDŐ
Tárgyalás tartása nélkül nap Tárgyalás tartásával nap Hosszabbítás egy alkalommal nap Szerződés törvénybe ütköző módosítása vagy teljesítése esetén nap Hosszabbítás egy alkalommal nap

9 ÉRDEMI HATÁROZATOKBAN ALKALMAZHATÓ JOGKÖVETKEZMÉNYEK KÖRE
Általában alkalmazható jogkövetkezmények Mellőzés esetén alkalmazható jogkövetkezmények Éves statisztikai összegezés Megkötött szerződés jogellenes módosítása avagy teljesítése Előminősítési ügyben Hatáskör hiányának megállapítása Elutasítás Megszüntetés (hivatalbóli eljárás esetén, kérelem visszavonása esetén) Jogsértés megállapítása tv. szabályainak megfelelő eljárásra való felhívás, dötés feltételhez kötése Döntés megsemmisítés Eljárási díj és költségviselésről rendelkezés Ajánlattevő eltiltása legfeljebb 5 évre Ajánlattevő minősített jegyzékből való törlése Ajánlatkérő tanúsítványának visszavonása Bírság Összeszámítás elmulasztása miatt további beszerzések közbeszerzési eljáráshoz kötése HA Mellőzés jogtalan és rosszhiszemű volt kötelező a bírság + Kötelező bírság bírság Döntés megsemmisítése vagy megváltoztatása

10 JOGORVOSLAT A DÖNTŐBIZOTTSÁG DÖNTÉSE ELLEN
érdemi döntés nem érdemi döntés határozat eljárás során hozott végzés 15 napon belül napon belül mindenki, akinek jogát, ha a törvény megengedi jogos érdekét sérti rendbírság elkésettség hiánypótlás nem teljesítése ügyfélképesség hiánya előzetes döntéshozatal elrendelése peres eljárás nem peres eljárás ítélet végzés 8 napon belül fellebbezés fellebbezés, felülvizsgálat nincs

11 A jogorvoslati eljárások számának alakulása 1996-2006. között

12

13 A JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK ELJÁRÁS FAJTA SZERINTI MEGOSZLÁSA 2006
A JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK ELJÁRÁS FAJTA SZERINTI MEGOSZLÁSA ÉV ÚJ JSZ.

14 2006 évi jogviták száma 858. EU támogatásból megvalósuló. 154
2006 évi jogviták száma EU támogatásból megvalósuló Jogorvoslat kezdeményezője - ajánlattevő, részvételre jelentkező támogatást nyújtó közreműködő hatóság Döntőbizottság Elnöke egyéb, ellenőrző szervek Elutasítás Megszüntetés Jogsértés megállapítása

15 2007 évi jogviták száma 651 (2007. november 16.)
EU támogatásból megvalósuló Jogorvoslat kezdeményezője - ajánlattevő, részvételre jelentkező támogatást nyújtó közreműködő hatóság - Döntőbizottság Elnöke - Közbeszerzések Tanácsa Elnöke egyéb, ellenőrző szervek Elutasítás Megszüntetés Jogsértés megállapítása Folyamatban

16 KISZABOTT BÍRSÁG ÖSSZEGÉNEK ALAKULÁSA 1996-2006. KÖZÖTT
Év Kiszabott bírság összege 1996. ,- Ft 1997. ,- Ft 1998. ,- Ft 1999. ,- Ft 2000. ,- Ft 2001. ,- Ft 2002. ,- Ft 2003. ,- Ft 2004. ,- Ft 2005. ,- Ft 2006. ,- Ft

17 Év Döntőbizottság előtti jogviták száma Bíróság előtt keresettel támadott ügyek száma % 2000. 700 126 18 2001. 830 138 17 2002. 791 167 21 2003. 693 134 19 2004. 866 197 23 2005. 1091 244 22 2006. 858 198

18 2006. I. fok II. fok Elutasítás 106 60 8 15 Megszüntetés 11
Összes ügy 198 Jogerős Helybenhagyja Megvált. Felp.kereset elut. Folyamatban Elutasítás 106 60 8 15 Megszüntetés 11 Új elj.kötelez 5 1 3 Megváltoztatás 2 Hatáskör hiánya 67

19 ÉV Megküldött hirdetmény közzététele nélküli eljárások száma Ebből a Db. Elnöke által kezdeményezett elj.száma 2001. 742 289 2002. 673 138 2003. 631 99 2004. 791 180 2005. 1215 189 2006. 1263 120

20 DÖNTŐBIZOTTSÁG ELNÖKE RÉSZÉRE MEGKÜLDÖTT TÁJÉKOZTATÁSOK 2006.
Száma % Megküldött ajánlattételi felhívás 1263 100,0% Döntőbizottság Elnöke által kezdeményezett eljárás 120 9,5%

21 A DÖNTŐBIZOTTSÁG ELNÖKE ÁLTAL HIVATALBÓL KEZDEMÉNYEZETT JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK FAJTA SZERINTI MEGOSZLÁSA 2006.év A közeszerzési eljárás fajtája Általános Különös Összesen Közösségi értékhatárt elérő értékű Hirdetmény nélküli tárgyalásos 46 13 59 Egyszerűsített 1 Nemzeti értékhatárt elérő értékű 57 58 Nemzeti értékhatár alatti értékű * Egyszerű 2 106 14 120 * a Döntőbizottság részére ajánlatkérői téves jogszabályértelmezés alapján megküldött iratok alapján

22 TÖBBSZÖR MEGÁLLAPÍTOTT JOGSÉRTÉSEK 2006-BAN:
16 ESETBEN AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYTELENNÉ NYILVÁNÍTÁSÁVAL ÉS AZ AJÁNLATTEVŐ KIZÁRÁSÁVAL KAPCSOLATBAN a 81.§ (3) bekezdés megsértésével. ( Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.) 7 ESETBEN A NYERTES AJÁNLATTEVŐ MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN a 91.§ (1) bekezdés megsértésével. (Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint az 57.§ (2) bekezdésében meghatározott bírálati szempontok egyike szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.) 4 ESETBEN A HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOKKAL KAPCSOLATBAN a 83.§ (2) bekezdés megsértésével. ( Ha az ajánlatkérő teljes körben biztosította a hiánypótlás lehetőségét és az ajánlatok vizsgálata alapján ez szükséges, az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel lehetőséget biztosíthat a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat részeként benyújtásra előírt egyéb iratok utólagos csatolására, hiányosságainak pótlására, valamint egyéb, az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. Ha az ajánlati felhívásban a hiánypótlást korlátozott körben tette lehetővé, a hiánypótlást ebben a körben biztosítja.) 3 ESETBEN: -8.§ (1) bekezdés megsértésével -40.§ (2) bekezdés megsértésével -76.§ (1) bekezdés megsértésével -99.§ (1) bekezdés megsértésével 2 ESETBEN: - 1.§ (1) bekezdés megsértésével -69.§ (3) bekezdés megsértésével -81.§ (1) bekezdés megsértésével -93.§ (2) bekezdés megsértésével -254.§ (1) bekezdés a) pontja megsértésével.

23 TÖBBSZÖR MEGÁLLAPÍTOTT JOGSÉRTÉSEK 2007-BEN:
7 ESETBEN AZ EREDMÉNYTELENSÉGRE ALAPOZOTT HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYAIVAL KAPCSOLATBAN a 125.§ (3) bekezdés a) pontja megsértésével. (Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélkül induló ( a továbbiakban hirdetmény nélküli) tárgyalásos eljárást akkor alkalmazhat a 124.§ (2) bekezdésének a) pontjában foglalt esetben, ha a tárgyalásra a nyílt, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd – a 88.§ (1) bekezdésének 1)-e) pontja alapján nem érintett – összes ajánlattevőjét meghívja.) 5 ESETBEN A NYERTES AJÁNLATTEVŐ MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN a 91.§ (1) bekezdés megsértésével. (Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint az 57.§ (2) bekezdésében meghatározott bírálati szempontok egyike szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.) 4 ESETBEN AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYTELENNÉ NYILVÁNÍTÁSÁVAL ÉS AZ AJÁNLATKÉRŐ KIZÁRÁSÁVAL KAPCSOLATBAN 81.§(3) bekezdés megsértésével. (Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.) 2 ESETBEN: 56.§ (4) bekezdés megsértésével 125.§ (1) bekezdés megsértésével

24 a Közbeszerzések Tanácsa 4/1996. sz. Ajánlása
1995. évi XL törvény nem ismerte a hiánypótlás jogintézményét első Közbeszerzési Törvény a Közbeszerzések Tanácsa 4/1996. sz. Ajánlása a Kbt. 46. §-ában a kizáró okokkal kapcsolatos hatósági igazolások és nyilatkozatok utólagos csatolását tette lehetővé 1999. szeptember 1-től hatályos Kbt. bevezette a hiánypótlás jogintézményét: - a 43. § (4)-(6) körében lehetővé tett a kizáró okok és az alkalmasság igazolása körében csatolásra kerülő igazolások, nyilatkozatok pótlását - ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok utólagos pótlását 2002. januártól hatályos Kbt. - a 44. § és 46. § körébe tartozó igazolások utólagos csatolása mellett lehetővé tette ezen dokumentumok formai hiányosságának pótlását is.

25 A HIÁNYPÓTLÁS ÚJ SZABÁLYAI
A hiánypótlás lehetőségéről az ajánlati felhívásban kell rendelkezni, a hiánypótlás ajánlatkérő által korlátozott körben is megjelölhető! EU-ból származó forrásból finanszírozott közbeszerzés esetén kötelező legalább egy alkalommal a hiánypótlás biztosítása! Ajánlattevő a hiánypótlásban nem szereplő hiányokat is pótolhat! Újabb hiánypótlás csak az addig nem érintett hiányokra lehetséges, a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során nem pótolhatók! Hiánypótlás során nem nevezhető meg új közös ajánlattevő, alvállalkozó és erőforrásait rendelkezésre bocsátó szervezet!

26 Ajánlattal kapcsolatos egyéb formai hiba pótlása
HIÁNYPÓTLÁS 1. Ajánlati felhívásban: hiánypótlást biztosít-e milyen körben biztosít Hiánypótlás biztosítása legalább egyszer kötelező: Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzéseknél -Azonos feltételekkel -Összes ajánlattevő számára Teljes körű hiánypótlás: -Kizáró okok igazolások, nyilatkozatok -Alkalmassággal kapcsolatos, illetőleg -felhívásban, dokumentációban ajánlat részeként előírt egyéb iratok Utólagos csatolása Hiányosságok pótlása Ajánlattal kapcsolatos egyéb formai hiba pótlása

27 HIÁNYPÓTLÁS 2. Korlátozott körű hiánypótlás: csak az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott körben -Azonos feltételekkel -Összes ajánlattevő számára Hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányok is pótolhatók Korlátozott hiánypótlás esetén az ajánlati felhívásban meghatározott körben Szükség esetén több alkalommal is újabb hiánypótlást rendelhető el: ha ajánlatkérő a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlel, és ezt ajánlattevő magától nem pótolta Többszöri hiánypótlás esetén a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. Hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat elbírálásra kerülő tartalmi elemeinek módosítását. Hiánypótlás során új közösen ajánlatot tevő, alvállalkozó, erőforrást biztosító szervezet nem jelölhető meg, arra vonatkozó irattal az ajánlat nem egészíthető ki.

28 Hiánypótlást követően
-Hiányok megjelölése -Határidő kitűzése Egyidejűleg, közvetlenül, írásban Tájékoztatni az ajánlattevőket Eredeti példány Másolati példány Hiánypótlást követően Eltérés esetén, hiánypótlás nem, vagy nem megfelelően történt hiánypótlást követően az eredeti példány az irányadó

29 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Deli Betty 2007. november 22.


Letölteni ppt "JOGORVOSLATI ALAPELVEK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések