Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

JOGORVOSLATI ALAPELVEK ELJÁRÁSI JELLEGŰ Jogsértések orvoslása közösségi vagy nemzeti szinten Jogsértések orvoslása közösségi vagy nemzeti szinten Gyors.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "JOGORVOSLATI ALAPELVEK ELJÁRÁSI JELLEGŰ Jogsértések orvoslása közösségi vagy nemzeti szinten Jogsértések orvoslása közösségi vagy nemzeti szinten Gyors."— Előadás másolata:

1 JOGORVOSLATI ALAPELVEK ELJÁRÁSI JELLEGŰ Jogsértések orvoslása közösségi vagy nemzeti szinten Jogsértések orvoslása közösségi vagy nemzeti szinten Gyors és hatékony jogorvoslat elintézése Gyors és hatékony jogorvoslat elintézése Jogorvoslathoz való jog, diszkrimináció- mentesség tartalma Jogorvoslathoz való jog, diszkrimináció- mentesség tartalma Automatikus felfüggesztő hatály a jogorvoslat megindításának Automatikus felfüggesztő hatály a jogorvoslat megindításának SZERVEZETI JELLEGŰ Hatóság hatásköre kiterjedjen a jogsértés megszüntetésére, vagy további jogszabálysértő döntés megelőzésére (ajánlatkérőtől független) Hatóság hatásköre kiterjedjen a jogsértés megszüntetésére, vagy további jogszabálysértő döntés megelőzésére (ajánlatkérőtől független) Jogellenes döntés hatályon kívül helyezése (reparálás) Jogellenes döntés hatályon kívül helyezése (reparálás) Érvénytelenség nemzeti szabályozás Érvénytelenség nemzeti szabályozás ex nunc jövőbeni ex nunc jövőbeni ex tunc visszamenő hatály ex tunc visszamenő hatály Nem jár aránytalanul nagyobb sérelemmel az érvénytelenség alkalmazása ahhoz képest, amit a beszerzés megvalósulásához fűződő közérdek sérelme jelentene Nem jár aránytalanul nagyobb sérelemmel az érvénytelenség alkalmazása ahhoz képest, amit a beszerzés megvalósulásához fűződő közérdek sérelme jelentene

2 ALTERNATÍV SZANKCIÓ Bírság Szerződés hatályának Bírság Szerződés hatályának lerövidítése lerövidítése A hatóság írásban köteles indokolt döntést hozni A hatóság írásban köteles indokolt döntést hozni

3 SZERVEZETI ELHELYEZKEDÉS PARLAMENT Közbeszerzések Tanácsa (kormánytól független központi költségvetési szerv) Közbeszerzési Döntőbizottság Közbeszerzési Döntőbizottság (közigazgatási hatóság)       (háromtagú eljáró döntőbiztosi tanácsok) (háromtagú eljáró döntőbiztosi tanácsok)

4 DÖNTŐBIZOTTSÁG HATÁSKÖRE, ILLETÉKESSÉGE Közbeszerzési eljárás mellőzése miatt indított eljárás lefolytatása, Közbeszerzési eljárás mellőzése miatt indított eljárás lefolytatása, Közbeszerzésre, közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályok megsértése miatt indított eljárás lefolytatása, (előminősítési kérelem elutasítása, listáról való törlés) Közbeszerzésre, közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályok megsértése miatt indított eljárás lefolytatása, (előminősítési kérelem elutasítása, listáról való törlés) Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés törvénybe ütköző módosítása vagy teljesítése miatt indult eljárás lefolytatása, Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés törvénybe ütköző módosítása vagy teljesítése miatt indult eljárás lefolytatása, Tervpályázati eljárás, Tervpályázati eljárás, Önként alkalmazó szervezetek eljárásával kapcsolatos jogvita elbírálása Önként alkalmazó szervezetek eljárásával kapcsolatos jogvita elbírálása Magyarország Magyarország

5 JOGORVOSLATI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA Kérelemre Hivatalból Ajánlattevő (részvételre Ajánlattevő (részvételre jelentkező) jelentkező) Ajánlatkérő Ajánlatkérő Egyéb érdekelt Egyéb érdekelt amennyiben amennyiben jogát vagy jogát vagy jogos érdekét jogos érdekét sérti, vagy sérti, vagy veszélyezteti veszélyezteti a törvénybe a törvénybe ütköző ütköző tevékenység tevékenység Minden esetben Minden esetben Jogvita megindítására nyitva álló határidők 15 nap 8 nap 90 nap 15 nap 8 nap 90 nap A Közbeszerzések Tanácsa elnöke tagjai A Közbeszerzések Tanácsa elnöke tagjai Állami Számvevőszék* Állami Számvevőszék* a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv* a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv* közigazgatási hivatal közigazgatási hivatal kincstár* kincstár* Állampolgári jogok országgyűlési biztosa, nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa, adatvédelmi biztos Állampolgári jogok országgyűlési biztosa, nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa, adatvédelmi biztos Támogatást nyújtó szerv, illetve a támogatás felhasználásában jogszabály alapján közreműködő szervezet* Támogatást nyújtó szerv, illetve a támogatás felhasználásában jogszabály alapján közreműködő szervezet* Központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szerv Központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szerv * 1 év, 3 év Közbeszerzése k Tanácsa Elnöke Közbeszerzése k Tanácsa Elnöke Éves statisztikai összegzés határidőn túli megküldése Jogvita megindítására nyitvaálló határidő 15 nap 8 nap 90 nap Döntőbizottság Döntőbizottság elnöke elnöke - Hirdetmény közzététele közzététele nélküli nélküli tárgyalásos tárgyalásos eljárás eljárás - Egyszerűsített eljárás eljárás

6 IDEIGLENES INTÉZKEDÉS (törvény szabályai, alapelvei megsértése vagy ennek veszélyének fennállása) KérelemreHivatalból Szerződés megkötéséig - Közbeszerzési eljárás felfüggesztése - Közbeszerzési eljárás felfüggesztése - A még meg nem kötött szerződés megkötésének megtiltása - A még meg nem kötött szerződés megkötésének megtiltása - Ajánlatkérő felszólítása, hogy a kérelmezőt az eljárásba vonja be - Ajánlatkérő felszólítása, hogy a kérelmezőt az eljárásba vonja be - 1995. évi XL. Tv. 3 napon belül kellett meghozni - 1995. évi XL. Tv. 3 napon belül kellett meghozni - 1999. szeptember 1. napjától jogorvoslati eljárás - 1999. szeptember 1. napjától jogorvoslati eljárás bármely szakaszában elrendelheti de ajánlatkérő bármely szakaszában elrendelheti de ajánlatkérő - új Kbt. (2003. évi CXXIX. tv.) szerint ajánlatkérő saját hatáskörben - új Kbt. (2003. évi CXXIX. tv.) szerint ajánlatkérő saját hatáskörben dönthet a dönthet a - közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről - közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről - a szerződéskötés elhalasztásáról a jogvita befejezéséig - a szerződéskötés elhalasztásáról a jogvita befejezéséig

7 TÁRGYALÁS TARTÁSA tényállás tisztázása céljából tényállás tisztázása céljából Döntőbizottság dönt, tehát nem kérelemre Döntőbizottság dönt, tehát nem kérelemre nyilvános nyilvános nyilvánosság kizárható (államtitok, szolgálati titok, üzleti nyilvánosság kizárható (államtitok, szolgálati titok, üzleti titok megőrzése céljából titok megőrzése céljából feltétlenül szükséges) feltétlenül szükséges) nyilatkozatok tehetők nyilatkozatok tehetők tárgyalás befejezéséig bizonyítékok előterjeszthetők tárgyalás befejezéséig bizonyítékok előterjeszthetők jegyzőkönyv jegyzőkönyv

8 AZ ELINTÉZÉSI HATÁRIDŐ Tárgyalás tartása nélkül 15 nap Tárgyalás tartása nélkül 15 nap Tárgyalás tartásával 30 nap Tárgyalás tartásával 30 nap Hosszabbítás egy alkalommal 10 nap Hosszabbítás egy alkalommal 10 nap Szerződés törvénybe ütköző módosítása vagy teljesítése esetén 60 nap Szerződés törvénybe ütköző módosítása vagy teljesítése esetén 60 nap Hosszabbítás egy alkalommal 30 nap Hosszabbítás egy alkalommal 30 nap

9 ÉRDEMI HATÁROZATOKBAN ALKALMAZHATÓ JOGKÖVETKEZMÉNYEK KÖRE Általában alkalmazható jogkövetkezmények Mellőzés esetén alkalmazhat ó jogkövetkez mények Éves statiszti kai összegez és Megkötött szerződés jogellenes módosítása avagy teljesítése Előminősítési ügyben Hatáskör hiányának megállapítása Elutasítás Elutasítás Megszüntetés (hivatalbóli eljárás esetén, kérelem visszavonása esetén) Megszüntetés (hivatalbóli eljárás esetén, kérelem visszavonása esetén) Jogsértés megállapítása Jogsértés megállapítása tv. szabályainak megfelelő eljárásra való felhívás, dötés feltételhez kötése tv. szabályainak megfelelő eljárásra való felhívás, dötés feltételhez kötése Döntés megsemmisítés Döntés megsemmisítés Eljárási díj és költségviselésről rendelkezés Eljárási díj és költségviselésről rendelkezés Ajánlattevő eltiltása legfeljebb 5 évre Ajánlattevő minősített jegyzékből való törlése Ajánlattevő minősített jegyzékből való törlése Ajánlatkérő tanúsítványának visszavonása Ajánlatkérő tanúsítványának visszavonása Bírság Bírság Összeszámítás elmulasztása miatt további beszerzések közbeszerzési eljáráshoz kötése Összeszámítás elmulasztása miatt további beszerzések közbeszerzési eljáráshoz kötése HA Mellőzés jogtalan és rosszhiszemű volt kötelező a bírság Jogsértés megállap ítása + Kötelező bírság Jogsértés megállapítása +bírság + Döntés megsemmisítés e vagy megváltoztatása

10 JOGORVOSLAT A DÖNTŐBIZOTTSÁG DÖNTÉSE ELLEN érdemi döntés nem érdemi döntés határozat eljárás során hozott végzés 15 napon belül 8 napon belül 15 napon belül 8 napon belül mindenki, akinek jogát, ha a törvény megengedi mindenki, akinek jogát, ha a törvény megengedi jogos érdekét sérti jogos érdekét sérti rendbírság rendbírság elkésettség elkésettség hiánypótlás nem teljesítése hiánypótlás nem teljesítése ügyfélképesség hiánya ügyfélképesség hiánya előzetes döntéshozatal elrendelése előzetes döntéshozatal elrendelése peres eljárás nem peres eljárás peres eljárás nem peres eljárás ítélet végzés ítélet végzés 8 napon belül fellebbezés fellebbezés, felülvizsgálat nincs 8 napon belül fellebbezés fellebbezés, felülvizsgálat nincs

11 A jogorvoslati eljárások számának alakulása 1996-2006. között

12

13 A JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK ELJÁRÁS FAJTA SZERINTI MEGOSZLÁSA 2006. ÉV ÚJ JSZ.

14 2006 évi jogviták száma 858 EU támogatásból megvalósuló 154 Jogorvoslat kezdeményezője - ajánlattevő, részvételre jelentkező 115 - támogatást nyújtó 2 - közreműködő hatóság 20 - Döntőbizottság Elnöke 14 - egyéb, ellenőrző szervek 3 Elutasítás 66 Megszüntetés 40 Jogsértés megállapítása 48 2006 évi jogviták száma 858 EU támogatásból megvalósuló 154 Jogorvoslat kezdeményezője - ajánlattevő, részvételre jelentkező 115 - támogatást nyújtó 2 - közreműködő hatóság 20 - Döntőbizottság Elnöke 14 - egyéb, ellenőrző szervek 3 Elutasítás 66 Megszüntetés 40 Jogsértés megállapítása 48

15 2007 évi jogviták száma 651 (2007. november 16.) 2007 évi jogviták száma 651 (2007. november 16.) EU támogatásból megvalósuló 82 Jogorvoslat kezdeményezője - ajánlattevő, részvételre jelentkező 60 - támogatást nyújtó 0 - közreműködő hatóság 4 Jogorvoslat kezdeményezője - ajánlattevő, részvételre jelentkező 60 - támogatást nyújtó 0 - közreműködő hatóság 4 - Döntőbizottság Elnöke 14 - Döntőbizottság Elnöke 14 - Közbeszerzések Tanácsa Elnöke 3 - egyéb, ellenőrző szervek 1 - Közbeszerzések Tanácsa Elnöke 3 - egyéb, ellenőrző szervek 1 Elutasítás 37 Megszüntetés 16 Jogsértés megállapítása 28 Folyamatban 1 Elutasítás 37 Megszüntetés 16 Jogsértés megállapítása 28 Folyamatban 1

16 KISZABOTT BÍRSÁG ÖSSZEGÉNEK ALAKULÁSA 1996-2006. KÖZÖTT ÉvKiszabott bírság összege 1996.21 800 000,- Ft 1997.52 850 000,- Ft 1998.84 000 000,- Ft 1999.264 290 000,- Ft 2000.240 380 000,- Ft 2001.221 500 000,- Ft 2002.315 900 000,- Ft 2003.260 000 000,- Ft 2004.478 000 000,- Ft 2005.420 250 000,- Ft 2006.376 700 000,- Ft

17 Év Döntőbizottság előtti jogviták száma Bíróság előtt keresettel támadott ügyek száma % 2000.70012618 2001.83013817 2002.79116721 2003.69313419 2004.86619723 2005.109124422 2006.85819823

18 2006. I. fok II. fok Összes ügy 198JogerősHelybenhagyja Megvált. Felp.kereset elut. Folyamatban Elutasítás10660815 Megszüntetés118 Új elj.kötelez 513 Megváltoztatás82121 Hatáskör hiánya 11 Folyamatban67

19 ÉV Megküldött hirdetmény közzététele nélküli eljárások száma Ebből a Db. Elnöke által kezdeményezett elj.száma 2001.742289 2002.673138 2003.63199 2004.791180 2005.1215189 2006.1263120

20 DÖNTŐBIZOTTSÁG ELNÖKE RÉSZÉRE MEGKÜLDÖTT TÁJÉKOZTATÁSOK 2006. Száma% Megküldött ajánlattételi felhívás1263100,0% Döntőbizottság Elnöke által kezdeményezett eljárás1209,5%

21 A DÖNTŐBIZOTTSÁG ELNÖKE ÁLTAL HIVATALBÓL KEZDEMÉNYEZETT JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK FAJTA SZERINTI MEGOSZLÁSA 2006.év A közeszerzési eljárás fajtájaÁltalánosKülönösÖsszesen Közösségi értékhatárt elérő értékű Hirdetmény nélküli tárgyalásos461359 Egyszerűsített1 1 Nemzeti értékhatárt elérő értékű Hirdetmény nélküli tárgyalásos57158 Nemzeti értékhatár alatti értékű * Egyszerű2 2 Összesen10614120 * a Döntőbizottság részére ajánlatkérői téves jogszabályértelmezés alapján megküldött iratok alapján

22 TÖBBSZÖR MEGÁLLAPÍTOTT JOGSÉRTÉSEK 2006-BAN: 16 ESETBEN AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYTELENNÉ NYILVÁNÍTÁSÁVAL ÉS AZ AJÁNLATTEVŐ KIZÁRÁSÁVAL KAPCSOLATBAN a 81.§ (3) bekezdés megsértésével. ( Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.) ( Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.) 7 ESETBEN A NYERTES AJÁNLATTEVŐ MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN a 91.§ (1) bekezdés megsértésével. (Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint az 57.§ (2) bekezdésében meghatározott bírálati szempontok egyike szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.) (Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint az 57.§ (2) bekezdésében meghatározott bírálati szempontok egyike szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.) 4 ESETBEN A HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOKKAL KAPCSOLATBAN a 83.§ (2) bekezdés megsértésével. ( Ha az ajánlatkérő teljes körben biztosította a hiánypótlás lehetőségét és az ajánlatok vizsgálata alapján ez szükséges, az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel lehetőséget biztosíthat a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat részeként benyújtásra előírt egyéb iratok utólagos csatolására, hiányosságainak pótlására, valamint egyéb, az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. Ha az ajánlati felhívásban a hiánypótlást korlátozott körben tette lehetővé, a hiánypótlást ebben a körben biztosítja.) ( Ha az ajánlatkérő teljes körben biztosította a hiánypótlás lehetőségét és az ajánlatok vizsgálata alapján ez szükséges, az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel lehetőséget biztosíthat a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat részeként benyújtásra előírt egyéb iratok utólagos csatolására, hiányosságainak pótlására, valamint egyéb, az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. Ha az ajánlati felhívásban a hiánypótlást korlátozott körben tette lehetővé, a hiánypótlást ebben a körben biztosítja.) 3 ESETBEN: -8.§ (1) bekezdés megsértésével -40.§ (2) bekezdés megsértésével -40.§ (2) bekezdés megsértésével -76.§ (1) bekezdés megsértésével -76.§ (1) bekezdés megsértésével -99.§ (1) bekezdés megsértésével -99.§ (1) bekezdés megsértésével 2 ESETBEN: - 1.§ (1) bekezdés megsértésével -69.§ (3) bekezdés megsértésével -69.§ (3) bekezdés megsértésével -81.§ (1) bekezdés megsértésével -81.§ (1) bekezdés megsértésével -93.§ (2) bekezdés megsértésével -93.§ (2) bekezdés megsértésével -99.§ (1) bekezdés megsértésével -99.§ (1) bekezdés megsértésével -254.§ (1) bekezdés a) pontja megsértésével. -254.§ (1) bekezdés a) pontja megsértésével.

23 TÖBBSZÖR MEGÁLLAPÍTOTT JOGSÉRTÉSEK 2007-BEN: 7 ESETBEN AZ EREDMÉNYTELENSÉGRE ALAPOZOTT HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYAIVAL KAPCSOLATBAN a 125.§ (3) bekezdés a) pontja megsértésével. (Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélkül induló ( a továbbiakban hirdetmény nélküli) tárgyalásos eljárást akkor alkalmazhat a 124.§ (2) bekezdésének a) pontjában foglalt esetben, ha a tárgyalásra a nyílt, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd – a 88.§ (1) bekezdésének 1)-e) pontja alapján nem érintett – összes ajánlattevőjét meghívja.) (Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélkül induló ( a továbbiakban hirdetmény nélküli) tárgyalásos eljárást akkor alkalmazhat a 124.§ (2) bekezdésének a) pontjában foglalt esetben, ha a tárgyalásra a nyílt, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd – a 88.§ (1) bekezdésének 1)-e) pontja alapján nem érintett – összes ajánlattevőjét meghívja.) 5 ESETBEN A NYERTES AJÁNLATTEVŐ MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN a 91.§ (1) bekezdés megsértésével. (Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint az 57.§ (2) bekezdésében meghatározott bírálati szempontok egyike szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.) (Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint az 57.§ (2) bekezdésében meghatározott bírálati szempontok egyike szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.) 4 ESETBEN AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYTELENNÉ NYILVÁNÍTÁSÁVAL ÉS AZ AJÁNLATKÉRŐ KIZÁRÁSÁVAL KAPCSOLATBAN 81.§(3) bekezdés megsértésével. (Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.) (Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.) 2 ESETBEN: 56.§ (4) bekezdés megsértésével 125.§ (1) bekezdés megsértésével 125.§ (1) bekezdés megsértésével

24 1995. évi XL törvény nem ismerte a hiánypótlás jogintézményét 1995. évi XL törvény nem ismerte a hiánypótlás jogintézményét első Közbeszerzési Törvény a Közbeszerzések Tanácsa 4/1996. sz. Ajánlása a Kbt. 46. §-ában a kizáró okokkal kapcsolatos hatósági igazolások és nyilatkozatok utólagos csatolását tette lehetővé 1999. szeptember 1-től hatályos Kbt. bevezette a hiánypótlás jogintézményét: bevezette a hiánypótlás jogintézményét: - a 43. § (4)-(6) körében lehetővé tett a kizáró okok és az alkalmasság igazolása körében csatolásra kerülő igazolások, nyilatkozatok pótlását - ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok utólagos pótlását 2002. januártól hatályos Kbt. - a 44. § és 46. § körébe tartozó igazolások utólagos csatolása mellett lehetővé tette ezen dokumentumok formai hiányosságának pótlását is.

25 A HIÁNYPÓTLÁS ÚJ SZABÁLYAI A hiánypótlás lehetőségéről az ajánlati felhívásban kell rendelkezni, a hiánypótlás ajánlatkérő által korlátozott körben is megjelölhető! A hiánypótlás lehetőségéről az ajánlati felhívásban kell rendelkezni, a hiánypótlás ajánlatkérő által korlátozott körben is megjelölhető! EU-ból származó forrásból finanszírozott közbeszerzés esetén kötelező legalább egy alkalommal a hiánypótlás biztosítása! EU-ból származó forrásból finanszírozott közbeszerzés esetén kötelező legalább egy alkalommal a hiánypótlás biztosítása! Ajánlattevő a hiánypótlásban nem szereplő hiányokat is pótolhat! Ajánlattevő a hiánypótlásban nem szereplő hiányokat is pótolhat! Újabb hiánypótlás csak az addig nem érintett hiányokra lehetséges, a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során nem pótolhatók! Újabb hiánypótlás csak az addig nem érintett hiányokra lehetséges, a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során nem pótolhatók! Hiánypótlás során nem nevezhető meg új közös ajánlattevő, alvállalkozó és erőforrásait rendelkezésre bocsátó szervezet! Hiánypótlás során nem nevezhető meg új közös ajánlattevő, alvállalkozó és erőforrásait rendelkezésre bocsátó szervezet!

26 HIÁNYPÓTLÁS 1. Ajánlati felhívásban: hiánypótlást biztosít-e Ajánlati felhívásban: hiánypótlást biztosít-e milyen körben biztosít milyen körben biztosít Hiánypótlás biztosítása legalább egyszer kötelező: Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzéseknél -Azonos feltételekkel -Összes ajánlattevő számára Teljes körű hiánypótlás: Teljes körű hiánypótlás: -Kizáró okokigazolások, nyilatkozatok -Alkalmassággal kapcsolatos, illetőleg -felhívásban, dokumentációban ajánlat részeként előírt egyéb iratok Utólagos csatolása Hiányosságok pótlása Ajánlattal kapcsolatos egyéb formai hiba pótlása

27 HIÁNYPÓTLÁS 2. Korlátozott körű hiánypótlás: csak az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott körben Korlátozott körű hiánypótlás: csak az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott körben -Azonos feltételekkel -Összes ajánlattevő számára Hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányok is pótolhatók Hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányok is pótolhatók Korlátozott hiánypótlás esetén az ajánlati felhívásban meghatározott körben Korlátozott hiánypótlás esetén az ajánlati felhívásban meghatározott körben Szükség esetén több alkalommal is újabb hiánypótlást rendelhető el: Szükség esetén több alkalommal is újabb hiánypótlást rendelhető el: ha ajánlatkérő a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlel, és ezt ajánlattevő magától nem pótolta Többszöri hiánypótlás esetén a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. Többszöri hiánypótlás esetén a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. Hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat elbírálásra kerülő tartalmi elemeinek módosítását. Hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat elbírálásra kerülő tartalmi elemeinek módosítását. Hiánypótlás során új közösen ajánlatot tevő, alvállalkozó, erőforrást biztosító szervezet nem jelölhető meg, arra vonatkozó irattal az ajánlat nem egészíthető ki. Hiánypótlás során új közösen ajánlatot tevő, alvállalkozó, erőforrást biztosító szervezet nem jelölhető meg, arra vonatkozó irattal az ajánlat nem egészíthető ki.

28 HIÁNYPÓTLÁS 3. -Hiányok megjelölése -Határidő kitűzése Egyidejűleg, közvetlenül, írásban Tájékoztatni az ajánlattevőket Tájékoztatni az ajánlattevőket Eredeti példány Másolati példány Hiánypótlást követően Eltérés esetén, hiánypótlás nem, vagy nem megfelelően történt hiánypótlást követően az eredeti példány az irányadó

29 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Deli Betty Dr. Deli Betty 2007. november 22.


Letölteni ppt "JOGORVOSLATI ALAPELVEK ELJÁRÁSI JELLEGŰ Jogsértések orvoslása közösségi vagy nemzeti szinten Jogsértések orvoslása közösségi vagy nemzeti szinten Gyors."

Hasonló előadás


Google Hirdetések